Ostrowska Bożena

Urodziła się w 1961 r. w Kamiennej Górze. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1985) – magister rehabilitacji ruchowej. W 1994 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. Sposób utrzymywania równowagi u osób z upośledzonym narządem ruchu, uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, natomiast w 2010 r. na podstawie rozprawy pt. Charakterystyka stabilności postawy ciała kobiet z osteopenią i osteoporozą, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Od 2011 r. profesor nadzwyczajny AWF we Wrocławiu.

Zawodowo od początku związana z wrocławską uczelnią. W 1985 r. została zatrudniona w Zakładzie Kinezyterapii Instytutu Rehabilitacji Ruchowej na stanowisku asystenta stażysty, w latach 1986-1994 na stanowisku asystenta, a po otrzymaniu stopnia naukowego doktora – na stanowisku adiunkta. W 2009 r. otrzymała mianowanie na stanowisko docenta. Oprócz pracy dydaktycznej, w latach 2012-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Fizjoterapii, kierownika Zakładu terapii Zajęciowej w Katedrze Fizjoterapii, była koordynatorem wydziałowym programu Erasmus, członkiem wydziałowej komisji dydaktyki, opiekunem roku studentów Wydziału Fizjoterapii, opiekunem dydaktycznym praktyk studenckich z zakresu kinezyterapii. Od 2010 r. jest członkiem Rady Wydziału Fizjoterapii. Poza pracą w uczelni, w latach 1986-1989 pracowała w szkole podstawowej jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, odbyła także wolontariat w Specjalistycznym Rehabilitacyjno-Ortopedycznym ZOZ we Wrocławiu.

Główne kierunki badawcze jej działalności naukowej dotyczą problematyki zaburzeń stabilności postawy ciała dzieci i młodzieży oraz ludzi starszych w chorobach przewlekłych oraz oceny stanu funkcjonalnego, jakości życia, oraz skuteczności metod fizjoterapii w przywracaniu zdrowia i łagodzeniu skutków choroby. Jest autorką i współautorką wielu (ponad 60) oryginalnych prac, w tym kilku w czasopismach o wskaźniku IF, kilkunastu prac w wydawnictwach konferencyjnych (zagranicznych i polskich), monografii, współautorką podręcznika pt. Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii (red. T. Skolimowski, AWF Wrocław 2009), wielu prac prezentowanych na kongresach i konferencjach naukowych opublikowanych w formie streszczeń.

W latach 2001-2008 zrealizowała projekt pn. Ocena stanu klinicznego pacjentów z osteoporozą w oparciu o badania stabilograficzne i fotogrametrię komputerową. W 2008 r. rozpoczęła badania nad oceną profilu fizjologicznego ryzyka upadków. W tym celu pozyskała zestaw „Fallscreen” (import z Prince of Wales Medical Reserch Institute in Sydney) i nawiązała współpracę z zarządem uzdrowiska Szczawno-Jedlina, Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Wrocławskiej, firmą Postmed, firmą Medivisport, Instytutem Edukacji Medycznej Kolegium Karkonoskiego (obecnie Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa), klubem sportowym „Śląsk Wrocław”, Oddziałem Reumatologii i Endokrynologii Szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu. Opracowała autorski program zajęć z przedmiotu fizjoterapia ogólna, który prowadzi na Wydziale Fizjoterapii, jak również wykłady i ćwiczenia z kinezyterapii, gimnastyki korekcyjnej z elementami rehabilitacji, oraz na uczelnianym Uniwersytecie Trzeciego Wieku i module 3P- terapii zajęciowej.

Od lat uczestniczy czynnie w konferencjach i kongresach naukowych (zagranicznych i krajowych). Bierze udział w pracach komitetów organizacyjnych, w 2013 r. była przewodniczącą komitetu organizacyjnego „Międzynarodowych Dni Fizjoterapii”. Obok uczestnictwa w badaniach naukowych Pracowni Kinezyterapii, swój warsztat naukowo-badawczy doskonaliła także w ramach Europejskiego Programu SOCRATES, odbywając staż w Deutsche Sporthochschule (Köln 2002) oraz biorąc udział w dwóch pobytach studyjnych: w Palacký University (Olomouc 1997) i Trinity College (Dublin 2001). Ukończyła również wiele kursów i szkoleń m.in. z zakresu metody PNF, fizjoterapii w zespołach bólowych krzyża, feedbacku w rehabilitacji, pomiarów siły zespołów mięśniowych człowieka w warunkach dynamicznych, technik miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu, norm i normowania w diagnostyce dysfunkcji układu ruchu, postępowania fizjoterapeutycznego w bólu chronicznym, diagnostyki upadków u starszych osób.

Jest promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i jednej pracy doktorskiej, opiekunem naukowym w kilku przewodach doktorskich, redaktorem tematycznym w czasopismach naukowych.

Zaangażowana w pracę społeczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, International Association of Sport Kinetics, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymała kilka nagród Rektora (indywidualne i zespołowe), Medal 15-lecia i 20-lecia Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Kulmatycki L. (oprac.): Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.188-189; Biogram Bożeny Ostrowskiej, „Życie Akademickie. Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2012, nr 125, s.13-14.