Wołyńska-Ślężyńska Alicja

Urodziła się 26 grudnia 1952 r. w Woźnikach Śląskich. Absolwentka Technikum Chemicznego w Tarnowskich Górach (1972) – technik chemik, a następnie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1983) – magister rehabilitacji ruchowej. W 2001 r. w AWF we Wrocławiu na podstawie pracy pt. Zmiany wydolności wysiłkowej pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych pod wpływem ćwiczeń fizycznych otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 1986 r. ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne w WOM w Katowicach uzyskując kwalifikacje pedagogiczne, w 2002 r. w WOM w Katowicach otrzymała awans zawodowy nauczyciela mianowanego, a w 2003 r. awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego. W 1985 r. ukończyła w AWF w Katowicach specjalizację z korekcji wad postawy, w 1993 r. w WODKM w Katowicach specjalizację pierwszego stopnia z rehabilitacji ruchowej.

Pracę zawodową rozpoczęła na początku lat 70. XX wieku. W latach 1972-1973 pracowała jako technik chemik w Górniczych Zakładach Dolomitowych w Bytomiu, w latach 1973-1983 jako asystent techniczny w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w latach 1983-1989 jako kierownik działu fizjoterapii w Przychodni Przyzakładowej Huty Cynku w Miasteczku Śląskim. Od 1989 r. pracuje jako starszy asystent fizjoterapii w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. W latach 1993-2006 zatrudniona była w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu jako nauczyciel, w latach 2003-2014 pracowała na stanowisku adiunkta Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, w latach 2008-2014 na stanowisku adiunkta Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie na kierunku fizjoterapia. W latach 1984-2001 jako nauczyciel korekcji wad postawy pracowała w Zespole Sportowych Szkół Publicznych Nr 2 w Tarnowskich Górach, następnie w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Tarnowskich Górach (1999-2000), w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach (2000-2002), w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Tarnowskich Górach (2000-2009).

Jest współautorką patentu nr 214942 pn. Stół wieloczynnościowy do korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa (współautorzy: S. Majoch, J. Ślężyński, W. Szymanik, M. Kopyt). Zainteresowania badawcze i zawodowe koncentruje na zagadnieniach związanych z rehabilitacją kardiologiczną, krioterapią, wadami postawy, zapobieganiem otyłości, aktywnością ruchową osób niepełnosprawnych. Uczestniczka wielu konferencji i sympozjów naukowych poświęconych fizjoterapii i usprawnianiu osób niepełnosprawnych. Autorka i współautorka wielu prac poświęconych ww. tematyce. Do najważniejszych należą: Diagnostyczność szybkości fali tętna centralnego w ocenie zaawansowania zmian stwardnieniowych w naczyniach osób z rozpoznaną klinicznie miażdżycą i cholesterolemią „Rocznik Naukowy AWF Katowice” 1986, nr 14, s.81-88 (współautorzy: Z. Ciemniewski, W. Kargul); Kolonie zdrowotne istotnym ogniwem korekcji wad postawy [w:] Rozwój fizyczny i motoryczny oraz postawa ciała dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pod red. J. Ślężyńskiego, AWF, Katowice 1991, s.223-232 (J. Ślężyński); Drugi etap rehabilitacji chorych po operacjach kardiochirurgicznych – retrospektywna ocena poziomu satysfakcji chorych, „Postępy Rehabilitacji” 1995, nr 4, s.27-36 (K. Oleszczyk, E. Garus, T. Sykosz, U. Niedziela);  Tolerantnost k fiziczeskim nagruzkom pod wlijanijem dwigatielnych uprażnienij u bolnych posle kardiochirurgiczeskich operacji, „Pedagogika, psychologia ta medyko-biologiczni problemy fizycznogo wychowanija i sporta”, Charkiv 2003, s.110-119 (J. Ślężyński); Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach wychowania fizycznego, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2005, nr 8-9, s.24-28 (G. Karkoszka, J. Ślężyński); Krioterapia jako środek wspomagający