Sipko Tomasz

Urodził się 28 września 1963 r. w Lubinie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1986) – magister rehabilitacji ruchowej. W 1998 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Regulacja równowagi ciała w pozycji stojącej u osób z upośledzeniem narządu wzroku lub słuchu, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2013 r. w Wydziale Fizjoterapii wrocławskiej AWF, na podstawie oceny dorobku naukowego oraz pracy pt. Zespoły bólowe kręgosłupa: przyczyny, objawy i skutki, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

Naukowo związany z AWF we Wrocławiu od 1990 r. W latach 1990-1998 pracował jako asystent Zakładu Kinezyterapii, w latach 2000-2011 jako adiunkt Zakładu Metod Kinezyterapii, w latach 2011-2013 jako starszy wykładowca tego zakładu. Od 2014 r. jest adiunktem, kierownikiem Zakładu Kinezyterapii w Katedrze Fizjoterapii. Dodatkowo, w latach 2006-2013 pracował jako starszy wykładowca w Instytucie Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach dotyczących problemów zespołów bólowych kręgosłupa, bólu przewlekłego, terapii manualnej, kontroli posturalnej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych na powyższe zagadnienia, opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. Wśród nich jest m.in. praca pt. Wpływ hipoterapii na równowagę ciała u dzieci upośledzonych umysłowo, „Fizjoterapia” 2002, t.10, nr 2, s.17-21 (współautorzy: Małachowska-Sobieska M., Mach B.); Wpływ leczenia uzdrowiskowego na parametry czynnościowe narządu ruchu i poziom bólu pacjentów z chorobą dyskową kręgosłupa lędźwiowego, „Fizjoterapia” 2003, t.11, nr 1, s.27-40 (Gerke M.); Zmiany parametrów czynnościowych miednicy i stawów biodrowych w skoliozach idiopatycznych I stopnia, „Pediatria Polska” 2004, t.79, nr 1, s.43-48 (Skolimowski T., Ostrowska B.); Zaburzenia parametrów czynnościowych miednicy u pacjentów z chorobą tarczy międzykręgowej kręgosłupa lędźwiowego, „Fizjoterapia” 2004, t.12, nr 3, s.11-20 (Szewc A., Demczuk-Włodarczyk E., Mraz M.); Assessment of laser light efficiency in physiotherapy of children with juvenile chronic rheumatoid arthritis, “Polish Journal of Environmental Studies” 2006, vol.15, No.5B, p.2, pp.590-593 (Boerner E., Bieć E., Wiesner W., Migasiewicz J., Prystupa T., Michalczak W., Seidel W.); Stabilografia w ocenie stabilności ciała w pozycji stojącej dzieci w wieku 9-12 lat z bocznym skrzywieniem kręgosłupa I stopnia, „Acta Bio-Optica et Informatica Medica” 2006, t.12, nr 4, s.246-249 (Mraz M., Chamela-Bilińska D., Zawadzka D., Mraz M.); Zastosowanie metody PNF w zaburzeniach zrównoważenia postawy osób ze skoliozą idiopatyczną, „Fizjoterapia” 2006, t.14, nr 2, s.42-50 (Skolimowski T., Mraz M., Demczuk-Włodarczyk E.); Choroba dyskowa odcinka lędźwiowego kręgosłupa: leczenie zachowawcze i operacyjne, „Medycyna Manualna” 2006, t.10, nr 2-3, s.9-16 (Chantsoulis M., Wrzosek Z., Zwoliński J., Sakowski J., Demczyszak I.); Dolegliwości kończyn górnych u osób pracujących przy komputerze a zaburzenia czynnościowe kręgosłupa szyjnego, „Fizjoterapia Polska” 2006, t.6, nr 1, s.58-66 (Bączkiewicz M., Demczuk-Włodarczyk E.); Objawy rzekomokorzeniowe u pacjentów z chorobą dyskową kręgosłupa lędźwiowego, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2006, t.8, nr 6, s.663-671 (Janicki K., Barczyk K., Demczuk-Włodarczyk E.); Występowanie bólu w bocznych skrzywieniach kręgosłupa, „Fizjoterapia Polska” 2006, t.6, nr 1, s.37-44 (Durzyńska A., Demczuk-Włodarczyk E., Bieć E.); Wpływ fizjoterapii na równowagę ciała osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego, „Acta Bio-Optica et Informatica Medica” 2007, t.13, nr 4, s.316-320 (Mraz M., Curzytek M., Mraz M., Basamania A.); Zrównoważenie postawy ciała u pacjentów z chorobą dyskową we wczesnym okresie pooperacyjnym, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2008, t.10, nr 3, s.226-237 (Chantsoulis M., Żmuda M., Zwoliński J.); Assessment of morphological architecture of feet in rock-climbers, “Biology of Sport” 2008, vol.25, No.1, pp.93-98 (Demczuk-Włodarczyk E,, Bieć E., Boerner E., Jasiński R.); The occurence of strain symptoms in the lumbosacral region and pelvis during pregnancy and after childbirth, “Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics” 2010, vol.33, No. 5, pp.370-377 (Grygier D., Barczyk K., Eliasz G.); Postural control in patients with lumbar disc herniation in the early postoperative period, “European Spine Journal” 2010,vol.19, No.3, pp.409-414 (Chantsoulis M, Kuczyński M.); Anterioposterior spinal curvatures and magnitude of asymmetry in the trunk in musicians playing the violin compared with nonmusicians, “J Manipulative Physiol Ther.” 2012, vol.35, No.4, pp.319-326 (Barczyk-Pawelec K., Demczuk-Włodarczyk E., Boczar A.); Intensity of chronic pain modifies postural control in low back patients, “Eur J Pain.” 2013, vol.17, pp.612-620; Próg bólu w okolicy lędźwiowej kręgosłupa u osób o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej i bez objawów bólowych, „Fizjoterapia” 2015, t.23, nr 1, s.17-24 (Żywień U.); Wpływ sposobu utrzymywania pozycji siedzącej na próg bólu tkanek miękkich w okolicy piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa u osób bez objawów bólowych, „Ból” 2016, t.17, nr 1, s.17-24 (Rosenberg S.); The effect of chronic pain intensity on sit-to-stand strategy in patients with herniated lumbar discs, “Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics” 2016, vol.39, No.3, pp.169-175 (Glibowski E., Barczyk-Pawelec K., Kuczyński M.); Assessment of quality of life after the DIAMTM spinal stabilization system, “Journal of Education, Health and Sport” 2016, vol.6, No.10, pp. 279-288 (Chantsoulis M., Wójtowicz D., Pawik Ł., Dębiec-Bąk A., Wołoszyn D., Skrzek A.); Active self-correction of spinal posture in pain-free women in response to the command “straighten your back”, “Women & Health” 2017, vol.57, No.9, pp.1098-1114 (Barczyk-Pawelec K.); The impact of flexion or extension movement transfer pattern on a performance of sit-to-stand task in asymptomatic young subjects, “Physiotherapy Quarterly” 2017, vol.25, No.1, pp.17-22 (Stefanik M., Glibowski E., Paluszak A., Kuczyński M.); Effect of sacroiliac joint mobilization on the level of soft tissue pain threshold in asymptomatic women, “Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics” 2018, vol.41, No.3, pp.258-264 (Paluszak A., Siudy A.). Autor rozdziału pt. Badanie czynnościowe obręczy kończyny górnej, [w:] Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii pod red. T. Skolimowskiego, AWF Wrocław, 2009, s.137-198 (Skolimowski T.).

