O Sekcji

                                 Logo sekcji historycznej ostat.wersja

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii została powołana przez Zarząd Główny PTF 24 października 2013 roku.

Członkami założycielami Sekcji byli:

 • dr Sławomir Jandziś,
 • dr Mariusz Migała,
 • dr Marek Kiljański,
 • dr Teresa Pop,
 • mgr Maria Suwalska,
 • mgr Beata Skolik,
 • mgr Remigiusz Niziankiewicz.

Sekcją kierują: dr Sławomir Jandziś – przewodniczący i prof. nadzw. dr hab. Mariusz Migała – wiceprzewodniczący.

Skąd pomysł powołania sekcji historycznej?

Inicjatywa powołania sekcji historycznej zrodziła się w 2011 r., podczas XV Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Łodzi, w czasie sesji naukowej poświęconej historii rehabilitacji i fizjoterapii.

Spotkanie to stało się impulsem do nawiązania współpracy pomiędzy fizjoterapeutami interesującymi się historią rehabilitacji i fizjoterapii.

W kolejnych miesiącach pojawiła się idea zorganizowania spotkania naukowego z okazji 50-lecia fizjoterapii w Polsce w 2013 r. w Poznaniu.

Dotychczasowa działalność członków sekcji historycznej

Potwierdzeniem aktywności sekcji są prowadzone badania przez jej członków. Ich efekty zostały zaprezentowane już w 2009 r. w publikacji pod redakcją Jerzego E. Kiwerskiego, Andrzeja Kwolka, Zbigniewa Śliwińskiego i Marka Woźniewskiego pt. Rehabilitacja Polska 1945-2009 (Wrocław 2009).

W 2013 r. wydana została praca pod redakcją Sławomira Jandzisia, Marka Kiljańskiego i Mariusza Migały, przy współpracy Jana Szczegielniaka i Zbigniewa Śliwińskiego pt. Historia polskiej fizjoterapii (Opole 2013).

Publikacja stanowiła efekt kilkuletnich badań naukowych. Jest próbą podsumowania i pierwszej tak pełnej oceny dotychczasowych dokonań oraz aktualnego stanu fizjoterapii w Polsce.

Do pracy nad nią udało nam się zachęcić kilku kolegów, a także autorytety ze środowiska polskiej fizjoterapii.

Koordynując i czuwając nad realizacją tego pomysłu, zdobyliśmy doświadczenie pracy w zespole, a wspólne zaangażowanie, pozwoliło przygotować monografię, w której zaprezentowany został m.in. wspomniany okres pionierski (od zakończenia wojny do 1962 r.), okres działalności fizjoterapeutów w ramach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, w ramach Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Opracowany został rys historyczny fizjoterapii w świecie oraz w Polsce, polskich tradycji fizjoterapii na tle rozwoju terapii balneoklimatycznej oraz działalności na arenie międzynarodowej.

Zostały przedstawione także sylwetki zasłużonych polskich fizjoterapeutów oraz współczesne problemy fizjoterapii, w tym zagadnienia dotyczące etycznego podejścia do pacjentów w zawodzie fizjoterapeuty.

W 2014 r. członkowie sekcji historycznej opracowali rozdział pt. Rys historyczny fizjoterapii w monografii pod redakcją Zbigniewa Śliwińskiego i Aleksandra Sieronia, pt. Wielka fizjoterapia, Wrocław 2014.
W tym samym roku członkowie sekcji przygotowali rozdziały w monografii pod red. naukową Sławomira Jandzisia i Andrzeja Kwolka pt. Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce, Rzeszów 2014.

Kolejnym zrealizowanym projektem przez członków Sekcji Historycznej jest publikacja Sławomira Jandzisia i Mariusza Migały pt. Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie, Opole 2015, rekomendowana przez Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Monografia skierowana jest do fizjoterapeutów, lekarzy i innych osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu rozwoju rehabilitacji.
Może służyć również jako podręcznik do nauki historii rehabilitacji dla studentów kierunku fizjoterapia oraz osób realizujących specjalizację z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji medycznej.

Publikacja, ma charakter interdyscyplinarny. Uwzględnia problematykę z zakresu historii medycyny, historii gimnastyki leczniczej, historii kultury fizycznej, socjologii medycyny oraz polityki społecznej.

Zamierzeniem było przybliżenie rodowodu historycznego rehabilitacji i fizjoterapii z jej elementami składowymi: gimnastyką leczniczą, masażem, hydroterapią, klimatoterapią, helioterapią i innymi rodzajami terapii, od starożytności do czasów współczesnych, z uwzględnieniem poglądów lekarzy różnych epok na te zagadnienia.

Starano się również ukazać koncepcję kultury fizycznej ujmującą aktywność ruchową człowieka w wymiarze funkcji zdrowotnej, przez co podkreślone zostały związki gimnastyki leczniczej z medycyną i kulturą fizyczną.

W rozdziale 1 przedstawiono rozwój kinezyterapii, fizykoterapii i masażu, chronologicznie od starożytności do czasów współczesnych.
W rozdziale 2 scharakteryzowano rozwój leczenia uzdrowiskowego oraz wodolecznictwa.
W rozdziale 3 zaprezentowano rozwój sportu osób niepełnosprawnych.

Cennym uzupełnieniem jest zamieszczony w aneksie słownik biograficzny ponad 100 znanych polskich lekarzy i fizjoterapeutów pracujących w rehabilitacji, którzy w istotny sposób przyczynili się do rozwoju tej dziedziny medycznej w Polsce.

Z inicjatywy członków sekcji, zorganizowano m.in. sesję historyczną podczas:

 • Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacji Polskiej (Warszawa 2009),
 • XV Międzynarodowego Kongresu Fizjoterapii (Łódź 2011),
 • Międzynarodowego Kongresu 50-lecia Fizjoterapii w Polsce (Poznań 2013),
 • Konferencji naukowej pn. Międzynarodowy Dzień Inwalidy (Zgorzelec 2014),
 • XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (Pabianice 2015).
 • II Kongresu Naukowego Rehabilitacji Polskiej (Warszawa 2016).