Mikołajewska Emilia

Urodziła się 17 stycznia 1974 r. w Płocku. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (2001) – magister fizjoterapii na podstawie pracy magisterskiej pt. Niebezpieczeństwa i zagrożenia w fizykoterapii, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Gerarda Straburzyńskiego. W 2007 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. Zastosowanie metody NDT-Bobath w usprawnianiu osób po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu (promotor prof. dr hab. Wanda Stryła), uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu uzyskała stopień doktora nauk biologicznych w dziedzinie biologii medycznej. W 2009 r. uzyskała specjalizację z zakresu fizjoterapii. Jest również absolwentką studiów podyplomowych pn. Menedżer projektu badawczo-rozwojowego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (2015) oraz Zarządzanie w ochronie zdrowia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2018). W kwietniu 2019 r. decyzją Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.

W latach 2003-2015 zawodowo i naukowo związana była z Kliniką Paraplegii Pourazowej i Kliniką Rehabilitacji 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, a od 2014 r. zatrudniona była jako adiunkt w Zakładzie Terapii Manualnej Katedry Fizjoterapii Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika  Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 r. awansowała na stanowisko profesora UMK. Pracuje także w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (członek międzynarodowej grupy badawczej InteRDoCTor).

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje głównie na terapii eklektycznej/mieszanej w fizjoterapii neurologicznej i neurorehabilitacji, rehabilitacji neurologicznej pacjentów dorosłych, w tym poudarowej, rehabilitacji neurologicznej dzieci, współpracy w ramach terapeutycznego zespołu wielodyscyplinarnego, Medycynie Opartej na Faktach (EBM) w fizjoterapii i rehabilitacji, zaopatrzeniu ortopedycznym i rehabilitacyjnym w neurorehabilitacji, inżynierii biomedycznej i inżynierii rehabilitacyjnej, nowoczesnych technologiach wykorzystywanych do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych: robotyce rehabilitacyjnej, telemedycynie i telerehabilitacji, informatyce medycznej, systemach zintegrowanych i inteligentnych.

Autorka i współautorka kilkunastu książek oraz ponad 400 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji, wielokrotnie cytowanych, wykorzystywanych w programach studiów na kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo, inżynierii biomedycznej.

Wynalazca w obszarze fizjoterapii i rehabilitacji. Współautorka m.in. wynalazku pt. Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami (prawo ochronne nr 65594 na wzór użytkowy, przyznane przez Urząd Patentowy RP). Międzyuczelniany zespół naukowców w składzie: dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz dr inż. Dariusz Mikołajewski z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za wynalazek otrzymał: brązowy medal podczas International Warsaw Invention Show IWIS (2018); złoty medal na Global Invention Forum (GIF 2019) w Limassol na Cyprze; złoty medal oraz Grand Prize od delegacji Rumunii na XII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2019 w Katowicach; wyróżnienie w kategorii “Nauka, badania naukowe, postęp techniczny” w konkursie o nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Drukowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzieci z osłabieniem siły kończyn górnych zespołu badawczego w składzie: prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Collegium Medicum UMK oraz prof. Mariusz Kaczmarek, prof. Marek Macko, dr Dariusz Mikołajewski, mgr inż. Zbigniew Szczepański z IMiIS WMFiT UKW w Bydgoszczy otrzymał: wyróżnienie w dziewiątej edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2017, w kategorii Jednostka naukowa/Zespół badawczy; złoty medal oraz dwie nagrody specjalne przyznane przez liderów delegacji kanadyjskiej i rumuńskiej „Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” IPITEx 2018 w Bangkoku (Tajlandia); złoty medal na 21. Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2018; nagrodę zespołową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii: nauka, badania naukowe, postęp techniczny; Grand Prix, Nagrodę Platynową (wraz z dyplomem Ministra Inwestycji i Rozwoju), nagrodę IFIA (International Federation of Inventors’ Associations) oraz Nagrodę Specjalną przyznaną przez delegację Chorwacji na XI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 w Katowicach; złoty medal na targach Invent Arena w Třinec (Czechy); złoty medal, nagrodę “Best invention for special needs” oraz nagrodę specjalną delegacji Iranu na 43. targach Inova-Croatia 2018; dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Giełdzie TOP Wynalazków Nagrodzonych w 2018 na międzynarodowych targach wynalazczości. Wynalazek pn. Walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia międzyuczelnianego zespołu naukowców w składzie: dr inż. Dariusz Mikołajewski – Zakład Teleinformatyki, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Emilia Mikołajewska – Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu otrzymał: wyróżnienie w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2018 (X edycja) w kategorii “Jednostka naukowa / Zespół badawczy”; złoty medal i nagrodę specjalną na 22. Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2019 w Moskwie; srebrny medal na XII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2019 w Katowicach.

