Dobosiewicz Krystyna M.

Urodziła się 3 kwietnia 1931 r. w Piekarach Śląskich. Absolwentka Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1954) oraz  Wydziału Lekarskiego AM w Zabrzu (1972). W latach 1954-1958 pracowała w Instytucie Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, w latach 1958-1979 w Klinice Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu, jako nauczyciel akademicki. W latach 1961–1965 uczestniczyła w organizacji w Reptach ośrodka rehabilitacyjnego dla górników.

Aktywna także w działalności społecznej. W 1961 r. zorganizowała jedną z pierwszych terenowych Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji przy Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Katowicach i kierowała nią do 1986 r.

Od 1966 r. doktor nauk wychowania fizycznego, od 1988 r. doktor habilitowany nauk medycznych, od 1999 r. profesor zwyczajny nauk medycznych. Specjalista II stopnia z zakresu rehabilitacji medycznej oraz I stopnia z ortopedii i traumatologii. Interesowała się szczególnie schorzeniami narządu ruchu.

Po utworzeniu w 1973 r. kierunku rehabilitacji ruchowej w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Katowicach została jego pierwszym kierownikiem. Stała się w ten sposób prekursorem kształcenia fizjoterapeutów na poziomie magisterskim na terenie Górnego Śląska. Od 1982 r. była kierownikiem Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Śląskiej AM w Zabrzu. W ramach Kliniki Rehabilitacji uruchomiono Oddział Dziecięcy, który specjalizował się w leczeniu zachowawczym bocznych skrzywień kręgosłupa.

Swoje życie naukowe i zawodowe poświęciła sprawom wyjaśnienia etiopatogenezy bocznych skrzywień kręgosłupa i zasadom ich leczenia. Jest autorem metody leczenia zachowawczego skolioz poprzez asymetryczną mobilizację tułowia w ściśle symetrycznych pozycjach wyjściowych. Autorka 125 oryginalnych prac, opublikowanych w kraju i za granicą, 3 podręczników i jednego patentu. Promotor 18 prac doktorskich i 3 prac habilitacyjnych. 19 lekarzy i 5 fizjoterapeutów pod jej kierunkiem zdało egzaminy specjalizacyjne z zakresu rehabilitacji medycznej i rehabilitacji ruchowej.

W latach 1987-2007 była członkiem Komitetu Rehabilitacji PAN, w latach 1987–1999 konsultantem regionalnym ds. rehabilitacji. Należała do nestorów polskiej fizjoterapii i rehabilitacji. Pomimo że była profesorem zwyczajnym, lekarzem, specjalistą rehabilitacji medycznej, do ostatnich dni swojego życia, uważała się za fizjoterapeutę. Zmarła w lipcu 2007 r.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Krasuski: Wspomnienia o ś. p. Profesor dr hab. n. med. Krystynie Marii Dobosiewicz. „Postępy Rehabilitacji” 2007, t. XXI, s. 43; M. Suwalska: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Jubileusz 20-lecia, [w:] Międzynarodowy XIV Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Kierunki rozwoju fizjoterapii, Wrocław 2007, s.44-45; Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie śląskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.176; Słownik biograficzny osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] Jandziś S., Migała M.: Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie, Opole 2015, s.313-314.