Demczuk-Włodarczyk Ewa

Urodziła się 20 grudnia 1956 r. Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu (1977), a następnie AWF we Wrocławiu (1981), kierunek rehabilitacja ruchowa. Od 1991 r. doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie pracy doktorskiej pt. Ocena wysklepienia stóp u dzieci z wadami postawy ze szczególnym uwzględnieniem metody Moir’a, od 2003 r. doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii. W 1986 r. uzyskała specjalizację pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej.

W latach 1981-1985 zatrudniona jako asystent w Specjalistycznym Rehabilitacyjnym Zespole Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, w latach 1985-1991 jako asystent w Zakładzie Teorii i Metodyki Kinezyterapii AWF we Wrocławiu, a w 1991-2004 jako adiunkt w Zakładzie Kinezyterapii Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Od 2004 roku zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego AWF we Wrocławiu. Także profesor nadzwyczajny Instytutu Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

We wrocławskiej AWF pełniła różne funkcje. W latach 1995-1999 była członkiem wydziałowej komisji dydaktycznej, od 2002 r. członkiem senackiej komisji ds. odznaczeń. Kierownik Pracowni Kinezyterapii Wydziału Fizjoterapii, kierownik Katedry Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej AWF we Wrocławiu. W latach 2012-2016 była dziekanem Wydziału Fizjoterapii.

Odbyła staże zagraniczne, bierze udział w programach badawczych dotyczących oceny postawy dzieci i młodzieży przy współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Wrocławskiej, w grancie statutowym jako pierwszy wykonawca.