proces rehabilitacji pacjentów narządu ruchu, [w:] Ozdorowcza i sportywna robota z nepownosprawnymy, Lviv 2005, s.139-146 (J. Ślężyński); Oddziaływanie ćwiczeń trójpłaszczyznowo-osiowych na korekcję postawy ciała, „Fizjoterapia” 2006, nr 1, s.3-14 (J. Ślężyński, K. Rutkowska, A. Szemraj-Lochyńska); Aktywność ruchowa niepełnosprawnych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2006, nr 1, s.42-43 (J. Ślężyński); Aktywność ruchowa istotnym czynnikiem zapobiegania otyłości, [w:] Mołoda sportywna nauka Ukrainy, Lwiwskij Derżawnyj Instytut Fizycznoi Kultury, Lviv 2006, t. 10, nr 1, s.435-442 (A. Lepich, J. Ślężyński, W. Muchin); Zmiany wydolności wysiłkowej pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych pod wpływem ćwiczeń fizycznych, [w:] Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych pod red. J. Migasiewicza, E. Bolacha, AWF i TWK, Wrocław 2006, t. 2, s.57-65 (J. Ślężyński); Rehabilitation in patients after cardiosurgical interventions, „Journal of Human Kinetics” 2006, vol. 16, s.107-121 (J. Ślężyński); Biological regeneration as a factor for muscle strenght optimization in upper limbs of disabled weight lifters with cerebral palsy, „Journal of Human Kinetics” 2007, vol. 18, s.121-133 (T. Prystupa, E. Prystupa, J. Ślężyński);  Wady postawy u młodych muzyków, „Fizjoterapia Polska” 2008, nr 4, s.425-435 (A. Nawrocka); Sprawność fizyczna i zachowania zdrowotne dziewcząt u progu dorosłości, [w:] Sport kobiet w Polsce pod red. J. Bergier, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s.163-171 (G. Karkoszka, J. Ślężyński); Wady postawy ciała dzieci i młodzieży – profilaktyka, diagnostyka i terapia, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2008, nr 8, s.45-48 (J. Ślężyński); Promowanie sportu osób niepełnosprawnych przez Zrzeszenie Sportowe „Start” (1953-2008), [w:] Marketing w sporcie i turystyce sportowej pod red. nauk. J. Klisińskiego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2009, s.62-70 (M. Seidel, J. Ślężyński);  Znaczenie pływania korekcyjnego i ćwiczeń w wodzie w fizjoterapii, „Fizjoterapia” 2009, nr 1, s.53-59 (J. Pasek, J. Ślężyński, T. Pasek, A. Witiuk-Misztalska, A. Sieroń); Goalball skutecznym środkiem stymulowania sprawności fizycznej niewidomych, [w:] Sport a niepełnosprawność, Ruda Śląska 2009, s.23-42 (J. Ślężyński, J. Krzak);  Wpływ odnowy biologicznej na wyniki sportowe niepełnosprawnych ciężarowców z porażeniem mózgowym, „Medycyna Sportowa” 2010, nr 4, s.193-204 (T. Prystupa, J. Ślężyński); Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na podstawowe parametry hemodynamiczne pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, „Fizjoterapia Polska” 2012, vol. 12, nr 2, s.113-118 (J. Pasek, S. Szajkowski, T. Pasek, J. Ślężyński, A. Sieroń); Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na parametry tętna i ciśnienia tętniczego krwi, „Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna” 2015, vol. 21, nr 3, s.170-176 (J. Pasek, S. Szajkowski, T. Pasek, J. Ślężyński, A. Sieroń).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Za dotychczasową pracę otrzymała m.in. Medal Złoty za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2011), Odznakę Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (2006), Nagrodę Dyrektora Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” (2008).

W wolnych chwilach uprawia turystykę zagraniczną, pływanie.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Alicji Wołyńskiej-Ślężyńskiej; Bibliografia w czasopismach naukowych, materiałach zjazdowych, streszczenia z konferencji, sympozjów i kongresów naukowych.

Wykaz dotychczasowych publikacji:

 1. Z. Ciemniewski, W. Kargul, A. Wołyńska-Ślężyńska: Diagnostyczność szybkości fali tętna centralnego w ocenie zaawansowania zmian stwardnieniowych w naczyniach osób z rozpoznaną klinicznie miażdżycą i cholesterolemią. „Rocznik Naukowy AWF”, Katowice 1986, nr 14, s.81-88.
