Dąbrowska Grażyna

Urodziła się 10 lipca 1956 r. Absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1979) – magister wychowania fizycznego, specjalność rehabilitacja ruchowa. W 1984 r. w macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Wpływ dawkowanych ćwiczeń fizycznych stosowanych w warunkach sanatoryjnych na wybrane wskaźniki hemodynamiczne i wydolność fizyczna chorych na dusznicę bolesną wysiłkową stabilną, otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka Studium Doskonalenia Pedagogicznego w zakresie dydaktyki szkoły wyższej, posiada specjalizację z psychomotoryki.

Naukowo związana od 1979 r. z wrocławską AWF, gdzie początkowo pracowała w Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Instytutu Rehabilitacji Ruchowej na stanowisku asystenta, starszego asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy. Od 2008 r. jest docentem Zakładu Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych Katedry Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Wydziału Fizjoterapii. Dodatkowo, w latach 2008-2014 pracowała jako wykładowca na kierunku fizjoterapia PMWSZ w Opolu.

Obok zajęć dydaktycznych, pełniła wiele funkcji w AWF. W latach 1999-2002 oraz 2002-2005 była prodziekanem ds. studiów dziennych Wydziału Fizjoterapii, pełnomocnikiem rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW), przewodniczącą rady naukowo-programowej UTW-AWF Wrocław, członkiem rady bibliotecznej, członkiem komisji historii uczelni.

Ukończyła wiele szkoleń i kursów zawodowych, m.in. w zakresie rehabilitacji kardiologicznej i angiologicznej, odbyła staże zagraniczne w Heidelbergu, Paryżu, Metz, we Lwowie.

Od lat współpracuje z Katedrą i Kliniką Kardiologii oraz Katedrą i Kliniką Angiologii Akademii Medycznej, a obecnie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z UTW w Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie prowadzi seminarium pt. Kultura fizyczna w życiu osób starszych, a także koordynuje współpracę naukowo-dydaktyczną UTW przy AWF i UWr.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach dotyczących kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i angiologicznej, w zakresie oceny skuteczności metod i programów treningu fizycznego. Interesuje się również edukacją i kulturą fizyczną stosowaną w profilaktyce gerontologicznej. Jest autorką i współautorką dwóch skryptów oraz dwóch podręczników, m.in. pt. Rehabilitacja lecznicza w chorobach układu krążenia, AWF Wrocław 1986 (współautorzy: A. Rosławski, B. Halawa); Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów: raport z badań, Wrocław 2007 (M. Bogowolska-Wepsięć), a także wielu publikacji w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach. Wśród nich jest m.in. praca pt. Ćwiczenia czynne rąk i stóp, [w:] Rehabilitacja lecznicza w reumatoidalnym zapaleniu stawów pod red. A. Rosławskiego, Warszawa 1981, s.119-145; Metoda sanatoryjnego leczenia dawkowanymi ćwiczeniami fizycznymi chorych na dusznicę bolesną wysiłkową stabilną, „Polski Tygodnik Lekarski” 1985, t.40, nr 29, s.823-825; Wybrane zagadnienia rehabilitacji chorych po zawale serca, „Kwartalnik Naukowy AWF we Wrocławiu” 1994, 2, s.49-65 (A. Pagacz, A. Krzysiak); Próba wysiłkowa na bieżni w ocenianiu wydolności marszowej pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych, „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej” 2001, 6, s.525-531 (E. Sutkowska, V. Dziubek, W. Wysokiński); Ocena koordynacji ruchowej w utrzymywaniu równowagi ciała osób młodych i starszych, „Acta Bio-Optica et Informatica Medica” 2006, vol.12, nr 3, s.145-149 (M. Mraz, M. Mraz, T. Sipko, J. Anwajler, A. Skrzek); Rehabilitacja w kardiochirurgii, [w:] Rehabilitacja w chirurgii pod red. M. Woźniewskiego, J. Kołodzieja, Warszawa 2006, s.109-132 (W. Kustrzycki); Rehabilitacja w angiochirurgii, [w:] Ibidem, s.133-153 (P. Szyber, M. Woźniewski); Poziom otłuszczenia u kobiet starszych – słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku aktywnych i nieaktywnych ruchowo, „Antropomotoryka” 2007, vol.17, nr 37, s.67-73 (Z. Ignasiak, G. Żurek); Rehabilitacja ruchowa osób ze schorzeniami naczyń obwodowych kończyn dolnych – cz.1, „Rehabilitacja w Praktyce” 2007, nr 1, s.22-24; cz.2, nr 2, s.26-27 (M. Woźniewski); Ocena motoryki precyzyjnej ręki starszych kobiet o różnym poziomie aktywności ruchowej, „Fizjoterapia” 2008, t.16, nr 1, s.41-45 (A. Sebastjan, Z. Ignasiak, G. Żurek); Zarys historii Wydziału, [w:] 15 lat Wydziału Fizjoterapii pod red. T. Skolimowskiego, AWF Wrocław 2010, s.4-17; Kompleksowa rehabilitacja pacjentów z chromaniem przestankowym w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych, „Fizjoterapia” 2012, t.20, nr 4, s.3-16 (K. Bulińska, K. Kropielnicka, T. Jasiński, R. Jasiński, K. Skórkowska-Telichowska, U. Pilch, A. Szuba); Fizjoterapia w angiochirurgii, [w:] Fizjoterapia w chirurgii pod red. M. Woźniewskiego, Warszawa 2012, s.121-131; Fizjoterapia w kardiochirurgii, [w:] Ibidem, s.99-120 (E. Rudzińska, K. Węgrzynowska-Teodorczyk); Sarcopenia: monitoring, molecular mechanisms, and physical intervention, “Physiological Research” 2014, vol.63, nr 6, s.683-691 (A. Zembroń-Łacny, W. Dziubek, Ł. Rogowski, E. Skorupka); Ocena sprawności fizycznej grupy seniorek za pomocą testu Fullerton, „Gerontologia Współczesna” 2014, vol.2, nr 4, s.167-173 (Ł. Rogowski, K. Szarek, W. Dziubek); Peripheral arterial disease decreases muscle torque and functional walking capacity in elderly, “Maturitas” 2015, vol.81, nr 4, s.480-486 (W. Dziubek, K. Bulińska, M. Stefańska, M. Woźniewski, K. Kropielnicka, T. Jasiński, R. Jasiński, U. Pilch, K. Skórkowska-Telichowska, J. Wojcieszczyk-Latos, D. Kałka, A. Janus, K. Zywar, R. Paszkowski, A. Szuba); Evaluation of a home-based pulmonary rehabilitation program for older females suffering from bronchial asthma, “Advances in Clinical and Experimental Medicine” 2015, vol.24, nr 6, s.1079-1083 (M. Majewski, M. Pawik, K. Rożek-Piechura); Nordic pole walking improves walking capacity in patients with intermittent claudication: a randomized controlled trial, “Disability and Rehabilitation” 2016, vol.38, nr 13, s.1318-1324 (K. Bulińska, K. Kropielnicka, T. Jasiński, J. Wojcieszczyk-Latos, U. Pilch, K. Skórkowska-Telichowska, D. Kałka, K. Zywar, R. Paszkowski, M. Woźniewski, A. Szuba, R. Jasiński); Difficult situations in old age: possibilities of providing psychological help, [In:] Trauma treatment: factors contributing to efficiency ed. by A. Widera-Wysoczańska, Cambridge Scholars Publishing 2016, pp.85-105 (A. Żurek, G. Żurek); Trening zdrowotny, [w:] Aktywny senior: człowiek spełniony pod red. A. Skrzek, Warszawa 2018, s.77-83.

