Skolimowski Tadeusz

Żył w latach 1938-2019. Urodził się 07 lutego 1938 r. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1964), magister wychowania fizycznego, specjalizacja z zakresu rehabilitacji ruchowej. W 1973 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu pt. „Analiza biomechaniczna postawy stojącej chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa”. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na podstawie pracy pt. „Kształtowanie się parametrów czynnościowych narządu ruchu w przebiegu idiopatycznych bocznych skrzywień kręgosłupa”. Stanowisko profesora nadzwyczajnego w AWF we Wrocławiu objął w 1993 r., tytuł profesora tytularnego oraz stanowisko profesora zwyczajnego w AWF we Wrocławiu otrzymał w 2000 r.

W 1968 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną we wrocławskiej AWF (wcześniej Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego). Początkowo na stanowisku asystenta, w 1971 r. otrzymał nominację na stanowisko starszego asystenta, a w 1973 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rehabilitacji i Higieny. W 1977 r. został powołany na kierownika Zakładu Teorii i Metodyki Kinezyterapii. Funkcję tę pełni do chwili obecnej. W 1999 r. został kierownikiem Katedry Fizjoterapii. W latach 1999-2005 był dziekanem Wydziału Fizjoterapii, a od 01 października 2005 r. prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W 2000 r. został Ekspertem z zakresu Kultury Fizycznej w Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W latach od 1964-2006 pracował jednocześnie w placówkach służby zdrowia. Od 1964 do 1975 r. w Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisku koordynatora w Dziale Fizjoterapii, a od 01 września 1975 r. w Specjalistycznym Rehabilitacyjnym Zespole Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu jako kierownik Działu Fizjoterapii. Był specjalistą z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Kierunki badawcze koncentrował na metodach pomiarowych parametrów czynnościowych narządu ruchu, zrównoważeniu postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, poszukiwaniu związków kinematycznych, statycznych oraz sprawnościowych parametrów narządu ruchu ze skoliozą, diagnostyce i terapii w zaburzeniach statyki ciała, skuteczności fizjoterapii w leczeniu chorób narządu ruchu, procesie utrzymywania równowagi w pozycji stojącej osób z różnymi zaburzeniami w obrębie narządu ruchu.

Jako kierownik Zakładu Kinezyterapii zorganizował pracownię Badań Czynnościowych Narządu Ruchu. W pracowni tej prowadził i organizował badania, na podstawie których powstało wiele prac magisterskich i doktorskich. W pracowni również przeprowadzono badania, które pozwoliły na przygotowanie dwóch rozpraw na stopień doktora habilitowanego.

