Słownik Biograficzny Fizjoterapeutów

                                  Słownik Biograficzny Fizjoterapeutów Polskich

Informacje ogólne

 1. Słownik Biograficzny Fizjoterapeutów Polskich (dalej Słownik) przygotowywany jest i prowadzony przez Sekcję Historyczną PTF, która odpowiedzialna jest za właściwy dobór osób. Sekcja kieruje pracami przygotowawczymi, gromadzi materiał, zleca i rozpatruje recenzje, przyjmuje teksty biogramów, zleca opracowania redakcyjne. Jej zadaniem jest też wytyczanie kierunków prac nad Słownikiem.
 2. Słownik w wersji elektronicznej jest częścią oficjalnej strony internetowej Zarządu Głównego PTF.
 3. Decyzja o wyborze postaci do Słownika, po wcześniejszej weryfikacji przez Sekcję Historyczną oraz na jej wniosek, należy do kompetencji ZG PTF. Taka procedura ma na celu zapewnienie obiektywnego wyboru, popartego autorytetem środowiska.
 4. Zarząd Główny PTF, na wniosek Sekcji Historycznej, powołuje spośród swoich członków, Komitet Redakcyjny Słownika, odpowiedzialny za opracowanie kolejnych tomów Słownika.
 5. W Słowniku uwzględnia się osoby nieżyjące oraz żyjące.
 6. Zamieszczenie notki biograficznej osoby żyjącej następuje po uzyskaniu zgody tej osoby.
 7. Każdy fizjoterapeuta może przesłać propozycję własnej notki biograficznej wypełniając formularz zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi.
 8. Na początek proponuje się zamieszczenie (po weryfikacji) notek biograficznych, które zostały opracowane przez Sekcję Historyczną i opublikowane w publikacji pt. Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie (Opole 2015).
 9. Początkowo Słownik będzie publikowany w wersji elektronicznej w miarę napływu, oceny i redakcyjnego opracowania materiałów autorskich. W wersji papierowej będzie publikowany w kolejnych tomach historycznych. Pozwoli to redakcji na wzbogacenie treści i dokonanie korekty informacji zawartych w biogramach w edycji poprzedniej.
 10. Podczas publikacji tomu, zastosowany będzie system „holenderski”, tj. każdy tom zawierać będzie życiorysy od A do Z, z zaznaczeniem okresu, w którym osoba działała. Dla potrzeb redakcyjnych Słownika przyjęto: 1.okres pionierski, tj. od zakończenia II wojny światowej do roku 1962, 2. okres działalności w ramach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (TWK), jako Sekcja Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji (1962–1976), przekształcona w Sekcję Fizjoterapii (1976–1987), 3. okres działalności w samodzielnym stowarzyszeniu – Polskim Towarzystwie Fizjoterapii od 1987 r. do chwili obecnej.
 11. Celem ujednolicenia opracowań autorskich oraz, by ułatwić ocenę biogramów, przygotowano „Formularz zgłoszeniowy” oraz „Formularz – uzupełnienia”. Biogramy przesłane w inny sposób nie będą przyjmowane.
 12. Biogramy, ogólne uwagi i sugestie w wersji elektronicznej prosimy nadsyłać na adres: Sławomir Jandziś (e-mail: jandziss@o2.pl) oraz Mariusz Migała (mariuszmigala@o2.pl)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA

I. Formularz zgłoszeniowy do Słownika Biograficznego Fizjoterapeutów Polskich

 1. Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, daty ramowe życia.
 2. Nazwa uczelni i rok ukończenia szkoły (studiów wyższych) w zakresie fizjoterapii.
 3. Nazwa i rok ukończenia innych rodzajów studiów w tym podyplomowych.
 4. Specjalizacja w zakresie fizjoterapii – rok uzyskania.
 5. Rok uzyskania stopnia doktora – nazwa uczelni, temat dysertacji.
 6. Rok uzyskania stopnia doktora habilitowanego – nazwa uczelni, temat.
 7. Rok uzyskania tytułu profesora.
 8. Przebieg pracy zawodowej (w latach od roku – do roku) pełnione funkcje kierownicze.
 9. Najważniejsze osiągnięcia, główne kierunki badawcze – liczba prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych (w życiorysie nie ma możliwości zamieszczenia pełnego wykazu publikacji, należy umieścić najcenniejsze pozycje).
 10. Zaznaczenie okresu, w którym osoba działała zawodowo: 1. okres pionierski (od zakończenia II wojny światowej do roku 1962), 2. okres działalności w ramach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (TWK) – Sekcja Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji (1962–1976), przekształcona w Sekcję Fizjoterapii (1976–1987), 3. okres działalności w samodzielnym stowarzyszeniu – Polskim Towarzystwie Fizjoterapii od 1987 r. do chwili obecnej.
 11. Przynależność i działalność w stowarzyszeniach, pełnione funkcje.
 12. Praca w zespołach doradczych przy ministerstwach, urzędach państwowych itp.
 13. Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia.
 14. Zainteresowania, pasje itp.
 15. Dokumentacja, tj. wykaz głównych publikacji, na których opierał się autor biogramu, a których tekst może zainteresowanym przybliżyć omawianą postać. Wywiady z osobami z rodziny, współpracownikami itp.

II. Formularz – “uzupełnienia” do Słownika Biograficznego Fizjoterapeutów Polskich

 1. Imię i Nazwisko
 2. Sprostowanie zamieszczonych już informacji
 3. Nowe informacje
 4. Materiału źródłowe, na których oparte są podawane informacje.

III. Oświadczenie

 Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojej notki biograficznej w Słowniku Biograficznym Fizjoterapeutów Polskich prowadzonym przez Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz na jej korektę redakcyjną.

……………………………….