Pieniążek Marek

Urodził się w 1950 r. w Kielcach. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (1971) – magister wychowania fizycznego ze specjalizacją usprawniania leczniczego. W okresie studiów był członkiem i przewodniczącym zarządu Studenckiego Koła Naukowego Rehabilitacji Ruchowej „ Szansa”, założonego w 1967 r. i funkcjonującego do dnia dzisiejszego, z czego przez ostatnie 40 lat pełni funkcję opiekuna koła.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w Międzyspółdzielnianym Ognisku Kultury Fizycznej Inwalidów „Start”, a następnie kolejno: w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, w Oddziale Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego oraz w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej (Oddział Neurologii) w Kielcach. Jest specjalistą drugiego stopnia w  rehabilitacji ruchowej. Od 2002 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii na województwo małopolskie.

W 1975 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Medycyny Sportu AWF w Krakowie. W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, w 2000 r. stopień doktora habilitowanego. W 2002 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego i od tego czasu pełni funkcję kierownika Katedry Fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w AWF w Krakowie.

Wcześniej, w latach 1978–1985 pełnił funkcję kierownika Zakładu Rehabilitacji Ruchowej w Instytucie Rehabilitacji Ruchowej, a w latach 1990–1993 wicedyrektora Instytutu Rehabilitacji Ruchowej ds. dydaktyki AWF w Krakowie. Od 1996 do 2002 r. był kierownikiem Zakładu Kinezyterapii w Instytucie Rehabilitacji. W latach 2009-2012 był prodziekanem ds. nauki na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Od września 2016 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej krakowskiej uczelni. Od 2004 r. pracuje także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, w Instytucie Ochrony Zdrowia, Zakładzie Fizjoterapii na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W pracy klinicznej i naukowej specjalizuje się w rehabilitacji osób z dysfunkcjami kończyny górnej. W 1988 r. był inicjatorem powołania Sekcji Terapeutów Ręki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, został jej przewodniczącym, a funkcję tę pełnił do 2005 r. W 1990 r. wspólnie z żoną, Marią Pelczar – Pieniążek założył w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera Gabinet Rehabilitacji Ręki , przekształcony kolejno w Poradnię Rehabilitacji Ręki i Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki. Była to jedna z pierwszych (o ile nie pierwsza) w Polsce wyspecjalizowana placówka w tym zakresie, realizująca swoją misję w oparciu o kontrakt z NFZ. Aktualnie kontynuuje codzienną praktykę kliniczną z pacjentami w Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacji Ręki w Krakowie.

Autor wielu prac naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, wielokrotnie przedstawiał wyniki swoich badań podczas konferencji, sympozjów, kongresów krajowych i zagranicznych. Odbył 10 staży w ośrodkach chirurgii i rehabilitacji ręki, z czego 9 zagranicznych. Promotor wielu prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich), wypromował też kilku doktorów.

Od 1971 r. członek Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego  Pracujących w Rehabilitacji, następnie Sekcji Fizjoterapii, działających w ramach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, a następnie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. W uznaniu zasług dla środowiska fizjoterapeutów i pacjentów, w 2017 r. otrzymał tytuł Gwiazda Fizjoterapii.

 

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś, Andrzej Szczygieł

 

Słownik biograficzny osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] Jandziś S., Migała M.: Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie, Opole 2015, s.341-342; Migała M.: Laudacja wygłoszona na cześć Profesora Marka Pieniążka podczas wręczenia tytułu Gwiazdy Fizjoterapii w dniu 10 czerwca 2017 r. w Opolu (maszynopis).