Ridan Tomasz

Urodził się 05 kwietnia 1968 r. w Krakowie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1992), kierunek rehabilitacja ruchowa. W 2002 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Odległe wyniki leczenia zachowawczego choroby Legg-Calvé-Perthesa, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Certyfikowany międzynarodowy terapeuta w zakresie manualnego drenażu limfatycznego i koncepcji terapii obrzękowej wg Asdonka.

Naukowo związany od 1993 r. z AWF w Krakowie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta Zakładu Kinezyterapii, w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Dodatkowo, w latach 1999-2005 był wykładowcą w Medycznym Studium Zawodowym Nr 4 w Krakowie. W 2000 r. pracował jako wykładowca w Wydziale Pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2001-2002 był wykładowcą w Studium Kosmetycznym „Dalkrak” w Krakowie. Od 2005 r. jest wykładowcą w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, gdzie w latach 2010-2011 pełnił funkcję dziekana Wydziału Kosmetologii i Fizjoterapii.

W latach 1995-1997 pracował jako wychowawca-fizjoterapeuta w Domu Dziecka nr 5 w Krakowie.

Od 2007 r. współpracuje z Instytutem McKenziego Polska w Poznaniu, prowadząc szkolenia w Krakowie z zakresu metody MDT McKenzie. Współpracuje też z Wydziałem Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. W latach 2013-2015 był współudziałowcem i kierownikiem Pracowni Terapii Obrzękowej i Zespołów Bólowych Kręgosłupa w Ars-Medica Kraków. Obecnie prowadzi prywatną działalność fizjoterapeutyczną w Krakowie.

Ukończył wiele kursów, szkoleń i warsztatów zawodowych, m.in. kurs dotyczący aktywnej i pasywnej terapii w wodzie; PNF; Masaż limfatyczny i terapia uciskowa; Funktionelle Osteopathie und Integration (FOI); Medical Taping Concept; Integrated Soft Touch Techniques Trigger Points, Pain and Muscle Tone „Wilson Concept”; Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne. Innowacje w Thera Band; Mulligan Concept; Blizny w ujęciu powięziowym. Problemy po leczeniu raka piersi; Mikrokinezyterapia; Kinesiotaping; Kompleksowa Terapia Obrzękowa dr. Asdonka; MDT McKenzie.

W latach 1993-2015 odbył staże zagraniczne, m.in. w ramach Project Tempus w Hogeschool Groningen w Holandii (1993-1995), staż naukowy w ramach Programu SOCRATES-Erasmus w Uniwersytecie do Minho, Instituto de Estudos da Criança w Braga (Portugalia 2005), staż naukowy w Feldbergklinik Dr Asdonk  w St. Blasien k. Stuttgartu (Niemcy 2007), staż szkoleniowy w zakresie rehabilitacji schorzeń narządu ruchu i problemów limfatycznych w Klinice Winback w Nicei (Francja 2015).

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii, terapii manualnej, diagnostyki i terapii schorzeń kręgosłupa, drenażu limfatycznego, terapii obrzękowej po mastektomii. Wśród nich jest m.in. praca pt. Ocena wyników leczenia obrzęku limfatycznego metodą Koncepcji Terapii Obrzękowej wg Asdonka, u kobiet po usunięciu jednostronnym gruczołu piersiowego, „Nowotwory” 2009, t.9, supl.1, s.81-82 (współautor M. Sobota); Evolution of breast cancer prevention and quality of life by women after single breast mastectomy, grouped In the ’Amazon’s postmastectomy women’s club, „Zdrowie Publiczne” 2011, vol.121, nr 1, s.32-36 (J. Ślęczkowska, M. Sobota, K. Ochałek); Postępowanie rehabilitacyjne w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2013, nr 42, s.44-53 (A. Berwecki); Postępowanie rehabilitacyjne po złamaniach w obrębie nasady bliższej kości udowej, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2013, nr 36, s.58-63 (K. Ogrodzka); Evaluation of the quality of life in patients who have undergone total hip replacement due to degenerative disease based on the WHOQOL-BREF quality of life assessment scale and the Harris Hip Score, “The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research” 2013, t.3, z.33, s.80-88 (A. Berwecki, K. Ogrodzka, G. Guzy, J. Czepiel); The incidence of hypermobility syndrome in girls aged 16-18, “The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research” 2013, t.33, z.3, s.17-25 (A. Berwecki, M. Berwecka, A. Spannbauer, K. Zdybel); Zależności pomiędzy czynnikami psychologicznymi a wybranymi zmiennymi wśród pacjentów z przewlekłym, szyjnym zespołem zaburzeń strukturalnych, „Medycyna Sportowa” 2013, t.17, z.3, s.163-173 (G. Guzy, M. Szpitalak, B. Frańczuk); Rola wybranych zmiennych w diagnostyce szyjnych zespołów zaburzeń strukturalnych, „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” 2013, t.15, z.6, s.531-544 (G. Guzy, M. Szpitalak, B. Frańczuk); Ocena częstości oraz charakteru współwystępujących wad postawy, wśród młodzieży szkolnej w wieku 11-17 lat ze skoliozą I stopnia, „Молода спортивна наука України” 2013, t.3, s.184-189 (G. Guzy, W. Strelkowska, A. Woźniakowska); Ocena jakości życia kobiet po zabiegu mastektomii w odniesieniu do sfery fizycznej i psychicznej życia, „Medycyna Manualna” 2014, t.18, z.2-3, s.14-20 (S. Zdebska); Występowanie szyjnych zespołów bólowych wśród studiujących i pracujących zawodowo kosmetyczek, „Medycyna Manualna” 2014, t.18, z.2-3, s.39-45 (G. Guzy, A. Drożdżoł-Brzęczek); Rehabilitacja chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych, poddanych zabiegom przęsłowania aortalno-dwuudowego, „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne” 2014, z.1, s.8-14 (A. Spannbauer, A. Berwecki, M. Chwała, P. Mika); Postępowanie rehabilitacyjne w artrogrypozie (AMC),  „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2014, nr 51, s.28-33 (M. Janusz); Ocena skuteczności leczenia operacyjnego i rehabilitacji pacjentów po urazowym uszkodzeniu łąkotki stawu kolanowego,  „The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research” 2014, t.1, z.36, s.45-53 (K. Ogrodzka, A. Bac); Evaluation of the effectiveness of two rehabilitation programmes for the patients with the shoulder impingement syndrome, „Fizjoterapia Polska” 2015, t.15, nr 4, s. 42-52 (K. Ogrodzka, K. Leśniak, A. Bac, M. Żak); Leczenie zachowawcze w uszkodzeniu ścięgna Achillesa, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2015, nr 65, s.59-64 (N. Pacuła, M. Płachta, K. Ogrodzka); Ocena poziomu aktywności fizycznej kobiet po zabiegu jednostronnej mastektomii, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2015, t.96, z.1, s.181-186 (S. Zdebska, K. Grodzka, A. Opuchlik); Ocena jakości życia kobiet po zabiegu usunięcia piersi zrzeszonych w krakowskim klubie Amazonek, „Medycyna Manualna” 2015, t.19, z.4, s.25-33 (P. Pałasz, A. Spannbauer, A. Włoch, A. Permoda-Białozorczyk); The influence of 1 – year Tai Chi practice on health behavior in adults, “Physical Activity Review “ 2017, t.5, s.29-36 (A. Milert, W. Klich, J. Morgaś).