Wyniki swoich badań przedstawiała podczas licznych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, m.in. w Nicei (1996), Yokohama (1999), Lozanna (2006). Wielokrotnie współorganizowała konferencje i sympozja naukowe.

Jest członkiem rady naukowej czasopism „Fizjoterapia”, „Gerontologia Współczesna” oraz zespołu redakcyjnego „Zeszytów Historycznych AWF we Wrocławiu”.

Współrealizowała m.in. statutowy projekt badawczy pt. Nowy model rehabilitacji kardiologicznej u chorych na chorobę niedokrwienną serca, niedomogę komorą serca i nadciśnienie tętnicze, projekt WROVASC Zintegrowanego Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej w zakresie rehabilitacji chorych z przewlekłym niedokrwieniem tętniczym kończyn dolnych (2007-2013). Była kierownikiem grantu MEN pt. Ocena sprawności fizycznej i kondycji biologicznej seniorów – słuchaczy UTW we Wrocławiu (2002-2006). Promotor wielu prac magisterskich i licencjackich.

Zaangażowana w działalność społeczną. W latach 2006-2009 była członkiem Zarządu Głównego Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w latach 2006-2014 była członkiem Prezydium Rady Dolnośląskiej ds. Seniorów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Była też sekretarzem wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, była członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Za dotychczasową pracę otrzymała m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „Zasłużony dla AWF we Wrocławiu”, medal z okazji 30-lecia UTW UWr., Honorowy Złoty Medal  „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Kilkakrotnie otrzymała nagrodę rektora AWF we Wrocławiu, a także nagrodę za działalność naukową im. prof. Trześniowskiego.

W wolnych chwilach interesuje się muzyką, literaturą biograficzną, psychologią duchowości, uprawia rekreację pieszą.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie:

Kulmatycki L. (oprac.): Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.45-46. Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.