Kassolik Krzysztof

Urodził się 22 maja 1958 r. we Wrocławiu. Absolwent Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu (1979) – kierunek fizjoterapia oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1986) – magister rehabilitacji ruchowej. W 1992 r. w macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Zmiany morfologiczne tkanki łącznej ścięgnistej zachodzące pod wpływem masażu klasycznego, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2016 r. na podstawie oceny dorobku naukowego oraz pracy pt. Podstawy teoretyczne, dowody eksperymentalne i badania kliniczne masażu opartego na zasadzie tensegracji, w Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej, specjalność fizjoterapia. W 2009 r. ukończył specjalizację w dziedzinie fizjoterapii.

Zawodowo jako fizjoterapeuta, w latach 1979-1985 pracował w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu, w latach 1985-1986 w Specjalistycznym Rehabilitacyjno-Ortopedycznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, w latach 1988- 1991 jako fizjoterapeuta i kierownik zespołu fizjoterapeutów w Specjalistycznym Rehabilitacyjnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. W latach 1982-1985 był nauczycielem przedmiotu masaż leczniczy na kierunku fizjoterapia w Medycznym Studium Zawodowym we Wrocławiu.

Od 1985 r. związany jest z AWF we Wrocławiu. W latach 1985-1992 był asystentem w Instytucie Rehabilitacji Wydziału Wychowania Fizycznego, w latach 1992-2010 adiunktem w Katedrze Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej Wydziału Fizjoterapii – w latach 1998-2002 pełnił funkcję kierownika Zespołu Masażu Leczniczego i dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego Fizjoterapeutów przy Wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław. W latach 2010-2016 był starszym wykładowcą Katedry Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Biologii Człowieka, w Katedrze Kosmetologii Wydziału Fizjoterapii. Dodatkowo, od 2006 r. pracuje w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Fizjoterapii i Masażu w Instytucie Fizjoterapii.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach dotyczących zmian morfologicznych zachodzących pod wpływem masażu klasycznego, oceny efektywności masażu w schorzeniach układu ruchu i wybranych narządów wewnętrznych, możliwości zastosowania zasady tensegracji w masażu, określenia podstaw teoretycznych oddziaływania masażu na organizm, wypracowanie możliwości oceny pacjenta dla potrzeb ustalania indywidualnej metodyki masażu w zależności od stanu pacjenta i planowania zabiegu masażu.

Współautor opracowania dokumentacji – karta oceny stanu pacjenta – dla potrzeb masażu, autor opracowania podstaw teoretycznych masażu w oparciu o prawo tensegracji i homeostazę strukturalną. Przedstawiciel Wrocławskiej Szkoły Masażu, należy do uczniów mgr. Henryka Pawlaka, z którym to oraz dr. Waldemarem Andrzejewskim współtworzył koncepcję wykorzystania zasady tensegracji w masażu.

