Opuchlik Anna

Urodziła się 8 października 1968 r. w Kielcach. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1994) – magister rehabilitacji ruchowej. W 2007 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Przydatność metody kompleksowej fizycznej terapii udrażniającej w leczeniu obrzęku limfatycznego kończyny górnej u kobiet po mastektomii uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 1999 r. uzyskała pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, a w 2003 r. drugi stopień specjalizacji.

Od 1994 r. zatrudniona na stanowisku młodszego asystenta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, gdzie w 1995 r. objęła stanowisko kierownika Zakładu Rehabilitacji. W 2005 r. kierowany przez nią Zakład otrzymał akredytację na przeprowadzanie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii, w którym prowadzi szkolenia wymagane dla realizacji programu specjalizacji. Otrzymała również akredytację PTF na prowadzenie kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów z zakresu manualnego drenażu limfatycznego z elementami kompresjoterapii.

W 2002 r. rozpoczęła działalność dydaktyczną w Akademii Świętokrzyskiej w Wydziale Nauk o Zdrowiu, na kierunku fizjoterapia – obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, a od 2007 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta Katedry Fizjoterapii we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach – Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki w Katedrze Fizjoterapii.

Ukończyła liczne kursy doskonalące i specjalistyczne z zakresu fizjoterapii m.in. „Kompleksowa Fizyczna Terapia Udrażniająca”, „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKezniego”, „Techniki miękkie w dysfunkcji narządu ruchu wg Lewita”, kurs podstawowy koncepcji PNF, „Kinesiotaping”.

Autorka i współautorka prac naukowych publikowanych na łamach czasopism medycznych na temat postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z obrzękami limfatycznymi, u kobiet po mastektomii, w profilaktyce schorzeń nowotworowych. Do najważniejszych należą: Postępowanie rehabilitacyjne w terapii blizn pooperacyjnych i po radioterapii, [w:] Atlas Rehabilitacji Ruchowej: zestawy praktycznych ćwiczeń z komentarzem dla pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa, kończyn i stawów, pod red. T. Ridana (od 2011), A. Kużdżała (2009-2010), t.3, rozdz. 8, s.1-23, Poznań 2009, 2017 (T. Ridan, A. Włoch, M. Stępień, I. Waśniowska); Wyniki porównawcze metody kompleksowej fizycznej terapii udrażniającej z metodą manualnego drenażu limfatycznego i masażu pneumatycznego w leczeniu obrzęku limfatycznego kończyny górnej u kobiet po mastektomii, „Kwartalnik Ortopedyczny” 2010, 1, s.95-112 (współautorzy: A. Lipińska, R. Rokicki, M. Świątczak, Z. Dudkiewi); Kinezyterapia w onkologii, [w:] Wielka Fizjoterapia, red. Z. Śliwiński, A. Sieroń, t.2, Wrocław 2014, s.102-116 (A. Lipińska); Ocena poziomu aktywności fizycznej kobiet po zabiegu jednostronnej mastektomii, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2015, t. 96, nr 1, s.181-186 (T. Ridan, S. Zdebska, K. Ogrodzka); Ocena ruchomości barku u kobiet w wieku produkcyjnym po radykalnej mastektomii metodą Maddena. Badania przekrojowe, [w:] Środowiskowe i zawodowe zagrożenia zdrowia – wiedza i praktyka, red. naukowa J. Chmielewski, N. Pawlas, M. Szpringer, Kielce 2016, s.113-123 (A. Włoch, M. Biskup, T. Ridan, J. Fabiś); Ocena funkcji barku u pacjentek po 50 r. ż. z objawem łopatki skrzydlatej, oraz bez tej dysfunkcji, leczonych z powodu raka piersi. Badania przekrojowe, „Journal of Education, Health and Sport” 2016, vol. 6, no. 2, s.190-199 (A. Włoch, T. Ridan,  P. Widłak, E. Kamińska-Gwóźdź, Sz. Szymon); Assessment of shoulder mobility in women over 60 years of age after one-sided mastectomy, „Rehabilitacja Medyczna” 2016, vol. 20, iss. 4, s.13-16 (A. Włoch, M. Żak, M. Biskup, J. Fabiś); Falls-risk in senior women after radical treatment of breast cancer, „Studia Medyczne” 2017, t. 33, nr 2, s.110-116 (M. Biskup, S. Góźdź, P. Macek, T. Skowronek, Ł. Polit, M. Żak).

Brała czynny udział w wielu konferencjach naukowych, od lat uczestniczy w organizacji spotkań naukowych w województwie świętokrzyskim.

Zaangażowana w działalność społeczną. Od 1994 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, czynnie pracuje w  Oddziale Świętokrzyskim, w którym w latach 2003-2011 sprawowała funkcję skarbnika, a następnie funkcję Wiceprezesa Oddziału Świętokrzyskiego.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie świętokrzyskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.179; Artykuły w czasopismach naukowych, http://biblioteka.awf.krakow.pl (dostęp 05.02.2018)