Nowobilski Roman

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (1992) – magister rehabilitacji ruchowej. W 1999 r., w macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Wpływ zróżnicowanych metod rehabilitacji na poziom lęku u chorych na astmę oskrzelową uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2008 r. na podstawie oceny dorobku naukowego oraz pracy pt. Ocena związku wybranych uwarunkowań psychospołecznych z nasileniem duszności u dorosłych chorych na astmę, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W 2017 r. otrzymał tytuł profesora nauk o zdrowiu.

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1992 r. W latach 1992–2011 zatrudniony był w Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie, w Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Katedrze Rehabilitacji Klinicznej na stanowisku adiunkta, a następnie profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu. W latach 1994–2011 zatrudniony był także w Pracowni Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego II Katedry Chorób Wewnętrznych (następnie II Katedry Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie od 2002 r. pełnił funkcję kierownika. Od 2011 r. pracuje w Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Instytutu Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. studenckich studiów niestacjonarnych. Wcześniej zatrudniony był również w Wydziale Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach dotyczących astmy oskrzelowej, patofizjologicznych, psychopatologicznych i socjodemograficznych uwarunkowań duszności w astmie, jakości życia w chorobach wewnętrznych, rehabilitacji w chorobach układu oddechowego (astma, POChP, choroby śródmiąższowe), rehabilitacji chorych z chromaniem przestankowym. Autor i współautor prac publikowanych w kraju i za granicą z obszaru alergologii, pulmonologii i rehabilitacji w chorobach wewnętrznych, m.in. Wpływ zróżnicowanych metod rehabilitacji na poziom lęku u chorych na astmę oskrzelową, “Alerg. Astma Immunol.” 2000, T.5, nr 2, s.129-135; Kompleksowy i interdyscyplinarny model rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową, „Postępy Rehabilitacji” 2002, t.16, z.1, s.43-55; Ocena związku wybranych uwarunkowań psychospołecznych z nasileniem duszności u dorosłych chorych na astmę, „Studia i Monografie” nr 43, AWF, Kraków 2007; Rehabilitacja pulmonologiczna, [w:] Astma i POChP: w pytaniach i odpowiedziach, pod red. P. Kuny, W. Pierzchały, M. Jankowskiego, Kraków 2008, s.199-231 (współautor: T. Włoch); Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego, [w:] Interna Szczeklika: podręcznik chorób wewnętrznych, red. prowadzący P. Gajewski, E. Augustynowicz-Kopeć, Kraków 2012, s.790-794; Czy chorzy na astmę odnoszą korzyści ze stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych, [w:] Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego pod red. J. Kozielskiego i D. Jastrzębskiego, Poznań 2012, s.183-206; Rozpuszczalna endoglina (sEng) jako wskaźnik prognostyczny poprawy dystansu chromania u pacjentów z miażdżycą zarostową tętnicy kończyn dolnych poddanych nadzorowanemu programowi treningu marszowego na bieżni, „Kardiologia Polska” 2017, t.75, s.234-244, supl. IV (współautorzy: R. Januszek, P. Mika, W. Nowak, P. Maga, R. Niżankowski).

Recenzent kilku prac doktorskich, współwykonawca pracy badawczej (2008) pt. Osobowościowe, psychopatologiczne i rodzinne korelaty astmy, realizowanej w Katedrze Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (współpracownicy: G. Bochenek, B. Barbaro, R. Polczyk, A. Szczeklik, E. Niżankowska-Mogilnicka, L. Drożdżowicz, M. Furgał).

Członek European Respiratory Society, International Association of Asthmology, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, członek wspierający Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej (sekcja rehabilitacji).

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie:

Informacja o prof. dr. hab. Romanie Nowobilskim [w:] Ludzie Nauki, www. nauka-polska.pl (dostęp 29.01.2018) oraz http://www.mp.pl/lekarz/roman.nowobilski (dostęp 27.01.2018); Bibliografia UJ CM, http://expertus.bm.cm-uj.krakow.pl (dostęp 01.02.2018); Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15 września 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora, Monitor Polski, poz. 974, Warszawa 24 października 2017 r. Artykuły w czasopismach naukowych.