Janota Jan

Urodził się 01 stycznia 1948 r. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (1977) – mgr rehabilitacji ruchowej. Ukończył studia podyplomowe w Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (2001), kierunek zarządzanie kadrami, przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe – organizacja zakładów opieki zdrowotnej. W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach ukończył kurs kwalifikacyjny dotyczący przygotowania pedagogicznego do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych (2006) oraz kurs z zarządzania jakością wg norm ISO 9001-2000 w jednostkach służby zdrowia. W 1986 r. uzyskał specjalizację drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej. W 1988 r. w Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, na podstawie pracy pt. Fizjologiczne metody rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane, uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych.

Od 1969 r. związany zawodowo z SPZOZ Repty Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach. W latach 1969-1977 zatrudniony był na stanowisku technika medycznego fizjoterapii, w latach 1977-1983 jako młodszy asystent fizjoterapii – mgr rehabilitacji ruchowej, w 1983 r. jako starszy asystent Oddziału Ortopedycznego i Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. W latach 1983-2000 pełnił funkcję kierownika Działu Fizjoterapii. W latach 2001-2014 był zastępcą dyrektora do spraw fizjoterapii/zarządzanie działem fizjoterapii, koordynacja zajęć wykonywanych przez 117 fizjoterapeutów w 27 gabinetach fizykalnych i 7 oddziałach rehabilitacyjnych.

Pracował również jako naukowiec. W latach 2004-2015 był wykładowcą w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, w latach 2007-2015 pracował jako adiunkt w Wyższej Szkole Informatyczno-Medycznej w Chorzowie, w latach 2014-2017 był wykładowcą w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W latach 1996-1998 był członkiem Zespołu Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Rehabilitacji, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Śląskiego PTReh.

W pracy zawodowej był opiekunem specjalizacji magistrów fizjoterapii, zajmował się projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych urządzeń rehabilitacyjnych wraz z uzyskaniem ochrony patentowej. Jest autorem i współautorem patentu na: wózek inwalidzki wielokołowy (nr ochrony 42291), stół rehabilitacyjny (nr 58646), wspornik sufitowy nad łóżkowy (101612), przyrząd do ćwiczeń antygrawitacyjnych w zakresie wad postawy (1016131), poręcze do pionizacji w wózku inwalidzkim, stół do ćwiczeń oporowo-wyciągowych i relaksacyjnych (124933), stół do pionizacji i podnoszenia chorych (173975), przyrząd do ćwiczeń w wózku inwalidzkim (255414), fotel do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz stanowisko do diagnostyki i ćwiczeń zwłaszcza kończyn oraz sposób sterowania stanowiskiem (388544).

Realizował także projekt badawczo-rozwojowy pn. Zrobotyzowane urządzenie rehabilitacyjne do prowadzenia wielopłaszczyznowego ruchu biernego i czynnego kończyn górnych z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych, był współautorem projektu badawczo-rozwojowego pn. Mechatroniczne urządzenie rehabilitacyjne kończyn dolnych zadające wielopłaszczyznowy ruch bierny lub czynny zgodny z metodami neurofizjologicznymi, współautorem projektu pn. System do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończy dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym.

Autor i współautor publikacji naukowych, m.in. pt. Własna modyfikacja ćwiczeń według metody PRESSIO w leczeniu skolioz idiopatycznych dwułukowych z zastosowaniem gorsetu CTM, „Postępy Rehabilitacji” 2006, 1, s.61-66 (współautorzy: D. Gustowski, A. Wylenzek, B. Janota); Application of Motion Analysis Systems in the Designing of a Rehabilitation Device [in:] Information Technologies in Biomedicine, eds. E. Piętka, J. Kawa, vol.2, Heidelberg 2008, pp.417-422 (R. Michnik, J. Jurkojć, Z. Paszenda, A. Michnik, M. Bachorz, W. Rycerski); Kinematic Analysis of Complex Therapeutic Movements of the Upper Limbs, [in:] Information Technologies in Biomedicine, eds. E. Piętka, J. Kawa, vol.47, Heidelberg 2008, pp.551–558 (R. Michnik, J. Jurkojć, Z. Rak, A. Mężyk, Z. Paszenda, W. Rycerski, J. Brandt); Analiza kinematyki ruchów kończyny górnej podczas wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych metodą PNF, „Modelowanie Inżynierskie” 2008, 36, s.243–248 (R. Michnik, J. Jurkojć, Z. Rak, A. Mężyk, Z. Paszenda, W. Rycerski, J. Brandt); Zastosowanie gorsetu CTM i ćwiczeń wg metody Presjo w leczeniu domowym skolioz idiopatycznych, „Rehabilitacja w Praktyce” 2009, nr 3, s.23-29 (D. Gustowski, B. Janota, A. Wylenzek); Zastosowanie magnostymulacji połączonej z terapią światłem interferencyjnym u chorych po udarze mózgu, „Rehabilitacja w Praktyce” 2010, nr 1, s.35-38 (B. Janota, G. Lisiecki); Reedukacja chodu u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu, „Rehabilitacja w Praktyce” 2011, nr 4, s.32 (B. Janota, J. Opara, G. Lisiecki); Koncepcja mechatronicznego urządzenia rehabilitacyjnego dla kończyn dolnych zadającego wielopłaszczyznowy ruch zgodny z metodami neurofizjologicznymi, „Modelowanie Inżynierskie” 2011, 42, s.262-268 (R. Michnik, J. Jurkojć, Z. Rak, G. Gołada, W. Kaliński, Z. Paszenda, M. Bachorz, J. Brandt, Ł. Juszczyński, G. Nowak, W. Rycerski); Zastosowanie Urządzenia Renog w procesie rehabilitacji chorych, „Rehabilitacja w Praktyce” 2015, nr 5, s.21 (M. Bachorz, H. Brus, A. Gacek, B. Janota, J, Jurkojć, Ł. Krzych, B. Kubik, J. Marciniak, R. Michnik, K. Oleszczyk, J. Opara, W. Rycerski).

Za pracę zawodową otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi (2001), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011), Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (1984), odznakę honorową za zasługi dla ochrony zdrowia.

Wolne chwile poświęca na działalność innowacyjną i projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych, pracę z młodzieżą, zajęcia praktyczne z zakresu rehabilitacji, leczenie skolioz i wad postawy.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Jana Janoty; Artykuły w czasopismach naukowych.