Szopa Andrzej

Urodził się 29 listopada 1961 r. w Siemianowicach Śląskich. Absolwent Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie (1980), a następnie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1985) – magister rehabilitacji ruchowej. W 1991 r. w katowickiej AWF ukończył Studium Podyplomowe z Dydaktyki Szkoły Wyższej. W 1997 r. w macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Wybrane wskaźniki funkcji układu oddechowego i krążenia u dzieci i młodzieży z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa Iº, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2015 r. w Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na postawie oceny dorobku naukowego i pracy pt. Spastyczność, a zaburzenia wzorców chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, specjalność rehabilitacja, fizjoterapia. W 2009 r. uzyskał specjalizację w dziedzinie fizjoterapia. Instruktor odnowy biologicznej (1984), instruktor narciarstwa biegowego (1985), instruktor narciarstwa zjazdowego (1985).

W latach 1985-1995 naukowo związał się z AWF w Katowicach, gdzie pracował na stanowisku asystenta i adiunkta w Katedrze Rehabilitacji. Od 2003 r. pracuje e Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Zatrudniony jest w Katedrze Fizjoterapii, na stanowisku adiunkta, początkowo w Wydziale Opieki Zdrowotnej, a następnie w Wydziale Nauk o Zdrowiu, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Fizjoterapii. Członek Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku fizjoterapia (od 2006), członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Podyplomowych (od 2011), opiekun Pracowni Badań Funkcjonalnych Katedry Fizjoterapii, od 2013 r. opiekun prac i kierownik Studenckiego Koła Naukowego „Fizjoterapii” działającego przy Zakładzie Fizjoterapii WNoZ. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotu: Fizjoterapia ogólna, Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu w wieku rozwojowym na studiach stacjonarnych I stopnia oraz Metody specjalne i programowanie fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu w wieku rozwojowym na studiach stacjonarnych II stopnia. Opiekun kilkudziesięciu prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).

Zawodowo jako fizjoterapeuta, od 1995 r. pracował w Poradni Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych ze schorzeniami narządu ruchu, należącej do ZOZ-u w Katowicach, a następnie działającej w ramach Samodzielnego Publicznego ZOZ w Katowicach. W latach 1993-2011 prowadził gabinet rehabilitacyjny „POSTURA” dla dzieci z zaburzeniami postawy, a od 1997 r. pracuje w Centrum Rehabilitacyjno – Medycznym „NEUROmed” specjalizującym się w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego, głównie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W 2014 r.  podjął zatrudnienie w charakterze specjalisty fizjoterapii w Centrum Pediatrii Jana Pawła II w Sosnowcu w Oddziale Neurorehabilitacji.

Jest właścicielem patentu pn. Przyrząd do ćwiczeń korekcyjnych dzieci z porażeniem mózgowym i wadami postawy” (współautor M. Domagalska nr 204656), który stanowi oryginalne rozwiązanie techniczne.

Odbył liczne kursy i szkolenia z zakresu fizjoterapii, m.in. Terapia manualna ze szczególnym uwzględnieniem metody Cyriaxa i McKenziego (trzy stopnie), kurs z zakresu wczesnej diagnostyki neurologicznej, posiada certyfikat metody General Movement Assessment according Prechtl Concept, uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe dotyczące wczesnej oceny zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego.

Zainteresowania zawodowe koncentruje na diagnostyce funkcjonalnej dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) i terapii osób z zaburzeniami neurologicznymi. Wiodącym tematem, jest problem oceny zaburzeń napięcia mięśniowego u dzieci z MPD, a przede wszystkim oceny poziomu spastyczności.

