Puszczałowska-Lizis Ewa

Urodziła się 22 marca 1975 r. w Rzeszowie. Absolwentka AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie (1998), kierunek rehabilitacja ruchowa. W czasie studiów ukończyła dodatkowo kurs masażu klasycznego (1995), kurs wychowawcy kolonijnego (1996) oraz uzyskała uprawnienia instruktorskie z zakresu aerobicu (1997). W trakcie pracy zawodowej zdobyła kolejne kwalifikacje. W Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AWF w Krakowie ukończyła studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne (2003) oraz wychowanie fizyczne (2004). W Galicyjskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (2007). W 2011 r. po ukończeniu 2-stopniowego szkolenia i złożeniu egzaminów w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie uzyskała uprawnienia dyplomowanego terapeuty integracji sensorycznej. W 2011 r. po ukończeniu kursu i złożeniu egzaminów zdobyła uprawnienia Dyplomowanego Terapeuty PNF, a w 2015 r. – terapeuty Kinetic Control.

W latach 2002-2018 ukończyła kilkadziesiąt kursów i szkoleń z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji medycznej, jak również podnoszących kompetencje w działalności naukowo-dydaktycznej: kurs komputerowy (2002), szkolenie: Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego (2007), kurs: Kinezjologia Edukacyjna (2008), Integracja Sensoryczna (2008), PNF Podstawowy (2009), Umiejętności interpersonalne (2009), Emisja głosu (2009), Narzędzia i techniki informatyczne w procesie dydaktycznym (2009), Alternatywne metody pracy z dzieckiem z ADHD (2009), PNF i Skoliozy (2010), Zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia w oparciu o PNF Podstawowy (2010), szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (2010), szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach terapeutów (2010), kurs: Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (2010), Specjalistyczny Szkoleniowo-Doskonalący Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej wg Mulligan Concept A (2010), Concept B (2011), Concept C (2012), kurs: terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem (2011), Aktywne metody w pracy z grupą (2012), Zastosowanie metod statystycznych w procesie dydaktycznym (2012), Zastosowanie wybranych metod pomiarowych w ocenie postawy ciała (2013), Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka (2013), Terapia zajęciowa w procesie rehabilitacji (2013), Nowoczesne metody diagnozy i terapii centralnych zaburzeń słuchu (2013), szkolenie z obsługi Internetowego Systemu Antyplagiatowego (2013), Zachowawcze leczenie pacjentów ze skoliozą metodą Pressio (2013), Metody i techniki terapii zajęciowej w pracy z osobami z chorobą Alzheimera (2013), Krajowe Ramy Kwalifikacji. Weryfikowanie i wdrażanie programów kształcenia zgodnie z KRK i aktualnymi regulacjami prawnymi (2013), Możliwości wykorzystania bazy Reaxys w pracy naukowej (2013), Możliwości wykorzystania bazy Scopus w pracy naukowej (2013), PNF w Pediatrii (2013/2014), Nowoczesne czasopismo naukowe – kierunki zmian (2014), Ochrona danych osobowych (2015), Ćwiczenia równoważne przy użyciu specjalnego zestawu mebli szkolnych „Kivak” (2015), Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego (2015), Zachowawcze metody korekcji wad postawy ciała (2015), szkolenie: „How to publish jour articles in indexed publications” (2015), Occupatopnal Therapy. Curriculum Development (2015), Innowacyjne rozwiązania. Design Thinking (2016), Učíme pre prax (Słowacja 2017), Innowacje w procesie rehabilitacji na przykładzie skandynawskim (2018).

