Skolik Beata

Urodziła się 21 września 1976 r. w Głuchołazach. Absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (WWFiF), kierunek wychowanie fizyczne, specjalność rehabilitacja ruchowa (2005). Od 2020 r. specjalista fizjoterapii. W 2021 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. Rehabilitacja w Polsce w latach 1918-1939 obronionej z wyróżnieniem w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu i nauk medycznych w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

Od 1998 r. pracuje jako fizjoterapeuta w Dziale Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. Od 2008 r. jest wykładowcą na kierunku fizjoterapia WWFiF Politechniki Opolskiej, a od 2021 r. zatrudniona jest na stanowisku adiunkta Wydziału Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Członek Rady Naukowej Centrum Rehabilitacji po chorobie COVID-19 w Głuchołazach (2021). Zawodowo interesuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu z wykorzystaniem aparatu autoCPAP.

Uczestniczka wielu kursów zawodowych, warsztatów szkoleniowych i dokształcających, m.in. z zakresu Kinesiology Taping; Koncepcji Terapii Obrzękowej – Manualny Drenaż Limfatyczny; Postępów w leczeniu ran przewlekłych kończyn dolnych; Badania i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego; Starosłowiańskiego masażu brzucha. Strukturalno-funkcjonalnej terapii trzewi; Współczesnych kierunków w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia, Koncepcji kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym; Diagnostyki i terapii ortopedycznej i neurologicznej; Podstaw metod neurofizjologicznych; Diagnostyki funkcjonalnej w chorobach układu krążenia i oddechowego;  Fizjoterapii dzieci ryzyka, Podstaw terapii manualnej; Zniekształceń statycznych ciała dzieci i młodzieży; Innowacyjnych technik fizjoterapeutycznych w geriatrii. Psychogeriatria; Diagnostyki i terapii w dysfunkcjach kończyny górnej i dolnej; Terapii narzędziowej w praktyce fizjoterapeuty.