Autor licznych wystąpień na zjazdach i konferencjach naukowych, w Polsce i za granicą. Autor i współautor kilkudziesięciu oryginalnych artykułów naukowych z dziedziny neurorehabilitacji, z których niektóre ukazały się w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych. Do najważniejszych należą, m.in. Gait pattern differences in children with unilateral cerebral palsy, “Res.Dev.Disabil.” 2014, vol.35, No.10, pp.2261-2266 (Domagalska-Szopa M., Czamara A.); Quadriceps Femoris Spasticity in Children with Cerebral Palsy: Measurement with the Pendulum Test and Relationship with Gait Abnormalities, “Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation”  2014, vol.11, 166, pp.1-20 (Domagalska-Szopa M., Kidoń Z., Syczewska M.); The relationship between clinical measurements and gait analysis data in children with cerebral palsy, “Gait Posture” 2013, vol.38, No.4, pp.1038-1043 (Domagalska M., Syczewska M., Pietraszek S., Kidoń Z., Onik G.); A descriptive analysis of abnormal postural patterns in children with hemiplegic cerebral palsy, “Med. Sci. Monitor” 2011, vol.17, No.2, pp.CR110-CR116 (Domagalska M., Lembert D.); Body posture asymmetry differences between children with mild scoliosis and children with unilateral cerebral palsy, “Biomed Res.Int.” 2013, vol.2013, p.1-7; (Domagalska M.); Postural pattern recognition in children with unilateral cerebral palsy, “Ther.Clin.Risk Manag.” 2014, vol.10, p.113-120 (Domagalska M.). Publikowął też w polskich czasopismach, m.in. pracę pt. Wzorce postawno-lokomocyjne dzieci z m.p.dz. a programowanie rehabilitacji, „Fizjoterapia Polska” 2007, vol. 7, nr 3, s.320-331 (M. Domagalska, K. Czupryna,  M. Płaszewski); Problemy posturalne dzieci z m.p.dz. na przykładzie niedowładów połowiczych, „Fizjoterapia Polska” 2008, Vol. 8, nr 3, s.253-259 (M. Domagalska, K. Czupryna, J. Nowotny); Wpływ obciążenia zewnętrznego u dzieci ze skoliozami na zmiany kompensacji ciężarowej w warunkach statycznych oraz zachowanie się miednicy podczas, „Fizjoterapia Polska” 2008, vol.8, nr 4, s.436-444 (O. Nowotny-Czupryna, K. Czupryna, A. Brzęk, A. Kowalczyk, M. Domagalska). Współautor kilku rozdziałach w książkach i podręcznikach, m.in. pt. Kinezyterapia w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego, [w:] Wielka Fizjoterapia, t.2 pod red. Z. Śliwińskiego, A. Sieronia, Wrocław 2014, s.1-15 (Domagalska M.); Koncepcja usprawniania neurorozwojowego NDT-Bobath. Nowe spojrzenie, [w:] Wielka Fizjoterapia, t.3 pod red. Z. Śliwińskiego, A. Sieronia, Wrocław 2014, s.124-138 (Domagalska M.). Autor i  współautor kilku podręczników, rozdziałów w podręcznikach, z których na szczególną uwagę zasługuje cykl podręczników dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów pt. Podstawy Fizjoterapii (pod red. J. Nowotnego 2004, 2005): Cz. 1 Podstawy teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne (współautorzy: J. Nowotny, K. Czupryna, K. Gieremek, O. Nowotny-Czupryna, E. Saulicz, M. Domagalska), Cz.3 Wybrane metody fizjoterapii (J. Nowotny, K. Czupryna, K. Gieremek, O. Nowotny-Czupryna, E. Saulicz, M. Domagalska).

Recenzent prac naukowych w czasopismach międzynarodowych oraz polskich: “Orthopedic Research and Physiotherapy”, “International Journal of Clinical Medicine Research” (AASCIT Journal), “Health Sciences Research and American Journal of Biomedical Science and Engineering” (AASCIT Journal) “Research in Developmental Disabilities”, “Systematic Review” (Biomed Central), “Fizjoterapia Polska”.

Za działalność naukowo-dydaktyczną otrzymał m.in. Zespołową Nagrodę Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach II stopnia w zakresie działalności dydaktycznej za opracowanie programów kształcenia na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Fizjoterapia (2012); Zespołową Nagrodę Rektora ŚlUM w Katowicach III stopnia w zakresie działalności naukowej za cykl publikacji pt. Ocena funkcjonalna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (2014); Zespołową Nagrodę Rektora ŚlUM w Katowicach II stopnia w zakresie działalności organizacyjnej w roku akademickim 2013/2014 (2014).

Zaangażowany w działalność społeczną. Współpracuje z towarzystwami naukowymi, m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów NDT–SI, członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie:

Autoreferat Andrzeja Szopy, http://sum.edu.pl/images/download/doktoraty/A.Szopa_sutoreferat.pdf; (dostęp 08.02.2018); Informacja o dr. hab. Andrzeju Szopa [w:] Ludzie Nauki, www. nauka-polska.pl (dostęp 10.02.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.