Krajczy Marcin

Urodził się w Nysie. Absolwent AWF w Katowicach (1983) – magister rehabilitacji ruchowej. W 2009 r. na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii AWF we Wrocławiu uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii. Dysertacja doktorska pt. Wpływ kinesiotapingu na efekty fizjoterapii u chorych po zabiegu cholecystektomii laparoskopowej, napisana pod kierunkiem prof. Jana Szczegielniaka, była jednym z pierwszych naukowych opracowań dotyczących oceny plastrowania w fizjoterapii. W styczniu 2020 r., na podstawie oceny dorobku naukowego oraz publikacji pt. Ocena efektów plastrowania dynamicznego w leczeniu chorych z zespołem zaburzeń pasażu jelitowego, decyzją Rady Naukowej AWF w Krakowie otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

W 2001 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej, w 2007 r.,  specjalizację drugiego stopnia w zakresie fizjoterapii.

W latach 1984-1987 był kierownikiem Działu Rehabilitacji w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu. Następnie przez wiele lat pracował w Nysie jako fizjoterapeuta kliniczny. W latach 1987-2020 pełnił funkcję kierownika Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się terapia manualna – certyfikowany terapeuta MDT Mc Kenzie, OMT Kaltenborna – Evjentha.

W latach 2007-2010 był zatrudniony na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej jako instruktor przedmiotów zawodowych, w latach 2010-2020 jako adiunkt Katedry Fizjoterapii Klinicznej.

Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na ocenie efektów wykorzystania plastrowania dynamicznego w  rożnych dyscyplinach  klinicznych. Autor i współautor licznych opracowań z tego zakresu w czasopismach polskich i zagranicznych, m.in. praca pt. Kinesiotaping w fizjoterapii po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej, „Fizjoterapia Polska” 2007, vol.7, nr 3, s.299-307 (współautorzy: Szczegielniak J., Bogacz K., Łuniewski J., Śliwiński Z.); Kinesiotaping po zabiegach torakochirurgicznych, „Fizjoterapia Polska” 2007, vol.7, nr 3, s.344 (Szczegielniak J., Bogacz K., Łuniewski J., Śliwiński Z.); Możliwość zastosowania kinesiotaping u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, „Fizjoterapia Polska” 2007, vol.7, nr 4, s.465 (Szczegielniak J., Łuniewski J., Bogacz K., Śliwiński Z.); Ocena stereotypu chodu po zastosowaniu aplikacji Kinesiology Tapingu u pacjentów po udarze mózgu,  „Fizjoterapia  Polska” 2009, vol.9, nr 2, s.133-142 (Michalak B., Halat B., Kufel W., Kopa M., Łuniewski J., Bogacz K., Wilk M., Lipińska A., Szczegielniak J..  Śliwiński Z.); Wpływ aplikacji pilastrowania dynamicznego na efekty fizjoterapii chorych po złamaniu nasady dalszej kości promieniowej typu Collesa, „Fizjoterapia Polska” 2014, vol.14, nr 1, s.42-49 (Łuniewski J., Bogacz K., Dybek T. Kiczyński P., Krajczy E.,  Szczegielniak A, Szczegielniak J.); Zastosowanie plastrowania dynamicznego w fizjoterapii zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia, „Rehabilitacja w Praktyce” 2016, 4, s.47-49 (Bogacz K., Łuniewski  J., Dybek T.,  Szczegielniak J., Śliwiński Z.). Współredaktor publikacji pt. Dynamiczne plastrowanie. Podręcznik Kinesiology Taping (współredaktor Z. Śliwiński, Wrocław 2014), współautor kilku rozdziałów, m.in. pt. Kinezyterapia w chirurgii „miękkiej” i torakochirurgii, [w:] Wielka Fizjoterapia pod red. Z Śliwińskiego i A. Sieronia,  t. II, Wrocław 2014, s.187-197 (Szczegielniak J.); Technika integracji neurostrukturalnej, [w:] Ibidem, t. III, s.100-106 (Kożuch B., Szczegielniak J.); Animaloterapia- terapia z udziałem zwierząt, [w:] Ibidem, s.199-208 (Gajda E., Szczegielniak J.).

Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych, jako organizator oraz członek komitetów naukowych i organizacyjnych. Zaangażowany w pracy społecznej na rzecz środowiska fizjoterapeutów. Od 2007 r. pełni funkcję prezesa Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Uczestniczy w pracach Zarządu Głównego PTF, w tym brał udział w pracach nad powstaniem projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Współorganizator i pomysłodawca wielu konferencji naukowych i warsztatów prowadzonych dla fizjoterapeutów. Od kilku lat członek komisji egzaminacyjnej w zakresie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. W kadencji 2015-2019 członek Głównego Sądu Koleżeńskiego ZG PTF, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii (od 2015), sekretarz Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii w Opolu (od 2016). Zaangażowany w pracach nad utworzeniem samorządu fizjoterapeutycznego, gdzie pełnił funkcję koordynatora Wojewódzkiego Komitetu Organizacji Samorządu Fizjoterapeutów do spraw przeprowadzenia Rejestru Fizjoterapeutów z terenu województwa opolskiego oraz przeprowadzenia wyborów delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (2016). Delegat na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (grudzień 2016). Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej (I kadencji 2016-2022).

Redaktor tematyczny kwartalnika „Fizjoterapia Polska” oraz redaktor m. in. „Hindawi Publishing Corporation Bio Med. Research International”, kwartalnika „Studia Medyczne i Ratownictwo Medyczne”.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie opolskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.158; Notki biograficzne pracowników naukowo-dydaktycznych, [w:]  Migała M.,  Szczegielniak J.: W służbie kultury fizycznej i ochrony zdrowia. 15 lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2010), Opole 2010, s.99; Sylwetki pracowników Katedry Fizjoterapii Klinicznej, [w:] Dwadzieścia lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2015) pod red. S. Szczepańskiego i wsp., Opole 2015, s.197-198; Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego.