Kiljański Marek

Urodził się 28 sierpnia 1961 r. we Wrocławiu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1988) – magister rehabilitacji ruchowej. Ukończył studia podyplomowe Kierowanie przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej w Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1991). W 1995 r. odbył staż zawodowy w Stołecznym Centrum Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna.  W 1997 r. uzyskał tytuł specjalisty w zakresie  rehabilitacji ruchowej. W 2007 r. w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na podstawie pracy pt. Ocena równowagi ciała u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego po kriostymulacji ogólnoustrojowej połączonej z fizjoterapią, uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 2015 r. w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ukończył studia Mini MBA PAM Center. Dodatkowo, w 1998 r. ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Jako fizjoterapeuta, w latach 1982-1985 pracował w Sanatorium Dziecka i Matki PPU „Uzdrowisko Wieniec”, gdzie odpowiedzialny był za organizację działu rehabilitacji nowo otwieranego, pierwszego w Polsce sanatorium dla dziecka i matki, należącego do PPU Uzdrowisko Wieniec. Następnie przez 8 miesięcy jako specjalista ds. rehabilitacji i instruktor sportu inwalidów pracował w Spółdzielni Inwalidów POLIMER w Łodzi, gdzie brał także udział w pracach komisji społecznej spółdzielni przyznającej nieodpłatne środki zaopatrzenia ortopedycznego i organizacji zawodów sportowych oraz festynów.

Od 1986 r. zatrudniony jest w Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach (dawny SP ZOZ). Początkowo jako asystent, w latach 1989-1992 jako zastępca kierownika Zakładu Rehabilitacji, a od 1993 r. koordynator działu rehabilitacji. W 2000 r. z jego inicjatywy został uruchomiony punkt zaopatrzenia ortopedycznego, którego był kierownikiem. W 2009 r. został kierownikiem Zakładu Rehabilitacji, a w 2013 r. kierownikiem Pabianickiego Centrum Rehabilitacji (PCR), w skład którego wchodzą trzy oddziały rehabilitacji, poradnia rehabilitacji oraz zakład rehabilitacji. Pełni także funkcję kierownika projektów unijnych: od 2016 r. Dziennego Domu Opieki Medycznej, od 2017 r. Rehabilitacji Kardiologicznej.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny, dotychczas związany był z trzema uczelniami. W latach 2005-2008 zatrudniony był jako asystent na kierunku fizjoterapia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, a od 2008 r. jako adiunkt na kierunku fizjoterapia  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Prowadzi zajęcia dydaktyczne głównie z terapii manualnej, protetyki
i ortotyki, kinezyterapii, fizjoterapii ogólnej, zaopatrzenia ortopedycznego oraz wykłady monograficzne. Promotor licznych prac magisterskich. Ukończył wiele kursów doskonalących z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii.

