Mraz Małgorzata

Urodziła się 13 stycznia 1959 r. w Barlinku. Absolwentka AWF we Wrocławiu (1981), magister rehabilitacji ruchowej. W 1994 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. Stabilografia pozycji stojącej u osób zdrowych i chorych po udarze mózgowym oraz z niedostatecznością krążenia mózgowego (promotor prof. Zdzisław Zagrobelny), uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2011 r. na podstawie rozprawy pt. Ocena stabilności posturalnej osób ze stwardnieniem rozsianym objętych postępowaniem fizjoterapeutycznym otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W 2012 r. objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF we Wrocławiu. W 2002 r. uzyskała specjalizację z psychomotoryki i uzyskała certyfikat francusko-polski, od 2010 r. jest specjalistą z zakresu fizjoterapii.

Zawodowo związana z AWF we Wrocławiu od 1984 r., początkowo na stanowisku asystenta, aktualnie profesor nadzwyczajny w Katedrze Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu Wydziału Fizjoterapii. Kierownik Zakładu Fizjoterapii w Neurologii, w latach 2012-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Fizjoterapii. Od 2008 r. jest członkiem Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów pracowała także jako fizjoterapeuta w Dziale Rehabilitacji Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu oryginalnych prac, kilkunastu rozdziałów w podręcznikach o zasięgu ogólnokrajowym oraz monografii. Uczestniczka kilkudziesięciu krajowych, międzynarodowych oraz zagranicznych konferencji naukowych, podczas których prezentowała wyniki swoich badań. Opiekun naukowy doktorantów, promotor 2 doktorów nauk o kulturze fizycznej.

Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na stabilności ciała, fizjoterapii w neurologii, fizjoterapii w zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi – współpraca z konstruktorami platformy posturograficznej pozwoliła na rozszerzenie aparatury badawczej o autorski moduł do fizjoterapii zawrotów głowy i niestabilności ciała. Drugi kierunek badawczy dotyczy zastosowania krioterapii ogólnoustrojowej w fizjoterapii osób z uszkodzeniem układu nerwowego – prowadziła wiele szkoleń w ośrodkach rehabilitacyjnych (w Polsce i Hiszpanii) wyposażonych w kriokomory. Realizowała także program dotyczący wprowadzenia krioterapii ogólnoustrojowej do fizjoterapii dzieci i młodzieży z m.p.dz. pod patronatem Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, we współpracy z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Ostoja” we Wrocławiu.

Ukończyła wiele kursów podyplomowych, dotyczących m.in. metod neurofizjologicznych (PNF, metoda V. Vojty) oraz technik i sposobów specjalistycznych w tej dziedzinie. Brała udział w kursach kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” oraz kinezjologii rozwojowej odbywając staż u trenerów kinezjologii edukacyjnej – dr Svietlany Masgutovej oraz dr Carly Hannaford.

Zaangażowana w działalność społeczną. Od 2004 r. jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Za pracę zawodową i dydaktyczną otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014), Medal „Zasłużony dla AWF we Wrocławiu”, Medal z okazji 15-lecia Wydziału Fizjoterapii AWF, wielokrotnie nagradzana indywidualną i zespołową Nagrodą Rektora AWF. Za wkład wniesiony w rozwój rehabilitacji osób niepełnosprawnych otrzymała m.in., Honorowy Medal im. Prof. W. Degi (2000), Złotą Odznaką TWK za aktywne wspieranie działalności i zasługi w realizacji celów Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (2012), Dyplom Uznania za wieloletnią aktywną działalność z okazji Jubileuszu 45-lecia oraz 50-lecia Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu (2005, 2010), Dyplom Uznania za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w działalność Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (2009).

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Kulmatycki L. (oprac.): Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.169-170; Biogram Małgorzaty Mraz, „Życie Akademickie. Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2012, nr 125, s.11-12.