Hałas Ireneusz

Urodził się 6 czerwca 1972 r. w Krynicach na Zamojszczyźnie. Absolwent Wydziału Fizjoterapii Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie (1996) oraz Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2000) – magister rehabilitacji. W 2003 r. uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z rehabilitacji ruchowej, w 2010 r. uzyskał tytuł specjalisty fizjoterapii. W 2016 r., w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, pod kierunkiem promotor prof. dr hab. Elżbiety Rutkowskiej, na podstawie pracy doktorskiej pt. Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapii w bólach mięśniowo-powięziowych odcinka szyjnego kręgosłupa, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie na stanowisku technika fizjoterapii. W 2000 r. otrzymał stanowisko młodszego asystenta fizjoterapii. W 2003 r. objął funkcję p.o. kierownika Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym. Współtworzył w tym czasie pierwszy na Lubelszczyźnie oddział rehabilitacji neurologicznej, gdzie usprawniano pacjentów według metod neurofizjologicznych (NDT Bobath) oraz reedukacji nerwowo mięśniowej (PNF). W 2005 r. zaproponowano mu tworzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacji w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie (WOMP CP-L). Od 2006 r. został zatrudniony w tej placówce jako p.o. kierownika Dziennego Ośrodka Rehabilitacji. W 2008 r. został utworzony Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej WOMP CP-L, w którym pełnił obowiązki kierownika nadzorując pracę Dziennego Ośrodka Rehabilitacji, Pracowni Fizjoterapii oraz Krioterapii Ogólnoustrojowej. W 2010 r. objął funkcję kierownika Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej nadzorując pracę zespołu 20 fizjoterapeutów w dwóch oddziałach WOMP CP-L w Lublinie. Aktualnie nadal pracuje w WOMP CP-L w Lublinie jako specjalista fizjoterapii i kierownik specjalizacji z fizjoterapii, gdyż dzięki jego staraniom w 2014 r. WOMP CP-L w Lublinie jako pierwszy w województwie lubelskim uzyskał akredytację do prowadzenia specjalizacji z fizjoterapii.

Dodatkowo, nieprzerwanie od 1997 r., prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną, a od lutego 2017 r. kieruje podmiotem leczniczym pod nazwą IREHA Centrum Fizjoterapii i Fizjoprofilaktyki w Lublinie.

Od początku swojej pracy zawodowej ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc
w szkoleniach międzynarodowych, uzyskując uprawnienia do wykorzystywania metod fizjoterapeutycznych w pracy z pacjentami oraz kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu metody Kinesiology Taping (Plastrowanie dynamiczne). W latach 2003-2015 uzyskał certyfikaty uprawniające do prowadzenia szkoleń z zakresu metody Kinesiology Taping oraz wykorzystywania w praktyce fizjoterapeutycznej m.in. metody: Łańcuchy Mięśniowo-Stawowe GDS (345h), terapeuta metody GDS; Techniki pracy mięśniowo-powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków (50h), terapeuta metody; Muscle Repositioning (Repozycja mięśni) wg Luiz Fernando Bertolucci, MD, BSc., terapeuta metody; Functional Fascial Taping by Ron Alexander, terapeuta metody; Anatomia palpacyjna (70h, prowadzący światowej sławy prof. Francisa Lafosse, D.O.); Fascial Manipulation by Stecco (Manipulacje powięziowe wg Stecco), terapeuta metody; Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich wg konceptu Dr Jarosława Ciechomskiego (120h), terapeuta metody; Kurs rozwijający (PNF 4) – PNF w ortopedii (50h); Kurs Podstawowy i Rozwijający koncepcji PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (150h), terapeuta metody PNF; Kurs Mobilizations with movement, Nags etc. – Mulligan Concept – terapeuta metody; Badanie i terapia dorosłych pacjentów z hemiplegią wg koncepcji Bobath– kurs podstawowy (110h), terapeuta NDT Bobath.

Posiada uprawnienia instruktorskie, m.in. jest instruktorem metody Kinesiology Taping; certyfikowanym międzynarodowym instruktorem Kinesiotapingu (egzaminator Junichi Ozawa).

Współpracował z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej prowadząc w Wydziale Fizjoterapii zajęcia kliniczne z zakresu neurologii i neurochirurgii. Autor kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących zastosowania metod w zakresie terapii tkanek miękkich, Kinesiotaping i Kinesiology Tapingu (Plastrowanie dynamiczne) oraz jakości życia u pacjentów po udarze mózgu.

Zaangażowany w pracę społeczną. W 2004 r. wraz z lubelską społecznością fizjoterapeutów reaktywował Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w którym w latach 2004-2008 pełnił funkcję prezesa, w latach 2008-2012 wiceprezesa, a od 2012 r. ponownie prezesa. Wraz z pozostałymi członkami Zarządu Oddziału Lubelskiego PTF pracuje na rzecz rozwoju fizjoterapii i fizjoterapeutów w województwie lubelskim. Od 2005 r. wspólnie z oddziałami Podkarpackim, Świętokrzyskim i Mazowieckim PTF systematycznie organizuje konferencję naukową pn. Jesienne Dni Fizjoterapii. Angażuje się w organizację i aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Współpracuje aktywnie ze stowarzyszeniami działającymi dla chorych na stwardnienie rozsiane oraz z chorobą Parkinsona.

Za pracę zawodową i społeczną odznaczony m.in. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę, a przez Marszałka Województwa Lubelskiego pamiątkowym grawertonem/dyplomem uznania za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony zdrowia w województwie lubelskim.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie lubelskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.127; Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Ireneusza Hałasa.