Hałas Ireneusz

Urodził się 6 czerwca 1972 r. w Krynicach na Zamojszczyźnie. Absolwent Wydziału Fizjoterapii Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie (1996) oraz Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2000) – magister rehabilitacji. W 2003 r. uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z rehabilitacji ruchowej, w 2010 r. uzyskał tytuł specjalisty fizjoterapii. W 2016 r., w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, pod kierunkiem promotor prof. dr hab. Elżbiety Rutkowskiej, na podstawie pracy doktorskiej pt. Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii w bólach mięśniowo-powięziowych odcinka szyjnego kręgosłupa, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie na stanowisku technika fizjoterapii. W 2000 r. otrzymał stanowisko młodszego asystenta fizjoterapii. W 2003 r. objął funkcję p.o. kierownika Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym. Współtworzył w tym czasie pierwszy na Lubelszczyźnie oddział rehabilitacji neurologicznej, gdzie usprawniano pacjentów według metod neurofizjologicznych (NDT Bobath) oraz reedukacji nerwowo mięśniowej (PNF). W 2005 r. zaproponowano mu tworzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacji w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie (WOMP CP-L). Od 2006 r. został zatrudniony w tej placówce jako p.o. kierownika Dziennego Ośrodka Rehabilitacji. W 2008 r. został utworzony Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej WOMP CP-L, w którym pełnił obowiązki kierownika nadzorując pracę Dziennego Ośrodka Rehabilitacji, Pracowni Fizjoterapii oraz Krioterapii Ogólnoustrojowej. W 2010 r. objął funkcję kierownika Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej nadzorując pracę zespołu 20 fizjoterapeutów w dwóch oddziałach WOMP CP-L w Lublinie. Aktualnie nadal pracuje w WOMP CP-L w Lublinie jako specjalista fizjoterapii i kierownik specjalizacji z fizjoterapii, gdyż dzięki jego staraniom w 2014 r. WOMP CP-L w Lublinie jako pierwszy w województwie lubelskim uzyskał akredytację do prowadzenia specjalizacji z fizjoterapii. Współpracował z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej prowadząc w Wydziale Fizjoterapii zajęcia kliniczne z zakresu neurologii i neurochirurgii. Dodatkowo, nieprzerwanie od 1997 r., prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną, a od lutego 2017 r. kieruje podmiotem leczniczym pod nazwą IREHA Centrum Fizjoterapii i Fizjoprofilaktyki w Lublinie.