W 2010 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. Związki budowy stóp z wybranymi cechami morfologicznymi ciała u młodzieży akademickiej, w AWF w Krakowie uzyskała stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Andrzej Kwolek, recenzentem prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk oraz prof. dr hab. Daniel Zarzycki. W 2019 r., w wyniku postępowania habilitacyjnego przeprowadzonego przez AWF w Krakowie, na podstawie monografii pt. Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat oraz oceny dorobku naukowego, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. W dniu 1.08.2019 r., decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskała nominację na stanowisko Profesora UR.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1998 r. w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, na stanowisku instruktora aerobicu i zajęć muzyczno-ruchowych oraz równolegle w Samorządowym Przedszkolu nr 93 w Krakowie (1998-2000) jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. W latach 2001-2002 pracowała w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie, na stanowisku mł. asystent-rehabilitant, a w latach 2003-2004 w Prywatnym Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Krakowie na stanowisku rehabilitanta. W okresie 2004-2016 była pracownikiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie, na stanowisku rehabilitanta/fizjoterapeuty oraz nauczyciela wychowania fizycznego. W tym okresie, na podstawie Karty Nauczyciela, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego i po akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej nadano jej stopień nauczyciela kontraktowego (2009), a w wyniku postępowania egzaminacyjnego i złożeniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez PSOUU nadano jej stopień nauczyciela mianowanego (2013).

Od 2005 r. związana ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005-2008 w ramach umowy o dzieło, a od 2008 r. do chwili obecnej w ramach umowy o pracę, początkowo jako asystent (2008-2011), następnie adiunkt (2011-2019), a obecnie na stanowisku profesora UR. Jako nauczyciel akademicki kształci studentów kierunku fizjoterapia, jest promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac magisterskich i kilkunastu prac licencjackich. Pomaga studentom w przygotowywaniu prac do wystąpień w trakcie konferencji Studenckich Kół Naukowych. Była opiekunem naukowym 8 prac opublikowanych przez studentów kierunku fizjoterapia UR w opracowaniach z cyklu „Wiosna Promocji Zdrowia”, w monografii „Biomedyczne aspekty zdrowia”. W latach 2011-2019 była członkiem Zespołu do spraw Wolontariatu studentów Wydziału Medycznego UR, organizując i nadzorując pracę studentów fizjoterapii zrzeszonych w ramach Koła Wolontariuszy „TERAPEUTA” w placówkach opiekuńczych na terenie Rzeszowa. Pełniła szereg funkcji akademickich. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Dydaktyki i Historii Fizjoterapii w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członkiem Rady Instytutu Nauk o Zdrowiu, Rady ds. Dyscypliny Nauki o Zdrowiu, a także Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych UR.

W latach 2009-2012 w ramach projektu pt. „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS, prowadziła zajęcia dla studentów UR nt. „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”, które zaliczały się do panelu nauk medycznych. W latach 2015-2016 prowadziła seminaria dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UR w zakresie tematów: „Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w dysfunkcjach stóp” oraz „Wybrane zagadnienia z zakresu kinezyprofilaktyki dysfunkcji stóp seniorów”. W latach 2006-2009 oraz w 2018 r. współpracowała z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Prowadziła zajęcia i wykłady dla magistrów pielęgniarstwa uczestniczących w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Współpracuje z Galicyjskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie kształcąc magistrów pedagogiki w ramach kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych.

W pracy naukowej szczególnie bliska jest jej problematyka z zakresu budowy i funkcji stopy. Rozpoczęte w 1997 r. i kontynuowane w kolejnych latach badania osób w różnym wieku i odmiennych środowiskach społecznych były ukierunkowane na wnikliwą obserwację stopy ludzkiej, w tym jej rozwoju, stanu na etapie względnej stabilizacji, jak również zmian, którym podlega na skutek procesów inwolucyjnych. Prace badawcze dotyczyły głównie oceny częstości odchyleń cech budowy stóp od normy, różnic dymorficznych, związków budowy stóp z cechami somatycznymi i siłą eksplozywną kończyn dolnych, kształtowania się stóp pod wpływem treningu w różnych dyscyplinach sportowych, analizy wskaźników podometrycznych u osób z niepełnosprawnością, wpływu ukształtowania stóp na stabilność posturalną, jak również trafności i rzetelności wskaźników stosowanych w ich diagnostyce.

W trakcie realizacji projektów podejmowała współpracę z pracownikami uczelni macierzystej, jak również innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Swoje zainteresowania naukowe ogniskuje również wokół następujących obszarów badawczych: „Fizjoterapia w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu i jednostkach chorobowych”, „Promocja zdrowia i działania prozdrowotne”, „Wybrane zagadnienia dotyczące treningu sportowego”, „Historia fizjoterapii”.

