Szczygielska Dorota

Urodziła się 02 listopada 1967 r. w Rzeszowie. W 1994 r. ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie i uzyskała tytuł magistra rehabilitacji ruchowej. W 2017 r. w AWF w Katowicach na podstawie dysertacji pt. „Wpływ treningu mięśni dna miednicy na poprawę funkcji trzymania moczu pacjentów po prostatektomii radykalnej” uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Od 2007 r. jest specjalistą w zakresie fizjoterapii, którą ukończyła pod kierunkiem dr. Krzysztofa Kołodzieja. W 2001 r. w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej Filia w Rzeszowie zrealizowała studia podyplomowe pn. Zarządzanie w systemie opieki zdrowotnej, w 2002 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu pn. Ubezpieczenia zdrowotne, a 2018 r. w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie – eMBA.

Jako fizjoterapeuta pracuje od 1988 r. W latach 1988-2000 była asystentem w oddziale ortopedii Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie, w latach 2000-2014 była głównym specjalistą w Dziale Kontroli Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, w latach 2014-2018 dyrektorem ds. medycznych oraz ds. organizacji i sprzedaży, a od 2018 r. koordynatorem ds. specjalizacji w Centrum Medycznego „Medyk” w Rzeszowie.

Od 2008 r. pracuje naukowo – adiunkt Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (obecnie Kolegium Nauk Medycznych UR).

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na problematyce dotyczącej szeroko pojętej geriatrii a przede wszystkim nietrzymania moczu – głównie u mężczyzn po operacjach urologicznych, ale także u kobiet i u dzieci. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych. Do najważniejszych należą artykuły pt. Możliwości rehabilitacji chorych po udarze mózgu w latach 1998 i 2003 – badania porównawcze, „Postępy Rehabilitacji” 2004, T.18, nr 2, s. 38 (współautorzy: A. Kwolek, T. Pop, K. Zajkiewicz); Analiza wykorzystania zabiegów fizjoterapeutycznych w roku 2004 na podstawie danych z województwa podkarpackiego, „Fizjoterapia Polska” 2005, T.5, nr 2, s. 195-200 (T. Pop, A. Kwolek, K. Zajkiewicz); Możliwości rehabilitacji chorych po udarze mózgu w latach 1998 i 2003: badania porównawcze, „Postępy Rehabilitacji” 2006, T.20, nr 1, s.55-59 (A. Kwolek, T. Pop, K. Zajkiewicz); Epidemiologia i koszty leczenia zachowawczego chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych i kolanowych, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2007, vol.9, iss.4, s.405-412 (T. Pop, M. Drużbicki, K. Zajkiewicz); Ocena postępów rehabilitacji prowadzonej w domu pacjenta z rozpoznanym udarem mózgu, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2009, t.7, z.2, s.174-179 (T. Pop, A. Maciejczak); Rehabilitacja i fizjoterapia w świetle przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, „Fizjoterapia Polska” 2013, vol.13, nr 2, s.55-61 (T. Pop, G. Hejda, M. Kiljański); Kongresy stowarzyszeń fizjoterapeutów polskich w latach 1962-2011, „Fizjoterapia Polska” 2012, vol.12, nr 2, s. 179-187 (S. Jandziś, T. Pop); Trzy filary leczenia zachowawczego skolioz: opis przypadku, „Postępy Rehabilitacji” 2013, T.27, nr 2, s.29-36 (W. Rusek, T. Pop, J. Glista); Evaluation of the influence of the upper limb spasticity on balance and symmetry of loading on lower limbs in the early recovery period after stroke, “Physiotherapia Slovaca” 2015, Vol.5, iss. 1, s.27-46 (J. Baran, T. Pop, A. Weres, E. Czenczek-Lewandowska, J. Leszczak, J. Wyszyńska, J. Podgórska-Bednarz, S. Jandziś). Wśród publikacji są także rozdziały w monografiach m.in. pt.: Symmetricalness Index, Berg’s balance scale and “Up to Go” gait test in balance assessment at patients with hemiparesis after stroke, [w:] Fizjoterapia: nowe potrzeby – nowe możliwości pod red. M. Kosińskiej, L. Niebroja, Seria: Eukrasia, vol. 12, Katowice 2010, s.107-113 (T. Pop, M. Drużbicki, A. Kwolek, T. Tęcza, M. Dobko); Najczęstsze powikłania występujące u chorych po udarze mózgu w okresie do trzech miesięcy od zachorowania, Ibidem, s.115-123 (T. Pop, A. Jasińska, L. Sitarz); Rozwój rehabilitacji i fizjoterapii w Polsce w okresie funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego i M. Migały, Opole 2013, s.209-222 (T. Pop, G. Hejda); Realizacja zasad polskiej szkoły rehabilitacji u osób po przebytym udarze mózgu, [w:] Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka, T.1 pod red. nauk. T. Pop, Rzeszów 2013, s.173-184 (T. Pop, M. Gierczak, D. Kiszka); Wartość prognostyczna skali Harrisa w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych, [w:] Badania naukowe w rehabilitacji pod red. nauk. T. Pop, Rzeszów 2014, s.245-259 (T. Pop, K. Gruszczyńska, A. Wiśniowska, A. Kukiełka); Impact of systemic and local cryotherapy treatment on reduction of spine osteoarthrosis symptoms, [w:] Neurorehab 2015: úplné texty prednášok z V. Medzinárodného Neurorehabilitačného Kongresu “Neurorehab 2015”, Ružomberok 2015, editor Š. Madarász, ALMIL, 2016, s.93-104 (T. Pop, K. Cioch, J. Baran, S. Jandziś, E. Puszczałowska-Lizis, J. Leszczak).

Zaangażowana w działalność społeczną. W 1999 r. była inicjatorką i współorganizatorką utworzenia Podkarpackiego Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w którym od lat pełni funkcję skarbnika. W 2016 r. pełniła funkcję koordynatora wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów w województwie podkarpackim.

W wolnych chwilach realizuje zainteresowania i pasje m.in. podróże, żeglarstwo, kajakarstwo, nordic walking (instruktor). Wypoczywa podczas czytania książek oraz słuchania muzyki filmowej.

Beata Skolik, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora i przesłane CV Doroty Szczygielskiej; Publikacje naukowe.