Smolis-Bąk Edyta

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1995) – magister rehabilitacji ruchowej. W 1995 r. ukończyła w warszawskiej AWF studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, a w 2001 r. w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych i Międzynarodowej Szkole Menedżerów w zakresie planowania i zarządzania w ochronie zdrowia. W 2003 r. w macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Ocena wczesnej rehabilitacji pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych (CABG) na podstawie próby marszowej, uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej. W 2014 r. w Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu, na podstawie oceny dorobku naukowego oraz pracy pt. Wpływ zindywidualizowanego programu treningowego na parametry wydolności fizycznej, jakość życia i poziom depresji u pacjentów z ciężką niewydolnością serca po implantacji urządzeń do elektroterapii, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W 1998 r. uzyskała pierwszy stopień specjalizacji, a w 2005 r. drugi stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej.

W latach 1991-1995 pracowała jako technik fizjoterapii w Klinice Geriatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od 1995 r. zatrudniona była jako asystent naukowy w II Klinice Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie, od 2003 r. pracowała jako adiunkt Oddziału Fizjoterapii Zakładu Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, Katedry Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, a także adiunktem Wydziału Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach dotyczących wczesnej i późnej rehabilitacji pacjentów z niewydolnością krążenia, po implantacji urządzeń do elektroterapii, po operacjach kardiochirurgicznych oraz ostrych zespołach wieńcowych, oceny wpływu leczenia na aktywność fizyczną i jakość życia chorych z różnymi formami migotania przedsionków, oceny wpływu rehabilitacji (na poprawę tolerancji wysiłku, jakość życia, obniżenie poziomu depresji) prowadzonej u pacjentów z niewydolnością serca w szpitalu, jak również w okresie ambulatoryjnym.

Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych na powyższe zagadnienia, m.in. pracy pt. Czy skrócenie czasu rehabilitacji u chorych po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych pozwoli na pełne i prawidłowe ich uruchomienie? „Postępy Rehabilitacji” 2000, t. XIV,  z.1, s.71-78 (współautorzy: Kazimierska B., Kowalik I., Dąbrowski R., Rudnicki S.); Wpływ wczesnej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych na osiągane wielkości parametrów oddechowych, „Postępy Rehabilitacji” 2002, t. XVI, z.2, s.39-45 (Kazimierska B., Kowalik I., Dąbrowski R., Rudnicki S., Piotrowicz R.); Długość modelu usprawniania a 12 wydolność fizyczna pacjentów rehabilitowanych w szpitalu po CABG oceniana na podstawie próby wysiłkowej na bieżni, „Fizjoterapia” 2003, t.11, nr 2, s.12-19 (Kazimierska B., Kowalik I., Sterliński M., Rudnicki S., Piotrowicz R.); Czy różnicować program rehabilitacji dla osób powyżej 65 r.ż. po zabiegach kardiochirurgicznych?, „Postępy Rehabilitacji” 2003, t. XVII, z.2, s.39-49 (Kazimierska B., Kowalik I., Nazar K., Piotrowicz R.); Korelacja wyników trójstopniowej próby marszowej i próby wysiłkowej na bieżni w ocenie wydolności fizycznej pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych (CABG), „Fizjoterapia Polska” 2008, vol.8, nr 4, s.43-50 (Kazimierska B., Dąbrowski R., Kowalik I, Szwed H.); Ocena wydolności fizycznej i jakości życia oraz zależności występujących pomiędzy badanymi parametrami u pacjentów leczonych stymulacją resynchronizującą (CRT), „Fizjoterapia” 2009, t.17, nr 4, s.3-9 (Chwyczko T., Wójcicka M., Kowalik I., Kazimierska B., Dąbrowski R., Sterliński M., Maciąg A., Szwed H.); High monthly temperature as a possibile risk factor of local vascular bleeding complications during precutaneous coronary interventions evaluated by ultrsonography – retrospective analysis, „Kardiologia Polska” 2009, T.67, nr 7, s.753-759 (Dąbrowski R. Sosnowski C., Kowalik I., Żera T., Borowiec-Kocańda A., Woźniak J., Szwed H.); Flow disturbances In carotid and vertebral arterie In symptomatic patients referred for pacemarker implantation, „Kardiologia Polska” 2009, t.67, nr 8, s.875-881 (Dąbrowski R., Maciąg A., Kowalik I., Gepner K., Borowiec A., Sosnowski C., Woźniak J., Szwed H.); Podwyższone stężenie peptydu natriuretycznego typu B i dysfunkcja rozkurczowa lewej komory u chorych z napadowym/przetrwałym migotaniem przedsionków jako czynniki ryzyka przejścia w utrwaloną formę arytmii: prospektywna obserwacja 1-roczna, „Kardiologia Polska” 2010, t.68, nr 8, s.893-900. (Dąbrowski R., Borowiec A., Janas J., Firek B., Kowalik I., Łuczak D., Sosnowski C., Kazimierska B., Szwed H.); Effect of Combined Spironolactone-ß-Blocker ± Enalapril Treatment on Occurrence of Symptomatic Atrial Fibrillation Episodes in Patients With a History of Paroxysmal Atrial Fibrillation (SPIR-AF Study), “The American Journal of Cardiology” 2010, vol.106, No.11, pp.1609-1614 (Dąbrowski R., Borowiec A., Kowalik I., Sosnowski C., Kraska A., Kazimierska B., Wozniak J., Zareba W., Szwed H.); Physical activity long-term after liver transplantation yelds better quality of life, “Annals of transplantation” 2011, t.16, nr 3, s.126-131 (Rongies W., Stepniewska S., Lewandowska M., Dolecki W., Sierdzinski J., Trzepla E., Cholewinska G., Stankiewicz W.); Kliniczna poprawa po treningu fizycznym u pacjenta z ciężką pozawałową niewydolnością serca, po wszczepieniu sztucznej zastawki aortalnej i licznych interwencjach wieńcowych, „Kardiologia Polska” 2012, t.70, nr 5, s.495-498 (Rymuza H., Zera T., Kraska A., Dąbrowski R.); Stosowanie leków hipotensyjnych u chorych z nawracającym migotaniem przedsionków nadciśnieniem tętniczym skuteczniej kontroluje arytmię niż terapia mniejszą liczbą leków hipotensyjnych, „Kardiologia Polska” 2012, t.70, nr 7, s.659-666 (Kowalik I., Dąbrowski R., Borowiec A., Sosnowski C., Szwed H.); Wpływ wystąpienia incydentów „burzy elektrycznej” na jakość życia i aktywność fizyczną u pacjentów po implantacji kardiowertera-defibrylatora, „Postępy Rehabilitacji” 2014, t.28, nr 4, s.35-41 (Kazimierska B., Suska-Bąk N., Kowalik I., Maciąg A.); Ocena dynamiki powrotu sprawności ruchowej pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu w okresie ostrym i podostrym poddanych kinezyterapii zawierającej wybrane elementy metody PNF, „Postępy Rehabilitacji” 2015, t.29, nr 4, s.19-25 (Olak K., Kłoda M., Szlufik S.); Prospective assessment of cytokine IL-15 activity in patients with refractory atrial fibrillation episodes, “Cytokine” 2015, vol.74, iss. 1, s.164-170 (Borowiec A., Kontny E., Kowalik I., Majos E., Załucka L., Plaziński K., Maśliński W., Szwed H., Dabrowski R.).

