Pieniążek Marek

Urodził się w 1950 r. w Kielcach. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (1971) – magister wychowania fizycznego ze specjalizacją usprawniania leczniczego. W okresie studiów był członkiem i przewodniczącym zarządu Studenckiego Koła Naukowego Rehabilitacji Ruchowej „ Szansa”, założonego w 1967 r. i funkcjonującego do dnia dzisiejszego, z czego przez ostatnie 40 lat pełni funkcję opiekuna koła.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w Międzyspółdzielnianym Ognisku Kultury Fizycznej Inwalidów „Start”, a następnie kolejno: w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, w Oddziale Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego oraz w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej (Oddział Neurologii) w Kielcach. Jest specjalistą drugiego stopnia w  rehabilitacji ruchowej. Od 2002 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii na województwo małopolskie.

W 1975 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Medycyny Sportu AWF w Krakowie. W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, w 2000 r. stopień doktora habilitowanego. W 2002 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego i od tego czasu pełni funkcję kierownika Katedry Fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w AWF w Krakowie.

Wcześniej, w latach 1978–1985 pełnił funkcję kierownika Zakładu Rehabilitacji Ruchowej w Instytucie Rehabilitacji Ruchowej, a w latach 1990–1993 wicedyrektora Instytutu Rehabilitacji Ruchowej ds. dydaktyki AWF w Krakowie. Od 1996 do 2002 r. był kierownikiem Zakładu Kinezyterapii w Instytucie Rehabilitacji. W latach 2009-2012 był prodziekanem ds. nauki na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Od września 2016 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej krakowskiej uczelni. Od 2004 r. pracuje także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, w Instytucie Ochrony Zdrowia, Zakładzie Fizjoterapii na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W pracy klinicznej i naukowej specjalizuje się w rehabilitacji osób z dysfunkcjami kończyny górnej. W 1988 r. był inicjatorem powołania Sekcji Terapeutów Ręki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, został jej przewodniczącym, a funkcję tę pełnił do 2005 r. W 1990 r. wspólnie z żoną, Marią Pelczar – Pieniążek założył w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera Gabinet Rehabilitacji Ręki , przekształcony kolejno w Poradnię Rehabilitacji Ręki i Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki. Była to jedna z pierwszych (o ile nie pierwsza) w Polsce wyspecjalizowana placówka w tym zakresie, realizująca swoją misję w oparciu o kontrakt z NFZ. Aktualnie kontynuuje codzienną praktykę kliniczną z pacjentami w Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacji Ręki w Krakowie.

Autor wielu publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, m.in. pracy pt. Poziom dynamicznych parametrów ręki u osób po leczeniu operacyjnym Zespołu Kanału Nadgarstka podczas wykonywania czynności życia codziennego, „Postępy Rehabilitacji” 2009, T.23, nr 2, s.150-151 (J. Szczechowicz, Ł. Oleksy, A. Mika); Propozycja metody oceny zespołu kanału nadgarstka z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej – badanie pilotażowe, „Rehabilitacja Medyczna” 2009, T.13, nr 4, s.9-16 (Ł. Oleksy, A. Mika, A. Marchewka); Porównanie wyników rehabilitacji pacjentów po dwuetapowej rekonstrukcji z wynikami pacjentów po pierwotnym zespoleniu uszkodzonych ścięgien zginaczy w strefie drugiej „Rehabilitacja Medyczna” 2010, T.14, nr 1, s.16-24 (A. Ziółko, K. Kucia); Restytucja funkcji ręki w następstwie zastosowanej fizjoterapii u pacjentów z chorobą de Quervaina leczonych zachowawczo lub operacyjnie, „Fizjoterapia Polska” 2013, Vol.13, nr 3, s.42-46 (K. Jamka, J. Szczechowicz); Odbudowa funkcji ręki w następstwie zastosowanego programu fizjoterapii u pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu łokciowego w rowku, „Fizjoterapia Polska” 2014, Vol.14, nr 4, s.52-62 (K. Jamka, J. Szczechowicz); Fizjoterapia po rekonstrukcji ścięgien prostowników kciuka w strefie III. Studium przypadku, “Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2014, Vol.16, nr 5, s.531-543 (J. Szczechowicz); A randomized clinical trial of multimodal therapy and Mulligan’s concept of manual therapy for patients with chronic pain syndrome caused by upper cervical spine disorders “International Journal of Orthopedics and Rehabilitation” 2016, Vol.3, no.1, s.40-46 (M. Put, J. Huber, A. Gądek-Michalska, A. Szczygieł); Comparison of impairment and restitution of hand function in a group of patients with total damage to the extensor pollicis longus and in a group of patients with damage to the flexor pollicis longus tendon after surgical treatment, “Rehabilitacja Medyczna” 2016, Vol.20, iss.3, s.5-12 (J. Szczechowicz, K. Jamka); Rola fizjoterapeuty w procesie postępowania pooperacyjnego u osób z dysfunkcjami ręki po uszkodzeniach ścięgien, „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” 2017, T.82, z.4, s.168 (K. Jamka, J. Szczechowicz); Uwarunkowania skuteczności zastosowanej fizjoterapii u pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu pośrodkowego w zespole cieśni kanału nadgarstka, „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” 2017,  T.82, z.4, s.172-173 (K. Jamka, J. Szczechowicz). Autor pozycji zwartych i dydaktycznych, m.in. pt. Wybrane zagadnienia kinezyterapii, Skrypt nr 44, AWF Kraków 1981; wyd.2 1988; Zestawy podstawowych, miejscowych ćwiczeń leczniczych w zależności od wyników testu Lovetta, Skrypt nr 70, AWF Kraków 1984; Wielkość naprężeń ścięgien zginaczy palców jako podstawa programowania rehabilitacji ręki we wczesnym okresie pooperacyjnym, Monografia nr 38, AWF Kraków 1989; Model postępowania usprawniającego po leczeniu operacyjnym urazowych uszkodzeń ścięgien zginaczy palców ręki, SiM nr 11, AWF Kraków 2000. Wielokrotnie wyniki swoich badań przedstawiał podczas konferencji, sympozjów, kongresów krajowych i zagranicznych. Odbył 10 staży w ośrodkach chirurgii i rehabilitacji ręki, z czego 9 zagranicznych. Promotor wielu prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich), wypromował też kilku doktorów.

Od 1971 r. członek Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego  Pracujących w Rehabilitacji, następnie Sekcji Fizjoterapii, działających w ramach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, a następnie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. W uznaniu zasług dla środowiska fizjoterapeutów i pacjentów, w 2017 r. otrzymał tytuł Gwiazda Fizjoterapii.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś, Andrzej Szczygieł

Opracowano na podstawie: Słownik biograficzny osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] Jandziś S., Migała M.: Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie, Opole 2015, s.341-342; Migała M.: Laudacja wygłoszona na cześć Profesora Marka Pieniążka podczas wręczenia tytułu Gwiazdy Fizjoterapii w dniu 10 czerwca 2017 r. w Opolu (maszynopis); Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.