Popularyzator nauki i zdrowego trybu życia. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych, podczas których prezentowała wyniki swoich badań.

Ukończyła wiele kursów podyplomowych, dotyczących metod neurofizjologicznych oraz metod specjalnych w fizjoterapii, w tym m.in. kurs metody „NDT-Bobath dla dzieci”, zakończony międzynarodowym certyfikatem terapeuty NDT-Bobath European Bobath Tutors Association (EBTA), „Badanie i terapia dorosłych pacjentów z hemiplegią wg koncepcji Bobath” (międzynarodowy certyfikat terapeuty NDT-Bobath International Bobath Instructors and Tutors Association – IBITA), kurs rozwijający (Advanced Course) „Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath” (międzynarodowy certyfikat IBITA), „PNF w spastyczności” wg Koncepcji Bobath i PNF, Kinesiotaping (K-Active Association), 7 modułów (komplet) kursu „Medycyna ortopedyczna wg Cyriax’a” (międzynarodowe certyfikaty ETGOM), kursy „Care of elders with Alzheimer’s Disease and other major neurocognitive disorders”, „Data management for clinical research”, „Instructional methods in health care professions education”, „Neuroethics”, „Diagnostyka i Terapia Neurorozozwojowa wg koncepcji NDT-Bobath (Bobath-Baby, EBTA), „Diagnostyka obrazowa”, „Umiejętności oralno-motoryczne a terapia integracji sensorycznej”, „Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa”, „Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej” i inne.

W obszarze kształcenia młodych kadr w latach 2010-2015 była kierownikiem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii u trojga fizjoterapeutów. Współautorka programu studiów podyplomowym pn. „Neurorehabilitacja interdyscyplinarna” w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ponad 50 autorskich kursów z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, opieki nad dziećmi z deficytami neurorozwojowymi oraz pacjentami dorosłymi. Autorka i wykładowca kursów w zakresie wspólnej płaszczyzny działań fizjoterapii i pedagogiki specjalnej, neurologopedii.

Członek wielu rad wydawniczych (Editorial Boards) czasopism naukowych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, członek rad naukowych (Scientific Council) dwóch monografii anglojęzycznych. Recenzentka kilku monografii oraz wielu czasopism naukowych, w tym z impact factor, m.in. “Cerebrovascular Diseases”, “Developmental Neurorehabilitation”, “Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine”, “Disability and Rehabilitation”, “Archives of Gerontology and Geriatrics”, “Topics in Stroke Rehabilitation”, “Computers in Biology and Medicine”, “Assistive Technology”, “Advances in Mechanical Engineering”, “Military Psychology”. Autorka kilkudziesięciu recenzji wniosków grantowych jako ekspert/recenzent instytucji przyznających granty, ponadto kontroler merytoryczny realizacji grantów i wykonujący ocenę merytoryczną raportu końcowego z realizacji grantów.

Od 2012 r. jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w Warszawie, od 2014 r. członkiem Zespołu Ekspertów Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi oraz członkiem Bazy Ekspertów Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego (OPI) w Warszawie. Od 2015 r. jest członkiem bazy ekspertek Znane Ekspertki (Headlines Porter Novelli) oraz członkiem ogólnopolskiej bazy ekspertek ekspertki.org (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Fundacja Kobiet Nauki).

Zaangażowana w działalność społeczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w latach 2009-2015 pełniła funkcję Skarbnika – członek Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (OKP PTF), autor i administrator strony internetowej OKP PTF. W kadencji 2016-2017 była członkiem Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie OKP PTF. Członek Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath, członek Komisji Programowej do Spraw Pomocy Dzieciom Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w Warszawie.

Za pracę w obszarze wynalazczości otrzymała kilkadziesiąt nagród w kraju i za granicą. Za osiągnięcia naukowo-badawcze dwukrotnie otrzymała m.in. nagrodę Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy (2011, 2013) oraz została członkiem Rady Naukowej 10WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy. W 2016 r. została uhonorowana Listem Gratulacyjnym Prezydenta Miasta Bydgoszczy w konkursie „Profilaktyk Roku 2016”.

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.124; Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz przesłane CV Emilii Mikołajewskiej; Publikacje zwarte i artykuły w czasopismach naukowych; Informacje na stronie www.ukw.edu.pl; https://www.wnoz.cm.umk.pl/zterman/pracownicy/?id=8794121