Autorka i współautorka kilku rozdziałów w książkach, m.in. pt. Evaluation of health behaviours among health adult population, [w:] Weelness in different phases of life by ed. G. Olchowik, Lublin 2008, s.189-194 (Lewandowska M., Kowalik I., Białoszewski D., Kazimierska B.); Evaluation of health behaviours of patients after renal graft, [w:] Risk factors and prevention in a fight for health and wellness by ed. J. Mosiewicz, Lublin 2008, s.143-152 (Lewandowska M., Korabiewska I., Białoszewski D., Rongies W.); Internet jako narzędzie w komunikowaniu się studentów fizjoterapii Akademii Medycznej w Warszawie, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym pod red. M. Wawrzak-Chodaczek, wyd. A Marszałek 2008, s.169-176 (Lewandowska M., Gotlib J., Białoszewski D., Słupik A.); Wartości osobiste studentów uczelni warszawskich, [w:] Wartości w komunikacji różnych grup społecznych pod red. M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek, wyd. A Marszałek 2009, s.345-353 (Lewandowska M., Korabiewska I ., Kowalska B., Białoszewski D.).

Autorka publikacji zwartej pt. Wpływ zindywidualizowanego programu treningowego na parametry wydolności fizycznej, jakość życia i poziom depresji u pacjentów z ciężką niewydolnością serca po implantacji urządzeń do elektroterapii, Olsztyn 2013, współautorka pracy pod redakcją pt. Fizjoterapia w kardiologii, Warszawa 2013 (Bąk E., Kazimierska B.); Rekomendacje w zakresie realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, Gdańsk 2017 (Piotrowicz R., Jegier A., Szalewska D., Wolszakiewicz J., Piotrowicz E., Dylewicz P., Eysymontt Z., Gałaszek M., Łazorczyk M., Przywarska I., Rybicki J., Straburzyńska-Migaj E., Tylka J., Węgrzynowska-Teodorczyk K., Wilczek-Banc A.).

