Mika Anna

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1998) – magister rehabilitacji ruchowej. W 2002 r., w macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Ocena stanu funkcjonalnego kręgosłupa i jakości życia kobiet z osteoporozą, uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2013 r., w Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu, na podstawie oceny dorobku naukowego oraz pracy pt. Wpływ mobilności w obrębie stawu skokowego na globalne wzorce ruchowe oraz rozwój choroby przeciążeniowej, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

Naukowo związana z krakowską AWF od 1998 r. W latach 1998-2002 pracowała na stanowisku asystenta w Instytucie Rehabilitacji, od 2002 r. jest adiunktem Katedry Rehabilitacji Klinicznej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Aktualnie jest kierownikiem Katedry oraz Zakładu Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, członkiem Rady Wydziału. Pracuje także jako profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole  Zawodowej w Nowym Sączu.

Zainteresowania badawcze koncentruje w zakresie diagnostyki funkcjonalnej w rehabilitacji i sporcie z wykorzystaniem obiektywnych metod diagnostyki narządu ruchu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac, w tym wielu z impact factor, m.in. Comparison of Recovery Strategies on Muscle Performance after Fatiguing Exercise, “American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation” 2007, 86 (6), s.474-481 (współautorzy: P. Mika, B. Fernhall, V.B. Unnithan); Changes in cervical paraspinal muscle bioelectrical activity during gait in low and high heel shoes „Acta of Bioengineering and Biomechanics” 2011, (1), s.27-33 (L. Oleksy, E. Mikołajczyk, A. Marchewka, P. Mika); The Effect of Walking in Highand Low-Heel Shoes on Erector Spinae Activity and Pelvis Kinematics during Gait, „American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation” 2012, 91 (5), s.425-434 (Ł. Oleksy, P. Mika, A. Marchewka, B.C. Clark); The influence of heel height on lower extremity kinematics and leg muscle activity during gait in young and middleaged women, “Gait and Posture” 2012, 35 (4), s.677-680 (Ł. Oleksy, P. Mika, A. Marchewka, B.C. Clark).

Odbyła staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w McMaster University, Department of Kinesiology, Hamilton, Kanada (lipiec-sierpień 2001); Multidisciplinary Osteoporosis Program Sunnybrook and Women`s College Health Sciences Centre, Toronto, Kanada (lipiec 2001); Exercise Science Department, Syracuse University, New York, USA, (styczeń-czerwiec 2003). Realizowała międzynarodowe projekty badawcze, m.in. grant przyznany przez Polsko-Amerykańską Fundację Kościuszkowską na rok akademicki 2002/2003 umożliwiający 6-miesięczną pracę naukową w Exercise Science Department, Syracuse University, New York, USA. Kierownik kilku projektów statutowych w AWF Kraków, m.in. grant pt. Leczenie operacyjne i rehabilitacja pacjentów z żylakami kończyn dolnych (2008-2009); Analiza skuteczności różnych metod wspomagających relaksację mięśni po wywołujących zmęczenie ćwiczeniach fizycznych (2009); Analiza porównawcza zmian w aktywności mięśni pod wpływem zmęczenia oceniana za pomocą elektromiografii powierzchniowej (sEMG) i mechanomiografii (MMG) (2010).

Recenzent kilku przewodów doktorskich, członek komisji habilitacyjnej. Recenzent publikacji w renomowanych czasopismach międzynarodowych: „Osteoporosis International”, „Rheumatology”, „Disability & Rehabilitation”, „Acta of Bioengineering and Biomechanics”, „BMC Musculosceletal Disorders”. Członek w komitecie naukowym czasopisma „Journal of Novel Physiotherapies”, „Journal of General Practice”, „Rehabilitacja Medyczna”.

Uczestniczyła w kilkudziesięciu krajowych i kilku międzynarodowych konferencjach naukowych, podczas których otrzymała nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace. W 2002 r. otrzymała nagrodę pierwszego stopnia przyznana przez fundację im. prof. Romana Trześniowskiego, za dorobek naukowy przedstawiony w konkursie dla młodych pracowników nauki w dziedzinie kultury fizycznej.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie:

Autoreferat Anny Mika, http://awf.wroc.pl/files_mce/NAUKA/Postepowania_habilitacyjne/Wydzial_Fizjoterapii/2012/AnnaMika/autoreferat_polski.pdf (dostęp 29.01.2018); Informacja o dr hab. Annie Mika, wrr.awf.krakow.pl/index.php/…i…/467-dr-hab-anna-mika (dostęp 30.01.2018); Informacja o dr hab. Annie Mika, [w:] Ludzie Nauki, http://nauka-polska.pl; (dostęp 28.01.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.