Współpracuje z redakcją czasopisma „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”, a od lutego 2011 r. pełni funkcję redaktora prowadzącego w kwartalniku „Atlas Rehabilitacji Ruchowej”, publikacji zawierającej praktyczne wskazówki do prowadzenia fizjoterapii w wielu schorzeniach, także gotowe zestawy ćwiczeń. Autor i współautor wielu rozdziałów w publikacji pt. Atlas Rehabilitacji Ruchowej: zestawy praktycznych ćwiczeń z komentarzem dla pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa, kończyn i stawów pod red. A. Kużdżała (2009-2010), T. Ridana (od lutego 2011), wyd. podst. Poznań 2009, m.in. rozdział pt. Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu zespołu kanału nadgarstka, [w:] Ibidem, Poznań 2011 (sierpień), rozdz. 4/6, s.1-20 (J. Szczechowicz); Rehabilitacja w stanach zapalnych w obrębie nadgarstka i ręki, [w:] Ibidem, Poznań 2011 (listopad), rozdz.4/9, s.1-16 (J. Szczechowicz); Postępowanie rehabilitacyjne w chorobie de Quervaina, [w:] Ibidem, Poznań 2016 (maj), rozdz. 4/16, s.1-21 (J. Szczechowicz, G. Jamka);

Autor i współautor rozdziałów w monografiach i pracach pod redakcją, m.in. pt. Ocena maksymalnego dystansu chromania u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych (MNKD), poddawanych operacji przęsłowania aortalno-dwuudowego (ABF) i rehabilitacji pozabiegowej, [w:] Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu pod red. J. Jaworek, T. Sz. Gaździka, Kraków 2014, s.373-391 (A. Spannbauer, A. Berwecki, M. Chwała, P. Mika); Ocena skuteczności leczenia zachowawczego u chorych z zespołem bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa, [w:] Ibidem, s.104-122 (A. Berwecki, A. Spannbauer, M. Berwecka, Ł. Talaga); Ocena wpływu leczenia na parametry funkcjonalne stawu kolanowego u pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego,  [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja pod red. R. Żarowa, Tarnów 2014, s.465-474 (A. Berwecki, M. Janusz, Ł. Dmuchała); Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego u kobiet po zabiegu jednostronnej mastektomii w oparciu o badania własne oraz kwestionariusze NDI i SWLS, [w:] Rehabilitacja 2015 pod red. T. Pop, Rzeszów 2015, s.171-186 (G. Guzy, A. Włoch, M. Janusz, A. Legutko).

Czynny uczestnik wielu konferencji, kongresów, sympozjów naukowych, podczas których przedstawiał wyniki swoich badań, a także prowadził warsztaty praktyczne.

Zaangażowany w działalność społeczną. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, od 2010 r.  członek Zarządu Głównego, członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członek Klubu „Ludzie Masażu”.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie:

Ludzie Nauki, http://nauka-polska.pl (dostęp 10.03.2018); Klub „Ludzie Masażu”, http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/ridan-tomasz/3737 (dostęp 11.03.2018); Informacja o Tomaszu Ridan, https://www.atlasfizjoterapii.pl/autor/dr-tomasz-ridan.html (dostęp 07.03.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.