W okresie 2003-2020 opublikowała ponad 150 prac, w tym ponad 120 w okresie od uzyskania stopnia doktora do habilitacji (około 90 jako pierwszy lub jedyny autor). Ma w swoim dorobku artykuły oryginalne, prace kazuistyczne, prace poglądowe, monografie, rozdziały w monografiach/materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych, sprawozdania z konferencji naukowych, streszczenia ze zjazdów krajowych i międzynarodowych. Publikowała w takich czasopismach, jak: PLoS One, Clinical Interventions in Ageing, BioMed Research International, Archives of Budo, Medical Science Monitor, Acta of Bioengineering and Biomechanics, i in. Jest autorką 2 monografii i redaktorem 4 monografii/serii wydawniczych. Do najważniejszych publikacji naukowych należy praca pt. Ocena rzetelności pomiarowej oryginalnych wskaźników plantograficznych, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2010, 8 (2), s.176-181; Główne kierunki rozwoju badań dotyczących budowy i funkcji stopy oraz ich ewolucja: przegląd piśmiennictwa, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytutu Leków w Warszawie” 2011, 9(4), s.407-415; Częstość występowania płaskostopia podłużnego u młodzieży akademickiej w świetle różnych technik opracowania plantogramu, Ibidem, 2011, 9(3), s.305-314 (współautor: A. Kwolek); Weryfikacja trafności doboru wskaźników do oceny ukształtowania stopy na podstawie badań stóp kobiet w wieku 20-27 lat, „Rehabilitacja Medyczna” 2011, 15(2), s.9-14; Trafność doboru wskaźników do oceny ukształtowania stopy w świetle analizy czynnikowej, „Ortopedia – Traumatologia – Rehabilitacja” 2012, 14(1), s.61-70; Związki pomiędzy wysklepieniem podłużnym stóp a wybranymi cechami morfologicznymi u studentów wybranych uczelni Podkarpacia i Podbeskidzia, „Fizjoterapia” 2011, 19(4), s.11-16; Wskaźnik smukłości a wysklepienie podłużne stóp studentów, „Hygeia Public Health” 2014, 49(1), s.98-102; Częstość występowania płaskostopia poprzecznego u młodzieży akademickiej w świetle dwóch technik opracowania plantogramu, „Kwartalnik Ortopedyczny” 2011, 3, s.267-272; Związki pomiędzy wysklepieniem poprzecznym stóp a wybranymi cechami morfologicznymi u młodych osób dorosłych, „Fizjoterapia” 2011, 19(1), s.3-9; Związki wysklepienia podłużnego z architekturą poprzeczną i przednią strefą podparcia stopy u młodzieży akademickiej, „Fizjoterapia” 2011, 19(3), s.3-8; Częstość występowania deformacji przedniej strefy podparcia stopy u młodzieży akademickiej, [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie: promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja pod red. R. Żarowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów 2012, s. 361-373; Foot shape and its relationship with somatic characteristics in pre-school children, “Studia Medyczne” 2017, 33(3), s.214-221 (J. Ciosek); Związki pomiędzy cechami plantograficznymi stóp a siłą eksplozywną kończyn dolnych u kobiet w wieku 20-27 lat, „Fizjoterapia” 2011, 19(2), s.9-15; Związki pomiędzy budową morfologiczną stóp a siłą eksplozywną kończyn dolnych u mężczyzn w wieku 20-28 lat, „Antropomotoryka” 2012, 22(60), s.25-32; Dymorfizm płciowy cech morfologicznych stóp kobiet i mężczyzn w wieku 20-28 lat, [w:] Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej pod red. J. Ślężyńskiego, AWF, Katowice 2011, s. 369-377 (A. Kwolek); Dymorfizm płciowy cech morfologicznych stóp kobiet i mężczyzn po 60 roku życia, „Fizjoterapia Polska” 2016, 16(3), s.88-94 (P. Bujas, J. Omorczyk, L. Nosiadek); Związki kąta Clarke’a z cechami przedniej i tylnej strefy podparcia oraz częstość występowania deformacji stóp u kobiet w wieku geriatrycznym, „Gerontologia Polska” 2011, 19(1), s.33-39; Relations between morphological features of feet in elderly people, „Studia Medyczne” 2018, 34(1), s.57-63 (J. Omorczyk, P. Bujas, L. Nosiadek); Feet deformities are correlated with impaired balance and postural stability in seniors over 75, PLoS ONE 2017, 12(9)e0183227 (P. Bujas, J. Omorczyk, S. Jandziś, M. Żak); Foot structure in boys with Down syndrome, „BioMed Res Int.” 2017; Article ID 7047468,6 pages (K. Nowak K, J. Omorczyk, T. Ambroży, P. Bujas, L. Nosiadek); Feet structure in young capoeira athletes versus untrained peers, „Arch Budo.” 2017,13, s.93-100 (P. Bujas, J. Omorczyk, T. Ambroży, A. Markowski); Foot deformities in women are associated with wearing high-heeled shoes, “Med Sci Monit.” 