Kasperczyk Tadeusz

Urodził się 14 lutego 1948 r. w Borzęcie – powiat Myślenice. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (1972), tytuł zawodowy magister wychowania fizycznego i instruktor usprawniania leczniczego.

W 1977 r. na AWF w Krakowie uzyskał stopień doktora nauk wychowania fizycznego na podstawie pracy doktorskiej pt. Wpływ ćwiczeń wyrównawczo-korekcyjnych na układ morfo-funkcjonalny dzieci i młodzieży z wadami klatki piersiowej). W 1989 r. na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk kultury fizycznej zakresie rehabilitacji na podstawie pracy habilitacyjnej pt. Postawa ciała a wybrane cechy morfologiczne i funkcjonalne u dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat). W 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk kultury fizycznej.

Od 1972 r. pracuje w AWF w Krakowie, aktualnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Wcześniej pełnił funkcję z-cy Dyrektora Instytutu Rehabilitacji, kierownika Katedry Teorii Rekreacji i Sportów Wodnych, Kierownika Katedry Odnowy Biologicznej, Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji. Pracował także w innych miejscach, m.in. był dyrektorem Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportu w Krakowie, Rektorem Wyższej Szkoły Zawodowej w Żywcu (Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności), Dyrektorem Instytutu Fizjoterapii Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Profesor zwyczajny Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Autor i współautor wielu artykułów z zakresu korekcji wad postawy, odnowy biologicznej, promocji zdrowia, terapii manualnej i masażu. Wśród nich jest m.in. praca pt. Ocena postępów rehabilitacji chorych z niedowładem połowiczym na podstawie wybranych parametrów, [w:] Zagrożenie zdrowia człowieka u progu XXI wieku pod red. L. Grzegorczyka, Rzeszów 1999, s.101-111 (Walaszek R.); Ocena wpływu fizjoterapii na siłę mięśni kończyn dolnych i lokomocję u chorych z niedowładem połowiczym, „Postępy Rehabilitacji” 1999, t.13, nr 1, s.89-100 (Walaszek R.); Strategia postępowania w terapii manualnej, „Fizjoterapia Polska” 2001, vol.1, nr 2, s.173-178 (Walaszek R.); Kompleksowy program postępowania fizjoterapeutycznego w zespole bólowym bocznego przedziału stawu łokciowego (tzw. łokieć tenisisty), „Fizjoterapia Polska” 2005, vol. 5, nr 4, s.451-456 (Walaszek R., Kużdżał A.); Ocena funkcjonalna stawów obręczy biodrowej u dzieci ze skoliozami i zdrowych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2006, nr 3, s.12-17 (Walaszek R., Czapla D.); Wybrane metody medycyny naturalnej na usługach fizjoterapii, „Medycyna Manualna” 2006, nr 1, s.27-34. (Momola I., Walaszek R.); Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego i tętna krwi u osób w wieku 24-29 lat, „Medycyna Manualna” 2006, t.10, nr 4, s.8-16 (Walaszek R, Nowak M.); Ocena czynnika termicznego w terapii próżniowej, „Refleksoterapia” 2009, 1, s.11-14 (Walaszek R.); Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego krwi i częstości tętna u osób