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje głównie na ocenie budowy morfologicznej stóp, postawy ciała, narządu ruchu oraz zmian czynnościowych w jego obrębie, oddziaływania czynników egzo- i endogennych na narząd ruchu, skuteczności zabiegów fizykalnych na poprawę funkcji narządu ruchu. Autorka kilkudziesięciu publikacji (ok. 90), m.in. pracy pt. Budowa morfologiczna stóp zawodników trenujących sporty walki, „Fizjoterapia” 2002, t.10, nr 3-4, s.37-42 (E. Bieć); Zmiany kinetyczne kompleksu stawu barkowego u piłkarzy ręcznych, „Advances in Clinical and Experimental Medicine” 2002, vol.11, no.1, suppl.1, s.65-72 (D. Domosławska); Use of variable magnetic field of low frequency in degenerative knee joint disease, “Acta Bio-Optica et Informatica Medica” 2003, vol.9, nr 3-4, s.131-134 (E. Boerner, M. Kobylańska, E. Bieć, B. Ratajczak, A. Demidaś); Zaburzenia parametrów czynnościowych miednicy u pacjentów z chorobą tarczy międzykręgowej kręgosłupa lędźwiowego, „Fizjoterapia” 2004, t.12, nr 3, s.11-20 (T. Sipko, A. Szewc, M. Mraz); Budowa morfologiczna stóp u dzieci niesłyszących, „Fizjoterapia Polska” 2005, vol.5, nr 3, s.343-346 (E. Bieć, T. Sipko, E. Boerner); Budowa i obciążenie stóp chorych na cukrzycę typu 2 oraz osób w wieku podeszłym, „Fizjoterapia” 2006, vol.14, nr 2, s.32-41 (I. Krysiak-Zielonka, E. Bieć, T. Nowak); Występowanie bólu w bocznych skrzywieniach kręgosłupa, „Fizjoterapia Polska” 2006, vol.6, nr 1, s.37-44 (T. Sipko, A. Durzyńska, E. Bieć); Postawa ciała osób z zespołem ciasnoty podbarkowej, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2007, vol.9, nr 5, s.484-498 (T. Skolimowski, K. Barczyk, K. Dudek, B. Skolimowska, J. Anwajler); Obraz dziecka z diplegią spastyczną w siadzie na koniu w zależności od ustawienia zespołu hipoterapeutycznego, „Fizjoterapia” 2008, t.16, nr 4, s.56-67 (M. Małachowska-Sobieska, K. Wronecki, T. Skolimowski, K. Szpyt, D. Wojna, D. Zawadzka); Kształtowanie się kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej u dziewcząt, „Fizjoterapia” 2008, t.16, nr 4, s.17-34 (D. Domosławska); Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w terapii dziecka z cechami autyzmu, „Postępy Rehabilitacji” 2010, t.24, nr 4, s.29-35 (A. Konieczna, B. Kudryńska, M. Fortuna); Charakterystyka rozwoju funkcji społecznych dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową pod wpływem indywidualnie dobranego programu terapii zajęciowej, „Fizjoterapia” 2011, t.19, nr 1, s.20-27 (A. Ptak, D. Wójtowicz); Dimorphism of the spinal curvatures in the sagittal plane compared with somatic development, “Antropomotoryka” 2011, vol.21, nr 56, s.73-84 (D. Domosławska); Anterioposterior spinal curvatures and magnitude of asymmetry in the trunk in musicians playing the violin compared with nonmusicians, “Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics” 2012, vol.35, nr 4, s.319-326 (K. Barczyk-Pawelec, T. Sipko, A. Boczar); Zależność jakości życia od prowadzonego postępowania fizjoterapeutycznego u kobiet w wieku postmenopauzalnym chorujących na cukrzycę typu 2, „Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna” 2013, vol.19, nr 2, s.108-113 (D. Taboł, K. Madziarska, H. Podbielska); Influence of sensory integration (SI) on psychomotor development of a boy with early infantile autism, “Complementary and Alternative Medicine in Science” 2013, vol.1, nr 2, s.147-151 (A. Konieczna-Gorysz, M. Fortuna, K. Hełmecka); Wpływ hipoterapii neurofizjologicznej na zmianę położenia środka ciężkości ciała u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2014, vol.16, nr 6, s. 581-593 (A. Maćków, M. Małachowska-Sobieska, M. Sidorowska, A. Szklarska, A. Lipowicz); Wpływ temperatur kriogenicznych na stan funkcjonalny pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego, „Fizjoterapia Polska” 2014, vol.14, nr 3, s.36-55 (B. Kurant, M. Kopa-Szocińska, Z. Śliwińska, L. Juszyńska, Z. Śliwiński); Ocena budowy morfologicznej stóp młodych tancerek disco dance, „Fizjoterapia” 2015, t.23, nr 4, s.24-32 (E. Piątek, K. Barczyk-Pawelec, A. Hawrylak); Wpływ metody Kinesio Taping na ruchomość kręgosłupa w czasie ciąży, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku” 2015, nr 4, s.28-35 (M. Przewłocka-Gągała); Analiza ukształtowania tułowia w płaszczyźnie czołowej dziewcząt z zespołem Retta z uwzględnieniem ich stanu funkcjonalnego, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2016, vol.18, nr 2, s.155-163 (M. Małachowska-Sobieska, K. Barczyk-Pawelec, Z. Marciniszyn, B. Skolimowska, A. Maćków, A. Miler); Spinal range of motion and plantar pressure in sport climbers, „Acta of Bioengineering and Biomechanics” 2017, vol.19, nr 2, s.169-173 (A. Hawrylak, K. Chromik, B. Ratajczak, K. Barczyk-Pawelec); The spine mobility of karate master class contestants, “Archives of Budo” 2017, vol.13, s.343-350 (A. Hawrylak, K. Chromik, K. Barczyk-Pawelec). Autorka i współautorka rozdziału w pracy pod redakcją, m.in. pt. Badanie czynnościowe obręczy biodrowej, [w:] Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii pod red. T. Skolimowskiego, Wrocław 2009, s.287-310 (T. Skolimowski); Badanie czynnościowe stawu biodrowego, [w:] Ibidem, s.311-342 (T. Skolimowski); Modern physiotherapy for treatment and prevention of civilization related diseases, [w:] Nutraceutics, biomedical remedies and physiotherapeutic methods for prevention of civilization-related diseases eds. H. Podbielska, T. Trziszka, Wrocław 2011, s.33-40 (H. Podbielska); Budowa morfologiczna stóp osób uprawiających taniec ludowy, [w:] Ruch, muzyka i taniec jako element kultury i edukacji pod red. B. Siedleckiej, W. Bilińskiego, Wrocław 2002, s.11-14 (E. Bieć, D. Zawadzka, B. Ostrowska, E. Boerner); Ocena zmian o charakterze makroangiopatii u chorych na cukrzycę typu 2 i osób w wieku podeszłym, [w:] Cukrzyca: problem społeczny pod red. A. Abramczyk, J. Łopatyńskiego, W. Pruska, Wrocław 2002, s.332-343 (I. Krysiak, E. Bieć, W. Lubczyńska-Kowalska). Autorka pozycji zwartej pt. Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego człowieka, Studia i Monografie 66, AWF Wrocław 2003. Wyniki badań przedstawiała podczas wielu konferencji naukowych, uczestnicząc w nich także jako członek komitetu naukowego i organizacyjnego.

Jest członkiem Komitetu Naukowego kwartalnika „Fizjoterapia”, Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, przewodniczącą komitetu ds. merytorycznych konferencji „Krajowe Ramy Kwalifikacji – nowe wyzwanie dla kształcenia fizjoterapeutów”, członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Komitetu PAN (2011-2014, 2015-2018). Uczestniczy w pracach Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

Jest recenzentką wielu publikacji naukowych, m.in. publikowanych na łamach czasopisma „Antropomotoryka-Kinesiology”, „Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation”, „Postępy Rehabilitacji”, kilku monografii habilitacyjnych i pozycji zwartych. Promotor (8) oraz recenzent (20) rozpraw doktorskich.

Od 1985 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (przez jedną kadencję członek Zarządu Głównego), członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. Korekcji Wad Postawy Ciała (1994-1995).

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś, Beata Skolik

Biogram Ewy Demczuk-Włodarczyk, „Życie Akademickie. Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2012, nr 125, s.10-11; Słownik biograficzny osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] Jandziś S., Migała M.: Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie, Opole 2015, s.312-313; Kulmatycki L. (oprac.); Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.48-49; Artykuły w czasopismach naukowych.