Czaprowski Dariusz

Urodził się 28 listopada 1974 r. w Olsztynie. Absolwent Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu (1999). W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, specjalność rehabilitacja ruchowa, w 2014 r. stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Od 1999 r. jako nauczyciel akademicki związany z Wydziałem Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, od 2014 r. profesor nadzwyczajny tej uczelni.

Pełnił i nadal pełni różne funkcje w olsztyńskiej uczelni. W latach 2014-2015 był prodziekanem ds. nauki Wydziału Fizjoterapii, od 2013 r. jest opiekun Koła Naukowego Fizjoterapeutów tegoż wydziału. Dodatkowo, w latach 2011-2013 był nauczycielem akademickim Centrum Kształcenia w Języku Angielskim w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w latach 2014-2016 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Rehabilitacji w Ortopedii, Traumatologii i Reumatologii, Katedry Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie. Od 2009 r. kierownik Centrum Postawy Ciała Fundacji Centrum Zdrowia i Sportu w Olsztynie, którego działalność obejmuje diagnostykę oraz leczenie schorzeń i urazów narządu ruchu u dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem deformacji kręgosłupa oraz zaburzeń postawy ciała.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonalnej diagnostyki narządu ruchu oraz czynności układu krążeniowo-oddechowego u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną, obiektywnej weryfikacji skuteczności postępowania terapeutycznego w przebiegu zaburzeń postawy ciała, weryfikacji rzetelności narzędzi diagnostycznych stosowanych w ocenie układu mięśniowo-szkieletowego, wpływ uogólnionej hipermobilności stawowej na stan funkcjonalny narządu ruchu. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, prezentowanych m.in. w „European Spine Journal”, „Scoliosis and Spinal Disorders”, „Manual Therapy”, „Physical Therapy in Sport”, „Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation” oraz polskich czasopismach. Wśród nich jest m.in. praca pt. Zasady leczenia nieoperacyjnego skolioz idiopatycznych, „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” 2009, t.11, z.5, s.379-395 (T. Kotwicki,  J. Durmała,  M. Głowacki, M. Kołban, S. Snela,  Z. Śliwiński, I. Kowalski); Zasady leczenia nieoperacyjnego skolioz idiopatycznych – wskazówki oparte o zalecenia SOSORT 2006 (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment), „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” 2009, t.11, nr 5, s.379-395 (T. Kotwicki, J. Durmała, M. Głowacki, M. Kołban, S. Snela, Z. Śliwiński, I.M. Kowalski); Terapia wad postawy wg Ackermann´a skojarzona z ukierunkowanymi ćwiczeniami korekcyjnymi – doświadczenia własne, „Medycyna Manualna” 2009, nr 1-4, s.24-31 (Ł. Stoliński, A. Szczygieł, E. Stolińska); Wydolność fizyczna i adaptacja wysiłkowa dziewcząt z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa, „Postępy Rehabilitacji” 2009, t.23, z.1, s.29-33 (T. Kotwicki , I. Kowalski); Rzetelność, powtarzalność i zgodność pomiaru współczynnika wyprostno-zgięciowego z wykorzystaniem powierzchniowego EMG – doniesienie wstępne, „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” 2010, 12 suppl.1, s.26-27 (D. Afeltowicz-Mich, A. Kolwicz); Zmiana kąta rotacji tułowia u dzieci i młodzieży ze skoliozami idiopatycznymi poddanych intensywnej fizjoterapii prowadzonej w oparciu o Koncepcję FITS – Funkcjonalną Intensywną Terapię Skolioz, „Postępy Rehabilitacji” 2011, t.25, nr 3, s.13-18 (Ł. Stoliński, M. Białek); Powtarzalność, zgodność i rzetelność pomiaru krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa z wykorzystaniem inklinometru cyfrowego Saundersa, „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja ” 2012, 2, s.145-153 (P. Pawłowska, A. Gębicka i wsp.); Fizjoterapia oparta na dowodach naukowych – wyzwanie dla współczesnej fizjoterapii, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2012, nr 31, s.58-63 (T. Kotwicki, Ł. Stoliński, J. Leszczewska); Physical capacity of girls with mild and moderate idiopathic scoliosis: influence of the size, length and number of curvatures, “European Spine Journal” 2012, vol.6, No.21, pp.1099-1105 (T. Kotwicki, R. Biernat, J. Urniaż, A. Ronikier); Aktywna korekcja postawy ciała dziecka oceniona za pomocą plurimetru Rippstein’a i udokumentowana za pomocą fotografii cyfrowej, „Postępy Nauk Medycznych” 2012, nr 6, s.484-490 (Ł. Stoliński, T. Kotwicki); Students’ knowledge concerning the correct squat and the elements of the methodology of teaching it, “Baltic Journal of Health and Physical Activity” 2012, vol.4, No.2, pp.124-131 (A. Kędra, R. Biernat); Kontrola ustawienia kompleksu lędźwiowo-miednicznobiodrowego podczas aktywności fizycznej – wiedza studentów wychowania fizycznego oraz metodyka nauczania, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 2012, 1, s.17-24 (A. Kędra); Evaluation of the stress level of children with idiopathic scoliosis in relation to the method of treatment and parameters of the deformity, “The Scientific World Journal” 2012, ID 538409. DOI:10.1100/2012/538409 (J. Leszczewska, P. Pawłowska, A. Kolwicz, T. Kotwicki);  Analysis of the Anterior Trunk Symmetry Index (ATSI). Preliminary report, “Studies in Health Technology and Informatics” 2012, nr 176, pp.242-246 (L. Stolinski, T. Kotwicki, J. Chowańska, N. Suzuki); The comparison of the effects of three physiotherapy techniques on hamstring flexibility in children: a prospective, randomized, single-blind study, “PLoS ONE” 2013, 8, 8, e72026. DOI:10.1371/journal.pone.0072026 (J. Leszczewska, A. Kolwicz, P. Pawłowska, A. Kędra, P. Janusz, T. Kotwicki); Ocena funkcjonalna sportowców wyczynowych po 6 miesiącach od rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, „Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa” 2013, nr 1, s.29-39 (U. Biernat, R. Biernat, A. Mrozowska, G. Lemiesz); Rola i miejsce w leczeniu chorych ze skoliozą idiopatyczną – rekomendacje oparte o zalecenia SOSORT 2011, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2014, nr 53, s.32-38.

