Permoda Andrzej

Urodził się w 1953 r. w Zielonej Górze. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1980), magister rehabilitacji ruchowej oraz absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie (2006), kierunek zarządzanie w ochronie zdrowia. W 1999 r. na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego, na podstawie pracy pt. Ocena efektów zmodyfikowanej kinezyterapii biernej jako czynnika wspomagającego rehabilitacją leczniczą w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa na podstawie niektórych wskaźników biomechanicznych i elektrodiagnostycznych, uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w dyscyplinie biologia medyczna, specjalność rehabilitacja. W 2010 r. uzyskał specjalizację w dziedzinie fizjoterapii.

Posiada bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny, a także wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe, organizacyjne i menadżerskie.

Naukowo związany z Akademią Medyczną w Gdańsku, a od 2008 r. z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, gdzie obecnie zatrudniony jest jako adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii. Jako czynny fizjoterapeuta pracuje w Głogowie, gdzie prowadzi firmę Biomed. W latach 1994-2017 był organizatorem 15 międzynarodowych konferencji naukowych.

Zainteresowania badawcze ukierunkowuje na zagadnienia z zakresu terapii manualnej oraz diagnostyki i terapii wad postawy. Szczególne interesuje się terapią manualną opartą na dowodach naukowych oraz dotyczących koncepcji i merytorycznego opracowania programu profilaktyki, diagnostyki i terapii wad postawy pn. „Prosto do Zdrowia”. Za opracowanie i przeprowadzenie autorskiego programu diagnostyki i terapii dzieci z wadami postawy otrzymał w 2013 r. I nagrodę w Polsce przyznaną przez międzynarodowe Forum Know Health. Jest autorem i współautorem bardzo wielu publikacji naukowych z tego zakresu. Do najważniejszych należą prace pt.: Urządzenie do odtwarzania stereotypu chodu w odciążeniu [w:] Forum rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu PTWK Wrocław 1996 s.57-63 (współautorzy: A. Permoda, Z. Śliwiński); Projekt Eu-Med-East jako przykład transgranicznej współpracy w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej, [w:] Szanse rozwoju polskich ziem zachodniego pogranicza – aspekt regionalny i globalny, red. nauk. G. Bartkowiak, Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Zielona Góra 2007, s.151-156 (A. Permoda, B. Chudak); Tajemnica urazu biczowego kręgosłupa szyjnego, „Medycyna Manualna” 2008, nr 1-4 s.67-69 (A. Permoda,  M. Olszewska, J. Jasięga); Problem występowania nieprawidłowości postawy u dzieci i młodzieży w rejonie Zielonej Góry i okolic, „Zdrowie Publiczne” 2010, t.120, nr 4, s.361-364 (A. Permoda, B. Chudak);  Metoda doktora Ackermanna- osteopatia strukturalna i łagodna chiropraktyka [w:] Wielka Fizjoterapia, red. Z. Śliwiński, A. Sieroń, t.3, Wrocław 2014, s.26-34 (A. Permoda, J. Jasięga); Mikrokinezyterapia, [w:] Wielka Fizjoterapia, red. Z. Śliwiński, A. Sieroń, t.3, Wrocław 2014, s.81-89 (A. Permoda, J. Kowal); Wytyczne programowe do nauczania przedmiotu terapia manualna na kierunku fizjoterapii, „Medycyna Manualna” 2016, t.20, nr 1, s.4-10 (T. Kasperczyk, M. Kokosz, A. Kużdżał, A. Szczygieł, A. Permoda). Autor koncepcji filmu instruktażowego o profilaktyce, diagnostyce i terapii wad postawy.

Uczestnik wielu kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu szeroko rozumianej medycyny manualnej. Jeden z twórców i współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (PTMM). W latach 2002-2010 był prezesem PTMM, od 2010 r. jest prezesem honorowym tego Towarzystwa. Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „Medycyna Manualna”. Członek Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – w kadencji 2011-2015 był członkiem Zarządu Głównego, w latach 2002-2007 pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Dolnośląsko-Nadodrzańskiego. W 2016 r. został członkiem Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych. Także w 2016 r. został powołany przez Ministra Zdrowia w skład Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów.

Za wkład wniesiony w rozwój rehabilitacji został uhonorowany medalem im. prof. Wiktora Degi. Odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej oraz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Miłośnik górskich wędrówek.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Andrzeja Permody; Noty o autorach, [w:] Wielka Fizjoterapia pod red. Z. Śliwińskiego i A. Sieronia, t.3, Wrocław 2014 s. XVI; Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, http://www.awfgda.expertus.com.pl (dostęp 09.02.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.