Grodner Maria R.

Z domu Gabska. Absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie (1963) – magister wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyka lecznicza, a także Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego – magister psychologii (1973). W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej. Od 1986 r. specjalista rehabilitacji ruchowej drugiego stopnia.

Po ukończeniu studiów w latach 1963-1965 pracowała w Oddziale Neurologicznym Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku pod kierunkiem prof. Zofii Majewskiej, w Ośrodku Rehabilitacji  dla dzieci z chorobą  Little’a (1963-1964), a także w Technikum Fizjoterapii. W latach 1965-1969 zatrudniona była w Oddziale Chirurgiczno-Urazowym Szpitala Dziecięcego przy ul. Kopernika w Warszawie pod kierunkiem prof. Mariana Koszli.

Odbyła wiele kursów i szkoleń w kraju i zagranicą, które zaowocowały poszerzeniem wiedzy wykorzystywanej w pracy ze studentami i pacjentami. W latach 1969-1970 wyjechała do  USA, gdzie jako fizjoterapeuta pracowała w Kessler Institute of Rehabilitation w West Orange. Jednocześnie ukończyła kurs metody PNF, odbyła staż w Rusk Institute of Rehabilitation Medicine w Nowym Jorku oraz Instytucie dla Osób Niepełnosprawnych, zdobywając wiedzę z zakresu rehabilitacji dzieci i dorosłych.

Po powrocie do kraju przyjęła stanowisko asystenta w Zakładzie Korektywy i Rehabilitacji AWF w Warszawie, kierowanym przez dr Marię Kutzner-Kozińską i prof. Aleksandra Naumana, w którym pracowała w latach 1971-1980.

W 1977 r. na zaproszenie strony duńskiej wyjechała na roczny staż do Zakładu Fizjoterapii Centralnego Szpitala Klinicznego w Neastved, zapoznając się z programem prowadzonej rehabilitacji w wieloprofilowej placówce medycznej. Po powrocie do kraju kontynuowała pracę na stanowisku asystenta i brała udział w programie szkolenia fizjoterapeutów AWF w Warszawie.

W 1979 r. wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie podjęła pracę jako fizjoterapeuta w Royal Hospital for Sick Children w Glasgow. Uczestniczyła tam w szkoleniach dotyczących usprawniania dzieci z różnymi schorzeniami. Po powrocie do kraju, w latach 1980-1990 pracowała w Centrum Naukowo-Badawczym Spółdzielczości Inwalidów w Warszawie.

W latach 1982-1992 (3 miesiące w roku), na zaproszenie strony szwedzkiej, pracowała w Ośrodku Rehabilitacji Satra Brunn Uniwersytetu w Uppsali, gdzie poza pracą z pacjentami prowadziła wykłady i praktyki dla studentów. W latach 1990-2009 podjęła pracę w Oddziale Patologii Noworodka   i  Niemowląt  oraz  Oddziale Rehabilitacji SZP ZOZ  im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym, początkowo na etacie asystenta, a następnie objęła stanowisko kierownika Zakładu Rehabilitacji. Jednocześnie w latach 1992-2009 ponownie podjęła się prowadzenia zajęć klinicznych i wykładów oraz praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie.

Przez lata, jako członek komitetów naukowych, aktywnie uczestniczyła w konferencjach i kongresach organizowanych w kraju i zagranicą. W 1995 r. podczas XII Konferencji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) w Waszyngtonie prowadziła sesję dotyczącą kończyny górnej. Uczestniczyła czynnie w pracach wielu komisji, m.in. jako członek Komisji Egzaminacyjnej CMKP dla specjalizacji z rehabilitacji (1997), Komisji programowej dla zawodu technik fizjoterapii przy Ministerstwie Zdrowia (1997), Komisji do spraw uznawania Kwalifikacji Zawodowych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Ministerstwa Zdrowia, Komisji Krajowych Ram Kwalifikacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006-2009), Konsultant do programu rehabilitacji dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego (2006-2009). W latach 2000-2010 była członkiem grupy koordynującej ENPHE (Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii), w której brała czynny udział w przygotowywaniu wytycznych dla programu szkolenia z zakresu fizjoterapii. W 2005 r. zorganizowała Międzynarodową Konferencję ENPHE w Warszawie.

Od 1971 r. czynnie włączyła się w działalność społeczną. W latach 1979-1995 była sekretarzem Zarządu Głównego, początkowo Sekcji Magistrów Pracujących w Rehabilitacji, a od 1987 r. Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. W kadencji 1996-1999 pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego PTF, a w latach 2000-2003 przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej. W 2003 r. wraz z innymi członkami Oddziału Mazowieckiego PTF podjęła się reaktywowania oddziału i została prezesem Zarządu Oddziału Mazowieckiego, a następnie w 2007 r.  objęła  funkcję  przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. W latach 2006-2009 pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapia dla województwa mazowieckiego.

Działając w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii była wielokrotnym delegatem PTF na Konferencje i Zgromadzenia WCPT. W 1998 r. została sygnatariuszem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii na sesji w sprawie utworzenia Regionu Europa Światowej Konfederacji Fizjoterapii (ER-WCPT) i wiele razy czynnie uczestniczyła w konferencjach tej organizacji.

Zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje na usprawnianiu dzieci, głównie w zakresie okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego, co stało się jej specjalnością zawodową.  W latach 2006-2009 była  wiceprezesem Fundacji Splotu Ramiennego, która niesie pomoc wymienionym dzieciom. W ramach fundacji współpracuje z neurochirurgami o światowej renomie z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Autorka prac poglądowych, artykułów naukowych oraz rozdziałów w książkach, m.in. pracy pt. Zmiany patologiczne w okołoporodowym uszkodzeniu splotu ramiennego (ousr), „Fizjoterapia Polska” 2007, Vol.7, no.2, s.206-218 (J. Sojma, J. Domaniecki); Dysesthesia in innervated area by median nerve obstetric brachial plexus injuries (OBPI), „The Journal of Hand Surgery” 2009, Vol. 34E, suppl. 1, s.142 (M. Lewandowska, J. Domaniecki); Zaburzenia czucia w obszarze unerwianym przez nerw pośrodkowy u pacjentów z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego (OUSR), „Postępy Rehabilitacji” 2011, t. 25, nr 2, s.5-10 (M. Lewandowska, J. Domaniecki); Wybrane parametry chodu u dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego (OUSR). Badania pilotażowe, “Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” 2012, Vol. 14, nr 6, s.555-568 (K. Dudziński, Z. Zdrajkowski, A. Molik, A. Nosarzewska); Diagnostyka fizjoterapeutyczna w pediatrii, [w:] Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii pod red. A. Ronikiera, Warszawa 2012, s.126-134; Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego (OUSR), [w:] Fizjoterapia w pediatrii pod. red. W. Kulińskiego, K. Zemana przy współ. T. Orlik, Warszawa 2012, s.57-66.

Za swoją działalność zawodową i społeczną wyróżniona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Nagrodą III stopnia za Program Rządowy PR-5, Medalem za Zasługi dla Rozwoju Rehabilitacji przyznanym decyzją Rady Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, dwukrotnie Nagrodą Rektora AWF w Warszawie, dyplomami uznania za pracę, sygnowane przez Dyrektora Szpitala w Dziekanowie Leśnym oraz dyplomem za zasługi dla woj. mazowieckiego sygnowanym przez Marszałka Województwa. Od 2011 r. jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie mazowieckim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.146-148; Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.