2019; 25. doi: 10.12659/MSM.917983 (D. Dąbrowiecki, S. Jandziś, M. Żak); Postural stability in women in the eighth and ninth decades of life, “Acta Bioeng Biomech.” 2016, 18(3), s.115-121 (P. Bujas, J. Omorczyk); Inter-gender differences of balance indicators in persons 60-90 years of age, “Clin Interv Aging.” 2018, 13, s.903-912 (P. Bujas, S. Jandziś, J. Omorczyk, M. Żak); Changes in the symmetry of the stabilization function of lower limbs in geriatric women versus younger females, “Baltic J Health Physical Activity” 2018, 10(3), s.48-56 (P. Bujas, D. Tchórzewski, J. Omorczyk); Terapia osób o specjalnych potrzebach, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2013 (A.E. Biała); Wpływ choreoterapii na rozwój dzieci z opóźnieniem psychoruchowym, Postępy Rehabilitacji” 2015, 29(3), s.21-28 (T. Pop, E. Szymańska-Smoleń); Propozycja nowoczesnej balneorehabilitacji pacjentów z dyskopatią lędźwiową, “Acta Balneologica” 2011, 53(4), s.282-287 (P. Łuczyszyn); Effectiveness assessment of complex procedures applied in health resort treatment of discopathy in lumbar spine, “J Orthop Trauma Surg Rel Res.” 2013, 33(3), s.69-79 (I. Zwiercan); Bezpośrednia i odległa ocena skuteczności terapii uzdrowiskowej osób z dyskopatią lędźwiową, „Postępy Rehabilitacji” 2016, 30(1), s.33-40 (I. Zwiercan); Sprawność funkcjonalna osób z dyskopatią lędźwiową po usprawnianiu w warunkach uzdrowiskowych, „Rehabilitacja Medyczna” 2016, 20(3), s.31-37 (I. Zwiercan); Wpływ lecznictwa uzdrowiskowego na jakość życia pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów, „Acta Balneologica” 2017, 59(2), s.131-136 (P. Murdzyk, S. Jandziś, I. Zwiercan); Wpływ lecznictwa uzdrowiskowego na funkcję ręki u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów, „Fizjoterapia Polska” 2018, 18(1), s.74-82 (P. Murdzyk, S. Jandziś, M. Kijański); Wpływ systematycznego usprawniania na stan funkcjonalny kończyny górnej u kobiet po mastektomii, „Fizjoterapia Polska” 2011, 11(1), s.41-48 (P. Lizis); Skuteczność zabiegów masażu w terapii przewlekłych bólów lędźwiowo-krzyżowej części kręgosłupa, „Zamojskie Studia i Materiały. Fizjoterapia” 2016, 18(1), s.79-88 (N. Bober); Comparison of the effectiveness of two physiotherapy programs for female patients with lumbar spine discopathy, „Rehabilitacja Medyczna” 2017, 21(3), s.43-50 (P. Dziedzic, S. Jandziś); Physical activity of female students of selected academic specialties at the University of Rzeszow, „Sci Rev Phys Cult.” 2014, 4(4), s.118-125 (S. Jandziś, E. Makara); Zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście ich aktywności fizycznej, “Probl Hig Epi.” 2016, 97(1), s.50-55 (M. Kułaga); Wpływ edukacji przedporodowej na przebieg ciąży, porodu i wczesne macierzyństwo, „Med Og Nauk Zdr.” 2016, 22(4), s.264-269 (K. Mokrzycka, S. Jandziś); Świadomość matek dzieci w okresie wczesnoszkolnym dotycząca profilaktyki wad postawy ciała, „Med Og Nauk Zdr.” 2017, 23(2), s.89-94 (S. Jandziś, K. Ćwik); Analiza potencjalnych czynników ryzyka syndromu wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów, „Fizjoterapia Polska” 2015, 15(2), s.68-80 (M. Niebieszczańska, S. Jandziś, M. Kiljański); Balance in handstand and postural stability in standing position in athletes practicing gymnastics, „Acta Bioeng Biomech.” 2018, 20(2), s.139-147 (J. Omorczyk, P. Bujas, L. Biskup); The level of body balance in standing position and handstand in seniors athletes practicing artistic gymnastics, “Acta Bioeng Biomech.” 2019, 21 (2), s.37-44 (J. Omorczyk); Gimnastyka lecznicza w działalności zakładów gimnastycznych na ziemiach polskich przed 1914 r., „Fizjoterapia Polska” 2014, 14(1), s.74-84 (S. Jandziś, M. Kiljański); Prof. Eugeniusz Piasecki’s contribution to the development of Polish physiotherapy, „Ortopedia – Traumatologia – Rehabilitacja” 2018, 20(2), s.103-112 (M. Łuczak, S. Jandziś, E. Puszczałowska-Lizis); Genesis and stages of formation of the Polish Society for Rehabilitation of the Disabled, “Med Rev.” 2016, 14(3), s.331-339 (S. Jandziś).