Czynna uczestniczka wielu konferencji naukowych, współorganizatorka konferencji naukowych, m.in. w latach 2008-2012 Międzynarodowych Warsztatów Studenckich Kół Naukowych oraz Młodych Pracowników Nauki pt. „Ruch jako lek…” w Głuchołazach, w 2018 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN pt. Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018 w Opolu.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na rodowodzie historycznym rehabilitacji, fizjoterapii oraz terapii balneoklimatycznej w Polsce w okresie międzywojennym. Współautorka monografii pt. Rehabilitacja w Polsce w latach 1918-1939. Cz. I Kształtowanie się standardu polskiej rehabilitacji w aspekcie wychowania fizycznego i kultury fizycznej, SiM z.560, Opole 2021; Rehabilitacja w Polsce w latach 1918-1939. Cz.2. Kształtowanie się standardu polskiej rehabilitacji w aspekcie fizjoterapii uzdrowiskowej i sportowej oraz różnych form aktywności fizycznej człowieka, SiM z. 573, Opole 2022 (współautorzy: M. Migała, S. Jandziś); Sto lat współpracy na rzecz zdrowia pacjenta. Medycyna i rehabilitacja w Polsce od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych na tle kultury europejskiej, SiM 579, Opole 2023 (red. M. Migała, B. Płonka-Syroka, S. Jandziś). Współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Do najważniejszych z nich należą rozdziały w monografiach: m.in. pt. Polskie tradycje fizjoterapii na tle rozwoju terapii balneoklimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem leczenia gruźlicy, [w:] Historia fizjoterapii w Polsce pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.33-49 (M. Migała); Rozwój rehabilitacji pulmonologicznej w Polsce, [w:] Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce, pod red. nauk. S. Jandzisia i A. Kwolka, Rzeszów 2014, s.61-89 (M. Migała, Jan Szczegielniak); Rozwój rehabilitacji oddechowej stosowanej u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, [w:] Fizjoterapia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP) pod redakcją J. Szczegielniaka, Opole 2016, s.193-207 (M. Migała, J. Szczegielniak); Zastosowanie balneoterapii w fizjoterapii chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, [w:] Fizjoterapia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP) pod redakcją J. Szczegielniaka, Opole 2016, s.175-179 (M. Migała); Rozwój sportu osób niepełnosprawnych oraz ruchu paraolimpijskiego w Polsce i jego związek z rehabilitacją, [w:] Paraolimpiady – sportowcy z niepełnosprawnościami pod redakcją J. Kostorza i K. Kowalika, Opole 2016, s.139-157 (S. Jandziś, M. Migała); Polskie tradycje rehabilitacji w aspekcie leczenia gruźlicy płuc na tle doświadczeń europejskich drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, [w:] Elitarny model europejskiego uzdrowiska – ewolucja koncepcji i jej funkcjonowanie w praktyce pod redakcją B. Płonka-Syroki, M. Migały, M. Dąsala i A. Syroki. Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 8, OW Arboretum, Wrocław 2017, s.289-313 (M. Migała); Zdrowie dzięki wodzie, czyli historyczny rozwój hydroterapii w XIX i pierwszej połowie XX wieku, [w:] Wybrane problemy historii medycyny. Pięć aspektów pod redakcją A. Magowskiej i K. Pękackiej-Falkowskiej, UM w Poznaniu, Poznań 2017, s.87-117 (M. Migała); Pierwsze próby zorganizowania sportu osób z dysfunkcjami narządu ruchu w Polsce, [w:] Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność – podstawy, badania, wieloaspektowość, cz.2 pod red. J. Charaśnej-Blachucik, M. Migały, SiM z.479, Opole 2018, s.13-30 (M. Migała, S. Jandziś); Problem bólu w fizjoterapii, [w:] Osamotnieni w bólu pod red. B. Płonki-Syroki i A. Syroki, Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, t. 4, UM we Wrocławiu, Wrocław 2018, s.91-105 (M. Migała, B. Czarnecka); Zastosowanie wody w balneoterapii w świetle poglądów Michała Zieleniewskiego (1821–1896), [w:] Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju w kontekście europejskim pod redakcją B. Płonki-Syroki, A. Kaźmierczak, S. Dorockiego i P. Brzegowego, UM we Wrocławiu, Wrocław 2019, s.83-112 (M. Migała); Koncepcja rehabilitacji według Douglasa C. McMurtie (1888–1944) oraz Howarda A. Ruska (1901-1989) – rozwój polskiego modelu rehabilitacji i współczesnej fizjoterapii w latach 1918-2018, [w:] M. Migała, B. Płonka-Syroka, S. Jandziś (red.), Medycyna i rehabilitacja w Polsce w latach 1918-2018. Cz. I Z historii medycyny i rehabilitacji w Polsce w latach 1918-2018, SiM z.511, Opole 2019, s.91-114 (M. Migała); Rozwój przyrodolecznictwa (fizjoterapii) w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, A. Syroka, S. Dorocki (red.), Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontekście europejskim, Kultura uzdrowiskowa w Europie t. 12, Wrocław 2020, s.353-381 (M. Migała); Wkład lecznictwa uzdrowiskowego w rozwój rehabilitacji i fizjoterapii w okresie międzywojennym, [w:] B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, S. Dorocki, A. Syroka, (red.), Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX–XXI w.) w kontekście porównawczym. Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 13, Wrocław 2021, s. 363-388 (M. Migała); Rozwój leczenia gruźlicy w Polsce do 1945 roku, [w:] K. Prętki, E. Baum (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane aspekty i problemy, Poznań 2021, s. 53-84 (M. Migała); Rozwój standardu rehabilitacji w ośrodku lwowskim w okresie międzywojennym, [w:] E. Hrycaj-Małanicz, B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, S. Dorocki (red. nauk.), Lwów w historii i kulturze polskiej, Lwów–Warszawa 2021, s. 284-308 (M. Migała); System Per Henrika Linga (1776-1839) i jego wpływ na rozwój rehabilitacji po pierwszej wojnie światowej, [w:] W. Ślusarczyk, M. Kozdrój (red. nauk.): Medycyna – Przemiany – Procesy 1. Wyzwania, idee i czas. Wybrane problemy z dziejów nauk medycznych, Lublin 2023, s. 207-229 (M. Migała); Zarys rozwoju standardu rehabilitacji w II RP (1918-1939) (B. Skolik, M. Migała), [w:] Migała M., Płonka-Syroka B., Skolik B. Jandziś S. (red.): Sto lat współpracy na rzecz zdrowia pacjenta. Medycyna i rehabilitacja w Polsce od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych na tle kultury europejskiej, SiM 579, Opole 2023, s.265-284 (M. Migała). Artykuły w czasopismach naukowych, m.in. pt. Problem trudno gojących się ran i odleżyn w fizjoterapii, „Fizjoterapia Polska” 2019, R.19, nr 1, s.6-20 (P. Migała, M. Migała); Trening z wirtualną rzeczywistością i jego wpływ na pracę serca oraz możliwość wykorzystania w fizjoterapii, „Fizjoterapia Polska” 2020, R. 20, nr 1, s.6-14 (P. Migała, M. Migała); The impact of the epidemic of Heine-Medin disease on the developmnet of rehabilitatiom in Poland / Wpływ epidemii choroby Heinego-Medina na rozwój rehabilitacji w Polsce, „Przegląd Epidemiologiczny” 2020; 74(3): 550-560; (M. Migała, S. Jandziś); Wykorzystanie fizykoterapii oraz innych urządzeń w celu usuwania zalegającej wydzieliny w drogach oddechowych u pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, „Rehabilitacja w praktyce” 2021, nr 6, s.101-102 (M. Migała); Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu osób po przebytym COVID-19, „Rehabilitacja w Praktyce” 2022, nr 1, wyd. specjalne, s. 44-53 (M. Migała); Expectations of Patients Recovering from SARS-Cov-2 Towards New Forms of Pulmonary Rehabilitation, “International Journal of Environmental Research and Public Health” 2023; 20(1): 1-11 (M. Migała, B. Płonka-Syroka, K. Rasławska, I. Spielvogel, K. Piechota, D. Hołodnik, M. Hagner-Derengowska); Profesor Andrzej Zembaty (1935-2022) – wizjoner, twórca polskiej fizjoterapii, „Ortopedia-Traumatologia-Rehabilitacja” 2023; 25 (4): 207-218 (S. Jandziś, M. Migała).

Członek-założyciel Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, sekretarz Zespołu tematycznego ds. historii fizjoterapii, nagród i odznaczeń Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Członek Komisji Egzaminacyjnej znajomości języka polskiego przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów (2022). Współredaktor Słownika Biograficznego Fizjoterapeutów Polskich oraz Szkiców Historycznych PTF.

Wyróżniona m.in. Medalem 30-lecia Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach za trud i wysiłek włożony w rozwój szpitala (2017).

Wypoczywa podczas lektury interesujących książek oraz pracy na działce.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie:

Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora i przesłane CV Beaty Skolik; Publikacje w czasopismach oraz monografiach naukowych.