zdrowych w wieku 21-26 lat, „Fizjoterapia” t.17, nr 1, s.11-19 (Walaszek R., Nowak Ł.); Oddziaływanie mikroklimatu jaskiń solnych na schorzenia układu oddechowego osób starszych, „Fizjoterapia Polska” 2009, vol. 9, nr 2, s.158-170 (Walaszek R., Kaczmarek A.); Ocena efektów odległych zabiegu operacyjnego i postępowania usprawniającego u pacjentów po rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa materiałem węglowym, „Inżynieria Biomateriałów” 2009, nr 87, s.13-23 (Walaszek R., Chwała W., Staszków E.); Ocena związków parametrów postawy ciała zmierzonych metodą fotogrametryczną z wybranymi cechami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi dziewcząt grających na flecie poprzecznym, „Medycyna Rodzinna” 2013, nr 4:, s.9-16 (Walaszek R., Jędrosz J.); Smog elektromagnetyczny a sen, „Człowiek i Zdrowie” 2013, nr 3, s.13-26 (Walaszek R., Kuczmierczyk N.); Ocena postawy ciała i zdolności motorycznych dziewcząt i chłopców w wieku 14 lat, „Fizjoterapia” 2013, t.21, nr 4, s.3-16 (Walaszek R., Borowiec K.); Zabiegi przed mobilizacjami biernymi na kręgosłupie i po nich, „Medycyna Manualna” 2014, t.18, nr 1, s.11-16 (Walaszek R.); Turystyka, rekreacja i sport osób niepełnosprawnych – teoria a rzeczywistość, „Folia Turistica” 2013, nr 29, s.149- 163 (Walaszek R., Ostrowski A.); Electromyographic Assessment of Functional Symmetry of Paraspinal Muscles during Static Exercises in Adolescents with Idiopathic Scoliosis, „BioMed Research International” 2014, vol.2014, Article ID 573276, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/573276 (Chwała W., Koziana A., Walaszek R., Płaszewski M.); Types of Leisure Time Activities Among Lajkonik Snacks Company Employees in Skawin, “Health Problems of Civilizations” 2014, vol.8, No.3, pp.21-30 (Walaszek R., Gołąb G.); O potrzebie gimnastyki mobilizacyjnej, “Medycyna Manualna” 2014, t.18, nr 4, s.27-31 (Walaszek R.); Topography of Spinal Column and Kidney Receptors as Illustrated by the Microsystem of the Foot , “Journal of Traditional Chinese Medicine” 2015, vol.35, No.3, pp.329-334 (Walaszek R.); Metody diagnostyki w refleksoterapii, „Medycyna Manualna” 2015, t.19, nr 1, s.11-21 (Mucha D., Walaszek R.); Dylematy współczesnej terapii manualnej, „Medycyna Manualna” 2016, t.20, nr 2, s.33-38 (Mucha D., Walaszek R.); The Assessment of the Body Posture and Motor Abilities of 14-year-old Boys and Girls, “Fizjoterapia” 2013, t.21, nr 4, s.3-16 (Walaszek R., Borowiec K.); Evaluation of the Relation Between Body Posture Parameters as Measured with the Use of the Photogrammetric Method with Somatic Features and Motor Abilities of Girls Playing the Transverse Flute, “Medycyna Rodzinna” 2013, nr 4, s. 9-16 (Walaszek R., Jędrosz J.); Electromyographic Assessment of Functional Symmetry of Paraspinal Muscles during Static Exercises in Adolescents with Idiopathic Scoliosis, “BioMed Research International” 2014, vol.2014, Article ID 573276, 7 pages http://dx.d0i.org/10.1155/2014/573276 (Chwała W., Koziana A, Walaszek R., Płaszewski M.).

