Wrzosek Zdzisława

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1973), kierunek rehabilitacja oraz Studium Doktoranckiego AWF we Wrocławiu (1983) – doktor nauk wychowania fizycznego. Od 1999 r. doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii, od 2005 r. profesor tytularny nauk o kulturze fizycznej.

Od 1985 r. zatrudniona w AWF i Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku adiunkta. Przez następne lata pełniła różne funkcje we wrocławskiej AWF. Była m.in. kierownikiem Katedry Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu (później Katedry Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu), Zakładu Ortopedii i Reumatologii ww. katedry, przewodniczącą wydziałowej komisji dydaktyki, członkiem senackiej komisji ds. rozwoju uczelni, komitetu wydawniczego, senackiej komisji ds. etyki badań naukowych, komisji ds. akredytacji Wydziału Fizjoterapii, Rady tegoż wydziału. Dodatkowo, w latach 2000-2014 była kierownikiem Zakładu rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zaangażowana także w pracę poza uczelnią. Była członkiem Komitetu Rehabilitacji, Adaptacji Społecznej i Nauk o Kulturze Fizycznej Wydziału Nauk Medycznych PAN w dwóch kadencjach (2003-2006 i 2007-2010), a w kadencji 2011-2014 członkiem Komisji Inżynierii Biomedycznej Oddział  PAN we Wrocławiu. Członkiem komisji egzaminów specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji ruchowej, członkiem panelu ekspertów ds. rozwoju województwa dolnośląskiego w zakresie ochrony zdrowia przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach dotyczących fizjoterapii w ortopedii i traumatologii u osób dorosłych i dzieci, w tym przydatności krioterapii u tych pacjentów, fizjoterapii w reumatologii. Prowadzi badania nad następstwami unieruchomienia, leczeniem algodystrofii, leczeniem nierównej długości kończyn metodą Ilizarowa, przydatnością aktywności fizycznej w życiu osób starszych.

Od 1986 r. specjalista drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej. Odbyła staże zawodowe w Niemczech (1995) i Austrii (1996).

Autorka lub współautorka kilku podręczników dla studentów oraz wielu artykułów naukowych w recenzowanych krajowych i zagranicznych czasopismach, głównie z zakresu fizjoterapii narządu ruchu. Autorka programów nauczania przedmiotu fizjoterapia w ortopedii i traumatologii oraz fizjoterapia w reumatologii dla studentów kierunku fizjoterapia oraz przedmiotu rehabilitacja oraz rehabilitacja i postępowanie pielęgnacyjne dla studentów kierunku lekarskiego.

Członek kilku komitetów redakcyjnych czasopism, komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Promotor ponad 120 prac magisterskich, 16 prac doktorskich (bronionych na AWF i UM), recenzent 10 przewodów habilitacyjnych, recenzent i superrecenzent w 3 wnioskach o nadanie tytułu naukowego profesora.

Za działalność dydaktyczną i naukową odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, nagrodą indywidualną Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony dla AWF we Wrocławiu” oraz wielokrotnie nagrodami indywidualnymi lub zespołowymi przez JM Rektorów AWF i AM we Wrocławiu.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie dolnośląskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.123; Kulmatycki L. (oprac.): Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.276-277.