Krajczy Marcin

Urodził się w Nysie. Absolwent AWF w Katowicach (1983) – magister rehabilitacji ruchowej. W 2009 r. na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii AWF we Wrocławiu uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii. Dysertacja doktorska pt. Wpływ kinesiotapingu na efekty fizjoterapii u chorych po zabiegu cholecystektomii laparoskopowej, napisana pod kierunkiem prof. Jana Szczegielniaka, była jednym z pierwszych naukowych opracowań dotyczących oceny plastrowania w fizjoterapii.

W 2001 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej, w 2007 r.,  specjalizację drugiego stopnia w zakresie fizjoterapii.

Pracuje w Nysie jako fizjoterapeuta kliniczny. W latach 1984-1987 był kierownikiem Działu Rehabilitacji w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu, od 1987 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się terapia manualna – certyfikowany terapeuta MDT Mc Kenzie, OMT Kaltenborna – Evjentha.

W latach 2007-2010 był zatrudniony na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej jako instruktor przedmiotów zawodowych, od 2010 r. zatrudniony jest jako adiunkt Katedry Fizjoterapii Klinicznej.

Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na ocenie efektów wykorzystania plastrowania dynamicznego w  rożnych dyscyplinach  klinicznych. Autor i współautor licznych opracowań z tego zakresu w czasopismach polskich i zagranicznych, m.in. praca pt. Kinesiotaping w fizjoterapii po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej, „Fizjoterapia Polska” 2007, vol.7, nr 3, s.299-307 (współautorzy: Szczegielniak J., Bogacz K., Łuniewski J., Śliwiński Z.); Kinesiotaping po zabiegach torakochirurgicznych, „Fizjoterapia Polska” 2007, vol.7, nr 3, s.344 (Szczegielniak J., Bogacz K., Łuniewski J., Śliwiński Z.); Możliwość zastosowania kinesiotaping u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, „Fizjoterapia Polska” 2007, vol.7, nr 4, s.465 (Szczegielniak J., Łuniewski J., Bogacz K., Śliwiński Z.); Ocena stereotypu chodu po zastosowaniu aplikacji Kinesiology Tapingu u pacjentów po udarze mózgu,  „Fizjoterapia  Polska” 2009, vol.9, nr 2, s.133-142 (Michalak B., Halat B., Kufel W., Kopa M., Łuniewski J., Bogacz K., Wilk M., Lipińska A., Szczegielniak J..  Śliwiński Z.); Wpływ aplikacji pilastrowania dynamicznego na efekty fizjoterapii chorych po złamaniu nasady dalszej kości promieniowej typu Collesa, „Fizjoterapia Polska” 2014, vol.14, nr 1, s.42-49 (Łuniewski J., Bogacz K., Dybek T. Kiczyński P., Krajczy E.,  Szczegielniak A, Szczegielniak J.); Zastosowanie plastrowania dynamicznego w fizjoterapii zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia, „Rehabilitacja w Praktyce” 2016, 4, s.47-49 (Bogacz K., Łuniewski  J., Dybek T.,  Szczegielniak J., Śliwiński Z.). Współredaktor publikacji pt. Dynamiczne plastrowanie. Podręcznik Kinesiology Taping (współredaktor Z. Śliwiński, Wrocław 2014), współautor kilku rozdziałów, m.in. pt. Kinezyterapia w chirurgii „miękkiej” i torakochirurgii, [w:] Wielka Fizjoterapia pod red. Z Śliwińskiego i A. Sieronia,  t. II, Wrocław 2014, s.187-197 (Szczegielniak J.); Technika integracji neurostrukturalnej, [w:] Ibidem, t. III, s.100-106 (Kożuch B., Szczegielniak J.); Animaloterapia- terapia z udziałem zwierząt, [w:] Ibidem, s.199-208 (Gajda E., Szczegielniak J.).

Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych, jako organizator oraz członek komitetów naukowych i organizacyjnych. Zaangażowany w pracy społecznej na rzecz środowiska fizjoterapeutów. Od 2007 r. pełni funkcję prezesa Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Uczestniczy w pracach Zarządu Głównego PTF, w tym brał udział w pracach nad powstaniem projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Współorganizator i pomysłodawca wielu konferencji naukowych i warsztatów prowadzonych dla fizjoterapeutów. Od kilku lat członek komisji egzaminacyjnej w zakresie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. W kadencji 2015-2019 członek Głównego Sądu Koleżeńskiego ZG PTF, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii (od 2015), sekretarz Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii w Opolu (od 2016). Zaangażowany w pracach nad utworzeniem samorządu fizjoterapeutycznego, gdzie pełnił funkcję koordynatora Wojewódzkiego Komitetu Organizacji Samorządu Fizjoterapeutów do spraw przeprowadzenia Rejestru Fizjoterapeutów z terenu województwa opolskiego oraz przeprowadzenia wyborów delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (2016). Delegat na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (grudzień 2016). Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej (2016).

Redaktor tematyczny kwartalnika „Fizjoterapia Polska” (oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii) oraz redaktor m. in. „Hindawi Publishing Corporation Bio Med. Research International”, kwartalnika „Studia Medyczne i Ratownictwo Medyczne”.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie opolskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.158; Notki biograficzne pracowników naukowo-dydaktycznych, [w:]  Migała M.,  Szczegielniak J.: W służbie kultury fizycznej i ochrony zdrowia. 15 lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2010), Opole 2010, s.99; Sylwetki pracowników Katedry Fizjoterapii Klinicznej, [w:] Dwadzieścia lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2015) pod red. S. Szczepańskiego i wsp., Opole 2015, s.197-198.