Pabisiak Anna

Urodziła się 11 lutego 1966 r. Absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1990), kierunek rehabilitacja ruchowa. W 2003 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Uwarunkowania aktywności fizycznej mężczyzn po przebytym zawale serca, uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

Naukowo od 1991 r. związana z AWF w Krakowie, obecnie jest adiunktem Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Katedry Rehabilitacji Klinicznej Wydziału Rehabilitacji. Dodatkowo pracuje jako wykładowca w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Jako fizjoterapeuta w latach 1990-1991 pracowała w I Klinice Kardiologicznej CMUJ w Krakowie, w latach 1992-1993 w II Katedrze Chorób Wewnętrznych CMUJ w Krakowie, w  1999 r. rozpoczęła pracę w Ośrodku Diagnostyki i Rehabilitacji Kardiologicznej „Remed” s.c.

Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach dotyczących oceny wpływ wysiłku fizycznego na przebieg chorób układu krążenia u pacjentów z różnych grup, skuteczności stosowanych metod usprawniających w rehabilitacji kardiologicznej w różnych grupach pacjentów, zwalczania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej jako prewencja pierwotna i wtórna, zmian stylu życia osób z chorobami układu krążenia.

Wyniki swoich badań prezentowała podczas konferencji, sympozjów naukowych oraz w publikacjach naukowych. Jest autorką i współautorką m.in. pracy pt. Zastosowanie skali wizualno-analogowej do pomiaru subiektywnego zmęczenia – związki między zmęczeniem a obciążeniem układu krążenia, „Postępy Rehabilitacji” 1994, t.8 z.4, s.29-36 (współautorzy: J. Bromboszcz, W. Piotrowski, M. Goclon); Realizacja programu informacyjno-edukacyjnego w przebiegu rehabilitacji po zawale serca, „Postępy Rehabilitacji” 1996, t.10, nr 4, s.169-177 (J. Bromboszcz); Skuteczność diagnostyczna prób wysiłkowych wykonywanych ze wskazań kardiologicznych a wybrane elementy charakterystyki osób badanych, „Postępy Rehabilitacji” 1996, t.10, nr 4, s. 91-99 (J. Bromboszcz, M. Pociecha, M. Rybczyńska); Zmiana wskaźnika BMI u mężczyzn rok po zawale serca, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2006, Sect. D., vol.60, supl.16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, cz.5, s.315-320; Expression of mRNA for selected elongases and desaturases of white blood cells in patients submitted to cardiac rehabilitation program after myocardial infarction. Pilot results, [w:] Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism, ed. by H. Lach, Kraków 2011, s.57-58; Wpływ rehabilitacji ambulatoryjnej na zmianę parametrów wysiłkowych osób po zawale serca o różnej wydolności wyjściowej, „Postępy Rehabilitacji” 2012, t.26, nr 2, s.37-41 (W. Małek, M. Lisowska, O. Smoleński); Rehabilitation of women with a history of myocardial infarct, „Medicina Sportiva” 2013, vol.17, nr 3, s.113-118 (M. Nowak, S. Kmieć); Wybrane próby Senior Fitness Test jako miara sprawności funkcjonalnej pacjentów poddanych wczesnej rehabilitacji poszpitalnej po pomostowaniu aortalno-wieńcowym, „Rehabilitacja Medyczna” 2014, t.18, nr 2, s.11-16 (A. Adamczyk); Changes in the complete blood count and blood rheology in patients after myocardial infarction participating in the rehabilitation programme, “Clinical Hemorheology and Microcirculation” 2016, vol.61, No.3, s.541-547 (J. Bromboszcz, S. Kmiec, M. Dendura, Z. Dąbrowski, O. Smoleński).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Życiorys naukowy Anny Pabisiak,  http://wrr.awf.krakow.pl/attachments/article/528/Curriculum%20Vitae.pdf (dostęp 11.03.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.