Włoch Tomasz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1994), kierunek rehabilitacja ruchowa. W macierzystej uczelni ukończył również Studium podyplomowe pn. Dydaktyka Szkoły Wyższej. W 2009 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu krakowskiej AWF, na pracy pt. Ocena podstawowej ruchowej sprawności funkcjonalnej chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc za pomocą zmodyfikowanego testu „wstań i idź”, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

Naukowo związany od 2000 r. z AWF w Krakowie. Początkowo jako asystent, a od 2009 r. adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Katedry Rehabilitacji Klinicznej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej.

Od 1995 r. pracuje jako fizjoterapeuta w Klinice Alergii i Immunologii, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach dotyczących rehabilitacji w chorobach wewnętrznych, w szczególności rehabilitacji pacjentów z chorobami układu oddechowego. Dotyczy to m.in. problemów badawczych związanych z: EBM w fizjoterapii pulmonologicznej, miejscem rehabilitacji pulmonologicznej w zaleceniach dotyczących chorób płuc, narzędziami diagnostycznymi w ocenie i leczeniu chorych z chorobami płuc, badaniem jakości życia chorych z chorobami układu oddechowego i układu krążenia, metodami fizjoterapeutycznymi stosowanymi w fizjoterapii klatki piersiowej w poszczególnych chorobach układu oddechowego charakteryzujących się zaleganiem wydzieliny w drzewie oskrzelowym, badaniem tolerancji wysiłku i treningu fizycznego ukierunkowanym na poprawę tolerancji wysiłku u pacjentów z chorobami płuc i układu krążenia; metodami rehabilitacji pulmonologicznej w określonych chorobach układu oddechowego, rehabilitacją chorych z chromaniem przestankowym, chorych po amputacjach kończyn.

Wyniki swoich badań prezentował na międzynarodowych kongresach i zjazdach naukowych w kraju i za granicą, a także w polsko- i anglojęzycznych czasopismach naukowych. Jest autorem i współautorem m.in. pracy pt. Postępowanie usprawniające w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, „Rehabilitacja Medyczna” 2001, t.5, nr 3, s.72-83 (współautorzy: Klecha J., Frańczuk B., Głuszko P.); Znaczenie fizjoterapii układu oddechowego w leczeniu proteinozy pęcherzyków płucnych, „Rehabilitacja Medyczna” 2004, t.8, nr 1, s.51-56 (Reifland-Kabata A., Kucharska J., Nowobilski R., Pirowska A., Kliczewski W., Piliński R., Soja J., Sładek K.); Znaczenie programów edukacji w rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową, „Postępy Rehabilitacji” 2004, t.18, nr 1, s.19-24 (Kepel M., Piliński R., Pirowska A., Mamak A., Nowobilski R.); Szybkie protezowanie i kompleksowa rehabilitacja po amputacji kończyn dolnych – najważniejsze składniki postępowania fizjoterapeutycznego, „Rehabilitacja Medyczna” 2006, t.10, nr 1, s.15-28 (Pirowska A., Nowobilski R.); Testy sprawności czynnościowej chorych z POChP – propozycja zastosowania Wydłużonego Testu „Wstań i Idź”, „Rehabilitacja Medyczna” 2010, t.14, nr 1, s.30-42 (Bromboszcz J.); Efficacy of physical therapy methods in airway clearance in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a critical review, “Pol Arch Med Wewn.” 2010, t.120, nr 11, s.468-477 (Nowobilski R., Płaszewski M., Szczeklik A.); Badanie niezawodności Wydłużonego Testu „Wstań i Idź” (ETGUG) zastosowanego do oceny podstawowej sprawności ruchowej osób zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego z powodu raka płuca, „Rehabilitacja Medyczna” 2011, t.15, nr 4, s.15-20 (Bromboszcz J., Nikiel M., Kużdżał J., Mnich M.); Physiotherapy interventions in the BTS guidelines on the management of asthma (2011): a need for change? „Thorax” 2012, vol.67, No.8, pp.749-750. doi:10.1136/thoraxjnl-2011- 201418 (Nowobilski R., Płaszewski M., Gajewski P., Szczeklik A.); Physiotherapy in asthma – seeking consensus, “Journal of Asthma” 2013, vol.50, No.6, pp.681–686. doi:10.3109/02770903.2013.790421 (Nowobilski R., Płaszewski M., Mika P., Gajewski P., Brożek J.L.); Do asthmatics benefit from music therapy? A systematic review, “Complementary Therapy Medicine” 2014, vol.22, No.4, pp.756- 766. doi: 10.1016/j.ctim.2014.07.002 (Śliwka A., Tynor D., Nowobilski R.); Phantom phenomena and body scheme after limb amputation. A literature review, „Neurologia i Neurochirurgia Polska” 2014, t.48, nr 1, s.52-59 (Pirowska A., Nowobilski R., Płaszewski P., Hocini A., Menager D.); Efekt uczenia się testu marszowego 6-minutowego u zdrowych młodych osób, „Rehabilitacja Medyczna” 2015, t.19, nr 1, s.15-24 (Mrozińska A., Piliński R., Śliwka A., Nowobilski R.); Wrażenia fantomowe u chorych po amputacji kończyn – artykuł poglądowy, „Rehabilitacja  Medyczna” 2017, t.21, nr 4, s.1-5 (Krawczyk P., Pirowska A., Śliwka A., Piliński R., Maga P., Nowobilski R.).

