Jandziś Sławomir

Urodził się 29 września 1960 r. w Rzeszowie. Absolwent AWF w Krakowie, kierunek rehabilitacja ruchowa (1983 r.). W 1999 r. ukończył studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierunek menadżerski. W 2007 r. uzyskał tytuł specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej. W 2010 r. obronił w AWF w Poznaniu pracę pt. Rozwój rehabilitacji leczniczej w Polsce w latach 1944–1989 i uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Od 1984 r. pracuje jako fizjoterapeuta w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie, gdzie od 1995 r. kieruje Zakładem Wodolecznictwa i Rehabilitacji. W latach 1999-2002 pełnił funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie. W 2008 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki. W latach 2008-2015 wykładał w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, od 2010 r. rozpoczął pracę jako adiunkt w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnie Kolegium Nauk Medycznych. W latach 2017-2019 pełnił funkcję kierownika Pracowni Historii Medycyny w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Odbył zagraniczne staże naukowe m.in. w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku, (Słowacja, luty 2016) oraz w Narodowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej we Lwowie (Ukraina, czerwiec 2015).

Zaangażowany w działalność społeczną i organizacyjną, m.in. organizator i współorganizator Podkarpackich Dni Fizjoterapii (Iwonicz-Zdrój 2003, Rzeszów 2004, Mielec 2015, Krasiczyn 2016), XIV edycji Jesiennych Dni Fizjoterapii (od 2005 r. do 2019 r.), X edycji Międzynarodowych Dni Rehabilitacji w Rzeszowie (od 2009 r. do 2019 r.). W 2018 r., z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, współorganizował w Opolu Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018.

Od 2002 r. pełni funkcję prezesa Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Prowadzi aktywną działalność szkoleniową i organizacyjną na rzecz rozwoju fizjoterapii w regionie podkarpackim. Od 2013 r. przewodniczący Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Współinicjator projektu i redaktor Słownika Biograficznego Fizjoterapeutów Polskich oraz Szkiców Historycznych PTF. Sekretarz Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Fizjoterapeutów II kadencji (2022-2026).

