Ostrowska Bożena

Urodziła się w 1961 r. w Kamiennej Górze. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1985) – magister rehabilitacji ruchowej. W 1994 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. Sposób utrzymywania równowagi u osób z upośledzonym narządem ruchu, uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, natomiast w 2010 r. na podstawie rozprawy pt. Charakterystyka stabilności postawy ciała kobiet z osteopenią i osteoporozą, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Od 2011 r. profesor nadzwyczajny AWF we Wrocławiu.

Zawodowo od początku związana z wrocławską uczelnią. W 1985 r. została zatrudniona w Zakładzie Kinezyterapii Instytutu Rehabilitacji Ruchowej na stanowisku asystenta stażysty, w latach 1986-1994 na stanowisku asystenta, a po otrzymaniu stopnia naukowego doktora – na stanowisku adiunkta. W 2009 r. otrzymała mianowanie na stanowisko docenta. Oprócz pracy dydaktycznej, w latach 2012-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Fizjoterapii, kierownika Zakładu terapii Zajęciowej w Katedrze Fizjoterapii, była koordynatorem wydziałowym programu Erasmus, członkiem wydziałowej komisji dydaktyki, opiekunem roku studentów Wydziału Fizjoterapii, opiekunem dydaktycznym praktyk studenckich z zakresu kinezyterapii. Od 2010 r. jest członkiem Rady Wydziału Fizjoterapii. Poza pracą w uczelni, w latach 1986-1989 pracowała w szkole podstawowej jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, odbyła także wolontariat w Specjalistycznym Rehabilitacyjno-Ortopedycznym ZOZ we Wrocławiu.

Główne kierunki badawcze jej działalności naukowej dotyczą problematyki zaburzeń stabilności postawy ciała dzieci i młodzieży oraz ludzi starszych w chorobach przewlekłych oraz oceny stanu funkcjonalnego, jakości życia, oraz skuteczności metod fizjoterapii w przywracaniu zdrowia i łagodzeniu skutków choroby.

Jest autorką i współautorką wielu (ponad 60) oryginalnych publikacji, w tym kilku w czasopismach o wskaźniku IF, m.in. pracy pt. Aktywność fizyczna studentów kierunku fizjoterapia, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu” 2017, nr 56, s.26-35 (P. Kotowski); Repeated cryostimulation improves position sense and simple reaction time, “Journal of Physical Therapy Science” 2016, vol.28, nr 5; s.1552-1555 (Cz. Giemza, E. Bieć, B. Piechaczek, G. Sitny, M. Kuczyński); Effect of frequent WBC treatments on the back pain therapy in elderly men, „Aging Male” 2015, vol.18, nr 3, s.135-142 (Cz. Giemza, M. Matczak-Giemza, M. De Nardi, P. Czech); Effect of cryotherapy on the lumbar spine in elderly men with back pain, „Aging Male” 2014, vol.17, nr 3, s.183-188 (Cz. Giemza, M. Matczak-Giemza, E. Bieć, M. Doliński); Comparison of massage based on the tensegrity principle and classic massage in treating chronic shoulder pain, “Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics” 2013, vol.36, nr 7, s.418-427 (K. Kassolik, W. Andrzejewski, M. Brzozowski, I. Wilk, L. Górecka-Midura, D. Krzyżanowski, D. Kurpas); Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, “Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna” 2011, vol.17, nr 2, s.95-98 (Cz. Giemza, A. Hawrylak, K. Barczyk-Pawelec, D. Wójtowicz); Charakterystyka postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej osób starszych – pensjonariuszy domów opieki społecznej, „Gerontologia Polska” 2010, t.18, nr 3, s.134-139 (J. Anwajler, K. Barczyk, D. Wojna, T. Skolimowski); Badanie czynnościowe stawu kolanowego, [w:] Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii pod red. T. Skolimowskiego, AWF Wrocław 2009, s.343-370 (T. Skolimowski); Does osteoarthritis further compromise the postural stability of women with osteoporosis?, “Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2008, vol.10, nr 2, s.178-182 (M. Kuczyński, E. Dean); Porównanie poziomu równowagi statycznej młodych łyżwiarzy figurowych z ich rówieśnikami, którzy nie uprawiają sportu, „Medycyna Sportowa” 2007, vol.23, nr 1, s.42-45 (Cz. Giemza, K. Barczyk); Selected functional features of the respiratory system in the light of the human development, “Polish Journal of Environmental Studies” 2006, vol.15, nr 5B, cz.2, s.760-762 (K. Rożek, Z. Ignasiak, J. R. Piechura, V. Dziubek); Discriminatory analysis of anthropometric characteristics in young swimmers, “Medicina Sportiva” 2005, vol.9, nr 1, s.16-21 (J. Domaradzki, K. Rożek-Mróz); Ocena skuteczności oddziaływania korekcyjnego hipoterapii neurofizjologicznej na ustawienie tułowia dzieci z mózgowym porażeniem typu wiotkiego, „Fizjoterapia” 2004, t.12, nr 2, s.23-32 (T. Skolimowski, M. Małachowska-Sobieska, J. Anwajler); Asymetria tułowia w skoliozach idiopatycznych, „Acta Bio-Optica et Informatica Medica” 2002, vol.8, nr 4, s.183-186 (E. Bieć, T. Skolimowski, E. Demczuk-Włodarczyk, E. Boerner); Budowa morfologiczna stóp osób uprawiających taniec ludowy, [w:] Ruch, muzyka i taniec jako element kultury i edukacji pod red. B. Siedleckiej, W. Bilińskiego, AWF Wrocław 2002, s.11-14 (E. Demczuk-Włodarczyk, E. Bieć, D. Zawadzka, E. Boerner). Autorka monografii pt. Charakterystyka stabilności postawy ciała kobiet z osteopenią i osteoporozą, SiM 95, AWF Wrocław 2009. Tematy badań prezentowała podczas wielu kongresów i konferencji naukowych, które opublikowano w formie streszczeń.

