Taradaj Jakub

Urodził się 8 marca 1976 r. w Piekarach Śląskich. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1999), kierunek fizjoterapia. W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalność biofizyka, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, specjalność fizjoterapia. W 2016 r. uzyskał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej.

Zatrudniony w katowickiej AWF, gdzie pełnił i pełni różne funkcje. Od 2012 r. jest kierownikiem Katedry Podstaw Fizjoterapii, w latach 2012-2016 był prodziekanem Wydziału Fizjoterapii ds. nauki, w kadencji 2016-2020 pełni funkcję dziekana Wydziału Fizjoterapii. Od 2008 r. pracuje jako instruktor i fizjoterapeuta w Przychodni Limfologicznej Limf-Med w Chorzowie.

Odbył staż naukowy w Klinice Limfologii w Bad Berleburg (Niemcy) oraz w Moguncji (Niemcy), Instytucie Karolinska w Sztokholmie (Szwecja), University of Colorado w Denver (USA). Specjalista fizjoterapii, certyfikowany instruktor kompleksowej terapii przeciwzastoinowej.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach dotyczących leczenia fizykalnego ran, limfologii (terapii obrzęku limfatycznego), nowoczesnych metod fizykoterapeutycznych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach z IF, wśród których jest m.in. praca pt. Comparison of efficacy of the intermittent pneumatic compression with various pressures in reducing the primary lower extremity venous lymphedema of menopausal patients, “Menopause Review” 2013, t.12, z.6, s.472-477 (T. Halski, M. Ozon, J. Rajfur, M. Pasternok, K. Kwaśna, D. Chmielewska, M. Stania, V. Skrzypulec-Plinta); Stopniowa kompresjoterapia w schorzeniach przewlekłych o etiologii naczyniowej – podsumowanie aktualnego stanu wiedzy, „Fizjoterapia Polska” 2013, t.13, z.1, s.26-35 (R. Dymarek, K. Ptaszkowski,  L. Słupska, J. Rajfur, T. Halski); Extraacorporeal Shock Wave Therapy as an Adjunct Wound Treatment: A Systematic Review of the Literature, “Ostomy Wound Management” 2014, t.60, z.7, s.26-39 (R. Dymarek, T. Halski, K. Ptaszkowski, L. Słupska, J. Rosinczuk); Fizykoterapia skojarzona w wybranych schorzeniach narządu ruchu – przykładowe zastosowania kliniczne oraz rezultaty badań naukowych, „Acta Balneologica” 2014, t.56, z.2, s.94-99 (R. Dymarek, K. Ptaszkowski, L. Słupska, J. Rajfur, M. Pasternok, T. Halski); Impact of different body positions on bioelectrical activity of the pelvic floor muscles in nulliparous continent women, “BioMed Research International” 2015, t.2015, z .ID 905897, s.1-9 (D. Chmielewska, M. Stania, G. Sobota, K. Kwaśna, E. Błaszczak, G. Juras); Focused and radial shock wave therapy in the treatment of tennis elbow: a pilot randomised controlled study, “Journal of Human Kinetics” 2015, t.47, s.127-135 (P. Król); Bioelectrical activity of the pelvic floor muscles during synchronous whole-body vibration – a randomized controlled study, “BMC Urology” 2015, t.15, s.1-10 (M. Stania, D. Chmielewska, K. Kwaśna, A. Smykla, G. Juras); Comparison of efficacy of the intermittent pneumatic compression with a high- and low-pressure application in reducing the lower limbs phlebolymphedema, “Therapeutics and Clinical Risk Management” 2015, t.11, s.1545-1554 (J. Rosińczuk, R. Dymarek, T. Halski, W. Schneider); Reduction of pressure ulcer size with high-voltage pulsed current and high-frequency ultrasound: a randomised trial, “Journal of Wound Care” 2016, t.25, z.12, s.742-754 (A. Polak, A. Nawrat-SzołtysikM. StaniaP. DolibogE. BłaszczakR. ZarzecznyG. JurasA. Franek, C. Kucio); The influence of Kinesiology Taping on the volume of lymphoedema and manual dexterity of the upper limb in women after breast cancer treatment, “European Journal of Cancer Care” 2016, t.25, z.4, s.647-660 (T. Halski, J.Rosińczuk, R. Dymarek, A. Laurowski, A. Smykla).

