Kiebzak Wojciech

Urodził się 05 października 1959 r. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku (1983); w AWF Poznań/CMKP ukończył specjalność z zakresu rehabilitacji ruchowej (1985). W 1989 r. uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z rehabilitacji ruchowej, w 1994 r. zdobył drugi stopień specjalizacji z rehabilitacji ruchowej i tytuł specjalisty. W 1996 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie, na podstawie pracy pt. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci ryzyka a skuteczność rehabilitacji ruchowej metoda Vaclava Vojty, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną służby zdrowia. W czerwcu 2019 r. na podstawie oceny dorobku naukowego, decyzją Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie – nauki o zdrowiu.

Naukowo pracuje w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ukończył szkolenia z wielu metod terapeutycznych, w tym szkolenie z metody Vojty, której licencję uzyskał w Monachium pod kierunkiem Profesora Vaclava Vojty. W 2013 i 2015 r. odbył staże kliniczno-naukowe w The Children’s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos.

W latach 1986-2015 był kierownikiem Zakładu Rehabilitacji w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach oraz członkiem Komisji Jakości świadczonych usług w tym szpitalu i członkiem wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego. Od 2015 r. jest kierownikiem Działu Fizjoterapii i konsultantem naukowo-klinicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Od 2004 r. r. pełni funkcję konsultanta w dziedzinie fizjoterapii w województwie świętokrzyskim.

Jest autorem systemu rozliczeń świadczeń z zakresu rehabilitacji w Polsce, który powstał w 1999 r. w ramach Świętokrzyskiej Kasy Chorych, brał udział w pracach AOTM nad koszykiem świadczeń w dziedzinie rehabilitacja lecznicza jako ekspert Ministra Zdrowia, pracuje również jako biegły sądowy. Autor programów studiów wyższych z zakresu fizjoterapii, współautor opracowania standardu kwalifikacji zawodowych dla zawodu fizjoterapeuta w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, na zlecenie Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dokument pn. Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych: fizjoterapeuta, MPiPS 2007; KSKZ technik fizjoterapii, MPiPS 2007; KSKZ masażysta, MPiPS 2007, współautor M. Dwornik). Autor wielu opinii eksperckich, m.in. w sprawie uchwały CEN BT C94/2011 dotyczącej osteopatii w europejskim systemie ochrony zdrowia, a także wniosków do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji o dofinansowanie projektów badawczych. Kierownik naukowy kursów zawodowych, kierownik specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii, autor programu pt. Promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom postawy w szkołach podstawowych w Kielcach.

Zaangażowany w działalność organizacyjną. W latach 1994-2000 współorganizował szkolenia z zakresu wczesnej diagnostyki i wczesnej terapii dzieci z zaburzeniami centralnej koordynacji pod patronatem Fundacji Promyk Słońca, w latach 2000-2001 był współorganizatorem Ogólnopolskiego Porozumienia Metod Rehabilitacji Funkcjonalnej. W latach 2008-2015 był organizatorem IX edycji Konferencji Naukowej „Pomóżmy lepiej żyć”.

W latach 2011-2016 był członkiem Zespołu Ekspertów opiniującego wnioski jednostek ubiegających się o prawo do prowadzenia specjalizacji w  dziedzinie fizjoterapia, powołanym przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, od 2016 r. jest członkiem Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych w Kielcach. W 2016 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapii powołanym przez Ministra Zdrowia, którego zadaniem było przygotowanie I Walnego Zjazdu Fizjoterapeutów. W 2016 r. został powołany na stanowisko przewodniczącego komisji Antymobbingowej w Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK.

Zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje na zagadnieniach dotyczących diagnostyki funkcjonalnej oraz terapii zaburzeń sprawności motorycznej w przebiegu schorzeń wieku rozwojowego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, m.in. praca pt. The assessment of pelvic statics in patients with spinal overload syndrome treated in whole-body cryotherapy, “Ortop Traumatol Rehabil.” 2005, vol.7, nr 2, s.218-222 (Z. Śliwiński, W. Kufel, B. Michalak, B. Halat, M. Wilk, R. Jonak); The correlation of selected physical examination findings and the efficacy of physiotherapy for chronic lumbosacral pain, “Ortop Traumatol Rehabil.” 2007, vol.9, nr 3, s.297–309 (M. Dwornik, D. Białoszewski, M. Lyp); The influence of kinesiotaping applications on lymphoedema of an upper limb in women after mastectomy 4, „Fizjoterapia Polska” 2007, vol.7, nr 3, s.258-269 (A. Lipińska, Z. Śliwiński, T. Senderek, J. Kirenko); Environmental factors predisposing to pain syndromes among adolescent girls with diagnosed idiopathic scoliosis, “J. Elementol.” 2010, vol.15, nr 3, s.517-530 (I.M. Kowalski, H. Protasiewicz-Fałdowska, D. Jóźwiak-Grabysa, D. Zarzycki, R. Lewandowski, J. Szarek); Assessment of visual perception in adolescents with a history of central coordination disorder in early life – 15-year follow-up study, “Archives of Medical Science” 2012, vol.8, nr 5, s.879-885 (I.M. Kowalski, M. Domagalska, A. Szopa, M. Dwornik, J. Kujawa, A. Stępień, Z. Śliwiński); Disturbance of postural control in children with himiplegic cerebral palsy, [in:] Physiotherapy: pressing issues of everyday practice, ed. by J. Witkoś, B. Błońska-Fajfrowska, L. Niebrój, T. Gaździk, Raleigh 2012, pp.157-165 (A. Szopa, M. Domagalska, Z. Kidoń, I.M. Kowalski, S. Pietraszek, J. Stępowska); Zastosowanie terapii sprawności oddechowej u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną, „Fizjoterapia Polska” 2013, vol.13, nr 4, s.6-11 (I. Walenda, S. Trzcińska, M. Kiljański); Assessment of potential risk factors for falls in osteoporotic elderly versus individual mobility considerations, „Fizjoterapia Polska” 2014, vol. 14, nr 1, s.36-40 (M. Żak, Sz. Krupnik, A. Stopa, J. Czesak); Technika energetyzacji mięśni stosowana po implantacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego, „Fizjoterapia Polska” 2014, vol.14, nr 1, s.18-26 (M. Mazepa, R. Szczepaniak, Z.  Śliwińska, Z. Śliwiński); Jakość życia pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, „Fizjoterapia Polska” 2014, vol. 14, nr 2, s.26-39 (Z. Śliwiński, M. Śliwa, M. Starczyńska); Objective parallel-forms reliability assessment of 3dimension real time body posture screening tests, “BMC Pediatrics” 2014, z.14, s.221-228 (I.M. Kowalski, H. Protasiewicz-Fałdowska, M. Dwornik, B. Pierożyński, J. Raistenskis); Ocena wrażliwości uciskowej przy użyciu algometru, „Fizjoterapia Polska” 2015, vol. 15, nr 1, s.16-23 (I. Wilk, T. Matuszewski, M. Tarkowska); Fibromialgia – multidyscyplinarne podejście, „Psychiatr. Pol.” 2015, vol.49, nr 4, s.801–810 (A. Binkiewicz-Glińska, S. Bakuła, H. Tomczak, J. Landowski, K. Ruckemann-Dziurdzińska, K. Zaborowska-Sapeta, I.M. Kowalski); Zastosowanie stymulacji polisensorycznej i wzorców globalnych w przypadku ciężkiego uszkodzenia czaszkowo-mózgowego, „Fizjoterapia Polska” 2015, vol.15, nr 2, s.6-20 (A. Wysocka, A. Żurawski, M. Kiljański, J. Pogorzelska); Vojta method in the treatment of developmental hip dysplasia – a case report, “Therapeutics and Clinical Risk Management” 2016, vol.2016, nr 12, pp.1271-1276 (A. Żurawski, M. Dwornik); Jak pomóc osobom niepełnosprawnym w poprawie ich codziennego życia? – raport z badań z użyciem racjonalnej terapii zachowania, „Fizjoterapia Polska” 2016, vol.16, nr 4, s.40-46 (A. Sierant, M. Łętocha, P. Grzybek, K. Pytowska, A. Wiśniewska-Małek, M. Kiljański); The eye movement desensitization and reprocessing approach in pain management – a case report of a patient with paraparesis, “Polish Annals of Medicine” 2016, vol.23, nr 1, s.30-33 (M. Olędzka, A. Gryglewicz, K. Zaborowska-Sapeta, P. Grzybek); Zastosowanie wskaźnika relacyjnego WR w diagnozowaniu radiologicznym, „Fizjoterapia Polska” 2016, vol.16, nr 3, s.34-41 (B. Książkiewicz, M. Kosztołowicz, M. Kiebzak); Mechanizm kompensacji w leczeniu skolioz idiopatycznych metodą fed – wyniki wstępne, „Fizjoterapia Polska” 2017, vol.17, nr 2, s.6-14 (S. Trzcińska, M Wiecheć, Z Śliwiński); Anomalie stawu biodrowego we wczesnym dzieciństwie występują z podobną częstością u chorych ze skoliozą idiopatyczną i zdrowych – badania ankietowe rodziców, „Postępy Rehabilitacji” 2017, t.31, nr 4, s.5-18 (A. Stępień, K. Guzek, J. Czubak, J. Surowińska, J. Stępowska); Ocena semg aktywności mięśnia prostego brzucha oraz mięśnia wielodzielnego w zależności od sposobu przyjmowania pozycji siedzącej, „Fizjoterapia Polska” 2017, vol.17, nr 3, s.52-62 (M. Dwornik, J. Żurawska, A. Żurawski). Współautor pracy pod redakcją pt. Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, t. I i II, wyd.1, Kraków 2001, wyd.2., AWF Katowice 2010 (Cz. Szmigiel). Konsultant przygotowania polskiego wydania książki prof. Philippe Souchard pt. Fizjoterapeutyczna metoda globalnych wzorców posturalnych, Urban&Partner 2014 (red. wyd. polskiego M. Żak).

