Demczuk-Włodarczyk Ewa

Urodziła się 20 grudnia 1956 r. Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu (1977), a następnie AWF we Wrocławiu (1981), kierunek rehabilitacja ruchowa. Od 1991 r. doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie pracy doktorskiej pt. Ocena wysklepienia stóp u dzieci z wadami postawy ze szczególnym uwzględnieniem metody Moir’a, od 2003 r. doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii. W 1986 r. uzyskała specjalizację pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej.

W latach 1981-1985 zatrudniona jako asystent w Specjalistycznym Rehabilitacyjnym Zespole Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, w latach 1985-1991 jako asystent w Zakładzie Teorii i Metodyki Kinezyterapii AWF we Wrocławiu, a w 1991-2004 jako adiunkt w Zakładzie Kinezyterapii Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Od 2004 roku zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego AWF we Wrocławiu. Także profesor nadzwyczajny Instytutu Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

We wrocławskiej AWF pełniła różne funkcje. W latach 1995-1999 była członkiem wydziałowej komisji dydaktycznej, od 2002 r. członkiem senackiej komisji ds. odznaczeń. Kierownik Pracowni Kinezyterapii Wydziału Fizjoterapii, kierownik Katedry Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej AWF we Wrocławiu. W latach 2012-2016 była dziekanem Wydziału Fizjoterapii.

Odbyła staże zagraniczne, bierze udział w programach badawczych dotyczących oceny postawy dzieci i młodzieży przy współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Wrocławskiej, w grancie statutowym jako pierwszy wykonawca.

Autorka kilkudziesięciu publikacji (ok. 90), których tematyka koncentruje się głównie na ocenie budowy morfologicznej stóp, postawy ciała, narządu ruchu oraz zmian czynnościowych w jego obrębie, oddziaływania czynników egzo- i endogennych na narząd ruchu, skuteczności zabiegów fizykalnych na poprawę funkcji narządu ruchu. Wyniki badań przedstawiała podczas wielu konferencji naukowych, uczestnicząc w nich także jako członek komitetu naukowego i organizacyjnego.

Jest członkiem Komitetu Naukowego kwartalnika „Fizjoterapia”, Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, przewodniczącą komitetu ds. merytorycznych konferencji „Krajowe Ramy Kwalifikacji – nowe wyzwanie dla kształcenia fizjoterapeutów”, członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Komitetu PAN (2011-2014, 2015-2018). Uczestniczy w pracach Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

Jest recenzentką wielu publikacji naukowych, m.in. publikowanych na łamach czasopisma „Antropomotoryka-Kinesiology”, „Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation”, „Postępy Rehabilitacji”, kilku monografii habilitacyjnych i pozycji zwartych. Promotor (8) oraz recenzent (20) rozpraw doktorskich.

Od 1985 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (przez jedną kadencję członek Zarządu Głównego), członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. Korekcji Wad Postawy Ciała (1994-1995).

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś, Beata Skolik

Biogram Ewy Demczuk-Włodarczyk, „Życie Akademickie. Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2012, nr 125, s.10-11; Słownik biograficzny osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] Jandziś S., Migała M.: Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie, Opole 2015, s.312-313; Kulmatycki L. (oprac.); Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.48-49.