Skolimowski Tadeusz

Urodził się 07 lutego 1938 r. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1964), magister wychowania fizycznego, specjalizacja z zakresu rehabilitacji ruchowej. W 1973 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu pt. „Analiza biomechaniczna postawy stojącej chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa”. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na podstawie pracy pt. „Kształtowanie się parametrów czynnościowych narządu ruchu w przebiegu idiopatycznych bocznych skrzywień kręgosłupa”. Stanowisko profesora nadzwyczajnego w AWF we Wrocławiu objął w 1993 r., tytuł profesora tytularnego oraz stanowisko profesora zwyczajnego w AWF we Wrocławiu otrzymał w 2000 r.

W 1968 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną we wrocławskiej AWF (wcześniej Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego). Początkowo na stanowisku asystenta, w 1971 r. otrzymał nominację na stanowisko starszego asystenta, a w 1973 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rehabilitacji i Higieny. W 1977 r. został powołany na kierownika Zakładu Teorii i Metodyki Kinezyterapii. Funkcję tę pełni do chwili obecnej. W 1999 r. został kierownikiem Katedry Fizjoterapii. W latach 1999-2005 był dziekanem Wydziału Fizjoterapii, a od 01 października 2005 r. prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W 2000 r. został Ekspertem z zakresu Kultury Fizycznej w Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W latach od 1964-2006 pracował jednocześnie w placówkach służby zdrowia. Od 1964 do 1975 r. w Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku koordynatora w Dziale Fizjoterapii, a od 01 września 1975 r. w Specjalistycznym Rehabilitacyjnym Zespole Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu jako kierownik Działu Fizjoterapii. Posiada specjalizację drugiego stopnia z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Kierunki badawcze koncentruje na metodach pomiarowych parametrów czynnościowych narządu ruchu, zrównoważeniu postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, poszukiwaniu związków kinematycznych, statycznych oraz sprawnościowych parametrów narządu ruchu ze skoliozą, diagnostyce i terapii w zaburzeniach statyki ciała, skuteczności fizjoterapii w leczeniu chorób narządu ruchu, procesie utrzymywania równowagi w pozycji stojącej osób z różnymi zaburzeniami w obrębie narządu ruchu.

Jako kierownik Zakładu Kinezyterapii zorganizował pracownię Badań Czynnościowych Narządu Ruchu. W pracowni tej prowadził i organizował badania, na podstawie których powstało wiele prac magisterskich i doktorskich. W pracowni również przeprowadzono badania, które pozwoliły na przygotowanie dwóch rozpraw na stopień doktora habilitowanego.

Dydaktyk z zakresu kinezyterapii, ćwiczeń korekcyjnych z elementami rehabilitacji w wadach postawy i bocznych skrzywieniach kręgosłupa. Od 1974 r. prowadził seminaria magisterskie, a od 1994 r. – seminaria doktorskie. Efektem tej działalności jest zakończenie i obronienie ponad stu kilkudziesięciu prac magisterskich i kilkunastu prac doktorskich. Jest współautorem kilkakrotnie wydanego podręcznika Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych” oraz  kilku skryptów z zakresu kinezyterapii. Ponadto jest autorem kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach.

Zaangażowany w działalność społeczną oraz na rzecz środowiska fizjoterapeutycznego. Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, zastępcą prezesa Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, prezesem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Kultury Fizycznej, przewodniczącym komitetu naukowego oraz zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Fizjoterapia”, członkiem komitetu wydawniczego Wydawnictwa AWF we Wrocławiu. Ponadto jest członkiem Sekcji Wychowania Fizycznego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1994), Międzyuczelnianego Zespołu Ekspertów dla Opracowania Minimów Programowych na kierunku Rehabilitacji Ruchowej (1996), Komisji Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN (2000).

Był współorganizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, m. in. członkiem Komitetu Naukowego XX i XXI Dni Rehabilitacji Dziecka we Wrocławiu, Komitetu Naukowego XII Kongresu Fizjoterapii w Łodzi oraz współorganizatorem i członkiem Komitetu Naukowego organizowanych we Wrocławiu Dni Fizjoterapii.

W 1998 r. wspólnie z Kliniką Rehabilitacji Colegium Medium UJ w Zakopanym, Kliniką Rehabilitacji w Lublinie oraz Kliniką Ortopedyczną we Wrocławiu otrzymał dotację KBN w formie grantu na temat Diagnostyka i prognozowanie przebiegu bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży przy pomocy termografii.

Za swą działalność otrzymał 2-krotnie nagrodę zespołową oraz indywidualną Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. W 2014 r. w dowód uznania zasług w środowisku fizjoterapeutów otrzymał tytuł Gwiazda Fizjoterapii.

 

Mariusz Migała, Beata Skolik

 

Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie dolnośląskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.121-122; Migała M.: Laudacja wygłoszona na cześć prof. dr. hab. Tadeusza Skolimowskiego podczas wręczenia tytułu Gwiazdy Fizjoterapii w dniu 31 maja 2014 w Opolu (maszynopis).