Dybek Tomasz

Urodził się 5 grudnia 1974 r. w Żywcu. Absolwent AWF w Krakowie – magister wychowania fizycznego, specjalność nauczycielska (1998) oraz kierunku fizjoterapia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej – magister fizjoterapii (2011). W 2004 r. w katowickiej AWF uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W Wyższej Szkole Administracji w Bielsku Biała ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzanie oświatą (2004). Od 2005 r. zatrudniony jest na stanowisku adiunkta Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. W latach 2011-2017 pracował jako adiunkt w Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie.

Organizator i współorganizator konferencji naukowych, m.in. Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii w Opolu (2013-2015), pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Logopedów i Fizjoterapeutów w Opolu (2018). Członek komitetów naukowych wielu sympozjów, konferencji i kongresów. Redaktor tematyczny kwartalnika „Fizjoterapia Polska”. Promotor ponad 200 prac licencjackich i magisterskich.

Zainteresowania naukowe ukierunkował na fizjologię wysiłku fizycznego. Autor i współautor kilkudziesięciu prac (ponad 40) opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz w publikacjach zwartych Do najważniejszych należą prace pt.: Testy funkcjonalne w schorzeniach kręgosłupa w odcinku szyjnym, Rehabilitacja w Praktyce 2016; 4: 19-20 (współautorzy: M. Krajczy, K. Bogacz, J. Łuniewski, J. Szczegielniak); Badanie neurologiczne u dzieci, Rehabilitacja w Praktyce 2016; 5: 19-20 (K. Bogacz, J. Łuniewski, M. Krajczy, J. Szczegielniak); Całościowa Ocena Geriatryczna (COG), Rehabilitacja w Praktyce 2016; 3: 19-20 (K. Bogacz, J. Łuniewski, M. Krajczy, J. Szczegielniak); Modified cardiological physiotherapy model, Studia Medyczne, 2016; 32, 3: 209-215 (K. Bogacz, Z. Śliwiński, M. Krajczy, J. Łuniewski, D. Matelonek, J. Szczegielniak); Ocena efektów plastrowania dynamicznego w leczeniu chorych z zespołem zaburzeń pasażu jelitowego spowodowanym zrostami pooperacyjnymi na podstawie testu na zawartość wodoru w powietrzu wydychanym. Doniesienia wstępne, Fizjoterapia Polska 2016; 16, 2: 6-13 (M. Krajczy, A. Bąk, K. Bogacz, J. Łuniewski, J. Szczegielniak); Wpływ kinezyterapii na niepełnosprawność po niedokrwiennym udarze mózgu, [w:] Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność – podstawy, badania, wieloaspektowość, cz. 2, Charaśna-Blachucik J., Migała M. (red.), SiM nr 479, Opole 2018, s. 151-166 (A. Drużyńska, M. Wulczyńska, E. Piątkowska, J. Kaczmarski); Fizjoprofilaktyka w niepełnosprawności spowodowanej chorobą zwyrodnieniową stawów, [w:] Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność – podstawy, badania, wieloaspektowość, cz. 2, Charaśna-Blachucik Justyna, Migała Mariusz (red.), SiM nr 479, Opole 2018, s. 167-204 (M. Gałczyk, H. Kowalewska, E. Okoniewska, I. Gilowska); Najczęściej stosowane testy służące do oceny obręczy kończyny górnej, [w:] Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego Szczegielniak J. (red.), Katowice 2020, s. 71-74 (M. Krajczy, K. Bogacz, J. Łuniewski, J. Szczegielniak); Testy funkcjonalne w schorzeniach kręgosłupa w odcinku szyjnym, [w:] Rekomendacje postępowania fizjoterapeutycznego / Szczegielniak J. (red.), Katowice 2020, s. 67-74 (M. Krajczy, K. Bogacz, J. Łuniewski, J. Szczegielniak); Amplified vasodilatation within the referred pain zone of trigger points is characteristic of gluteal syndrome-a type of nociplastic pain mimicking sciatica, Journal of Clinical Medicine 2021; 10, 21: 1-11 (P. Domaszewski, P. Dobrakowski, E. Skorupska, M. Rychlik, M. Jokiel, J. Zawadziński, P. Dobrakowski); The Automatization of a New Thermography Method Using Invasive Nociceptive Stimulation to Confirm an Autonomic Phenomenon within a Trigger Point Referred Pain Zone, Brain Sciences, MDPI 2021; 893, 11: 1-15 (E. Skorupska, M. Rychlik, M. Jokiel, P. Dobrakowski); The Rationale for the Automation of a New Diagnostic Thermography Protocol to Confirm a Chronic-Low-Back-Pain Subtype Related to Nociplastic Pain, BioMed, MDPI 2021; 2, 1: 99-111 (E. Skorupska); MATLAB® Utility for Small Invasive Procedure to Confirm Objectively the New Disease – Chronic Pain, [w:] Control, Computer Engineering and Neuroscience. Proceedings of IC Brain Computer Interface 2021 / Paszkiel Sz. (ed.), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1362, 2021, s. 9-18 (E. Skorupska, M. Jokiel, M. Rychlik, P. Dobrakowski, J. Szyszka, D. Zmarzły); Retrospective Analysis of Functional Pain among Professional Climbers, Applied Sciences-Basel, MDPI 2022; 12, 5: 1-10 (J. Matuska, M. Jokiel, P. Domaszewski, M. Konieczny, P. Pakosz, D. Wotzka, E. Skorupska); MATLAB Analysis of SP Test Results—An Unusual Parasympathetic Nervous System Activity in Low Back Leg Pain: A Case Report, Applied Sciences-Basel, MDPI 2022; 12, 4: 1-10 (E. Skorupska, D. Wotzka, M. Rychlik, M. Jokiel, P. Pakosz, M. Konieczny).