 2. J. Ślężyński, A. Wołyńska-Ślężyńska: Kolonie zdrowotne istotnym ogniwem korekcji wad postawy, [w:] Rozwój fizyczny i motoryczny oraz postawa ciała dzieci i młodzieży niepełno-sprawnej. Red. J. Ślężyński. AWF, Katowice 1991, s.223-232.
 3. A. Wołyńska-Ślężyńska, K. Oleszczyk, J. Janota, J. Ślężyński: Śląskie Centrum Rehabilitacji (1961-1991). „Postępy Rehabilitacji” 1992, nr 3, s.73-77.
 4. J. Ślężyński, A. Wołyńska-Ślężyńska: Niepełnosprawni bliżej Europy. „Przegląd Akademicki” 1993, nr 11, s.5.
 5. J. Ślężyński, A. Wołyńska-Ślężyńska: Kongres „Niepełnosprawni bliżej Europy”. „Postępy Rehabilitacji” 1993, nr 2, s.101-104.
 6. K. Oleszczyk, M. Kucytowska, A. Wołyńska-Ślężyńska, E. Garus, U. Niedziela, T. Sykosz: Drugi etap rehabilitacji chorych po operacjach kardiochirurgicznych, [w:] 53 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczecin 1993, P-81.
 7. A. Wołyńska-Ślężyńska, K. Oleszczyk, J. Ślężyński, J. Janota: The Silesian Rehabilitation Centre a chanche for the handicapped, [in]: International Conference “Physical Aktivity and Health in the Elderly” (abstracts). Lisboa-Oeiras (Portugal) 1993, s.128.
 8. A. Wołyńska-Ślężyńska, K. Oleszczyk, J. Ślężyński, J. Janota: Śląskie Centrum Rehabilitacji szansą dla niepełnosprawnych, [w]: Pierwszy Europejski Kongres „Niepełnosprawni bliżej Europy”. Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Kraków 1993, s.15-16.
 9. J. Ślężyński, A. Wołyńska-Ślężyńska: Sprawozdanie z I Europejskiego Kongresu „Niepełnosprawni bliżej Europy”. „Fizjoterapia” 1994, nr 2, s.14-15.
 10. J. Ślężyński, A. Wołyńska-Ślężyńska: Mechanika w medycynie. „Fizjoterapia” 1994, nr 2, s.47.
 11. K. Oleszczyk, M. Kucytowska, L. Poloński, M. Zembala, E. Garus, T. Sykosz, U. Niedziela, A. Wołyńska-Ślężyńska: Aktywność zawodowa i ocena II etapu rehabilitacji chorych po operacjach kardiochirurgicznych, [w:] 55 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań 1994 (streszczenie).
 12. K. Oleszczyk, A. Wołyńska-Ślężyńska, E. Garus, T. Sykosz, U. Niedziela: Drugi etap rehabilitacji chorych po operacjach kardiochirurgicznych – retrospektywna ocena poziomu satysfakcji chorych. „Postępy Rehabilitacji” 1995, nr 4, s.27-36.
 13. A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Tolerantnost k fiziczeskim nagruzkom pod wlijanijem dwigatielnych uprażnienij u bolnych posle kardiochirurgiczeskich operacji. Pedagogika, psychologia ta medykobiologiczni problemy fizycznogo wychowanija i sporta, Charkiv 2003, s.110-119.
 14. A. Wołyńska-Ślężyńska: Hospitowanie ośrodków i zajęć korekcyjnych w opinii studentów kierunku wychowania fizycznego Politechniki Opolskiej. „Zeszyty Naukowe Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia Politechniki Opolskiej” 2005, nr 6, s.133-136.
 15. A. Wołyńska-Ślężyńska, A. Lepich, J. Ślężyński: Aktywność ruchowa jako czynnik zapobiegający otyłości. Konferencja naukowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Waleologicznego, Radom 2005, s.50.