Autor i współautor kilku podręczników oraz rozdziałów z zakresu limfologii, leczenia ran, oceny elektromiograficznej wykorzystywanej w fizjoterapii, m.in. publikacja pt. Pielęgnacja i rehabilitacja chorych z obrzękiem chłonnym po amputacji piersi, [w:] Rehabilitacja w pielęgniarstwie pod red. D. Kurpas, K. Kassolika, Wrocław 2010, s.148-156; Bandaże i wyroby uciskowe stosowane w kompresjoterapii, [w:] Kompresjoterapia – przewodnik praktyczny dla fizjoterapeutów i pielęgniarek pod red. M. Kucharzewskiego, J. Taradaja, T. Halskiego, Wrocław 2012, s.35-39 (T. Halski, K. Walewicz, M. Kucharzewski); Aktywność elektromiograficzna mięśni dna miednicy w zależności od ustawienia miednicy u kobiet w okresie menopauzalnym z objawami nietrzymania moczu: doniesienie wstępne, [w:] Współczesne kierunki rehabilitacji pod red. M. Paprockiej-Borowicz, S. Jarząb, J. Kuciel-Lewandowskiej, Wrocław 2014, s.48-54 (K. Ptaszkowski, L. Słupska, R. Dymarek, T. Halski, J. Bartnicki, M. Paprocka-Borowicz, J. Dembowski, R. Zdrojowy); Elektromiograficzna ocena aktywności pomocniczych mięśni oddechowych w zależności od zastosowanej stymulacji oddechowej u osób po udarze niedokrwiennym mózgu – doniesienie wstępne, [w:] Ibidem, s.61-67 (L. Słupska, M. Paprocka-Borowicz,  K. Ptaszkowski R. Dymarek, T. Halski); Fizjoterapia przeciwobrzękowa w wybranych chorobach naczyń obwodowych, [w:] Fizjoterapia w wybranych chorobach narządów wewnętrznych: podręcznik dla studentów, AWF Katowice 2015, s.171-184; Elektromiograficzna oraz kliniczna ocena wpływu stymulacji falą uderzeniową w obrębie mięśni kończyny górnej porażonych spastycznie po udarze mózgu: opis dwóch przypadków, [w:] Ibidem, s.27-37 (R. Dymarek, J. Rosińczuk, M. Paprocka-Borowicz K. Ptaszkowski, L. Słupska, T. Halski).

Brał udział w opracowaniach ogólnoświatowych wytycznych postępowania w leczeniu odleżyn oraz trudno gojących się ran, kierował i uczestniczył w kilku projektach badawczych m.in. krajowych (MSWiN, NCN, Polskie Towarzystwo Limfologiczne) i międzynarodowych (European Pressure Ulcer Advisory Panel – EPUAP oraz Wounds Australia and the Wound Healing and Management Node – WHAM). W latach 2013-2016 był członkiem Grupy Eksperckiej (Trustee) przy European Pressure Ulcer Advisory Panel.

W kadencji 2015-2018 jest członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, członkiem rady naukowej kwartalnika naukowego PWSM w Opolu „Puls Uczelni”, w latach 2006-2011 był redaktorem prowadzącym w czasopiśmie „Rehabilitacja w Praktyce”, od 2015 r. jest redaktorem tematycznym działu fizjoterapia w czasopiśmie „Family Medicine & Primary Care Review”. Jest zastępcą prezesa Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, od 2013 r. członkiem Guideline Committee przy EPUAP, członkiem Scientific Committe przy EPUAP, członkiem World Union of Wound Healing Societes – WUHWS, od 2015 r. członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie:

Biogram prof. dr. hab. Jakuba Taradaja, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, http://krkfis.pan.pl/index.php/pl/skad (dostęp 22.12.2017); Artykuły w czasopismach naukowych.