Po raz pierwszy w historii polscy fizjoterapeuci będą składać rotę ślubowania

W dniu 15 listopada 2022 r. Krajowa Rada Fizjoterapeutów, z inicjatywy i na wniosek członka KRF dr. hab. prof. PO Mariusza Migały, wiceprzewodniczącego Sekcji Historycznej PTF, podjęła uchwałę w sprawie Roty ślubowania fizjoterapeutów. Jej tekst stanowi Załącznik do uchwały nr 136/II KRF. Odtąd polscy fizjoterapeuci będą odbierać dokument PWZFz w sposób uroczysty, a główną częścią tego wydarzenia będzie złożenie ślubowania w obecności władz i członków KRF oraz starszych zawodowo koleżanek i kolegów. W ten sposób nasza grupa zawodowa dołączyła do innych zawodów zaufania publicznego, które uroczyście, poprzez ślubowanie przyjmują tytuł zawodowy. Poniżej zamieszczamy pełny tekst roty, która uzupełnia Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty.
Rota ślubowania fizjoterapeutów
Wdzięczny swoim nauczycielom, opiekunom i mentorom z szacunkiem i honorem przyjmuję tytuł fizjoterapeuty. W pełni świadomy związanych z nim obowiązków uroczyście ślubuję:
1. W praktyce zawodowej kierować się troską, profesjonalizmem, odpowiedzialnością, sprawiedliwością, obiektywizmem oraz integralnością zawodową.
2. Przestrzegać przepisów prawa, zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty oraz regulacji dotyczących wykonywania zawodu i respektujących prawa człowieka.
3. Dbać o dobro pacjenta, szanować jego autonomię, prywatność, intymność i godność.
4. Udzielać zrozumiałych i rzetelnych informacji oraz wykonywać świadczenia zgodnie ze standardami współczesnej wiedzy i posiadanymi kompetencjami.
5. Zachować tajemnicę zawodową w każdej sytuacji, również w przestrzeni cyfrowej i mediach społecznościowych.
6. Odpowiadać prawnie, zawodowo i moralnie za prowadzone działania fizjoterapeutyczne.
7. Ustawicznie doskonalić wiedzę i umiejętności zawodowe oraz uczestniczyć w programach kształtujących postawy prozdrowotne w społeczeństwie.
8. Wspierać oraz współuczestniczyć w działaniach służących rozwojowi dyscyplin naukowych, dotyczących potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.
9. Podejmować działania służące rozwojowi samorządu zawodowego oraz podnoszące rozpoznawalność i uznanie zawodu fizjoterapeuty w strukturach ochrony zdrowia.
10. Strzec godności i dobrego imienia fizjoterapeutów.