Zainteresowania naukowe koncentruje w szczególności na problematyce związanej z krioterapią, fizjoterapią w stomatologii oraz równowagą ciała. Autor i współautor wielu tematów badawczych, m.in. pt. Ocena terapii skojarzonej polem magnetycznym niskiej częstotliwości i ultrafonoforezy u pacjentów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych; Zastosowanie terapii sprawności oddechowej u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną; Wartość terapeutyczna krioterapii miejscowej w leczeniu pacjentów z gonartrozą; Diagnostyka laserowa temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki po zabiegach fizykoterapeutycznych; Wpływ mobilizacji stawu promieniowo- łokciowego bliższego na funkcje ręki po złamaniu przedramienia; Zastosowania stymulacji polisensorycznej i wzorców globalnych w przypadku ciężkiego uszkodzenia czaszkowo-mózgowego; Ocena równowagi statycznej i dynamicznej z wykorzystaniem platform tensometrycznych. Uczestnik prac statutowych, m.in. pt. Fizjoterapia i jej współczesne kierunki badawcze i lecznicze z uwzględnieniem aspektów diagnostyki funkcjonalnej dofinansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autor i współautor wielu artykułów naukowych, m.in. pracy pt. Związki siły statycznej i eksplozywnej mięśni z wysklepieniem stóp mężczyzn, „Acta Clinica et Morphologica” 2010, 2, 26-32 (współautorzy: Lizis P., Witoński D., Znojek– Tymborowska J., Gałuszka R., Gałuszka G.); Wpływ ustawienia miednicy na dolegliwości bólowe w okolicy serca, „Kwartalnik Ortopedyczny” 2010, 1, s.56-66 (Kiebzak W., Kowalski I., Kassolik K., Opuchlik A., Zarzycki D., Śliwiński Z.); Diagnostyka funkcjonalna podstawą programowania procesów fizjoterapii. „Kwartalnik Ortopedyczny” 2009, 3, s.224-237 (Śliwiński Z., Woszczak M., Kiebzak W.); Ocena równowagi ciała u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego po kriostymulacji ogólnoustrojowej połączonej z fizjoterapią, „Fizjoterapia Polska” 2007, 3, 7, s.286-298 (Śliwiński Z., Kufel W.); Wpływ aplikacji kinesiotapingu na zmiany motoryki u dzieci z wadami rozwojowymi, „Fizjoterapia Polska” 2007, 1, s.52-62 (Śliwiński Z., Halat B.); Ocena skuteczności krioterapii miejscowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, „Fizjoterapia Polska” 2007, 3, 7, s.275-285 (Woszczak M., Śliwiński Z.); Termowizyjna ocena promieniowania indukowanego kriostymulacją obu kończyn dolnych i analiza zmian napięcia spastycznego u dzieci z porażeniem mózgowym, „Fizjoterapia Polska” 2003, 4, s.316-330 (Śliwiński Z., Zagrobelny Z.); Metody terapeutyczne we współczesnej fizjoterapii, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny” 2002, 4, s.64-68; Aparaty pionizujaco – stabilizujące. Możliwości zaopatrzenia pacjentów z urazowymi i nieurazowymi uszkodzeniami neuronu centralnego i obwodowego, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny” 2002, 5-6, s.48-52.

Działalność naukową i dydaktyczną wiąże z członkostwem w licznych komisjach i komitetach oraz zespołach eksperckich. Dotychczas pracował w zespole opracowującego standardy w dziedzinie rehabilitacji medycznej (1999), zespole ekspertów do opracowania programu specjalizacji w zakresie fizjoterapii (2002), zespole opracowującym zmiany w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia (2009), zespole opracowującym zmiany w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej (2011). Był konsultantem Ministra Zdrowia ds. nadawania statusu szkoły publicznej – szkołom niepublicznym (2002), jest członkiem Komisji Ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych Ministra Zdrowia zajmującej się oceną wniosków podmiotów dotyczących programów terapeutycznych (od 2006), komisji egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych – egzaminator państwowy egzaminów w dziedzinie fizjoterapii (od 2005), Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Zespołu Centrum Egzaminów Medycznych (od 2005), komisji Ministra Zdrowia w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oceniającej wnioski podmiotów ubiegających się o akredytację kształcenia podyplomowego w zakresie fizjoterapii (od 2003). Od 2015 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla województwa łódzkiego.

W przeszłości kierownik ds. kształcenia podyplomowego w dziedzinie fizjoterapii Ośrodka Akredytowanego PCM w Pabianicach (2015) oraz współautor Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu Fizjoterapeuty 223903-MP i PS (2014), projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty (2013), Standardu świadczeń z rehabilitacji medycznej w ramach zadania zleconego przez Ministra Zdrowia (2012), Koncepcji Nowej Formy Specjalizacji dla Magistrów (2012), projektu Ustawy o zawodach medycznych mających zastosowanie w ochronie zdrowia (2011), nowelizacji programu podstawowego specjalizacji z fizjoterapii (2010), nowelizacji programu uzupełniającego specjalizacji z fizjoterapii (2010), a także współautor koszyka Świadczeń Gwarantowanych opracowanych w ramach zadania zleconego przez Ministra Zdrowia w Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie (2007).

