Wrzosek Zdzisława

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1973), kierunek rehabilitacja oraz Studium Doktoranckiego AWF we Wrocławiu (1983) – doktor nauk wychowania fizycznego. Od 1999 r. doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii, od 2005 r. profesor tytularny nauk o kulturze fizycznej.

Od 1985 r. zatrudniona w AWF i Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku adiunkta. Przez następne lata pełniła różne funkcje we wrocławskiej AWF. Była m.in. kierownikiem Katedry Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu (później Katedry Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu), Zakładu Ortopedii i Reumatologii ww. katedry, przewodniczącą wydziałowej komisji dydaktyki, członkiem senackiej komisji ds. rozwoju uczelni, komitetu wydawniczego, senackiej komisji ds. etyki badań naukowych, komisji ds. akredytacji Wydziału Fizjoterapii, Rady tegoż wydziału. Dodatkowo, w latach 2000-2014 była kierownikiem Zakładu rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zaangażowana także w pracę poza uczelnią. Była członkiem Komitetu Rehabilitacji, Adaptacji Społecznej i Nauk o Kulturze Fizycznej Wydziału Nauk Medycznych PAN w dwóch kadencjach (2003-2006 i 2007-2010), a w kadencji 2011-2014 członkiem Komisji Inżynierii Biomedycznej Oddział  PAN we Wrocławiu. Członkiem komisji egzaminów specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji ruchowej, członkiem panelu ekspertów ds. rozwoju województwa dolnośląskiego w zakresie ochrony zdrowia przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach dotyczących fizjoterapii w ortopedii i traumatologii u osób dorosłych i dzieci, w tym przydatności krioterapii u tych pacjentów, fizjoterapii w reumatologii. Prowadzi badania nad następstwami unieruchomienia, leczeniem algodystrofii, leczeniem nierównej długości kończyn metodą Ilizarowa, przydatnością aktywności fizycznej w życiu osób starszych.

Od 1986 r. specjalista drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej. Odbyła staże zawodowe w Niemczech (1995) i Austrii (1996).

