Migała Mariusz

Urodził się 13 października 1971 r. w Głuchołazach. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1994), magister rehabilitacji ruchowej. W 2002 r., na podstawie pracy pt. Uzdrowisko Bad Ziegenhals (Głuchołazy) i jego znaczenie dla rozwoju lecznictwa na tle pobliskich kurortów Śląska Opolskiego w XIX wieku, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W 2007 r. w Politechnice Opolskiej ukończył podyplomowe studia pedagogiczne, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne. W 2015 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Rozwój terapii balneoklimatycznej na Górnym Śląsku w aspekcie leczenia gruźlicy (II połowa XIX i I połowa XX wieku), uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W 2015 r. otrzymał stanowisko profesora Politechniki Opolskiej.

Od 1994 r. czynny fizjoterapeuta. W latach 1994-1996 był asystentem Działu Rehabilitacji ZOZ w Głuchołazach. Od 1996 r. zatrudniony jest w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, gdzie od 1999 r. pełni funkcję zastępcy kierownika Działu Usprawniania Leczniczego oraz sekretarza Rady Naukowej Centrum Rehabilitacji po chorobie COVID-19 w Głuchołazach (od 2021 r.). Współtwórca wynalazku: urządzenia do kinezyterapii ręki „Manugraf” zatwierdzony przez Urząd Patentowy RP (2020).