W latach 2008-2020 uczestniczyła czynnie w 51 konferencjach krajowych i zagranicznych (Ukraina/Lwów, Słowacja/Ružomberok, Wielka Brytania/Birmingham, Zjednoczone Emiraty Arabskie/Dubaj), w trakcie których zaprezentowała wyniki ponad 60 prac naukowych. Ponadto 23-krotnie pełniła funkcje członka/zastępcy przewodniczącego komitetów naukowych, a także kilkanaście razy była członkiem komitetów organizacyjnych konferencji krajowych i zagranicznych. Była recenzentem wielu wydawnictw naukowych, w tym czasopism z IF.

W latach 2013-2019 pozyskała środki finansowe na realizację projektów badawczych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach działalności statutowej. W każdym z tych projektów pełniła funkcję kierownika. W latach 2016-2019 z zespołem pracowników AWF w Krakowie i UJ realizowała grant pn. „Rozwój Sportu Akademickiego” przyznany przez MNiSW.

W 2012 r. w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim, finansowanego ze środków UE odbyła staż w Irlandii na University of Dublin, Trinity College Dublin, z kolei w latach 2015-2019 realizując projekt: „Erasmus+” odbyła 5 staży w Catholic University Ružomberok (Słowacja) i University of Prešov (Słowacja).

Zaangażowana w działalność społeczną. Od 2010 r. jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. W ramach tej działalności uczestniczy w przygotowaniu szkoleń, kursów i konferencji naukowych organizowanych przez Zarząd Oddziału Podkarpackiego PTF. Od 2013 r. jest członkiem Sekcji Historycznej PTF. Realizując cele Sekcji prowadzi badania naukowe w zakresie historii fizjoterapii i rehabilitacji medycznej w Polsce i na świecie. Wyniki badań prezentuje w trakcie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz w formie publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.

W latach 2015-2019 pełniła funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Fizjoterapii UR. Do statutowych zadań Stowarzyszenia należy wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu Fizjoterapii UR oraz wszelkich inicjatyw mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych Instytutu. Realizując prace w zarządzie stowarzyszenia była odpowiedzialna za działalność naukowo-badawczą studentów oraz promocję Instytutu Fizjoterapii w szkołach średnich województwa podkarpackiego, w celu pozyskania przyszłych studentów na kierunek fizjoterapia w Wydziale Medycznym UR.