Autorka lub współautorka kilku podręczników dla studentów m.in. pt. Choroby reumatyczne: podręcznik dla studentów fizjoterapii, AWF Wrocław 2007; pracy pod redakcją pt. Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny (współredaktor J. Bolanowskiego), Warszawa 2008, 2011 oraz wielu artykułów naukowych w recenzowanych krajowych i zagranicznych czasopismach, głównie z zakresu fizjoterapii narządu ruchu. Wśród nich jest m.in. praca pt. Zastosowanie metody „transportu segmentu kostnego” według Ilizarowa w leczeniu guzów i zmian guzopodobnych kości, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2002, Vol.4, nr 4, s.441-451 (Sz. Dragan, A. Krawczyk, W. Orzechowski, M. Kulej, J. Czapiński); Metody leczenia złamań bliższej nasady kości ramiennej w materiale własnym – doniesienie wstępne, „Fizjoterapia” 2003, t.11, nr 4, s.27-35 (G. Konieczny); Wpływ przezskórnej elektro-neuro-stymulacji TENS na poziom lęku u chorych z bólem przewlekłym odcinka lędźwiowego kręgosłupa, „Fizjoterapia Polska” 2004, vol.4, nr 1, s.8-12 (I. Demczyszak, W. Hagner); Próba oceny upośledzenia funkcji chodu u chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawów kolanowych z wykorzystaniem analizy reakcji sił podłoża, „Fizjoterapia Polska” 2006, vol.6, nr 4, s.317-321 (G. Konieczny, K. Leżoń, M. Sokołowski); Metoda McKenziego w praktyce fizjoterapeuty dla celów diagnostycznych w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, „Kwartalnik Ortopedyczny” 2009, vol.75, nr 3, s.346-354 (I. Demczyszak, M. Szymańska, M. Milko); Współczesna fizykoterapia w walce z bólem występującym w przebiegu wad postawy, „Medycyna Manualna” 2009, t.13, nr 1-4, s.37-40 (I. Demczyszak, E. Sutkowska); Cele kompleksowej rehabilitacji pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, „Acta Balneologica” 2011, t.53, nr 1, s.62-67 (A. Pytel, Z. Wrzosek); Aktualny stan wiedzy na temat leczenia obrzęków limfatycznych, „Przegląd Flebologiczny” 2012, vol.20, nr 1-4 (I. Jaszczur, M. Batycka, Z. Rybak); Ocena składowej pionowej sił reakcji podłoża podczas lokomocji po schodach o kulach u pacjentów po artroplastyce stawu biodrowego, „Kwartalnik Ortopedyczny” 2012, nr 2, s.195-210 (I. Kluczyńska, K. Topolska, A. Kiepura, G. Konieczny); Główne założenia i problemy związane z leczeniem uzdrowiskowym pacjentów chorych na hemofilię, „Acta Balneologica” 2013, t.55, nr 3, s.124-129 (I. Jaszczur-Janus, A. Janus, M. Kuliszkiewicz-Janus); Znaczenie pooperacyjnej rehabilitacji pacjentów otyłych i z nadwagą, „Fizjoterapia” 2014, vol.22, nr 2, s.40-46 (E. Sutkowska, G. Konieczny, K. Sutkowski); Wykorzystanie urządzenia własnej konstrukcji do pomiaru ruchu odwracania i nawracania w stawie skokowym, „Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna” 2014, vol.20, nr 1, s.21-28 (Ł. Pawik, G. Konieczny); Pedobarographic analysis of body weight distribution on the lower limbs and balance after Ilizarov corticotomies, “Clinical Biomechanics” 2016, vol.31, s.2-6 (P. Morasiewicz, Sz. Dragan, Sz. Ł. Dragan, Ł. Pawik); Lower extremity muscles activity in standing and sitting position with use of sEMG in patients suffering from Charcot-Marie-Tooth syndrome, “Neurologia i Neurochirurgia Polska” 2016, vol.50, nr 3, s.195-199 (N. Kuciel, G. Konieczny, Ł. Oleksy; Impact of Kinesio Taping application on pregnant women suffering from pregnancy-related pelvic girdle pain: preliminary study, “Ginekologia Polska” 2017, vol.88, nr 11, s.620-625 (N. Kuciel, E. Sutkowska, A. Cienska, D. Markowska). Autorka i współautorka wielu rozdziałów, m.in. pt. Determinanty usprawniania w aspekcie powikłań u pacjentów leczonych z powodu złamań bliższej części kości udowej, [w:] Ortopedia i traumatologia u progu nowego millenium pod red. P. J. Bilińskiego, Bydgoszcz 2002, s.159-162 (Sz. Dragan, G. Konieczny); Ocena funkcji stawu kolanowego podczas kriostymulacji i usprawniania ruchowego osób z zespołem przeciążenia rzepkowo-udowego, [w:] Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa: pod red. Z. Zagrobelnego, Wrocław 2003, s.137-146 (D. Jonak); Kompresoterapia – metoda fizjoterapeutyczna pomocna w leczeniu makroangiopatii cukrzycowej, [w:] Cukrzyca: społeczny problem XXI wieku pod red. A. Abramczyk, W Pruska, B. Panaszka, Wrocław 2003, s.307-312 (E. Sutkowska, K. Sutkowski); Występowanie bólu dolnego odcinka kręgosłupa u pielęgniarek oddziału ortopedyczno-urazowego: doniesienia wstępne, [w:] Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego, T.2 pod red. E. Krajewskiej-Kułak, Białystok 2005, s.346-348 (G. Konieczny, M. Sokołowski); Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii, [w:] Fizjoterapia kliniczna pod red. W. Kasprzaka, Warszawa 2011, s.402-427 (G. Konieczny); Osteoporoza – wielodyscyplinarny problem kliniczny, [w:] Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny pod red. Z. Wrzosek, J. Bolanowskiego, Warszawa 2011, s.279-289 (J. Bolanowski); Wpływ fizjoterapii na stan psychiczny pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego, [w:] Człowiek – zdrowie – jakość życia pod red. J. Żółtańskiej, Legnica 2015, s.115-124 (I. Demczyszak, I. Pawlaczyk, M. Fortuna, K. Szczepańska).

Autorka programów nauczania przedmiotu fizjoterapia w ortopedii i traumatologii oraz fizjoterapia w reumatologii dla studentów kierunku fizjoterapia oraz przedmiotu rehabilitacja oraz rehabilitacja i postępowanie pielęgnacyjne dla studentów kierunku lekarskiego.

Członek kilku komitetów redakcyjnych czasopism, komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Promotor ponad 120 prac magisterskich, 16 prac doktorskich (bronionych na AWF i UM), recenzent 10 przewodów habilitacyjnych, recenzent i superrecenzent w 3 wnioskach o nadanie tytułu naukowego profesora.

Za działalność dydaktyczną i naukową odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, nagrodą indywidualną Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony dla AWF we Wrocławiu” oraz wielokrotnie nagrodami indywidualnymi lub zespołowymi przez JM Rektorów AWF i AM we Wrocławiu.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie dolnośląskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.123; Kulmatycki L. (oprac.): Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.276-277; Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.