Od 1998 r. związany naukowo z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. W latach 1998-2002 pracował na stanowisku wykładowcy, w latach 2002-2007 adiunkta Katedry Nauk Humanistycznych, w latach 2007-2015 adiunkta Katedry Podstaw Fizjoterapii. Od 1 lipca 2015 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora uczelni. W latach 2017-2020 pełnił funkcję kierownika Katedry Podstaw Fizjoterapii (od 2020 r. Katedry Biomedycznych Podstaw Fizjoterapii). Od 2004. jest członkiem kolegium redakcyjnego i redaktorem wydziałowym Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Politechniki Opolskiej. W latach 2005-2008 oraz 2015-2019 był członkiem Rady Wydziału, członkiem Wydziałowej Rady ds. jakości kształcenia, w latach 2017-2019 Rady Instytutu Fizjoterapii WWFiF. Obecnie jest m.in. członkiem Rady dyscypliny nauk o zdrowiu (od 2019 r.), Komisji etyki badań naukowych (od 2021 r.), przewodniczącym Rady dydaktycznej dla kierunku fizjoterapia (od 2022 r.), koordynatorem dyscypliny nauki o zdrowiu w Szkole Doktorskiej Politechniki Opolskiej (od 2022 r.). W latach 2008-2012 i 2012-2016 był elektorem wydziałowej komisji elektorów, w kadencji 2020-2024 członek uczelnianej i wydziałowej komisji elektorów. Autor i współautor kilku raportów samooceny na kierunku fizjoterapia, przygotowanych na potrzeby Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Publikacyjnie debiutował w 1997 r., koncentrując początkowo swoje zainteresowania naukowe na zagadnieniach ściśle związanych z fizjoterapią. Po kilku latach zainteresowania badawcze ukierunkował w stronę historycznego rozwoju rehabilitacji i fizjoterapii, sportu osób niepełnosprawnych, lecznictwa uzdrowiskowego oraz terapii balneoklimatycznej w aspekcie leczenia gruźlicy. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych, rozdziałów w monografiach, m.in. pt. Rys historyczny rozwoju leczenia gruźlicy na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku, [w:] Walka z gruźlicą u ludzi i zwierząt w Polsce. Stulecie pierwszego polskiego laboratorium prątka. Rudka 1912-2012, pod red. H. Dusińskiej, Z. Zwolskiej, M. Zambrzyckiej, Warszawa 2012, s.85-99; Rozwój rehabilitacji pulmonologicznej w Polsce, [w:] Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce pod red. S. Jandzisia i A. Kwolka, Rzeszów 2014, s.61-69 (współautor B. Skolik); Polskie tradycje fizjoterapii na tle rozwoju terapii balneoklimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem leczenia gruźlicy, [w:] Historia fizjoterapii w Polsce pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.33-49 (B. Skolik); Fizjoterapia – rys historyczny, [w:] Wielka Fizjoterapia pod red. Z. Śliwińskiego i A. Sieronia, t.1, Wrocław 2014, s.1-11 (S. Jandziś); wyd. 2 poszerzone i uaktualnione, Wrocław 2022, s. 3-22; Rozwój sportu osób niepełnosprawnych oraz ruchu paraolimpijskiego w Polsce i jego związek z rehabilitacją, [w:] Paraolimpiady – sportowcy z niepełnosprawnościami pod red. J. Kostorza i K. Kowalika, Opole 2016, s.139-157 (S. Jandziś, B. Skolik); Wkład ośrodka warszawskiego w rozwój rehabilitacji w latach 1918-1939, [w:] Wybrane problemy historii medycyny. W kręgu epistemologii i praktyki pod red. A. Magowskiej, K. Pękackiej-Falkowskiej, M. Oweckiego, Poznań 2020, s. 267-284 (B. Skolik); Europejskie tradycje leczenia dietą wegetariańską na przykładzie metod Johanna Schrotha i Apolinarego Tarnawskiego upowszechnianych w uzdrowiskach w XIX i początkach XX w., [w:] Zalecenia i regulacje dotyczące odżywiania w historii Europy (XIII-XXI w.) i w wybranych kulturach pozaeuropejskich. Historia diety i kultury odżywiania. T.3, pod. red. Płonki-Syroka, A. Syroki, Wrocław 2020, s.275-298; Wkład lecznictwa uzdrowiskowego w rozwój rehabilitacji i fizjoterapii w okresie międzywojennym, [w:] B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, S. Dorocki, A. Syroka, (red.), Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX–XXI w.) w kontekście porównawczym. Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 13, Wrocław 2021, s. 363-388 (B. Skolik); Rozwój leczenia gruźlicy w Polsce do 1945 roku, [w:] K. Prętki, E. Baum (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane aspekty i problemy, Poznań 2021, s. 53-84 (B. Skolik); Rozwój standardu rehabilitacji w ośrodku lwowskim w okresie międzywojennym, [w:] E. Hrycaj-Małanicz, B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, S. Dorocki (red. nauk.), Lwów w historii i kulturze polskiej, Lwów–Warszawa 2021, s. 284-308 (B. Skolik); Wybrane elementy standardu przyrodolecznictwa na ziemiach polskich od drugiej połowy XIX w. do 1914 r. jako podstawa rozwoju polskiej fizjoterapii w II RP, [w:] B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, S. Dorocki, A. Syroka (red.), Uzdrowiska arystokratyczne. Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 14, Wrocław 2022, s. 349-384; Działalność Eugeniusza Piaseckiego we Lwowie w zakresie fizjoterapii, higieny i profilaktyki zdrowotnej, [w:] Łuczak M., Wyszowska I. (red.): Eugeniusz Piasecki w 150. rocznicę urodzin, Monografie nr 457, AWF, Poznań 2022, s. 110-128 (S. Jandziś); Kompleksowa rehabilitacja ozdrowieńców COVID-19 w uzdrowiskach o zróżnicowanych warunkach bioklimatycznych, [w:] D. Białoszewski, K. Klukowski, I. Sarzyńska-Długosz, J. Szczegielniak (red.), Kompleksowa rehabilitacja pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Różne okresy choroby i zdrowienia, PZWL, Warszawa 2022, s. 208-217, e-book (B. Płonka-Syroka, J. Szczegielniak); Zarys rozwoju standardu rehabilitacji w II RP (1918-1939) (B. Skolik, M. Migała), [w:] Migała M., Płonka-Syroka B., Skolik B. Jandziś S. (red.): Sto lat współpracy na rzecz zdrowia pacjenta. Medycyna i rehabilitacja w Polsce od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych na tle kultury europejskiej, SiM 579, Opole 2023, s.265-284 (B. Skolik). Autor i współautor kilku pozycji zwartych z zakresu historii rehabilitacji, fizjoterapii i balneoterapii, m.in. publikacja pt. Uzdrowisko Bad Ziegenhals (Głuchołazy) na tle pobliskich kurortów w XIX oraz I połowie XX wieku i jego znaczenie dla rozwoju lecznictwa na Śląsku, Opole 2003; Wybrane zagadnienia z historii rozwoju rehabilitacji i fizjoterapii, Opole 2004; Rozwój terapii balneoklimatycznej na Górnym Śląsku – w aspekcie leczenia gruźlicy (druga połowa XIX i pierwsza połowa XX wieku) (Opole 2008); Opolskie uzdrowiska, Opole 2012 (I. Spielvogel, K. Spałek,); Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i na świecie, Opole 2015 (S. Jandziś); Rehabilitacja w Polsce w latach 1918-1939. Cz. I Kształtowanie się standardu polskiej rehabilitacji w aspekcie wychowania fizycznego i kultury fizycznej, SiM z.560, Opole 2021; Rehabilitacja w Polsce w latach 1918-1939. Cz.2. Kształtowanie się standardu polskiej rehabilitacji w aspekcie fizjoterapii uzdrowiskowej i sportowej oraz różnych form aktywności fizycznej człowieka, SiM z. 573, Opole 2022 (B. Skolik, S. Jandziś). Współredaktor pracy pod redakcją pt. Aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia, Opole 2007 (współredaktor K. Słonka); Movement as medicine, Opole 2012 (J. Szczegielniak); Historia polskiej fizjoterapii, Opole 2013 (S. Jandziś, M. Kiljański,); Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność. Podstawy – badania – wieloaspektowość, SiM z.436, Opole 2016; SiM z.479, Opole 2018 (J. Charaśna-Blachucik); Elitarny model europejskiego uzdrowiska – ewolucja koncepcji i jej funkcjonowanie w praktyce. Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 8, Wrocław 2017 (B. Płonka-Syroka, M. Dasal, A. Syroka); Medycyna i rehabilitacja w Polsce w latach 1918-2018, cz. I Z historii medycyny i rehabilitacji w Polsce w latach 1918-2018, SiM z.511, Opole 2019 (B. Płonka-Syroka, S. Jandziś); cz. II Współczesne kierunki rozwoju medycyny i fizjoterapii, SiM z. 512, Opole 2019 (J. Szczegielniak, S. Jandziś); Sto lat współpracy na rzecz zdrowia pacjenta. Medycyna i rehabilitacja w Polsce od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych na tle kultury europejskiej, SiM 579, Opole 2023 (B. Płonka-Syroka, B. Skolik, S. Jandziś). Współautor artykułów w czasopismach naukowych m.in. pt. Influence of footwear fitting on feet morphology in 9 year old girls, BMC Pediatrics 2020, 20:349 (E. Puszczałowska-Lizis, P. Zarzyczna, W. Mikulakova, S. Jandziś); Doctor Apolinary Tarnawski (1851-1943) – the  pioneer of natural medicine and physiotherapy in geriatrics In Poland, Acta Med Hist Adriat 2020; 18(2):273-290 (S. Jandziś); Trening z wirtualną rzeczywistością i jego wpływ na pracę serca oraz możliwość wykorzystania w fizjoterapii, „Fizjoterapia Polska” 2020, R. 20, nr 1, s.6-14 (P. Migała, B. Skolik); Problem trudno gojących się ran i odleżyn w fizjoterapii, „Fizjoterapia Polska” 2019, R.19, nr 1, s.6-20 (B. Skolik, P. Migała); Wpływ epidemii choroby Heinego-Medina na rozwój rehabilitacji w Polsce, „Przegląd Epidemiologiczny” 2020; 74(3):550-560 (S. Jandziś, B. Skolik); Wykorzystanie fizykoterapii oraz innych urządzeń w celu usuwania zalegającej wydzieliny w drogach oddechowych u pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, „Rehabilitacja w praktyce” 2021, nr 6, s.101-102 (B. Skolik); Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu osób po przebytym COVID-19, „Rehabilitacja w Praktyce” 1/2022 wyd. specjalne, s. 44-53 (B. Skolik); Działalność doc. dr hab. n. med. Janiny Sikorskiej-Tomaszewskiej na rzecz rozwoju rehabilitacji w Polsce w latach 1948-1978. Życie i dzieło Janiny Tomaszewskiej, „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” 2022; vol. 24, 3(6), s. 209-219 (S. Jandziś); Expectations of Patients Recovering from SARS-Cov-2 Towards New Forms of Pulmonary Rehabilitation, “International Journal of Environmental Research and Public Health” 2023; 20(1): 1-11 (B. Płonka-Syroka, K. Rasławska, B. Skolik, I. Spielvogel, K. Piechota, D. Hołodnik, M. Hagner-Derengowska); Financial and Organizational Aspects of the Functioning of Primary Health Care during the COVID-19 Pandemic, “European Research Studies Journal” 2023, Vol. XXVI, 1: 520-531; The Functioning of the Polish Health Care System During the First Wave of the SARS-CoV-2 Pandemic in the Opinion of Primary Health Care Patients, “European Research Studies Journal” 2023, Vol. XXVI, 2: 606-616 (B. Płonka-Syroka, M. Stych, B. Pawlica, M. Kmak); Profesor Andrzej Zembaty (1935-2022) – wizjoner, twórca polskiej fizjoterapii, „Ortopedia-Traumatologia-Rehabilitacja” 2023; 25 (4): 207-218 (S. Jandziś, B. Skolik).