Ukończył kursy specjalistyczne, dotyczący m.in. metody terapii manualnej wg dr. Andrzeja Rakowskiego, metody terapii manualnej wg prof. Karela Lewita pn. „Miękkie techniki w dysfunkcji narządu ruchu”, metody terapii manualnej wg Robina Mc Kenzi, metody PNF.

Kierownik grantu realizowanego w AWF we Wrocławiu pt. Równowaga ciała u osób z zespołami bólowymi kręgosłupa (2010). Naukowo współpracuje m.in. z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (Katedry Biomechaniki, kierownik prof. dr hab. Michał Kuczyński); z Wojskowym Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu (Oddział Neurochirurgii, dr Marzena Chantsoulis), ze Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski).

Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Physiotherapy Quarterly” (do 2016 r. „Fizjoterapia”), recenzentem w czasopiśmie “Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics”.

Za dotychczasowa pracę zawodową otrzymał m.in. Medal 15-lecia i 20-lecia Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu, dwie nagrody II stopnia (1998, 2000) oraz dwie nagrody I stopnia (2011, 2014) rektora AWF we Wrocławiu za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, nagrodę III stopnia (2010) Dziekana Wydziału AWF we Wrocławiu, nagrodę zespołową II stopnia (2015) za działalność dydaktyczną.

W wolnych chwilach uprawia żeglarstwo.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Kulmatycki L. (oprac.): Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.213-214; Autoreferat Tomasza Sipko, awf.wroc.pl/files_mce/NAUKA/Postepowania_habilitacyjne/Wydzial_Fizjoterapii/2013/Tomasz%20Sipko/zalacznik_nr_2_autoreferat_sipko.pdf (dostęp 15.03.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.