 16. G. Karkoszka, A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach wychowania fizycznego. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2005, nr 8-9, s.24-28.
 17. A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Wiedza i poglądy gimnazjalistów o zdrowotności człowieka, [w:] Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Red. W. Mynarski, J. Ślężyński. PTNKF i AWF, Katowice 2005, s. 111-117.
 18. A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Krioterapia jako środek wspomagający proces rehabilitacji pacjentów narządu ruchu, [w:] Ozdorowcza i sportywna robota z nepownosprawnymy. Lviv 2005, s.139-146.
 19. A. Wołyńska-Ślężyńska, G. Karkoszka, J. Ślężyński: Komparatystyka wiedzy gimnazjalistów tarnogórskich i świętokrzyskich na temat zdrowia. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2005, nr 10, s.31-33.
 20. N. Baszkin, E.W. Makarowa, A. Wołyńska-Ślężyńska: Fiziczeskaja reabilitacija dietiej so skolizom I stiepieni w spiecjalizirowannych doszkolnych uczrieżdienijach, [w:] IX Miżnarodnyj Naukowyj Kongres „Olimpijskyj sport i sport dla wsich”. Kijev 2005, s.761.
 21. K. Sojka-Krawiec, Jagusz M., Wołyńska-Ślężyńska A.: Zainteresowania rekreacyjnymi formami aktywności ruchowej uczniów klas starszych szkoły podstawowej (Interests for recreational form of physical activity among student of senior graden in primary schools), [w:] Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Red. K. Turowski, S. Spisacka, C. Łepecka-Klusek. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska“, Sectio D Medicina, Lublin 2005, supl. 16, nr 5, s. 177-183.
 22. J. Ślężyński, K. Rutkowska, A. Wołyńska-Ślężyńska, A. Szemraj-Lochyńska: Oddziaływa-nie ćwiczeń trójpłaszczyznowo-osiowych na korekcję postawy ciała. „Fizjoterapia” 2006, nr 1, s.3-14.
 23. A.Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Aktywność ruchowa niepełnosprawnych. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2006, nr 1, s.42-43.
 24. A. Wołyńska-Ślężyńska, A. Lepich, J. Ślężyński, W. Muchin: Aktywność ruchowa istotnym czynnikiem zapobiegania otyłości, [w:] Mołoda sportywna nauka Ukrainy. Lwiwskij Derżawnyj Instytut Fizycznoi Kultury, Lviv 2006, t. 10, nr 1, s.435-442.
 25. A. Wołyńska-Ślężyńska, T. Prystupa, J. Ślężyński: Opinie kobiet z nadwagą o aktywności ruchowej i regulacji masy ciała, [w:] Mołoda sportywna nauka Ukrainy. Lwiwskij Derżawnyj Instytut Fizycznoi Kultury, Lviv 2006, t. 10, nr 1, s. 389-392.
 26. A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Zmiany wydolności wysiłkowej pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych pod wpływem ćwiczeń fizycznych, [w:] Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. Red. J. Migasiewicz, E. Bolach. AWF i TWK, Wrocław 2006, t. 2, s.57-65.
 27. A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Człowiek starszy w społeczeństwie i kulturze europejskiej – konferencja. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2006, nr 8-9, s.42-43.
 28. A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Integracyjne obozy hippiczno-żeglarskie niepełnosprawnych, [w:] Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych. Red. J. Bergier, Z. Kubińska. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Biała Podlaska 2006, s.290-295.
 29. A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Rehabilitation in patients after cardio-surgical interventions. “Journal of Human Kinetics” 2006, vol. 16, s.107-121.
 30. T. Prystupa, E. Prystupa, A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Biological regeneration as a factor for muscle strenght optimization in upper limbs of disabled weight lifters with cerebral palsy. “Journal of Human Kinetics” 2007, vol. 18, s.121-133.
 31. P. Kowalski, A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Geneza Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki, [w:] Konferencja naukowa „Wady postawy ciała dzieci i młodzieży – diagnostyka i terapia”, Bielsko-Biała 2008 (streszczenia).
