Skolik Beata

Urodziła się 21 września 1976 r. w Głuchołazach. Absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (WWFiF), kierunek wychowanie fizyczne, specjalność rehabilitacja ruchowa (2005). Od 2020 r. specjalista fizjoterapii. W 2021 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. Rehabilitacja w Polsce w latach 1918-1939 obronionej w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu i nauk medycznych w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

Od ponad 23 lat pracuje w wyuczonym zawodzie w Dziale Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. Od 2008 r. jest także wykładowcą na kierunku fizjoterapia WWFiF Politechniki Opolskiej. Zawodowo interesuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu z wykorzystaniem aparatu autoCPAP.

Uczestniczka wielu kursów zawodowych, warsztatów szkoleniowych i dokształcających, m.in. z zakresu Kinesiology Taping; Koncepcji Terapii Obrzękowej – Manualny Drenaż Limfatyczny; Postępów w leczeniu ran przewlekłych kończyn dolnych; Badania i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego; Starosłowiańskiego masażu brzucha. Strukturalno-funkcjonalnej terapii trzewi; Współczesnych kierunków w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia, Koncepcji kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym; Diagnostyki i terapii ortopedycznej i neurologicznej; Podstaw metod neurofizjologicznych; Diagnostyki funkcjonalnej w chorobach układu krążenia i oddechowego;  Fizjoterapii dzieci ryzyka, Podstaw terapii manualnej; Zniekształceń statycznych ciała dzieci i młodzieży; Innowacyjnych technik fizjoterapeutycznych w geriatrii. Psychogeriatria; Diagnostyki i terapii w dysfunkcjach kończyny górnej i dolnej; Terapii narzędziowej w praktyce fizjoterapeuty.

Czynna uczestniczka wielu konferencji naukowych, współorganizatorka konferencji naukowych, m.in. w latach 2008-2012 Międzynarodowych Warsztatów Studenckich Kół Naukowych oraz Młodych Pracowników Nauki pt. „Ruch jako lek…” w Głuchołazach, w 2018 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN pt. Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018 w Opolu.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na rodowodzie historycznym rehabilitacji, fizjoterapii oraz terapii balneoklimatycznej w Polsce w okresie międzywojennym. Współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Do najważniejszych z nich należą rozdziały w monografiach: m.in. pt. Polskie tradycje fizjoterapii na tle rozwoju terapii balneoklimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem leczenia gruźlicy, [w:] Historia fizjoterapii w Polsce pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.33-49 (współautor M. Migała); Rozwój rehabilitacji pulmonologicznej w Polsce, [w:] Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce, pod red. nauk. S. Jandzisia i A. Kwolka, Rzeszów 2014, s.61-89 (M. Migała, Jan Szczegielniak); Rozwój rehabilitacji oddechowej stosowanej u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, [w:] Fizjoterapia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP) pod redakcją J. Szczegielniaka, Opole 2016, s.193-207 (M. Migała, J. Szczegielniak); Zastosowanie balneoterapii w fizjoterapii chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, [w:] Fizjoterapia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP) pod redakcją J. Szczegielniaka, Opole 2016, s.175-179 (M. Migała); Rozwój sportu osób niepełnosprawnych oraz ruchu paraolimpijskiego w Polsce i jego związek z rehabilitacją, [w:] Paraolimpiady – sportowcy z niepełnosprawnościami pod redakcją J. Kostorza i K. Kowalika, Opole 2016, s.139-157 (S. Jandziś, M. Migała); Polskie tradycje rehabilitacji w aspekcie leczenia gruźlicy płuc na tle doświadczeń europejskich drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, [w:] Elitarny model europejskiego uzdrowiska – ewolucja koncepcji i jej funkcjonowanie w praktyce pod redakcją B. Płonka-Syroki, M. Migały, M. Dąsala i A. Syroki. Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 8, OW Arboretum, Wrocław 2017, s.289-313 (M. Migała); Zdrowie dzięki wodzie, czyli historyczny rozwój hydroterapii w XIX i pierwszej połowie XX wieku, [w:] Wybrane problemy historii medycyny. Pięć aspektów pod redakcją A. Magowskiej i K. Pękackiej-Falkowskiej, UM w Poznaniu, Poznań 2017, s.87-117 (M. Migała); Pierwsze próby zorganizowania sportu osób z dysfunkcjami narządu ruchu w Polsce, [w:] Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność – podstawy, badania, wieloaspektowość, cz.2 pod red. J. Charaśnej-Blachucik, M. Migały, Studia i Monografie z.479, Opole 2018, s.13-30 (M. Migała, S. Jandziś); Problem bólu w fizjoterapii, [w:] Osamotnieni w bólu pod red. B. Płonki-Syroki i A. Syroki, Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, t. 4, UM we Wrocławiu, Wrocław 2018, s.91-105 (M. Migała, B. Czarnecka); Zastosowanie wody w balneoterapii w świetle poglądów Michała Zieleniewskiego (1821–1896), [w:] Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju w kontekście europejskim pod redakcją B. Płonki-Syroki, A. Kaźmierczak, S. Dorockiego i P. Brzegowego, UM we Wrocławiu, Wrocław 2019, s.83-112 (M. Migała); Koncepcja rehabilitacji według Douglasa C. McMurtie (1888–1944) oraz Howarda A. Ruska (1901-1989) – rozwój polskiego modelu rehabilitacji i współczesnej fizjoterapii w latach 1918-2018, [w:] M. Migała, B. Płonka-Syroka, S. Jandziś (red.), Medycyna i rehabilitacja w Polsce w latach 1918-2018. Cz. I Z historii medycyny i rehabilitacji w Polsce w latach 1918-2018, Studia i Monografie z.511, Politechnika Opolska, Opole 2019, s.91-114 (M. Migała); Rozwój przyrodolecznictwa (fizjoterapii) w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, A. Syroka, S. Dorocki (red.), Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontekście europejskim, Kultura uzdrowiskowa w Europie t. 12, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław 2020, s.353-381 (M. Migała). Artykuły w czasopismach naukowych: pt. Problem trudno gojących się ran i odleżyn w fizjoterapii, „Fizjoterapia Polska” 2019, R.19, nr 1, s.6-20 (P. Migała, M. Migała); Trening z wirtualną rzeczywistością i jego wpływ na pracę serca oraz możliwość wykorzystania w fizjoterapii, „Fizjoterapia Polska” 2020, R. 20, nr 1, s.6-14 (P. Migała, M. Migała); The impact of the epidemic of Heine-Medin disease on the developmnet of rehabilitatiom in Poland / Wpływ epidemii choroby Heinego-Medina na rozwój rehabilitacji w Polsce, „Przegląd Epidemiologiczny” 2020; 74(3): 550-560, https://doi.org/10.32394/pe.74.48 (M. Migała, S. Jandziś).

Członek-założyciel Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, współredaktor Słownika Biograficznego Fizjoterapeutów Polskich oraz Szkiców Historycznych PTF.

Wyróżniona m. in. Medalem 30-lecia Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach za trud i wysiłek włożony w rozwój szpitala (2017).

Wypoczywa podczas lektury interesujących książek oraz pracy na działce.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

 

Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora i przesłane CV Beaty Skolik; Publikacje w czasopismach naukowych.