Uczestnik krajowych jak i zagranicznych kursów specjalistycznych z zakresu postępowania fizjoterapeutycznego w przebiegu skolioz idiopatycznych, wad postawy ciała oraz zespołów bólowych kręgosłupa, m.in. Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS), Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii wg McKenziego, Anatomy Trains Myofascial Meridians, Kinetic Control, Analiza i terapia dziecka zagrożonego, Scientific Exercise Approach to Scoliosis and Scoliosis <SEAS> (Mediolan, Włochy), Physiotherapy of ApiFix Patients Course, (Tel Awiv, Izrael). W 2016 r. brał udział w opracowaniu przez międzynarodowe towarzystwo naukowe SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) standardów dotyczących diagnostyki i leczenia zachowawczego chorych ze skoliozą idiomatyczną.

Członek komitetów redakcyjnych czasopisma „Journal of Novel Physioherapies”, „Journal of Physical and Rehabilitation Medicine” oraz „Journal of Physiotherapy and Exercise”. W kadencji 2015-2018 jest członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, w którym pełni funkcję sekretarza.

Zaangażowany w działalność społeczną. Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, International Research Society of Spinal Deformities (IRSSD) oraz Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment  (SOSORT). Jeden z założycieli Polskiej Grupy SOSORT, w której pełni obecnie funkcję sekretarza.

Za działalność naukowo-dydaktyczną odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat nagrody SOSORT 2011 Award za najlepszą pracę oryginalną zaprezentowaną podczas Kongresu Towarzystwa SOSORT (Barcelona 2011), wyróżnienie w kategorii Opiekun Roku 2013 w konkursie StRuNa realizowanym pod patronatem MNiSW za opiekę nad Kołem Naukowym Fizjoterapeutów na Wydziale Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego, wyróżnienie Teacher of the year za prowadzenie zajęć z przedmiotów Corrective Physical Exercises, Pediatric Orthopedics oraz Palpative Anatomy w ramach studiów z zakresu fizjoterapii w UM w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.181; Biogram dr. hab. Dariusza Czaprowskiego, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, http://krkfis.pan.pl/index.php/pl/skad (dostęp 22.12.2017);  Artykuły w czasopismach naukowych.