W okresie 2010-2019 otrzymała 11 nagród i wyróżnień przyznanych za prace i wystąpienia w trakcie konferencji zagranicznych i krajowych. Została uhonorowana Nagrodą Główną Redaktora Naczelnego czasopisma „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” w konkursie „Praca roku – edycja 2013”. W 2016 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2019 r. odebrała Nagrodę Indywidualną Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za działalność naukową. Jest laureatką III miejsca w prestiżowym plebiscycie gazety codziennej Nowiny, w którym głosami 1233 czytelników uzyskała tytuł „Osobowość Roku 2019 w kategorii Nauka”.

Mając na uwadze potrzebę popularyzowania nauki dąży do uprzystępniania wyników własnych badań naukowych oraz przedstawiania problemów nauki szerokiej społeczności, poza systemem szkolnictwa. W ramach tej działalności w latach 2011-2016 przeprowadziła szkolenia wewnątrzzakładowe dla kadry merytorycznej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie. Tematyka szkoleń koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących możliwości stosowania metod terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością oraz strategii skutecznego zapobiegania syndromowi wypalenia zawodowego u osób wykonujących zawód fizjoterapeuty.

W latach 2004-2016 była współorganizatorką wielu przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością skupionych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – koło w Rzeszowie. W 2014 r. podejmowała działania ukierunkowane na edukację społeczną z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, w ramach „Festiwalu Zdrowia w Sercu Miasta”, który odbył się w Galerii „Rzeszów” w Rzeszowie. W latach 2011-2015 współpracowała z Sekcją Skoków do Wody klubu „ZKS Stal Rzeszów” w zakresie badań postawy ciała i stabilności posturalnej zawodników trenujących w ramach sekcji. W latach 2015-2017 podejmowała kooperację z Przedszkolem Publicznym nr 17 i nr 22 w Rzeszowie w zakresie prowadzenia nieodpłatnych badań przesiewowych postawy ciała dzieci uczęszczających do w/w przedszkoli.

W czasie wolnym swoje zainteresowania ogniskuje głównie wokół książki, filmu, muzyki, fitnessu, biegów oraz sportów wodnych i zimowych. Stara się kreować w oczach studentów wzorce postępowania na własnym przykładzie, biorąc czynny udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych. W 2018 r. zdobyła II miejsce w kategorii „Pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego” w biegu rozpoczynającym VI Podkarpacki Festiwal „KultURalia 2018”, a nieco wcześniej, w sezonie zimowym 2017 r. – srebrny medal w Mistrzostwach Polski Amatorów w biegach narciarskich.

Sławomir Jandziś, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz CV Ewy Puszczałowskiej-Lizis; Puszczałowska-Lizis E.: Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 latOd autorki. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s.7-8; Habilitacja na Wydziale Medycznym, obecnie Kolegium Nauk Medycznych, “Gazeta Uniwersytecka” 2019,109(4):19; „Gazeta Uniwersytecka”  2020,112(2):8;  http://fizjoterapia.ur.edu.pl/index.php/17-aktualnosci/335-srebrny-medal-w-biegach-narciarskich [dostęp: 05.09.2019]; http://fizjoterapia.ur.edu.pl/index.php/17-aktualnosci/375-ii-miejsce-dr-ewy-puszczalowskiej-lizis-w-kategorii-pracownik-ur-w-biegu-rozpoczynajacym-vi-podkarpacki-festiwal-kulturalia-2018 [dostęp: 05.09.2019]; http://www.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny/37285,dr-hab-ewa-puszczalowska-lizis-prof-ur-odebrala-dyplom-habilitacyjny.html [dostęp: 07.10.2019]; https://nowiny24.pl/p/kandydat/dr-hab-ewa-puszczalowska-lizis-prof-ur%2C1155385/ [dostęp: 30.06.2020]; Artykuły w czasopismach naukowych; Streszczenia i sprawozdania z konferencji naukowych.