Współautor dokumentu pt. Wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej, KIF, Warszawa 2023. Autor merytoryczny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, pt. Program rehabilitacji kardiologicznej szansą na szybszy powrót do pracy. Współinicjator projektu i redaktor Słownika Biograficznego Fizjoterapeutów Polskich oraz Szkiców Historycznych PTF (online). Członek Rady Naukowej czasopisma „Fizjoterapia Polskiej”, Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuchołazach. Promotor i recenzent wielu prac dyplomowych na kierunku fizjoterapia, wychowanie fizyczne, studiach podyplomowych. Promotor pracy doktorskiej pt. Rehabilitacja w Polsce w latach 1918-1939 (obronionej z wyróżnieniem w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2021 r.), opiekun naukowy kilku doktorantów. Recenzent w przewodach doktorskich, kilku monografii oraz prac w czasopismach naukowych.

W pracy naukowo-badawczej od lat współpracuje m.in. z pracownikami Wydziału Medycznego (obecnie Kolegium Nauk Medycznych) Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zakładu Humanistycznych Nauk Farmaceutycznych Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Efektem tej współpracy jest realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych, publikacje, zorganizowane konferencje i sesje naukowe.

Uczestnik kursów zawodowych i doskonalących z zakresu fizjoterapii, wielu ogólnopolskich i zagranicznych konferencji, moderator sesji naukowych dotyczących m.in. historii rehabilitacji. Od lat członek komitetów naukowych i organizacyjnych kongresów i sympozjów, organizator kilkudziesięciu konferencji i szkoleń naukowych, m.in. w latach 2003-2012 organizował Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki „Ruch jak lek…”. Od 2013 r. współorganizator Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii w Opolu, odpowiedzialny za przygotowanie laudacji na cześć laureata tytułu „Gwiazda Fizjoterapii”. W 2018 r. pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018 z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Zaangażowany w działalność społeczną. Od 1995 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w latach 1999-2003 był członkiem zarządu Opolskiego Oddziału PTF, w latach 2003-2007 sekretarzem Oddziału. Od 2014 r. członek-założyciel Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Członek Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych. Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów II kadencji samorządu (2022-2026) oraz koordynator województwa opolskiego KRF (od lipca 2022 r.). Członek zespołu tematycznego ds. rozwoju regionów oraz przewodniczący Zespołu ds. historii fizjoterapii, nagród i odznaczeń KRF (od 2022 r.). Działacz społeczny, od 1998 r. radny; przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach w latach: 2000-2002, 2002-2006, 2010-2014, w kadencji 2018-2023. W latach 2014-2018 przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury.

