Mika Piotr

Urodził się 01 sierpnia 1969 r. w Krakowie. Absolwent AWF w Krakowie (1993), kierunek rehabilitacja ruchowa. W 2002 r., w macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Efekty treningu marszowego pacjentów z chromaniem przestankowym, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2012 r., w Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu, na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Ocena skuteczności bezbólowego treningu prowadzonego na bieżni u chorych z chromaniem przestankowym, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W 2004 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej.

Pracę zawodową jako fizjoterapeuta rozpoczął w 1994 r. W latach 1994-2000 zatrudniony był jako młodszy asystent Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, w latach 2000-2004 był kierownikiem rehabilitacji w krakowskim uzdrowisku Mateczny Zdrój.

W pracy naukowo-dydaktycznej, od 1994 r. związany z AWF w Krakowie. Początkowo jako asystent Instytutu Rehabilitacji, od 2002 r. adiunkt Katedry Rehabilitacji Klinicznej, od 2013 r. kierownik Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych. W kadencji 2016-2020 jest prodziekanem Wydziału Rehabilitacji Ruchowej ds. Rozwoju Naukowego Kadr i Studiów Doktoranckich (wcześniej pełnił funkcję pełnomocnika dziekana ds. Nauki i Rozwoju Kadr Naukowych). Od 2008 r. członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie, członek Senackiej Komisji ds. Współpracy  Zagranicznej AWF w Krakowie, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej ds. studenckich AWF w Krakowie. Zatrudniony także w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Działalność naukową koncentruje na zagadnieniach związanych z rehabilitacją w chorobach narządów wewnętrznych, miażdżycą tętnic kończyn dolnych, treningiem fizycznym, odnową biologiczną. Autor i współautor wielu artykułów naukowych publikowanych w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach, m.in. pt. The effect of pain-free treadmill training on fibrinogen, hematocrit and lipid profile in patients with claudication, “European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation” 2011, 18, s.754-760 (współautorzy: B. Wilk, A. Mika); Exercise training in intermittent claudication: Effects on antioxidant genes, inflammatory mediators and proangiogenic progenitor cells, “Thrombosis and Haemostasis” 2012, 108, 5, s.824-831 (W.N. Nowak, R. Nowobilski, K. Kusińska, K. Bukowska-Strakova, R. Niżankowski, A. Józkowicz, A. Szczeklik, J. Dulak); Comparison of two treadmill training programs on walking ability and endothelial function in intermittent claudication, “International Journal of Cardiology” 2013, vol. 168, 2, s.838–842 (A. Konik, R. Januszek, T. Petriczek, A. Mika, R. Nowobilski, R. Niżankowski, A. Szczeklik); The effect of treadmill training on endothelial function and walking abilities in patients with peripheral arterial disease, “Journal of Cardiology” 2014, vol.64, 2, s.145-151 (R. Januszek, A. Konik, T. Petriczek, R. Nowobilski, R. Niżankowski); Effects of 12-week supervised treadmill training on spatio-temporal gait parameters in patients with claudication, “Disability and Rehabilitation” 2016, vol. 38, 12, s.1157-1162 (A. Konik, S. Kuklewicz, E. Rosłoniec, M. Zając, A. Spannbauer, R. Nowobilski). Autor i współautor kilku rozdziałów w książkach, m.in. pt. Rehabilitacja w miażdżycy tętnic kończyn dolnych (w publikacji pt. Kardiologia – podręcznik oparty na zasadach EBM pod red. A. Szczeklika i M. Tendery, Tom II, s.862-864, Kraków 2010), pt. Rehabilitacja szpitalna i poszpitalna chorych po amputacji z przyczyn naczyniowych (w publikacji pt. Pielęgniarstwo angiologiczne pod red. M. i T. Szewczyk, A. Jawienia, Poznań 2010, s.216-227, współautorzy: A. Spannbauer, J. Jaworek, E. Niżnik, M. Chwała, J. Danek, B. Białko, A. Cencora, A. Berwecki), pt. Wybrane aspekty rehabilitacji u chorych leżących (w publikacji pt. Leczenie ran przewlekłych pod red. M. i T. Szewczyk, A. Jawienia, Warszawa 2012, s.110-130, współautorzy: A. Spannbauer, A. Berwecki, J. Jaworek, B. Białko, J. Danek, E. Niżnik).

Uczestnik staży zagranicznych, m.in. w Kanadzie, USA. Wykonawca grantów i kierownik projektów naukowych (m.in. Syracuse University, Exercise Science Department, New York, USA; Projekt badawczy: Ocena skuteczności różnych form wypoczynku po wysiłku fizycznym, 2003), projektów MNiSW (grant pn. Chromanie przestankowe: ocena biomechaniki chodu i ryzyka rozwoju indukowanej ćwiczeniami ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, 2008-2010), projektów statutowych AWF w Krakowie (grant pn. Porównanie skuteczności różnych modeli treningu marszowego na bieżni w rehabilitacji pacjentów z chromaniem przestankowym, 2009; grant pn. Ocena wazodylatacyjnej funkcji sródbłonka naczyniowego podczas treningu na bieżni  u pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych, 2010). Recenzent  czasopism indeksowanych na liście filadelfijskiej „Atherosclerosis”, „Yonsei Medical Journal”, „American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation”, „Aging Clinical Experimental Research”, czasopism krajowych m.in. „Rehabilitacja Medyczna”, „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”, „Fizjoterapia”. Członek komitetu naukowego “Journal of Novel Physiotherapies”, “International Journal of Clinical Therapeutics and Diagnosis (IJCTD)”. Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN kadencji 2015-2018. Recenzent rozprawy doktorskiej.

Należy do European Atherosclerosis Society, European Society of Cardiology, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

W 2014 r. otrzymał zespołową nagrodę naukową Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN za pracę pt. Comparison of two treadmill training programs on walking ability and endothelial function in intermittent claudication.

 Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Piotra Miki; Biogram dr hab. Piotra Miki, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, http://krkfis.pan.pl/index.php/pl/skad (dostęp 21.12.2017); Autoreferat Piotra Miki, http://awf.wroc.pl/files_mce/NAUKA/Postepowania_habilitacyjne/2012/autoreferat_polski.pdf (dostęp 16.01.2017); Artykuły w czasopismach naukowych.