 32. S. Majoch, W. Szymanik, A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Sprawdzone i nowatorskie metody leczenia zachowawczego bocznych skrzywień kręgosłupa. W: Konferencja naukowa „Wady postawy ciała dzieci i młodzieży – diagnostyka i terapia”, Bielsko-Biała 2008 (streszczenia).
 33. A. Wołyńska-Ślężyńska: Ogólnopolska konferencja naukowa „Wady postawy ciała dzieci i młodzieży – profilaktyka, diagnostyka i terapia”. „Wiadomości Uczelniane – pismo informacyjne Politechniki Opolskiej” 2008, nr 1, s.22-23.
 34. A. Nawrocka, A. Wołyńska-Ślężyńska: Wady postawy u młodych muzyków (Faulty body postures in young musicians). „Fizjoterapia Polska” 2008, nr 4, s.425-435.
 35. G. Karkoszka, A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Sprawność fizyczna i zachowania zdrowotne dziewcząt u progu dorosłości, [w:] Sport kobiet w Polsce. Red. J. Bergier. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s.163-171.
 36. A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Wady postawy ciała dzieci i młodzieży – profilaktyka, diagnostyka i terapia. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2008, nr 8, s.45-48.
 37. G. Karkoszka, A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Aktywność ruchowa i komponenty somatyczne jako pozytywny miernik zdrowia, [w:] Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Wychowanie zdrowotne młodzieży – od humanizacji oświaty do humanizacji społeczeństwa. Red. P.W. Melnik, E.G. Bulicz. Międzynarodowe Stowarzyszenie Paleologiczne, Irpień (Ukraina) 2008, s.113-118.
 38. M. Seidel, A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Promowanie sportu osób niepełnosprawnych przez Zrzeszenie Sportowe „Start” (1953-2008), [w:] Marketing w sporcie i turystyce sportowej. Red. nauk. J. Klisiński. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2009, s.62-70.
 39. G. Karkoszka, A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Sprawność fizyczna i zachowania zdrowotne dziewcząt u progu dorosłości, [w:] Sport kobiet w Polsce – stan badań. Red. T. Socha, J. Bergier. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, AWF, Warszawa 2009, s.243-254.
 40. J. Pasek, A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński, T. Pasek, A. Witiuk-Misztalska, A. Sieroń: Znaczenie pływania korekcyjnego i ćwiczeń w wodzie w fizjoterapii. „Fizjoterapia” 2009, nr 1, s.53-59.
 41. J. Ślężyński, J. Krzak, A. Wołyńska-Ślężyńska: Goalball skutecznym środkiem stymulowania sprawności fizycznej niewidomych, [w:] Sport a niepełnosprawność. Ruda Śląska 2009, s.23-42.
 42. T. Prystupa, A. Wołyńska, J. Ślężyński: The effects of finish sauna on hemodynamics of the circulatory system in men and women. “Journal of Human Kinetics” 2009, vol. 22, s.61-68.
 43. A. Wołyńska-Ślężyńska, A. Lepich, J. Ślężyński: Aktywność ruchowa istotnym czynnikiem zapobiegania otyłości, [w:] Starość u progu XXI wieku. Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec problemów starzejącego się społeczeństwa. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s.71-86.
 44. T. Prystupa, A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Ślężyński: Wpływ odnowy biologicznej na wyniki sportowe niepełnosprawnych ciężarowców z porażeniem mózgowym (The influence of biological restitution on the sport results among handicapped power lifters with cerebral palsy). „Medycyna Sportowa” 2010, nr 4, s.193-204.
 45. A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Pasek, S. Szajkowski, T. Pasek, J. Ślężyński, A. Sieroń: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na podstawowe parametry hemodynamiczne pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu (Influence of wholebody cryotherapy on hemodynamic parameters in patiens with motor organs disease). „Fizjoterapia Polska” 2012, vol. 12, nr 2, s.113-118.
 46. A. Wołyńska-Ślężyńska, J. Pasek, S. Szajkowski, T. Pasek, J. Ślężyński, A. Sieroń: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na parametry tętna i ciśnienia tętniczego krwi. „Inżyniera Biomedyczna” 2015, vol. 21, nr 3, s.170-176.