Rusek Wojciech

Urodził się w 1973 r. w Mielcu. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego, kierunek rehabilitacja ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, magister rehabilitacji ruchowej (1997). Od 2007 r. specjalista drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej. W 2006 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Ocena skuteczności modelu fizjoterapii u dzieci po złamaniach kończyn górnych leczonych operacyjnie napisanej pod kierunkiem dr hab. n. med. prof. UR Sławomira Sneli, uzyskał w Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

Jest czynnym fizjoterapeutą, praktykującym od 1997 r. w placówkach leczniczych na terenie Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego. Obok pracy z pacjentem, posiada doświadczenie w pracy organizacyjnej. Tworzył od podstaw pracownie rehabilitacji, podmioty lecznicze, wprowadzał innowacyjne programy fizjoterapii. Jest pomysłodawcą i założycielem Centrum Rehabilitacji Rehamed-Center w Tajęcinie, które od 10 lat specjalizuje się w kompleksowej rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami nieurologicznymi i ortopedycznym. Od kilkunastu lat jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii. Był kierownikiem specjalizacji pięciu fizjoterapeutów, którzy uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończył wiele kursów i specjalistycznych szkoleń w zakresie rehabilitacji, m.in. Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie, Terapia manualna, Wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci, Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja Kinesiology Taping, Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha, Funkcjonalna Terapia Manualna wg koncepcji Briana Mulligana, i wiele innych.

W latach 2000-2018 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym kilku podkarpackich uczelni wyższych: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie – Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, kształcących fizjoterapeutów. Oprócz pracy dydaktycznej na kierunku fizjoterapia, dał się poznać jako dobry organizator i realizator różnych projektów badawczych m.in. z zakresu rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej, wad postawy dzieci, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, innowacyjnych metod antropometrycznych i innych. Sam organizował i prowadził również liczne szkolenia i kursy, m.in. „Zintegrowane techniki diagnostyczno-terapeutyczne w rehabilitacji dzieci”; „Profilaktyka wad postawy u dzieci”; „Specjalistyczne techniki korekcyjno-kompensacyjne w leczeniu i profilaktyce wad postawy ciała”; „Uszkodzenia sportowe, zaopatrzenie ortopedyczne i postępowanie rehabilitacyjne”; „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego”, „Skolioza – diagnostyka i terapia”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”, w 2014 r. współpracował z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji w zakresie prowadzenia instruktażu dla podopiecznych Fundacji. Był także opiekunem praktykantów i stażystów różnych uczelni polskich i zagranicznych. W latach 2004-2016 był członkiem Rady Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2014 r. jako Prezes Zarządu Rehamed-Center jest członkiem Rady Pracodawców działającej przy Uniwersytecie Rzeszowskim.

Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym rozdziałów w monografiach naukowych, artykułów w czasopismach z IF, posiadającym wiele cytowań. Do najważniejszych z prac należą: Profilaktyka i rehabilitacja zmian w układzie mięśniowym dna miednicy u kobiet w czwartej dekadzie życia. Fizjoterapia 2009; 11 (1): 43-50 (współautorzy: Pop T., Kotowicz M., Rusek W., Szramowicz B., Szczygielski M., Maciejczak A.); Wrażliwość na prąd galwaniczny u pacjentów leczonych z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009; 7 (2): 180-185 (Pop T., Kotowicz M., Łach-Pop K., Czyrek A., Potera A., Rusek W., Maciejczak A.); Leczenie zachowawcze wspomagane gorsetem ekstensyjnym dzieci z chorobą Scheuermanna. Moloda Sportivna Nauka Ukraïni – Young Sports Science of Ukraine 2009; 3: 158-162 (Rusek W., Pop T.). Assessment of the impact of orthotic gait training on balance in children with cerebral palsy. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2010; 12 (3): 356-363, (Drużbicki M., Rusek W., Szczepanik M., Dudek J., Snela S.); Wiedza pacjentów po zawale mięśnia sercowego na temat czynników ryzyka zawału serca i modyfikacji stylu życia. Postępy Rehabilitacji 2010; 24 (3): 19-25 (Pop T., Sobieraj J., Rusek W.); Ocena postawy ciała u studentów w badaniu systemem ZEBRIS. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2010; 8 (3): 277-288 (Rusek W., Pop T., Glista J., Skrzypiec J.) Najczęstsze urazy kończyn górnych i dolnych u dzieci i młodzieży. Ibidem 2010; 8 (4): 427-434 (Rusek W., Pop T., Jarochowicz, Cieplińska E., Glista J.); Świadomość społeczeństwa z powiatu rzeszowskiego na temat niepełnosprawności. Moloda Sportivna Nauka Ukraïni – Young Sports Science of Ukraine 2011, Vip. 3, s. 219-226 (Pop T., Jarochowicz S., Gawlikowski Z., Glista J., Rusek W., Pop T.); Wpływ kriogimnastyki na poprawę sprawności funkcjonalnej i jakość życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Postępy Rehabilitacji 2012; 26 (3): 27-33 (Pop T., Skrzypek B., Pop K., Rusek W.); Influence of social and demographic factors on clinical status and severity of chronic fatigue syndrome in patients with multiple sclerosis. Polish Journal of Public Health 2012; 122 (3): 256-260 (Sowa K., Glista J., Pop T., Gdańska N., Adamczyk M., Rusek W., Adamek J.); Czynniki kliniczne wpływające na równowagę i symetrię obciążania kończyn dolnych u chorych po udarze mózgu. Fizjoterapia Polska 2012; 12 (3): 251-262 (Pop T., Glista J., Rusek W.); Functional effects of roboticassisted locomotor treadmill therapy in children with cerebral palsy. Journal of Rehabilitation Medicine 2013; 45 (4): 358-363 (Drużbicki M., Rusek W., Snela S., Dudek J., Szczepanik M., Żak E., Durmała J., Czernuszenko A., Bonikowski M., Sobota G.); Trzy filary leczenia zachowawczego skolioz: opis przypadku. Postępy Rehabilitacji 2013; 27 (2): 29-36 (Rusek W., Pop T., Glista J., Szczygielska D.); Change in anthropometric parameters of the posture of students of physiotherapy after three years of professional training. BioMed Research International 2014; Vol. 2014, p. 1-9, DOI: 10.1155/2014/719837 (Glista J., Pop T., Weres A., Czenczek-Lewandowska E., Podgórska-Bednarz J., Rykała J., Leszczak J., Sowa K., Rusek W.); Ocena efektów treningu chodu na urządzeniu Lokomat u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Doniesienie wstępne. Medical Review 2015; 13 (4): 358-367 (Flis D., Kwolek A., Rusek W.); Assessment of relation between gait and static balance in children with cerebral palsy. European Journal of Clinical and Experimental Medicine 2017; 15 (1): 24-30 (Majewska M., Szczepanik M., Drużbicki M., Snela S., Rusek W., Sobota G., Nowak E., Durmała J., Bonikowski M.); The Assessment of Static Balance in Patients after Total Hip Replacement in the Period of 2-3 Years after Surgery. BioMed Research International 2018, Article ID 3707254, DOI: 10.1155/2018/3707254 (Pop T., Szymczyk D., Majewska J., Bejer A., Baran J., Bielecki A., Rusek W.); Zrobotyzowane urządzenia w rehabilitacji pacjentki po urazie rdzenia kręgowego. Rehabilitacja w Praktyce 2018; 2: 20-26 (Rusek W., Pop T., Adamczyk M., Baran J.); The Influence of Body Mass Composition on the Postural Characterization of School-Age Children and Adolescents. BioMed Research International 2018; 2018: Article ID 9459014, DOI: 10.1155/2018/3707254 (Rusek W., Baran J., Leszczak J., Adamczyk M., Weres A., Baran R., Inglot G., Pop T.); Rozwój nowoczesnych technologii w rehabilitacji chodu pacjentów neurologicznych. Rehabilitacja w Praktyce 2019; 2: 55-59 (Adamczyk M., Rusek W., Baran J., Leszczak J., Pop T.); Role of body mass category in the development of faulty postures in school-age children from a rural area in south-eastern Poland: a cross-sectional study. BMJ Open 2019; 9: e030610, DOI: 10.1136/bmjopen-2019-030610 (Rusek W., Leszczak J., Baran J., Adamczyk M., Weres A., Baran R., Inglot G., Czenczek-Lewandowska E., Porada S., Pop T.); 60 Minutes Per Day in Moderate to Vigorous Physical Activity as a Natural Health Protector in Young Population. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020 (Baran J., Weres A., Wyszyńska J., Pitucha G., Rusek W., CzenczekLewandowska E., Leszczak J., Mazur A.); Feasibility of using Erigo and Lokomat in rehabilitation for patient in vegetative state: a case report. J Clin Case Rep. 2020, 10: 1318 (Rusek W., Adamczyk M., Baran J., Leszczak J. and Pop T.); Serial casting as a method of restoring normal ranges of lower limb movement in patient after damage to the central nervous system: a case report. J Clin Case Rep. 2020, 10: 1329 (Rusek W., Adamczyk M., Baran J., Leszczak J., Inglot G. and Pop T.); Occupational burnout among active physiotherapists working in clinical hospitals during the COVID-19 pandemic in south-eastern Poland. Work 68 (2021), 285–295, DOI: 10.3233/wor-203375 (Pniak B., Leszczak J., Adamczyk M., Matłosz P., Rusek W.); Changes in children’s body composition and posture during puberty growth. Children 2021, 8(4), 288 (Rusek W., Baran J., Leszczak J., Adamczyk M., Baran R., Weres A., Inglot G., Czenczek-Lewandowska E., Pop T.); Is there a link between balance and body mass composition in children and adolescents? Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 181, 449, https://doi.org/10.3390/ijerph181910449 (Rusek W., Adamczyk M., Baran J., Leszczak J., Inglot G., Baran R., Pop T.); Attempts to assess the impact of Taiji Quan and Qigong exercises on emotional states. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology 2021, Vol. 21, no. 3, pp. 67–78 (Skrzęta M., Włodyka R., Pop T. , Włodyka K., Piasecka K., Rusek W., Cynarski W.J.).

Recenzent pierwszego wydania (2016) i drugiego wydania (2018) książki M. Paszkowskiej pt. Prawo dla fizjoterapeutów, opublikowanej w związku z uchwaleniem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Od 2020 r. należy do grona recenzentów kwartalnika „Medical Rehabilitation” („Rehabilitacja Medyczna”) wydawanego przez Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.

Od lat bierze czynny udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wielokrotnie był członkiem komitetu organizacyjnego konferencji na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Odbył kilka staży w zagranicznych instytucjach naukowych (m.in. w Hiszpanii, Holandii, Singapurze).

Zaangażowany w działalność społeczną. Od 2004 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w 2022 r. był delegatem II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów. W październiku 2022 r. został powołany przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w skład Zespołu Tematycznego do spraw fizjoterapii refundowanej ze środków publicznych przy KIF.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora i przesłane CV Wojciecha Ruska; Publikacje naukowe zwarte.