Ilnicka Lidia

Absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie (1968), specjalizacja w zakresie rehabilitacji ruchowej i masażu. W 1979 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, w 2002 r. stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Zmienność cech makroskopowych wybranych mięśni i ich związki z ogólną budową ciała człowieka.

W latach 1968-1969 zatrudniona była jako fizjoterapeuta w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach p. Warszawą, w latach 1968-1970 w Międzyspółdzielnianym Ognisku Inwalidów „Start” w Warszawie, w latach 1997-2003 nauczyciel anatomii i fizjologii w Medycznym Studium Zawodowym nr 6 w Warszawie.

Od 1968 r. związana z AWF w Warszawie. W latach 1968-1993 była zatrudniona w Zakładzie Anatomii, w latach 1993-2002 w Zakładzie Anatomii i Biomechaniki Wydziału Rehabilitacji, od 2006 r. w Zakładzie Anatomii i Kinezjologii Katedry Biologicznych Podstaw Rehabilitacji. W latach 1993-2012 pełniła funkcję kierownik zakładu. Od 2003 r. profesor nadzwyczajny Zakładu Anatomii i Kinezjologii w Katedrze Nauk Przyrodniczych. Dodatkowo, w latach 2004-2009 profesor nadzwyczajny Kliniki Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach dotyczących m.in. symetrii i asymetrii chodu, równowagi statycznej i dynamicznej. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, m.in. pracy pt. Zmiany siły chwytu oraz wybranych cech somatycznych we wczesnym i późnym okresie starzenia się organizmu, „Postępy Rehabilitacji” 2003, nr 3, s.5-20 (Ł. Trzaskoma, I. Wiszomirska, A. Wit, M. Wychowański); Ocena zróżnicowania wybranych cech antropometrycznych we wczesnym i późnym okresie starości, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 2004, nr 4, s.337-345 (I. Wiszomirska, A. Wit, M. Wychowański); 25 lat Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie. Historia Katedry Biologicznych Podstaw Rehabilitacji, „Postępy Rehabilitacji” 2009, T.23, nr 3, s.9-12 (A. Ronikier, A. Wit); Zmienność morfologiczna stopy w wieku od 3 do 6 lat w świetle badań przekrojowych, „Postępy Rehabilitacji” 2009, T.23, nr 2, s.221-222 (I. Wiszomirska, Z. Trzaskoma, A. Wit, M. Wychowański); Wpływ treningu stymulującego układ przedsionkowy na poprawę równowagi ciała osób starszych, „Postępy Rehabilitacji” 2010, T.24, nr 4, s.5-10 (I. Wiszomirska, K. Kaczmarczyk, M. Słoń, A. Frysztak, T. Marciniak); Wpływ treningu stymulującego układ przedsionkowy na poprawę równowagi ciała osób starszych, „Postępy Rehabilitacji” 2010, T.24, nr 4, s.5-10 (I. Wiszomirska, K. Kaczmarczyk, M. Słoń, A. Frysztak, T. Marciniak); Wprowadzenie: rodzaje asymetrii występujące u człowieka: pojęcie symetrii i asymetrii w chodzie swobodnym człowieka : przyczyny i przejawy asymetrii chodu w praktyce klinicznej : metody analityczne wyznaczania asymetrii chodu, [w:] Wartości normatywne do oceny asymetrii chodu i postawy stojącej człowieka, pod red. A. Wita, Studia i Monografie nr 139, AWF Warszawa 2012, s.15-50 (A. Wit, K. Żebrowska, M. Błażkiewicz); Lower limb laterality versus foot structure in men and women, “Biomedical Human Kinetics” 2013, Vol.5, nr 1, s.28-42 (Z. Trzaskoma, I. Wiszomirska, A. Wit, M. Wychowański); Ocena równowagi statycznej i dynamicznej kobiet młodszych, starszych i z dysfunkcją narządu wzroku, „Postępy Rehabilitacji” 2013, T.27, nr 3, s.33-39 (I. Wiszomirska, K. Kaczmarczyk, A. Zdrodowska, M. Błażkiewicz, T. Marciniak); Ocena równowagi statycznej i dynamicznej kobiet młodszych, starszych i z dysfunkcją narządu wzroku, „Postępy Rehabilitacji” 2013, T.27, nr 3, s.33-39 (I. Wiszomirska, K. Kaczmarczyk, A. Zdrodowska, M. Błażkiewicz, T. Marciniak); Changes in lung function and anthropometric parameters post training in older women, „International Journal of Gerontology” 2015, Vol.9, iss. 2, s.123-125 (K Kaczmarczyk, I. Wiszomirska, A. Magiera, M. Błażkiewicz); Laterality versus ankle dorsi- and plantarflexion maximal torques, “Acta of Bioengineering and Biomechanics” 2015, Vol.17, no.2, s.131-141 (Z. Trzaskoma, I. Wiszomirska, A. Wit, M. Wychowański); Laterality versus jumping performance in men and women, “Acta of Bioengineering and Biomechanics” 2015, Vol.17, no.1, s.103-110 (Z. Trzaskoma, I. Wiszomirska, A. Wit, M. Wychowański).

Pracując w warszawskiej AWF była kierownikiem kilku projektów naukowych, m.in. pn. Uwarunkowania morfologiczne zakresu ruchów w wybranych stawach tułowia i kończyn człowieka”(zakończony w 2005 r.), Uwarunkowania morfologiczne i biomechaniczne możliwości i ograniczeń w układzie ruchu człowieka” (zakończony w 2008 r.). W 2007 r. była współautorem wynalazku pn. Urządzenie do pomiaru siły mięśni stawu biodrowego (nr patentu 193650, współautorzy: Z. Staniak, M. Wychowański, A. Witt, W. Siwek, K. Rąpała).

Recenzent przewodów doktorskich oraz wielu publikacji z zakresu anatomii człowieka. Członek Komitetu Redakcyjnego AWF w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Za pracę naukową i zawodową odznaczona m.in. Medalem Za zasługi dla rozwoju rehabilitacji, Złotym Krzyżem Zasługi za działalność naukową i dydaktyczną, wyróżniona wieloma nagrodami indywidualnymi za pracę naukową i organizacyjną.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Biogram dr. hab. Lidii Ilnickiej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, https://arch.awf.edu.pl/strony/1/14/4/2/3/pliki/CV_ILnicka.pdf (dostęp 19.11.2017); Ilnicka L., Ronikier A., Witt A.: 25 lat Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa. Historia Katedry Biologicznych Podstaw Rehabilitacji, „Postępy Rehabilitacji” 2009, t. XXIII, nr 3, s.9-12; Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.