Suchanowski Andrzej

Urodził się 18 maja 1947 r. w Kluczborku (woj. opolskie). Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1969), specjalizacja z rehabilitacji leczniczej. Tytuł magistra uzyskał na podstawie obrony pracy magisterskiej  pt. Zmiany w konfiguracji klatki piersiowej oraz zaburzenia czynnościowe z zakresie oddychania powstałe po wykonaniu torakoplastyki. Dodatkowo uzyskał uprawnienia trenera II klasy z judo, instruktora z żeglarstwa (uprawnienia i stopień sternika jachtowego), a także ukończył specjalistyczny kurs z masażu leczniczego i sportowego. W 1982 r. obronił pracę doktorską w AWF w Warszawie pt. Wpływ treningu psychotonicznego na reakcję wypoczynkową po cyklicznie powtarzanej pracy dynamicznej, a w 2002 r., na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i pracy pt. Indywidualizacja w treningu wytrzymałości specjalnej sportowców wysokiej klasy, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego z nauk o kulturze fizycznej. W 1980 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego specjalnego w AWF w Poznaniu.

Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. W tym czasie odbył kurs pn. Rehabilitacja chorych ze świeżym zawałem serca w Studium Doskonalenia Lekarzy w Warszawie. Równolegle prowadził treningi w sekcji judo klubu sportowego „Gwardia” Opole oraz zajęcia treningowe ze sportowcami niepełnosprawnymi w KS „Start”.

Uczestnik wielu kursów specjalistycznych i staży zawodowych, m.in. w 1994 r. ukończył kurs terapii manualnej wg Marsmana, w latach 1997/1998 odbył kilkuetapowy kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego, a między 1985 a 1990 rokiem odbył dwa półroczne staże naukowe i roczną praktykę zawodową w uczelniach i przychodniach rehabilitacyjnych i chiropraktycznych w Nowym Yorku.

W roku akademickiego 1971/1972 został zatrudniony w Zakładzie Fizjologii nowo powstałej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W WSWF (później AWF i AWFiS w Gdańsku) pracował do 2012 r. na stanowisku starszego asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy i profesora nadzwyczajnego. Pełnił funkcję kierownika zakładu, kierownika Katedry Fizjologii, od 2010 r. Katedry Fizjoterapii, prodziekana, prorektora ds. kształcenia i rozwoju, a także przez wiele kadencji był przedstawicielem nauczycieli akademickich w Radzie Wydziału i w Senacie uczelni. Przewodniczył komisjom senackim i uczelnianym.

W latach 2004-2012 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Klinice Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2012 r. pracuje w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego prowadząc zajęcia na Wydziale Fizjoterapii i na Wydziale Wychowania Fizycznego. Od 2015 r. prowadzi też wykłady na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Pracując w wyższych uczelniach opracowywał programy i prowadził zajęcia z przedmiotu fizjologia człowieka, fizjologia wysiłku, kinezjologia, teoria odnowy biologicznej, teoria sportu, aktywność ruchowa adaptacyjna, kinezyterapia, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie, a także zajęcia z żeglarstwa i narciarstwa zjazdowego (uzyskał uprawnienia instruktora PZN i trenera II klasy w narciarstwie zjazdowym).