Od lat wykorzystuje zdobytą wiedzę oraz własne doświadczenie z pracy badawczej i zawodowej, do prowadzonych badań i szeroko pojętej działalności dydaktycznej oraz popularyzowania nauki i jej osiągnięć. Przez cały czas swojej aktywności zawodowej, naukowej i społecznej za priorytet uważa podnoszenie rangi i uznania zawodu fizjoterapeuty w gronie zawodów zaufania publicznego. W latach 2012-2015 w sposób szczególny skoncentrowany był na działalności organizacyjnej, czego efektem było przyjęcie przez Sejm RP w 2015 r. Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i wprowadzenie jej w życie.

Inicjator i pomysłodawca powołania kwartalnika „Fizjoterapia Polska”, członek rady naukowej i recenzent czasopism: „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”, „Fizjoterapia Polska”, „Niepełnosprawność”, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, „Rehabilitacja w Praktyce”.

Inicjator i propagator wielu akcji prozdrowotnych, zarówno o zasięgu lokalnym jak
i ogólnokrajowym. W 1999 r. był współzałożycielem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, w którym w latach 2013-2017 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego. Jeden z członków założycieli stowarzyszenia Profesjonalistów Zdrowia działającego z inspiracji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w Modelu Holistycznym, Polskiego Towarzystwa  Medycyny Wellness, SPA i Anti-Aging.

Autor i współautor wielu wystąpień naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.  Uczestnik konferencji  międzynarodowych: w Niemczech (Bonn 1999; Ulm 2002, Berlin 2010), na Węgrzech (Budapeszt 2001), w Słowenii (Bled 2000), Litwie (Kowno 2002, 2010), na Cyprze (Limasol 2004, 2016), Portugalii (Estriol 2004), Libanie (Bejrut 2005, 2009, 2011), Chorwacji (Šibenik 2006), Grecji (Ateny 2008), na Malcie (Sliema 2012), Malezji (Kuala Lumpur 2016), Irlandii (Dublin 2018). Jako prezes PTF reprezentował organizację w kongresach Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) w Hiszpanii (Barcelona 2003), Kanadzie (Vancouver 2007), Holandii (Amsterdam 2011), Singapurze (2015) i w RPA (Kapsztad 2017). W latach 2016-2017 udzielał się naukowo także w Kuwejcie (konsultacje dla Public Authority For Sport) oraz Litwie (wykłady na uczelni w ramach programu Erasmus w Kownie).

Od lat zaangażowany w działalność organizacyjną. Przewodniczący komitetów organizacyjnych kongresów i konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (1999, 2003, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019); pomysłodawca, organizator oraz od wielu lat przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTF pn. Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii w Polsce organizowanej w Pabianicach. Jeden z pomysłodawców i organizatorów kongresu zorganizowanego wspólnie przez PTF i PTOiTR w 2013 r. w Poznaniu z okazji 100-lecia ortopedii w Polsce, 50-lecia istnienia fizjoterapii w Polsce i 25-lecia PTF. Pomysłodawca i współorganizator dwóch konferencji pn. Rehabilitacja Polska (2009, 2016).

Zaangażowany w działalność społeczną. W 1996 r. wspólnie z Robertem Wilanowskim reaktywował działalność oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, którego był prezesem w latach 1996-1999. W tym czasie założył i wydawał „Biuletyn Oddziału Łódzkiego PTF”. Zorganizował ponad 30 posiedzeń naukowych oddziału terenowego PTF przy współpracy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki, a także był organizatorem 19 kursów doskonalących dla fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów rehabilitacji, ortopedii
i neurologii. Jako organizator posiedzeń naukowych organizowanych w większości w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi nawiązał liczne kontakty i współpracę z wystawcami, firmami prezentującymi najnowsze osiągnięcia przydatne do zastosowania w fizjoterapii, przyczyniając się w ten sposób do rozpowszechniania najnowszego know-how.

W latach 1999-2019 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, a od grudnia 2019 r. piastuje godność Honorowego Prezesa PTF. W 2019 r. objął funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

Za dotychczasową pracę zawodową i społeczną odznaczony m.in. przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w ochronie zdrowia (2019), przez ministra zdrowia Medalem za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał również Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem, Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

 Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Marka Kiljańskiego; Sylwetki przewodniczących Zarządu Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji oraz prezesów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,  [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.92-93; Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.