Jaruga Maciej

Urodził się w styczniu 1939 r. w Pniewach. W 1945 r. po wyzwoleniu mieszkał w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku, w 1952 r. przybył wraz z rodziną do Poznania. Absolwent  Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1963) – nauczyciel wychowania fizycznego, ze specjalizacją z gimnastyki leczniczej.

Od 1963 r. pracował w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (przyjęty do pracy przez prof. Wiktora Degę). Równocześnie podjął pracę w Szkolno-Leczniczym Ośrodku dla Reumatyków w Śremie jako instruktor gimnastyki leczniczej, którą kontynuował do 1969 r. W 1965 r. został przeniesiony do nowoutworzonej Kliniki Rehabilitacji w Poznaniu (kier. doc. Janina Tomaszewska i prof. Kazimiera Milanowska), gdzie zajął się przygotowaniem i prowadzeniem jednego z oddziałów Kliniki.

W 1974 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, uzyskał stopień doktora nauk wychowania fizycznego na podstawie pracy doktorskiej pt. „Morfologiczne i sprawnościowe kryteria selekcji w sporcie łuczniczym”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Drozdowskiego. Autor i współautor publikacji, m.in. pracy pt. Niektóre zagadnienia sportów inwalidzkich na podstawie dotychczasowych doświadczeń (na terenie m. Poznania), [w:] Metody usprawniania leczniczego w wadach, schorzeniach i urazach kręgosłupa, PTWK, Katowice 1969, s.289-299 (współautorzy: Toboła S., Gesner J., Malejka J., Jeske D.); Próba wyróżnienia typów sprawnościowych na przykładzie łuczników, „Kultura Fizyczna” 1971, 8, s.358-360; Charakterystyka związków występujących między wynikami strzelania z łuku na różnych dystansach u mężczyzn, [w:] Rola rytmów biologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie Monografie nr 43, AWF Poznań 1973, s.165-170; Próba analizy rozkładu sezonowego wyników w strzelaniu z łuku, [w:] Ibidem, s.363-369; Rytmika rozkładu wyników w kolejnych seriach strzelania z łuku, [w:] Ibidem, Monografie nr 51, s.97-100; Morfologiczne kryteria selekcji w sporcie wyczynowym, [w:] Morfologia w wychowaniu fizycznym i sporcie, Monografie nr 101, AWF Poznań 1978, s.45-52; Łucznicy polscy w świetle typologii somatycznej A. Wankego, [w:] Ibidem, s.269-276; Postępowanie usprawniające po operacyjnym leczeniu niestabilności nadgarstka, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2006, 3, s.282-287 (Manikowski I.W., Jaruga M., Czarnecki P.); Reedukacja sensoryczna w usprawnianiu pacjentów z uszkodzeniem splotu ramiennego i nerwów kończyny górnej, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2010, 7-8, s.25-30 (Majewska I., Lisiewicz E., Romanowski L., Redman M.).

W latach 1965-1992 związał się ze Zrzeszeniem Sportowym Inwalidów „START” w Poznaniu jako specjalista rehabilitacji oraz trener sekcji łuczniczej, a także sędzia klasy mistrzowskiej. W latach 1968-1979 pracował w Zakładzie Szkolenia Inwalidów w Poznaniu na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. W 1986 r. uzyskał drugi stopień specjalizacji z rehabilitacji ruchowej. W latach 2010-2015 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dla województwa wielkopolskiego.

Pracował także społecznie. W 1962 r., jako student czwartego roku studiów, pomagał w organizacji I Krajowego Zjazdu Absolwentów Wyższych Uczelni Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji, który odbył się  w Poznaniu. Wówczas to przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem powołano Sekcję Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji, którą w 1976 r. przekształcono w Sekcję Fizjoterapeutów. Brał czynny lub bierny udział w wielu sympozjach, zjazdach, kongresach organizowanych przez towarzystwa lekarskie, z czasem także przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Uczestniczył również w międzynarodowych zjazdach i kongresach naukowych. Za działalność społeczną odznaczony m.in. Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. W uznaniu zasług dla polskiej fizjoterapii w 2016 r. otrzymał tytuł Gwiazda Fizjoterapii.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie wielkopolskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.187-188; Migała M.: Laudacja wygłoszona na cześć dr. Macieja Jarugi podczas wręczenia tytułu Gwiazdy Fizjoterapii w dniu 04 czerwca 2016 w Opolu (maszynopis); Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.