Od lat czynnie uczestniczy w popularyzowaniu historii w środowisku lokalnym i zawodowym. Współautor m.in. publikacji pt. Głuchołazy i okolice na dawnej pocztówce. Sentymentalna podróż w czasie, Głuchołazy 2009, 2011 (J. Kopaczyński), współinicjator projektów realizowanych przez gminę Głuchołazy i Sanatorium Priessnitza w Jeseniku (Czechy) pn. Dziedzictwo Vincentego Priessnitza na pograniczu czesko-polskim (2009) oraz Rewitalizacja zdegradowanego obszaru uzdrowiskowego w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej (2013). Pomysłodawca utworzenia Skweru i Alei Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, w 2018 r. pełnił funkcję przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów 50-lecia Orderu Uśmiechu. Zaangażowany w rozwój polsko-niemieckiej współpracy samorządowej, autor publikacji pt. Sąsiedztwo i współpraca – 15 lat partnerstwa gminy Głuchołazy i Związku Gmin Nieder-Olm, Opole 2011; Über Grenzen hinweg im Vereinten Europa – 20 Jahre Zusammenarbeit der Gemeinde Głuchołazy und der Verbandsgemeinde Nieder-Olm (1996-2016) / Ponad podziałami w zjednoczonej Europie – 20 lat współpracy gminy Głuchołazy i Związku Gmin Nieder-Olm, Głuchołazy-Nieder-Olm 2016.

Za pracę zawodową, naukową i społeczną otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi (2015), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016), Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę (2017), Odznakę Honorową Za zasługi dla ochrony zdrowia przyznaną przez Ministra Zdrowia (2022), Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Opolskiego nadaną przez Marszałka Województwa Opolskiego za wzbogacenie dorobku regionu w dziedzinie edukacji i samorządności (2018), Medal Marszałka Województwa Opolskiego Za zasługi dla rozwoju samorządności (2010), Medal 60-lecia PTTK Za działalność na rzecz turystyki (2011), Medal W jedności siła (2006) oraz Honorową Odznakę Powiatu Mainz-Bingen za wkład w rozwój polsko-niemieckiej współpracy samorządowej (2016), Medal 30-lecia Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach za trud i wysiłek włożony w rozwój Szpitala (2017), Medal 25-lecia Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej za wkład włożony w rozwój Wydziału (2020), Honorową Srebrną Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa za szczególną aktywność w działaniach na rzecz harcerstwa (2001) oraz Brązową Odznakę Zasłużony dla Opolskiej Chorągwi ZHP (2003), Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za szczególne zasługi w realizacji celów TWK (2018), Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za wkład w rozwój fizjoterapii w Polsce (2019). Wyróżniony m.in. nagrodą PCPR w Nysie pn. Przedstawiciel Władzy Lokalnej Wspierający Osoby Niepełnosprawne (2002), nagrodą Kapituły Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz Głuchołaska Koza 2011 za oryginalne szerzenie wiedzy historycznej regionu i niepowtarzalną promocję (2012), statuetką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z okazji 60-lecia Fizjoterapii w Polsce za szerzenie wiedzy historycznej oraz krzewienie badań nad rodowodem historycznym fizjoterapii (2013). Otrzymał nagrodę Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe (2007, 2010, 2015), nagrodę projakościową za rzetelną pracę i wkład w rozwój Uczelni (2021, 2022), nagrodę I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śl. we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2020).

W wolnych chwilach lubi czytać książki (entuzjasta twórczości Remigiusza Mroza) oraz uprawia sport – biegi długodystansowe, narciarstwo biegowe, nartorolki, kolarstwo szosowe.

Beata Skolik, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie:

Notki biograficzne pracowników naukowo-dydaktycznych, [w:] Migała M., Szczegielniak J.: W służbie kultury fizycznej i ochrony zdrowia. 15 lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2010), Opole 2010, s.104-105; Sylwetki pracowników Katedry Podstaw Fizjoterapii, [w:] Dwadzieścia lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2015) pod red. S. Szczepańskiego i wsp., Opole 2015, s.189-190; Notka biograficzna o autorze [w:] Jandziś S., Migała M.: Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie, Opole 2015 (okładka); Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i przesłane CV Mariusza Migały; Publikacje zwarte oraz prace w czasopismach naukowych.