Mraz Maciej

Urodził się 10 lipca 1958 r. we Wrocławiu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1981) – magister rehabilitacji ruchowej. W 1990 r. w macierzystej uczelni, na podstawie pracy doktorskiej pt. Wyniki fizjoterapii oddechowej u chorych torakochirurgicznych w świetle badań spirometrycznych i gazometrycznych krwi, której promotorem był prof. dr hab. n. med. Zdzisław Zagrobelny, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2006 r. ukończył z wyróżnieniem specjalizację pierwszego stopnia z zakresu rehabilitacji ruchowej, w 2010 r. uzyskał specjalizację w dziedzinie fizjoterapii. Posiada także specjalizację z psychomotoryki.

Zawodowo związany od 1990 r. z AWF we Wrocławiu. Początkowo zatrudniony był na stanowisku adiunkta, w latach 2008-2012 na stanowisku docenta, obecnie jest starszym wykładowcą w Zakładzie Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii Katedry Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych. W latach 2002-2010 był także wykładowcą w Dziale Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych w ramach specjalizacji z pielęgniarstwa chirurgicznego. Od 1981 r. pracuje jako fizjoterapeuta w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, gdzie od 2001 r. pełni funkcję kierownika Działu Rehabilitacji.

Oprócz obowiązków naukowo-dydaktycznych, pełnił na uczelni wiele funkcji. Był członkiem m.in. wydziałowej komisji rekrutacyjnej, kierownikiem komisji egzaminu teoretycznej tejże komisji, członkiem doraźnej senackiej komisji ds. przekształceń programowych studiów zaocznych na kierunku rehabilitacja ruchowa, członkiem wydziałowej komisji budżetu i finansów, wydziałowej i senackiej komisji oceny nauczycieli akademickich, członkiem i elektorem wydziałowej komisji elektorów.

Uczestniczył w wielu kursach dokształcających, m.in. z zakresu metody PNF, masażu medycznego w dysfunkcjach narządu ruchu, kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym”, ćwiczeń oporowych z zastosowaniem przyborów Thera-Band, krioterapii ogólnoustrojowej, i in.

Autor i współautor wielu artykułów i komunikatów zjazdowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, rozdziałów w podręcznikach. Zainteresowania badawcze skupia wokół zagadnień związanych z fizjoterapią w chirurgii i onkologii zwłaszcza chirurgii klatki piersiowej. Dotyczy to fizjoterapii przed- i pooperacyjnej w torakochirurgii, zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej (klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza), usprawniania po zabiegach korekcyjnych. Z tego względu współpracuje m.in. z Wrocławskim Ośrodkiem Torakochirurgii, Katedrą i Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej oraz Katedrą i Kliniką Chorób Płuc Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych. Wyniki swoich badań wielokrotnie referował podczas konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych fizjoterapii, chirurgii, onkologii. Od lat uczestniczy także w pracach komitetów organizacyjnych konferencji naukowych.

Zaangażowany w pracę społeczną. W 1998 r. był współtwórcą i organizatorem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki medycznej i Fizjoterapii, pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego.

Za pracę zawodową i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014), Odznakę Za zasługi dla ochrony zdrowia (2010), zespołową nagrodę rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Medal z okazji 15-lecia Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu oraz wyróżnienie z okazji 20-lecia Wydziału.

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Kulmatycki L. (oprac.): Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.167-168; Bibliografia prac naukowych Macieja Mraza w czasopismach naukowych; Informacje na stronie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, http://awf.wroc.pl (dostęp 06.01.2018).