Od początku swojej pracy zawodowej ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach międzynarodowych, uzyskując uprawnienia do wykorzystywania metod fizjoterapeutycznych w pracy z pacjentami oraz kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu metody Kinesiology Taping (Plastrowanie dynamiczne). Posiada uprawnienia instruktorskie, m.in. jest instruktorem metody Kinesiology Taping; certyfikowanym międzynarodowym instruktorem Kinesiotapingu (egzaminator Junichi Ozawa). W latach 2003-2015 uzyskał certyfikaty uprawniające do prowadzenia szkoleń z zakresu wykorzystywania w praktyce fizjoterapeutycznej m.in. metody: Łańcuchy Mięśniowo-Stawowe GDS (345h), terapeuta metody GDS; Techniki pracy mięśniowo-powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków (50h), terapeuta metody; Muscle Repositioning (Repozycja mięśni) wg Luiz Fernando Bertolucci, MD, BSc., terapeuta metody; Functional Fascial Taping by Ron Alexander, terapeuta metody; Anatomia palpacyjna (70h, prowadzący światowej sławy prof. Francisa Lafosse, D.O.); Fascial Manipulation by Stecco (Manipulacje powięziowe wg Stecco), terapeuta metody; Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich wg konceptu Dr Jarosława Ciechomskiego (120h), terapeuta metody; Kurs rozwijający (PNF 4) – PNF w ortopedii (50h); Kurs Podstawowy i Rozwijający koncepcji PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (150h), terapeuta metody PNF; Kurs Mobilizations with movement, Nags etc. – Mulligan Concept – terapeuta metody; Badanie i terapia dorosłych pacjentów z hemiplegią wg koncepcji Bobath– kurs podstawowy (110h), terapeuta NDT Bobath.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących zastosowania metod w zakresie terapii tkanek miękkich, Kinesiotaping i Kinesiology Tapingu (Plastrowanie dynamiczne) oraz jakości życia u pacjentów po udarze mózgu, m.in. pracy pt. Kinesiotaping – nowe możliwości fizjoterapii kobiet w czasie ciąży, „Fizjoterapia Polska” 2005, vol.5, nr 2, s.266-271 (współautorzy: T. Senderek, S. Breitenbach); Wykorzystanie kinesiotapingu w usprawnianiu pacjentki po rekonstrukcji nerwu twarzowego, „Fizjoterapia Polska” 2005, vol.5, nr 2, s.272-276 (T. Senderek, L. Krupa); Badanie jakości życia chorych po udarze mózgu – elementem planowania działań w dziennym ośrodku rehabilitacji, „Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Fizjoterapia” 2006, nr 4 (21), s.75-82 (E. Rutkowska); Environmental rehabilitation in stroke patient’s population, „Polish Journal of Environmental Studies” 2007, Vol.16, nr 5 A, s.438-441 (E. Rutkowska); Bariery w organizacji rehabilitacji osób po udarze mózgu, „Postępy Rehabilitacji” 2009, T. 23, nr 2, s.209-210 (E. Rutkowska); Kinesiology Taping: metoda wspomagająca terapię tkanek miękkich, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2010, nr 9, s.22-26; Zastosowanie kinesiology tapingu po zabiegach operacyjnych na stawie kolanowym, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2010, nr 10, s.58-60 (A. Armata); Zastosowanie Kinesiology Tapingu u pacjentów po koronarografii, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2011, nr 18, s.45-47 (A. Storch-Uczciwek, M. Zielińska); Wykorzystanie Kinesiology Tapingu w terapii objawów związanych z dysfunkcjami posturalnymi, [w:] Życie bez bólu pod red. Z. Śliwińskiego, G. Śliwińskiego, Warszawa 2011, s.109-115 (T. Senderek, K. Sitarz, Z. Śliwiński, J. Piechowicz);  Zastosowanie Kinesiology Tapingu u pacjentów po koronarografii, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2011, nr 18, s.45-47 (A. Storch-Uczciwek, M. Zielińska); Zastosowanie Kinesiology Tapingu w redukcji krwiaków po zabiegach kardiochirurgicznych,  „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2011, nr 2 (11), s.50-58 (A. Storch-Uczciwek, M. Zielińska); Zastosowanie metody Kinesiology Taping w zmniejszeniu bólu po złamaniach żeber – doniesienie wstępne, „Postępy Rehabilitacji” 2012, T.26, nr 1, s.29-35 (P. Czyżewski, R. Kopytiuk, J. Domaniecki, M. Szczepkowski); Przykłady zastosowania metody kinesiology taping u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2013, nr 41, s.11-15 (M. Fuchs, T. Senderek); Plastrowanie dynamiczne (kinesiology taping). Procedura medyczna (ICD-9 93.3812) wykorzystywana w terapii restrykcji powięziowych u dziecka z rozpoznaniem twardziny ograniczonej, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2013, nr 41, s.8-10 (T. Senderek, M. Fuchs); Wpływ metody kinesiology taping na postawę ciała w mechanizmach mięśniowopowięziowych „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2013, nr 41, s.16-18 (T. Senderek, K. Sitarz, Z. Śliwiński, J. Piechowicz); Kinesiology taping w terapii pooperacyjnej pacjenta z uszkodzeniem splotu ramiennego – studium przypadku, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2013, nr 41, s.20-23 (T. Senderek, K. Sitarz, M. Dylewski, Z. Śliwiński); Kinesiology taping w dysfunkcji spojenia łonowego u kobiet w ciąży, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2016, nr 75, s.28-32 (A. Kowalczyk-Odeyale). Autor opracowania pt. Kinesiology Taping K – Active Europe. Materiały szkoleniowe z kursu podstawowego i rozwijającego (2008).

Zaangażowany w pracę społeczną. W 2004 r. wraz z lubelską społecznością fizjoterapeutów reaktywował Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w którym w latach 2004-2008 pełnił funkcję prezesa, w latach 2008-2012 wiceprezesa, a od 2012 r. ponownie prezesa. Wraz z pozostałymi członkami Zarządu Oddziału Lubelskiego PTF pracuje na rzecz rozwoju fizjoterapii i fizjoterapeutów w województwie lubelskim. Od 2005 r. wspólnie z oddziałami Podkarpackim, Świętokrzyskim i Mazowieckim PTF systematycznie organizuje konferencję naukową pn. Jesienne Dni Fizjoterapii. Angażuje się w organizację i aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Współpracuje aktywnie ze stowarzyszeniami działającymi dla chorych na stwardnienie rozsiane oraz z chorobą Parkinsona.

Za pracę zawodową i społeczną odznaczony m.in. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę, a przez Marszałka Województwa Lubelskiego pamiątkowym grawertonem/dyplomem uznania za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony zdrowia w województwie lubelskim.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie lubelskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.127; Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Ireneusza Hałasa; Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.