Autor i współautor wielu prac naukowych na powyższe zagadnienia, opublikowanych w renomowanych czasopismach. Wśród nich jest m.in. praca pt. Kompleksowa ocena pacjenta w masażu medycznym, „Fizjoterapia Polska” 2003, Vol.3, No 3, s.281-286 (współautorzy: Andrzejewski W., Sawicki Z.); Ocena efektywności masażu medycznego u osób z chorobą zwyrodnieniową odcinka 20 szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem karty oceny pacjenta, „Kwartalnik Ortopedyczny” 2004, Vol.50, No 1, s.28-35 (Andrzejewski W., Karaś A. Karaś G., Piątkowski P.); Rola masażu medycznego w normalizacji reakcji naczynioruchowych towarzyszących zespołom bólowym szyjnoramiennym, „Fizjoterapia Polska” 2005, Vol.5, No 4, s.406-410 (Pawlak H., Andrzejewski W.); Ocena skuteczności masażu medycznego w zmianach zwyrodnieniowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa, „Fizjoterapia Polska” 2006, Vol.6, No 3, s.198-205 (Andrzejewski W., Adam P.); Role of the tensegrity rule in theoretical basis of massage therapy, “Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation” 2007, Vol.20, No 1,s.15-20 (Andrzejewski W., Trzęsicka E.); Anatomiczne uzasadnienie wykorzystania zasady tensegracji w masażu, „Fizjoterapia Polska” 2007, Vol.7, nr 3, s.332-343 (Andrzejewski W., Trzęsicka E., Charlton G.); Tensegrity principle in massage demonstrated by electro- and mechanomyography, “Journal of Bodywork and Movement Therapies” 2009, Vol.13, No 2, s. 164-170 (Jaskólska A., Kisiel-Sajewicz K., Marusiak J., Kawczyński A., Jaskólski A.); Comparison of massage based on the tensegrity principle and classic massage in treating chronic shoulder pain, “Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics” 2013, Vol.36, No 7, s.418-427 (Andrzejewski W., Brzozowski M., Wilk I., Górecka-Midura L., Ostrowska B., Krzyżanowski D., Kurpas D.); The effectiveness of massage in therapy for obturator nerve dysfunction as complication of hip joint alloplasty – case report, “Rehabilitation Nursing” 2014, Vol.39, No 6, s.311-320 (Kurpas D., Wilk I., Uchmanowicz I., Hyży J., Andrzejewski W.); The effectiveness of massage based on the tensegrity principle compared with classical abdominal massage performed on patients with constipation, “Archives of Gerontology and Geriatrics” 2015, Vol.61, No 2, s.202-211 (Andrzejewski W., Wilk I., Brzozowski M., Voyce K., Jaworska-Krawiecka E., Nowak B., Kurpas D.); The application of tensegrity massage in a professionally active musician: case report, “Rehabilitation Nursing” 2016, vol.41, nr 3, s.179-192 (Wilk I., Kurpas D., Andrzejewski W., Okręglicka-Forysiak E., Gworys B.); Increased skeletal muscle expression of VEGF induced by massage and exercise, “Folia Histochemica et Cytobiologica” 2015, vol.53, nr 2, s.145-151; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa w podstawowej opiece zdrowotnej, „Family Medicine and Primary Care Review” 2017, vol.19, nr 3; s.1-12 (Rajkowska-Labon E., Tomasik T., Pisula-Lewandowska A., Gieremek K., Andrzejewski W., Dobrzycka A., Kurpas D.).