Zaangażowany w prace związków zawodowych i działalność społeczną. Od dnia 1 marca 2013 r. pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Od 2014 r. jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – członek zespołu Branża „Usługi Publiczne”. Od 2015 r. członek Trójstronnego Zespół ds. Ochrony Zdrowia. W 2016 r. współorganizował protesty medyczne ogłoszone przez Porozumienie Zawodów Medycznych – w latach 2016-2020 przewodniczący PZM. W 2016 r. został pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – Obywatelskiego Projektu Ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk nr 1648), który przedstawiał w Sejmie RP w dniu 19 lipiec 2017 r. W 2017 r. został członkiem podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia oraz podzespołu problemowego ds. uzdrowisk Rady Dialogu Społecznego. W październiku 2017 r. organizował protest głodowy Porozumienia Zawodów Medycznych w Warszawie. W 2018 r. był pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2212).W czerwcu 2018 r. organizował „Czarny Piątek w ochronie zdrowia – Czujemy się oszukani”, a we wrześniu ogólnopolską manifestację fizjoterapeutów w Warszawie. W maju 2019 r. był organizatorem ogólnopolskiej akcji fizjoterapeutów pn. MajBezFizjo w Warszawie oraz protestu głodowego fizjoterapeutów w Warszawie (8 maja 2019 r.). Od 2018 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Branży OPZZ „Usługi Publiczne” oraz przewodniczącym sekcji ochrony zdrowia w OPZZ. W 2020 r. został pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia obywatelskiego projektu oraz Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków. Był mocno zaangażowany i brał czynny udział w procedowaniu legislacyjnym Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Od 28 maja 2022 r. pełni funkcję prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w kadencji 2022-2026.

Od 2012 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (w latach 2021-2021 Oddziału Opolskiego, od 2021 r. Oddziału Małopolskiego).

Za pracę zawodową, naukową i społeczną otrzymał m.in. Medal 25-lecia Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej za wkład włożony w rozwój Wydziału (2020). Wyróżniony statuetkami i nagrodami za pomoc i wsparcie organizacji m.in. XXII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy „Życie bez bólu” w Zgorzelcu (2016); zawodów sportowych „Politechnika Opolska osobom niepełnosprawnym” (2017); Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kilkakrotnie otrzymał nagrodę Rektora Politechniki Opolskiej. W wolnych chwilach uprawia biegi długodystansowe, pływanie, piesze wycieczki górskie.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Notki biograficzne pracowników naukowo-dydaktycznych, [w:] Migała M., Szczegielniak J.: W służbie kultury fizycznej i ochrony zdrowia. 15 lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2010), Opole 2010, s. 92; Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora oraz przesłane CV Tomasza Dybka; Artykuły w czasopismach naukowych oraz publikacje zwarte.