Wyniki swoich badań wielokrotnie przedstawiał podczas zjazdów i konferencji naukowych w kraju i zagranicą. Jest inicjatorem powstania oraz głównym autorem Kodeksu Etycznego Fizjoterapeuty Rzeczpospolitej, współautorem Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jest członkiem rad naukowych Ogólnopolskiej Fundacji Promyk Słońca oraz czasopism „Studia Medyczne” (2001-2013) i  „Fizjoterapia Polska” – w czasopiśmie tym pełni funkcję koordynatora naukowego ds. współpracy z ośrodkami w Polsce (Polish Scientific Coordinator). Jest recenzentem naukowym oraz executive editor w wydawnictwie „Polish Annals of Medicine”.

Zaangażowany w działalność społeczną. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, był członkiem czterech kadencji ZG PTF, gdzie zajmował się m.in. pracami w komisji ds. kursów zawodowych oraz komisji ds. współpracy z NFZ. W kadencji 2015-2019 jest członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego. W latach 1995-2003 przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa oddziału świętokrzyskiego PTF, od 2015 r. jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii. W 2016 r. podczas I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów został wybrany Rzecznikiem Dyscyplinarnym Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Za swoje zaangażowanie otrzymał m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, Odznakę Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, nagrodę Współtwórca Sukcesu Targi Kielce, nagrody Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W 2016 r. otrzymał Certificate of Excellence in Reviewing Elsevier Amsterdam The Nederlands.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie świętokrzyskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.178; Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Wojciecha Kiebzaka. Artykuły w czasopismach naukowych.