Zainteresowania badawcze koncentruje na fizjologii dużych obciążeń wysiłkowych, fizjologii wypoczywania, fizjologicznych podstawach fizjoterapii i odnowy biologicznej. W ramach pracy naukowej, w latach 1975-2005 współpracował z reprezentacjami Polski i z klubami sportowymi w zakresie programowania i kontroli efektywności treningowej oraz realizacji odnowy biologicznej, uczestnicząc w zgrupowaniach i imprezach często również na poziomie światowym. Dotyczyło to przede wszystkim takich dyscyplin sportu jak: podnoszenie ciężarów, judo, żeglarstwo, lekka atletyka, piłka ręczna, piłka nożna, motocross i inne. Zaowocowało to wieloma wartościowymi wynikami badań przydatnych dla fizjoterapeutów, trenerów i zdobyciem bogatego doświadczenia praktycznego. Od 2012 r. jest autorem programów i kierownikiem naukowym certyfikowanych przez PTF ogólnopolskich kursów specjalistycznych nt. Innowacyjność w korekcji skolioz – metodyka i aparatura SKOL-AS. We współpracy z producentem przeprowadził 20 kursów i przeszkolił ponad 140 fizjoterapeutów. Dotychczasowy dorobek i doświadczenie wykorzystuje w pracy ze studentami, konsultując pacjentów rehabilitowanych i prowadząc kursy zawodowe dla fizjoterapeutów oraz trenerów.

Wypromował 4 doktorów nauk o kulturze fizycznej, ok. 80 magistrów i 50 licencjatów. Recenzował 4 prace habilitacyjne, w tym jedną na Uniwersytecie w Kijowie, ok. 20 doktorskich, kilka monografii i podręczników. Jest redaktorem tematycznym czasopisma naukowego „Human Movement”.  Autor i współautor 6 monografii (jednej angielskojęzycznej), 6 skryptów i podręczników, autor rozdziałów w pozycjach zwartych, m.in. pt. Fizjologiczne aspekty przebiegu reakcji wypoczynkowej a trening psychotoniczny, AWF Gdańsk 1987; Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii wysiłku i wypoczynku sportowego dla studentów AWF: (instrukcje do ćwiczeń), AWF Gdańsk 1993, 1997; Zmienność dynamiki procesu wypoczynku w kontroli efektywności treningu sportowego, AWF Gdańsk 2001; Indywidualizacja w treningu wytrzymałości specjalnej sportowców wysokiej klasy, AWFiS Gdańsk 2002; Fizjologiczna charakterystyka żeglarstwa regatowego w świetle wyników badań najlepszych polskich zawodników: badania z lat 1977-2003, AWFiS Gdańsk 2006 (współautorzy: Z. Jastrzębski, J. Jaszczur-Nowicki); Athletes endurance and fatigue characteristics related to adaptabillity of specific cardiorespiratory reactivity, AWFiS Gdańsk 2010 (V. Mishchenko, V. Sergeevič); Creating individual and group fitness training in obesity treatment, [w:] Impact of the environment on lifestyle and wellness pod red. L. Bidzana, Lublin 2010, s.339-364 (J. Zapolska, L. Ostrowska, R. Majewski, A. Falkowska, A. Zarębska); Korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa: skojarzone postępowanie metodą S-E-T i aparatem „SKOL-AS”, AWFiS Gdańsk 2011 (A. Stolarz); Korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa, AWFiS Gdańsk 2011 (A. Stolarz); Aktywność ruchowa adaptacyjna. Skrypt dla studentów studiów magisterskich kierunku fizjoterapia, AWFiS Gdańsk 2012 (K. Okulczyk). Autor i współautor kilkunastu artykułów w czasopismach zagranicznych i ok. 100 w polskojęzycznych. Od 1998 r. jest autorem patentu pn. Pas korekcyjny V, stosowany z powodzeniem po zabiegach terapii manualnej.

Zaangażowany w działalność społeczną. W 1988 r. był inicjatorem utworzenia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, którego został pierwszym prezesem, a w latach 1992-2003 pełnił funkcję wiceprezesa oddziału. W latach 1992-1996 był też członkiem Zarządu Głównego PTF.

Za działalność zawodową i społeczną otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi (1984), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001), brązową i srebrną Honorową Odznakę Polskiego Związku Judo (1978,1984), brązowy i złoty Medal Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1982, 1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009), nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozprawę habilitacyjną (2004).

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Własne źródła, redakcje czasopism, czasopisma, programy kongresów, certyfikaty, dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz przesłane CV Andrzeja Suchanowskiego.