Członek Rady Naukowej „Fizjoterapii Polskiej”. Autor i współautor ponad 100 artykułów w czasopismach recenzowanych, rozdziałów w monografiach oraz kilku monografii dotyczących fizjoterapii oraz historii medycyny i rehabilitacji. Wygłosił ponad 50 referatów na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, moderator wielu sesji historycznych. Do najważniejszych publikacji należy: praca pod redakcją pt. Historia polskiej fizjoterapii, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2013 (współredaktorzy: Kiljański M., Migała M.); Rozwój rehabilitacji medycznej w wybranych specjalnościach medycznych, Rzeszów 2014 (Kwolek A.); Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918–2018. Cz. I Medycyna i rehabilitacja po odzyskaniu niepodległości, Opole 2019 (Migała M., Płonka-Syroka B.); praca autorska i współautorska pt. Z dziejów rehabilitacji medycznej i sportu osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 1944–1989, Rzeszów 2014; Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie, Opole 2015 (współautor: Migała M.); Rehabilitacja w Polsce w latach 1918-1939. Cz. I Kształtowanie się standardu polskiej rehabilitacji w aspekcie wychowania fizycznego i kultury fizycznej, SiM z.560, Opole 2021; Rehabilitacja w Polsce w latach 1918-1939. Cz.2. Kształtowanie się standardu polskiej rehabilitacji w aspekcie fizjoterapii uzdrowiskowej i sportowej oraz różnych form aktywności fizycznej człowieka, SiM z. 573, Opole 2022 (współautorzy: M. Migała, B. Skolik); Sto lat współpracy na rzecz zdrowia pacjenta. Medycyna i rehabilitacja w Polsce od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych na tle kultury europejskiej, SiM 579, Opole 2023 (red. M. Migała, B. Płonka-Syroka, B. Skolik); rozdział autorski i współautorski w monografii pt. Rozwój i osiągnięcia rehabilitacji leczniczej na Rzeszowszczyźnie, [w:] J. Kiwerski, A. Kwolek, Z. Śliwiński, M. Woźniewski (red.): Rehabilitacja polska 1945–2009, Wrocław 2009, s.91-97; Fizjoterapia – rys historyczny, [w:] Z. Śliwiński, A. Sieroń (red.): Wielka fizjoterapia, t. I, Wrocław 2014, s.1-11 (Migała M.); Działalność Eugeniusza Piaseckiego we Lwowie w zakresie fizjoterapii, higieny i profilaktyki zdrowotnej, [w:] Łuczak M., Wyszowska I. (red.): Eugeniusz Piasecki w 150. rocznicę urodzin, Monografie nr 457, AWF, Poznań 2022, s. 110 – 128 (M. Migała); Rehabilitacja lecznicza w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków”, 2010, nr 4; Wkład Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznrgo im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie w rozwój rehabilitacji w Polsce, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków”, 2011, nr 4 (Zaborniak S.); Rys historyczny działalności lwowskich sanatoriów Kisielka i Maryówka przed 1914 r., „Acta Balneologica” 2013, nr 1 (Zaborniak S.); Antoni Gabryszewski prekursorem ortopedii i rehabilitacji w Polsce, „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”, 2014, 5 (6), Vol. 16; Gimnastyka Lecznicza w działalności zakładów gimnastycznych na ziemiach polskich przed 1914 r., „Fizjoterapia Polska” 2014, nr 1 (Puszczałowska-Lizis E., Kiljański M.); Oryginalna metoda przyrodolecznicza doktora Apolinarego Tarnawskiego stosowana w Zakładzie w Kosowie w Latach 1893–1939, „Fizjoterapia Polska” 2015, nr 1 (Pleśniak A., Zaborniak S., Kiljański M.); Z tradycji wodolecznictwa we Lwowie przed 1914 r., „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie” 2015, nr 2 (Zaborniak S., Pleśniak A.); Działalność dr. Józefa Aleksiewicza na rzecz rozwoju ortopedii i rehabilitacji we Lwowie w latach 1912–1930, „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” 2016, nr 2 (Zaborniak S.); Działalność dr. Józefa Aleksiewicza na rzecz rozwoju ortopedii i rehabilitacji w Iwoniczu-Zdroju (1921–1957), „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” 2016, nr 4 (Zaborniak S.); Dr Teodor Bakody prekursorem szwedzkiej gimnastyki leczniczej w Polsce. „Fizjoterapia Polska” 2017, nr 3 (Puszczałowska-Lizis E., Kiljański M., Łuczak M.); Physioterapy in Poland until 1914 historical perspective, „Physiotherapia Slovaca” 2014, vol. 4 (Pop T., Puszczałowska-Lizis E.); Prekursorskie działania Edwarda Madeyskiego na rzecz rozwoju fizjoterapii, wychowania fizycznego i higieny we Lwowie w latach 1870–1906, „Fizjoterapia Polska” 2018, nr 4 (Puszczałowska-Lizis E., Łuczak M.); Profesor Andrzej Zembaty (1935-2022) – wizjoner, twórca polskiej fizjoterapii, „Ortopedia-Traumatologia-Rehabilitacja” 2023; 25 (4): 207-218 (M. Migała, B. Skolik).

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał nagrody i wyróżnienia, m.in. Złotą Odznaka Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za wkład w rozwój fizjoterapii w Polsce (2019); Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za wybitne zasługi w rehabilitacji społecznej i zawodowej, wielokierunkowe i innowacyjne działania w sferze zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i wsparcie w realizacji misji i celów TWK (2018); Medal z okazji jubileuszu 60-lecia fizjoterapii w Polsce za szczególny wkład i pracę na rzecz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (2013); Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za organizację dziesięciu edycji Jesiennych Dni Fizjoterapii (2014); Dyplom Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za pracę na rzecz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i wkład w rozwój Sekcji Historycznej PTF (2017).

W wolnych chwilach wypoczywa podczas pracy w ogrodzie oraz uprawiając turystykę rowerową i górską.

Mariusz Migała, Beata Skolik

 

Opracowano na podstawie: Historia rozwoju oddziałów wojewódzkich Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii [w:] Jandziś S., Kiljański M., Migała M. (red.): Historia polskiej fizjoterapii, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej. Opole 2013; Basta J.: Ochrona zdrowia, [w:] Bonusiak W. (red.): Dzieje Rzeszowa, t. V, Rzeszów 2017, s.484; Rehabilitacja lecznicza w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, [w:] Czerwiński L. (red.).: Kronika XXX-lecia Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie, Rzeszów 2010, s.115–117; Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu stopnia doktora oraz przesłane CV Sławomira Jandzisia; Artykuły w czasopismach naukowych oraz publikacje zwarte.