Współautor książek i opracowań akademickich, rozdziałów w monografiach, m.in. pracy pt. Możliwości zastosowania masażu medycznego w reedukacji zwieraczy pęcherza moczowego, [w:] Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego pod red. A. Steciwko, t.4, Wrocław 2002, s.117-120 (Ratajczak B., Andrzejewski W., Steciwko A., Bujnowska-Fedak M., Staniszewski A., Nowak B.); Wstępna ocena skuteczności wykorzystania masażu medycznego w reedukacji zwieraczy pęcherza moczowego w wysiłkowym nietrzymaniu moczu, [w:] Ibidem, s.121-124 (Ratajczak B., Andrzejewski W., Demidaś A., Bujnowska-Fedak M., Staniszewski A., Steciwko A., Nowak B.); Wstępna ocena skuteczności masażu medycznego w łagodnym rozroście gruczołu krokowego u mężczyzn, [w:] Ibidem, s.185-189 (Andrzejewski W., Steciwko A., Apoznański W., Szydełko T., Jaworska-Krawiecka E., Staniszewski A., Bujnowska-Fedak M., Brzozowski M., Zosuł G.); Masaż medyczny jako środek fizjoterapeutyczny w łagodnym rozroście gruczołu krokowego u mężczyzn, [w:] Ibidem, s.191-194 (Andrzejewski W., Apoznański W., Szydełko T., Steciwko A., Jaworska- Krawiecka E., Brzozowski M.); Łagodny rozrost stercza, [w:] Fizjoterapia w chorobach układu moczowo-płciowego pod red. A. Steciwko, AWF Wrocław 2004, s.107-115 (Apoznański W., Szydełko T., Andrzejewski W.); Nietrzymanie moczu, [w:] Ibidem s.74-97 (Bujnowska-Fedak M., Andrzejewski W., Steciwko A); Przewlekła niewydolność nerek, s.46-70 (Steciwko A., Kurpas D., Andrzejewski W.); Rola masażu medycznego w normalizacji reakcji naczynioruchowych towarzyszących zespołom bólowym szyjno-ramiennym, [w:] Leczenie uzdrowiskowe schorzeń i obrażeń narządu ruchu, Medsportpress 2005, s.16-17 (Andrzejewski W., Pawlak H.); Możliwości zastosowania masażu w terapii bólu przewlekłego, [w:] Żyć godnie do końca: wyzwania opieki paliatywnej i hospicyjnej, t.1 pod red. D. Krzyżanowskiego, Opole 2010, s.38-44 (Andrzejewski W., Srebniak J.); Zasady masażu, [w:] Fizjoterapia kliniczna, red. nauk. W. Kasprzak, Warszawa 2011, s.252-254 (Andrzejewski W.); Pozycje ułożeniowe do masażu, [w:] Ibidem, s.235-240 (Andrzejewski W.); Techniki masażu, [w:] Ibidem, s.241-251 (Andrzejewski W.); Mechanizmy działania masażu, [w:] Ibidem, s.233-234 (Andrzejewski W.); Metodyka masażu w wybranych stanach chorobowych, [w:] Ibidem, s.255-266 (Andrzejewski W.); Masaż tensegracyjny, [w:] Wielka Fizjoterapia, t. pod red. Z. Śliwińskiego i A. Sieronia przy współ. red. A. Stanek, Wrocław 2014, s.351-355 (Andrzejewski W.); Masaż Shantala, [w:] Ibidem, s.364-366 (Wilk I., Andrzejewski W.); Masaż punktowy i liniowy, [w:] Ibidem, s.349-350 (Wilk I., Andrzejewski W.); Masaż klasyczny, [w:] Ibidem, s.341-344 (Andrzejewski W.). Współautor pracy pod redakcją pt. Rehabilitacja w pielęgniarstwie, Wrocław 2011 (D. Kurpas), pozycji zwartej pt. Masaż tensegracyjny, Wrocław 2014 (Andrzejewski W.).

Był kierownikiem kilku prac badawczych, m.in. praca pt. Zastosowanie masażu medycznego oraz wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych w dysfunkcji nerki (2003); Ocena zależności strukturalnej pomiędzy mięśniem prostownikiem grzbietu a mięśniem półścięgnistym z wykorzystaniem badania EMG (2004); Badania zmian właściwości elektromechanomiograficznych mięśni pod wpływem masażu (2005).

Uczestnik kursów specjalizacyjnych m.in. z zakresu masażu dla nauczycieli szkół fizjoterapii (1983), pn. Neurorozwojowa Terapia NDT (1988, 1989, 1990), Manipulacje tkanki łącznej – Connective Tissue Manipulations (1997), Postepowanie fizjoterapeutyczne w bólu chronicznym (2001), Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa (2001).

Uczestnik wielu konferencji, sympozjów, kongresów naukowych, podczas których przedstawiał wyniki swoich badań oraz brał udział w pracach komitetu naukowego.

Zaangażowany w działalność społeczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, przewodniczącym Sekcji Masażu Medycznego przy PTF, członek Klubu „Ludzie Masażu”.

W 2015 r. podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji – Naukowo – Przedmiotowej organizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi został uhonorowany przez Kapitułę Konferencji Masażystów statuetką i dyplomem za wkład w rozwój i popularyzację masażu w Polsce.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Autoreferat Krzysztofa Kassolika, http://awf.wroc.pl/files_mce/NAUKA/Postepowania_habilitacyjne/Wydzial_Fizjoterapii/2016/Krzysztof_Kassolik/za_cznik_2a_kassolik_autoreferat.pdf (dostęp 25.02.2018); Klub „Ludzie Masażu”, http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/kassolik-krzysztof/261 (dostęp 27.02.2018); Ludzie Nauki, http://nauka-polska.pl (dostęp 23.02.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.