W latach 2001-2008 zrealizowała projekt pn. Ocena stanu klinicznego pacjentów z osteoporozą w oparciu o badania stabilograficzne i fotogrametrię komputerową. W 2008 r. rozpoczęła badania nad oceną profilu fizjologicznego ryzyka upadków. W tym celu pozyskała zestaw „Fallscreen” (import z Prince of Wales Medical Reserch Institute in Sydney) i nawiązała współpracę z zarządem uzdrowiska Szczawno-Jedlina, Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Wrocławskiej, firmą Postmed, firmą Medivisport, Instytutem Edukacji Medycznej Kolegium Karkonoskiego (obecnie Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa), klubem sportowym „Śląsk Wrocław”, Oddziałem Reumatologii i Endokrynologii Szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu. Opracowała autorski program zajęć z przedmiotu fizjoterapia ogólna, który prowadzi na Wydziale Fizjoterapii, jak również wykłady i ćwiczenia z kinezyterapii, gimnastyki korekcyjnej z elementami rehabilitacji, oraz na uczelnianym Uniwersytecie Trzeciego Wieku i module 3P- terapii zajęciowej.

Od lat uczestniczy czynnie w konferencjach i kongresach naukowych (zagranicznych i krajowych). Bierze udział w pracach komitetów organizacyjnych, w 2013 r. była przewodniczącą komitetu organizacyjnego „Międzynarodowych Dni Fizjoterapii”. Obok uczestnictwa w badaniach naukowych Pracowni Kinezyterapii, swój warsztat naukowo-badawczy doskonaliła także w ramach Europejskiego Programu SOCRATES, odbywając staż w Deutsche Sporthochschule (Köln 2002) oraz biorąc udział w dwóch pobytach studyjnych: w Palacký University (Olomouc 1997) i Trinity College (Dublin 2001). Ukończyła również wiele kursów i szkoleń m.in. z zakresu metody PNF, fizjoterapii w zespołach bólowych krzyża, feedbacku w rehabilitacji, pomiarów siły zespołów mięśniowych człowieka w warunkach dynamicznych, technik miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu, norm i normowania w diagnostyce dysfunkcji układu ruchu, postępowania fizjoterapeutycznego w bólu chronicznym, diagnostyki upadków u starszych osób.

Jest promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i jednej pracy doktorskiej, opiekunem naukowym w kilku przewodach doktorskich, redaktorem tematycznym w czasopismach naukowych.

Zaangażowana w pracę społeczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, International Association of Sport Kinetics, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymała kilka nagród Rektora (indywidualne i zespołowe), Medal 15-lecia i 20-lecia Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Kulmatycki L. (oprac.): Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.188-189; Biogram Bożeny Ostrowskiej, „Życie Akademickie. Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2012, nr 125, s.13-14; Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.