Współautor publikacji zwartej pt. Rehabilitacja po udarze mózgu, Kraków 2006 (Kwaśniewska-Rola M., Zalewska B., Bromboszcz J.), oraz rozdziału pt. Rehabilitacja pulmonologiczna, [w:] Astma i POChP w pytaniach i odpowiedziach pod red. P. Kuna, W. Pierzchała, M. Jankowski, Kraków 2008, s.199-231 (Nowobilski R.). Współredaktor polskiego wydania zaleceń i wytycznych do programów rehabilitacji pulmonologicznej American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation pt. Rehabilitacja pulmonologiczna: wytyczne AACVPR do programów rehabilitacji pulmonologicznej, Kraków 2012 (Bromboszcz J., tłum. Tuz A., Bromboszcz J.).

Obok pracy zawodowej i badawczej, od lat zaangażowany jest w realizację innych projektów, m.in. współtworzy poradnik internetowy dla pacjentów z chorobami układu oddechowego („Medycyna Praktyczna”), jest autorem programu i prowadzącym zajęcia edukacyjne w Szkole dla Chorych na Astmę Oskrzelową, prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych. Prowadzi kurs dokształcający pt. Rehabilitacja w przewlekłych chorobach układu oddechowego, realizowany w Wydziale Ochrony Zdrowia i Studium Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współredagował numer specjalny na Międzynarodowe Sympozjum pn. Kardiologia, Prewencja i Rehabilitacja zorganizowane pod patronatem Heart Friends Around The World (2011), a także numer specjalny na XII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pn. Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych (Kraków 2006). Czynny uczestnik projektów badawczych realizowanych w II Katedrze Chorób Wewnętrznych oraz jako wykładowca w projektach unijnych, m.in. pt. Doskonalenie potencjału dydaktyczno-naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych; Badania funkcjonalne w ocenie zdolności podejmowania codziennej aktywności ruchowej. Testy marszowe, testy sprawnościowe kończyn dolnych i kończyn górnych, złożone testy czynnościowe. Ocena aktywności fizycznej, realizowanych w AWF Kraków, AWF Warszawa, AWF Wrocław, WSA w Bielsku-Białej.

Jest promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich z zakresu rehabilitacji w chorobach układu oddechowego i układu krążenia. Recenzent artykułów związanych z tematyką zainteresowań naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, m.in. w „Medical Rehabilitation”, „General Hospital Psychiatry”, „Journal of Rehabilitation Research & Development” (JRRD). W latach 1997-2001 pełnił funkcję sekretarza redakcji kwartalnika „Rehabilitacja Medyczna”, od 2001 r. pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego tego kwartalnika. Współpracuje także przy redakcji kwartalnika „Ból” wydawanego przez Polskie Towarzystwa Badania Bólu.

Zaangażowany w działalność społeczną. Jest sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Dignitas” z siedzibą w Krakowie.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Życiorys naukowy Tomasza Włocha, http://wrr.awf.krakow.pl/attachments/article/527/Curriculum%20Vitae.pdf (dostęp 13.03.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.