Dydaktyk z zakresu kinezyterapii, ćwiczeń korekcyjnych z elementami rehabilitacji w wadach postawy i bocznych skrzywieniach kręgosłupa. Od 1974 r. prowadził seminaria magisterskie, a od 1994 r. – seminaria doktorskie. Efektem tej działalności było zakończenie i obronienie ponad stu kilkudziesięciu prac magisterskich i kilkunastu prac doktorskich. Był współautorem kilkakrotnie wydanego podręcznika Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych” oraz  kilku skryptów z zakresu kinezyterapii. Ponadto był autorem i współautorem kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, m.in. pracy pt. Asymetria tułowia w skoliozach idiopatycznych, „Acta Bio-Optica et Informatica Medica” 2002, vol.8, nr 4, s.183-186 (E. Bieć, E. Demczuk-Włodarczyk, E. Boerner, B. Ostrowska); Wpływ masażu w formie wibracji na czynność manualną kończyny górnej u pacjenta po udarze mózgu, „Fizjoterapia” 2002, t.10, nr 1, s.41-49 (S. Pusiarski); Evaluation of force-speed parameters of the trunk muscles in idiopathic scoliosis, “Isokinetics and Exercise Science” 2003, vol.11, nr 4, s.197-203 (A. Skrzek, J. Anwajler, M. Mraz, M. Woźniewski); Ocena skuteczności oddziaływania korekcyjnego hipoterapii neurofizjologicznej na ustawienie tułowia dzieci z mózgowym porażeniem typu wiotkiego, „Fizjoterapia” 2004, t.12, nr 2, s.23-32 (B. Ostrowska, M. Małachowska-Sobieska, J. Anwajler); Badania termowizyjne w ocenie wyników leczenia zachowawczego i operacyjnego bocznych skrzywień kręgosłupa, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2005, vol.7, nr 3, s.277-284 (A. Wall, Sz. Dragan, M. Kulej, A. Krawczyk, H. Konik); Kształtowanie się cech somatycznych i parametrów krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa w poszczególnych typach postawy ciała dzieci w wieku 7 lat, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2005, vol.7, nr 5, s.555-562 (K. Barczyk, J. Anwajler, D. Chamela-Bilińska); Ukształtowanie kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u osób uprawiających wybrane dyscypliny sportowe, „Medycyna Sportowa” 2005, vol.21, nr 6, s.395-400 (K. Barczyk, A. Hawrylak, E. Bieć); Zmiany w postawie ciała dzieci ze skoliozą I stopnia uczestniczących w ćwiczeniach korekcyjnych w środowisku wodnym, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2005, vol.7, nr 2, s.180-186 (K. Barczyk, D. Zawadzka); Wpływ fizjoterapii na stan czynnościowy stawów łokciowych i kolanowych oraz jakość życia chorych na hemofilię, “Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2006, vol.8, nr 3, s.315-322 (D. Wojna, J. Anwajler, I. Mlądzka, B. Ostrowska); Zastosowanie metody PNF w zaburzeniach zrównoważenia postawy osób ze skoliozą idiopatyczną, „Fizjoterapia” 2006, vol.14, nr 2, s.42-50 (T. Sipko, M. Mraz, E. Demczuk-Włodarczyk); The size of physiological spinal curvatures and functional parameters of trunk muscles in children with idiopathic scoliosis, “Isokinetics and Exercise Science” 2006, vol.14, nr 3, s.251-259 (J. Anwajler, A. Skrzek, M. Mraz, M. Woźniewski); Ocena korekcji bocznego skrzywienia kręgosłupa uzyskana w wyniku leczenia operacyjnego metodą Cotrela-Duboussete’a, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2006, vol.8, nr 3, s.308-314 (J. Anwajler, K. Barczyk, D. Wojna, E. Adamczyk); Ocena skuteczności autokorekcji postawy ciała dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2006, vol.8, nr 5, s.522-530 (J. Anwajler, K. Barczyk, D. Wojna, K. Wołkowicz); Odzyskiwanie dynamicznej równowagi po zewnętrznych zaburzeniach postawy u dzieci z idiopatyczną skoliozą, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2006, vol.8, nr 3, s.300-307 (B. Ostrowska, K. Rożek-Piechura); Asymetria tułowia osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie L5-S1, Body balance in patients with systemic vertigo after rehabilitation exercise, “Journal of Physiology and Pharmacology” 2007, vol.58, supl.5, s.427-436 (M. Mraz, M. Curzytek, M. Mraz, W. Gawron, L. Czerwosz); Wybrane aspekty działalności naukowo-dydaktycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 2007, t.51, nr 3, s.235-242 „Fizjoterapia Polska” 2008, vol.8, nr 1, s.11-22 (A. Hawrylak, K. Barczyk, B. Ratajczak); Obraz dziecka z diplegią spastyczną w siadzie na koniu w zależności od ustawienia zespołu hipoterapeutycznego, „Fizjoterapia” 2008, t.16, nr 4, s.56-67 (M. Małachowska-Sobieska, E. Demczuk-Włodarczyk, K. Wronecki, K. Szpyt, D. Wojna, D. Zawadzka); Stabilność strukturalna osób z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi pochodzenia układowego, „Acta Bio-Optica et Informatica Medica” 2008, vol.14, nr 4, s.287-291 (M. Curzytek, M. Mraz, M. A. Mraz, W. Gawro); Charakterystyka postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej osób starszych – pensjonariuszy domów opieki społecznej, „Gerontologia Polska” 2010, t.18, nr 3, s.134-139 (J. Anwajler, K. Barczyk, D. Wojna, B. Ostrowska); Ocena oddziaływania ortezy dynamicznej „Dunag 02” na mięśnie kończyn dolnych w czasie chodu dziecka z hipotonią i bezładem ruchowym, „Fizjoterapia” 2013, t.21, nr 4, s.50-62 (M. Małachowska-Sobieska, E. Demczuk-Włodarczyk, K. Wronecki, R. Kwiatkowski, B. Skolimowska, Ł. Staniszewski). Autor  pracy pod redakcją pt. Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii, Wrocław 2009; 15 lat Wydziału Fizjoterapii, Wrocław 2010.

Zaangażowany w działalność społeczną oraz na rzecz środowiska fizjoterapeutycznego. Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, zastępcą prezesa Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, prezesem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Kultury Fizycznej, przewodniczącym komitetu naukowego oraz zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Fizjoterapia”, członkiem komitetu wydawniczego Wydawnictwa AWF we Wrocławiu. Ponadto był członkiem Sekcji Wychowania Fizycznego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1994), Międzyuczelnianego Zespołu Ekspertów dla Opracowania Minimów Programowych na kierunku Rehabilitacji Ruchowej (1996), Komisji Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN (2000).

Był współorganizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, m. in. członkiem Komitetu Naukowego XX i XXI Dni Rehabilitacji Dziecka we Wrocławiu, Komitetu Naukowego XII Kongresu Fizjoterapii w Łodzi oraz współorganizatorem i członkiem Komitetu Naukowego organizowanych we Wrocławiu Dni Fizjoterapii.

W 1998 r. wspólnie z Kliniką Rehabilitacji Colegium Medium UJ w Zakopanym, Kliniką Rehabilitacji w Lublinie oraz Kliniką Ortopedyczną we Wrocławiu otrzymał dotację KBN w formie grantu na temat Diagnostyka i prognozowanie przebiegu bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży przy pomocy termografii.

Za swą działalność otrzymał 2-krotnie nagrodę zespołową oraz indywidualną Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. W 2014 r. w dowód uznania zasług w środowisku fizjoterapeutów otrzymał tytuł Gwiazda Fizjoterapii.

Był wychowawcą wielu pokoleń studentów, niekwestionowanym autorytetem dla polskich fizjoterapeutów. Zmarł w dniu 12 września 2019 r. i pochowany został we Wrocławiu.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie dolnośląskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.121-122; Migała M.: Laudacja wygłoszona na cześć prof. dr. hab. Tadeusza Skolimowskiego podczas wręczenia tytułu Gwiazdy Fizjoterapii w dniu 31 maja 2014 w Opolu (maszynopis); Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.