Taradaj Jakub

Urodził się 8 marca 1976 r. w Piekarach Śląskich. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1999), kierunek fizjoterapia. W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność biofizyka, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, specjalność fizjoterapia. W 2016 r. uzyskał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej.

Zatrudniony w katowickiej AWF, gdzie pełnił i pełni różne funkcje. Od 2012 r. jest kierownikiem Katedry Podstaw Fizjoterapii, w latach 2012-2016 był prodziekanem Wydziału Fizjoterapii ds. nauki, w kadencji 2016-2020 pełni funkcję dziekana Wydziału Fizjoterapii. Od 2008 r. pracuje jako instruktor i fizjoterapeuta w Przychodni Limfologicznej Limf-Med w Chorzowie.

Odbył staż naukowy w Klinice Limfologii w Bad Berleburg (Niemcy) oraz w Moguncji (Niemcy), Instytucie Karolinska w Sztokholmie (Szwecja), University of Colorado w Denver (USA). Specjalista fizjoterapii, certyfikowany instruktor kompleksowej terapii przeciwzastoinowej.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach dotyczących leczenia fizykalnego ran, limfologii (terapii obrzęku limfatycznego), nowoczesnych metod fizykoterapeutycznych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach z IF oraz współautor kilku podręczników z zakresu limfologii i leczenia ran.

Brał udział w opracowaniach ogólnoświatowych wytycznych postępowania w leczeniu odleżyn oraz trudno gojących się ran, kierował i uczestniczył w kilku projektach badawczych m.in. krajowych (MSWiN, NCN, Polskie Towarzystwo Limfologiczne) i międzynarodowych (European Pressure Ulcer Advisory Panel – EPUAP oraz Wounds Australia and the Wound Healing and Management Node – WHAM). W latach 2013-2016 był członkiem Grupy Eksperckiej (Trustee) przy European Pressure Ulcer Advisory Panel.

W kadencji 2015-2018 jest członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, członkiem rady naukowej kwartalnika naukowego PWSM w Opolu „Puls Uczelni”, w latach 2006-2011 był redaktorem prowadzącym w czasopiśmie „Rehabilitacja w Praktyce”, od 2015 r. jest redaktorem tematycznym działu fizjoterapia w czasopiśmie „Family Medicine & Primary Care Review”. Jest zastępcą prezesa Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, od 2013 r. członkiem Guideline Committee przy EPUAP, członkiem Scientific Committe przy EPUAP, członkiem World Union of Wound Healing Societes – WUHWS, od 2015 r. członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie:

Biogram prof. dr. hab. Jakuba Taradaja, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, http://krkfis.pan.pl/index.php/pl/skad (dostęp 22.12.2017)