Była kierownikiem wielu prac naukowych prowadzonych w Instytucie Kardiologii w Warszawie, m.in. pracy statutowej pt. Porównanie wybranych parametrów oddechowych i tolerancji wysiłku u pacjentów kardiochirurgicznych operowanych w krążeniu pozaustrojowym i bez krążenia pozaustrojowego (2000-2002); Wpływ treningu stacjonarnego i nadzorowanego telemedycyną na wydolność fizyczną i jakość życia u pacjentów po wszczepieniu CRT. Badanie randomizowane (2009-2012), pracy własnej pt. Optymalizacja postępowania z chorymi po zabiegach CABG z pobraniem tętnicy promieniowej (2002). Realizowała grant MNISW pt. Wpływ kompleksowej rehabilitacji stosowanej u chorych z niewydolnością serca znacznego stopnia (NYHA III, III/IV) w okresie szpitalnym z kontynuacją w warunkach domowych na parametry wydolności fizycznej i jakość życia (2008-2011). Współuczestniczyła w realizacji pracy własnej innych autorów, m.in. pt. Modyfikacja i ocena ćwiczeń fizycznych w rehabilitacji po zabiegach kardiochirurgicznych i ich wpływ na poprawę wentylacji płuc, parametrów oddechowych i tolerancji wysiłku” (autor B. Kazimierska, 1997-2001), pracy statutowej pt. Ocena profilu klinicznego chorych, parametrów stanu zapalnego i niewydolności serca u chorych z napadowym migotaniem przedsionków w rocznej obserwacji (R. Dąbrowski, 2005-2008), pt. Określenie wielkości obciążeń wysiłkowych u pacjentów rehabilitowanych w szpitalu po przebytym niepowikłanym zawale serca leczonych angioplastyką wieńcową na podstawie wybranych parametrów psychofizycznych (B. Kazimierska, 2005-2008), pt. Ocena wpływu stymulacji komorowej na tolerancję wysiłku i szczytowe pochłanianie tlenu oraz funkcję lewej komory serca u pacjentów leczonych stałą stymulacją serca typu DDDR z powodu choroby węzła zatokowego (T. Chwyczko, 2005-2007), pt. Ocena przebudowy przedsionków i komór, wydolności serca oraz poziomu parametrów aktywacji neurohormonalnej u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków bez objawów niewydolności serca (R. Dąbrowski, 2006-2008), pt. Identyfikacja chorych nie odpowiadających na leczenie za pomocą stymulacji resynchronizującej. Przydatność badania echokardiograficznego, ergospirometrii i oznaczeń NT-pro BNP (T. Chwyczko, 2009-2012). Praca przy realizacji i współrealizacji powyższych tematów, zaowocowała publikacjami o tematyce związanej z rehabilitacją kardiologiczną.

Ukończyła wiele kursów z zakresu fizjoterapii, m.in. pn. Patomechanika jako podstawa planu leczniczego usprawniania w chorobach narządu ruchu, cz. I (1998), Spirometria w praktyce (2007), kurs Instruktora Nordic Walking (2007), Terapia Master (2008), kurs specjalistyczny EKG (2008), KinesioTaping (Basic, 2009), Czytanie i analiza zdjęć RTG (2009).

Była recenzentem kilku rozpraw doktorskich, promotorem wielu prac licencjackich i magisterskich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Olsztyńskiej Szkole Wyższej, Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskie- Curie, AWF w Warszawie. Od lat prowadzi kursy specjalizacyjne z kardiologii dla pielęgniarek organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz kilka edycji kursu pn. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna. Była kierownikiem naukowym i współprowadzącym kurs specjalizacyjny dla fizjoterapeutów pn. Fizjoterapia chorych z chorobami układu krążenia.

Zaangażowana w działalność społeczną. Od 2008 r. jest członkiem European Society of Cardiology, od 2008 r. członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w którym od 2010 r. należy do Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, pełniąc w niej funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej (2011-2013) oraz członka zarządu (2013- 2015). Od 2011 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Za dotychczasową pracę otrzymała m.in. Nagrodę Profesora Rudnickiego przyznaną przez Fundację Rehabilitacja Polska za rozprawę doktorską (2004), nagrodę II stopnia za współautorstwo skryptu dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt. Metodyka nauczania ruchu. Usprawnianie pacjentów na zajęciach grupowych, Warszawa 2008, 2017 (Kasperska K., Białoszewski D.), nagrodę III stopnia za współautorstwo skryptu dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt. Ćwiczenia z przyborem gymstick w rehabilitacji, Warszawa 2010 (Kasperska K., Białoszewski D.).

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie:

Autoreferat Edyty Smolis-Bąk, awf.wroc.pl/files_mce/NAUKA/Postepowania_habilitacyjne/Wydzial_Fizjoterapii/2013/Smolis-B%C4%85k/e_smolis_b_k___autoreferat.pdf; Artykuły w czasopismach naukowych.