Autor i współautor kilkudziesięciu podręczników i skryptów akademickich Ważniejsze podręczniki to: Ćwiczenia korektywne z elementami rehabilitacji, AWF Kraków 1980; Metody oceny postawy ciała, AWF Kraków 1983; Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie, Kraków 1994; Masaż punktowy i inne metody refleksoterapii (współautor S. Kmak), Kraków 1995; Segmentarny masaż leczniczy (L. Magiera), Kraków 1995; Podręcznik odnowy psychosomatycznej (współredaktor J. Fenczyn), Warszawa 1996; Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii (A. Bator), AWF Kraków 2000; Metody oceny postawy ciała, AWF Kraków 2000 (wyd. II zm.); Masaż z elementami rehabilitacji (L. Magiera, D. Mucha, R. Walaszek), Rehmed, Kraków 2006; Diagnostyka w kinezyterapii i masażu (R. Walaszek, L. Magiera), Biosport, Kraków 2007; Meridiany, punkty i recepty chińskie, Kraków 2007; Podstawy terapii manualnej (współredaktor D. Mucha), Kraków 2012; Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej, Kraków 2013; Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, Kraków 2014 (współredaktor D. Mucha); Zarys kinezjologii, Kraków 2016 (D. Mucha).

Autor i współautor wielu rozdziałów, m.in. pt. Wyrównawczo-korekcyjna funkcja gier i zabaw ruchowych u dzieci, [w:] Zabawa w życiu i rozwoju dziecka pod red. R. Trześniowskiego, W. Gniewkowskiego, Warszawa 1983, s.208-212; Ocena wpływu ćwiczeń korekcyjnych na kształtowanie się przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u dzieci i młodzieży, [w:] Usprawnianie lecznicze w uszkodzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego u osób dorosłych pod red. E. Zeyland-Malawki i wsp., Gdańsk 1988, s.211-220 (Pisarczyk K.); Wybrane aspekty problematyki zdrowia dzieci i młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie, [w:] Zdrowie w koncepcji doktora Henryka Jordana pod red. M. Pąchalskiej, Kraków 1989, s.178-183; Stan i perspektywy badań nad postawą ciała człowieka, [w:] Postawa ciała, jej wady i sposoby korekcji pod red. J. Ślężyńskiego, AWF Warszawa 1990, s.9-16 (Ślężyński J.); Przydatność refleksoterapii dla potrzeb ochrony zdrowia, [w:] Nauki o wychowaniu a promocja zdrowia pod red. Z. Czaplickiego i W. Muzyka, Olsztyn 1997, s.64-70 (Kołomyjska G., Momola I.); Wychowanie do starości a wychowanie zdrowotne. [W:] Nauki o wychowaniu a promocja zdrowia, [w:] Ibidem s.47-50 (Kołomyjska G.); Aktywność ruchowa jako składowa profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem układu odpornościowego, [w:] Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób pod red. E. Rutkowskiej, Lublin 1998, s.23-25; Sport jako środek rehabilitacji, [w:] Sport w rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod red. J. Ślężyńskiego, PSON Kraków 1999, s.288-290; Ilościowe i jakościowe aspekty aktywności fizycznej człowieka dorosłego, [w:] Penitencjarna Kultura Fizyczna pod red. A. Rejznera, Warszawa 2002, s.141-144; Rola i miejsce niekonwencjonalnych metod medycznych w promocji zdrowia, [w:]Wychowanie fizyczne, sportowe i zdrowotne pod red. Z. Chromińskiego, Warszawa-Człuchów 2002, s.69-78; Rola nauczyciela wychowania fizycznego w promocji zdrowia, [w:] Nauczyciel w edukacji zdrowotnej pod red. W. Wrona-Wolny, AWF Kraków 2002, s.92-95; Rekreacja fizyczna jako czynnik zdrowotny, [w:] Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej pod red. J. Bilińskiego i D. Sawaryna, Rzeszów 2003, s.317-324; Refleksoterapia, [w:] Masaż z elementami rehabilitacji pod red. R. Walaszka, Kraków 2006, s.153-220 (Mucha D.); Kinezyterapia, [w:] Ibidem, s.295-316; Przydatność metod punktowania w ocenie wad postawy ciała, [w:] Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Profilaktyka – Diagnostyka -Terapia pod red. J. Nowotnego, Bielsko-Biała 2009, s.77-84 (Walaszek R.); O potrzebie gimnastyki mobilizacyjnej, [w:] Podstawy terapii manualnej pod red. T. Kasperczyka, D. Muchy, Kraków 2012, s.53-58 (R. Walaszek); Bilans energetyczny i masa ciała a aktywność fizyczna osób dorosłych [w:] Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym pod red. T. Kasperczyka, D. Muchy, Kraków 2014, s.259-269 (Walaszek R.).

Redaktor naczelny kwartalnika „Refleksoterapia” oraz czasopisma popularno-naukowego „Promocja zdrowia i ekologia” (wyd. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie).

Członek stowarzyszeń naukowych i zawodowych w tym: Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymał m.in. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (I i II stopnia) oraz nagrodę I stopnia Miasta Krakowa. Za działalność społeczną odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, w tym m.in. Srebrną Odznaką za pracę społeczną dla Miasta Krakowa.

Sławomir Jandziś, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie małapolskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.140-141; Klub Ludzie Masażu” Kasperczyk Tadeusz, http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/kasperczyk-tadeusz/260 (dostęp 30.11.2017); Publikacje pracowników Zakładu Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej AWF w Krakowie, http://wrr.awf.krakow.pl/index.php/33-katedra-fizjoterapii/artykuly-zakaldu-med-fizyk-i-odn-biol/164-publikacje18; Artykuły w czasopismach naukowych.