Skrzek Anna

Urodziła się 10 kwietnia 1956 r. w Koszalinie. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF we Wrocławiu (1980). Od 1988 r. doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie pracy doktorskiej pt. Następstwa czynnościowe złamań nasady bliższej kości ramiennej w zależności od sposobu leczenia. W 2005 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Trening zdrowotny a procesy inwolucyjne narządu ruchu u kobiet.

Od 1981 r. zawodowo związana z wrocławską AWF, zatrudniona na wszystkich szczeblach kariery naukowej, w 2006 r. otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz funkcję kierownika Zakładu Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu Ruchu. Dodatkowo w latach 2006-2013 pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, a w latach 1980-2002 jako specjalista pierwszego stopnia z zakresu rehabilitacji ruchowej w Specjalistycznym Szpitalu im. L. Rydygiera we Wrocławiu. Odbyła staż naukowych w Czechach i USA, realizowała kilka projektów badawczych MNiSW.

We wrocławskiej AWF pełniła i nadal pełni różne funkcje, m.in. przez dwie kadencje prodziekan Wydziału Fizjoterapii ds. studiów zaocznych (1996-2002), prorektor ds. nauczania (2008-2012 i 2012-2015), kierownik Pracownik Krioterapii (1996-2002), pełnomocnik ds. akredytacji na Wydziale Fizjoterapii (2002-2005), rzecznik dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich AWF (2005-2008), pełnomocnik rektora ds. porozumienia pomiędzy Uniwersytetami Trzeciego Wieku (z jej inicjatywy w 2010 r. uruchomiono przy AWF Uniwersytet Trzeciego Wieku). W kadencji 2016-2020 pełni funkcję dziekana Wydziału Fizjoterapii.

Autorka i współautorka ponad 120 oryginalnych prac naukowych, opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym kilkanaście w wysoko punktowanych czasopismach z IF, kilku monografii i kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach. Brała czynny udział w ponad 170 polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, była członkiem kilkudziesięciu komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych.

Jej zainteresowania naukowe ukierunkowane są na zagadnienia dotyczące fizjoterapii, rehabilitacji medycznej, kriogeniki i krioterapii, profilaktyki i terapii schorzeń narządu ruchu, gerontologii i geriatrii.

Zaangażowana w pracę społeczną. W latach 1996-2002 była sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kriomedycznego, w latach 1996-2002 przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. W kadencji 2011-2014 oraz 2015-2018 członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Wydział Nauk Medycznych. Inicjatorka powołania Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, któremu przewodniczy od 2007 r. W latach 2012-2014 jako przedstawiciel wrocławskiego środowiska naukowego była członkiem Wrocławskiej Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Wrocławia. Współtworzyła m.in. projekt „@ktywny Senior”, „Miasteczko Aktywnych Seniorów”, „Centrum Tele-Pomocy”.

Jest współzałożycielem i redaktorem naczelnym czasopisma „Współczesna Gerontologia – Alter Ego Seniora” (2013-), członkiem komitetu wydawniczego „Wydawnictwa AWF Wrocław”, rady naukowej czasopisma „Acta Gymnica” oraz „Kosmetologia Estetyczna”.

W uznaniu zasług w rozwój nauki w Polsce otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia państwowe, m.in.: Zespołową Nagrodę Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za osiągnięcia naukowe (1977), Srebrny Krzyż Zasługi (2001), Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (2007), Złoty Krzyż Zasługi (2009), Medal Zasłużonych dla AWF we Wrocławiu (2009), Medal 15-lecia Wydziału Fizjoterapii 1995-2010 (2010), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013), „Złotą Odznakę UTW” za wybitne zaangażowanie na rzecz UTW i okazywaną przyjaźń jego słuchaczom.

Beata Skolik, Mariusz Migała

 

Opracowano na podstawie: Kulmatycki L. (oprac.): Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.219-220; Biogram, „Życie Akademickie. Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2012, nr 125, s.4-5; Biogram dr hab. Anny Skrzek, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, http://krkfis.pan.pl/index.php/pl/skad (dostęp 21.12.2017).