Rożek-Piechura Krystyna

Urodziła się 26 czerwca 1964 r. w Tarnobrzegu. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – kierunek wychowanie fizyczne ze specjalnością rekreacja ruchowa (1988) oraz kierunku rehabilitacja ruchowa (1990). Od 1994 r. doktor nauk o kulturze fizycznej, od 2007 r. doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. W 2012 r. uzyskała tytuł specjalisty fizjoterapii.

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w 1990 r. na stanowisku asystenta Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych w Instytucie Rehabilitacji AWF we Wrocławiu, następnie od 1995 r. pracowała jako adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych na Wydziale Fizjoterapii wrocławskiej AWF. Od 2007 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych Katedry Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej AWF we Wrocławiu, którego kierownictwo objęła w 2008 r.

Odbyła staże zagraniczne w Niemczech (2003) oraz USA (2012, 2013), kierownik kilku projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki. Wykonawca projektu NCN pn. „Ocena dynamiki zmian inwolucyjnych w aspekcie kondycji biologicznej i zróżnicowanego poziomu aktywności ruchowej osób starszych” (2009-2011).

Na wrocławskiej uczelni pełniła lub nadal pełni różne funkcje. W latach 2002-2005 była pełnomocnikiem dziekana ds. finansowych, członkiem komisji wydziałowych i uczelnianych, w 2010 r. objęła funkcję redaktor naczelnej i dyrektora Wydawnictwa AWF we Wrocławiu. W kadencji 2016-2020 pełni funkcję prodziekana ds. nauczania na Wydziale Fizjoterapii.

Od lipca 2009 r. zatrudniona jest także na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego Katedry Fizjoterapii Klinicznej.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu doniesień naukowych, w tym kilkunastu w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz kilku monografii. Brała czynny udział w światowych, europejskich i polskich kongresach, podczas których zaprezentowała kilkadziesiąt prac naukowych. Wypromowała 5 doktorów i około 150 magistrantów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z rehabilitacją pulmonologiczną i kardiologiczną, oceną wpływu czynników endo i egzogennych na stan funkcjonalny układu oddechowego i sprawność fizyczną u osób w różnym wieku.

Zaangażowana w działalność kilku instytucji i organizacji, m.in. w latach 2010-2013 była członkiem Zarządu Głównego Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w latach 2012-2015 była członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w kadencji 2012-2015 oraz 2016-2019 jest członkiem Wydziału Nauk Medycznych PAN oraz Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Notki biograficzne pracowników naukowo-dydaktycznych, [w:] M. Migała, J. Szczegielniak: W służbie kultury fizycznej i ochrony zdrowia. 15 lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2010), Opole 2010, s.113-114; Kulmatycki L. (oprac.): Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.206-207.