Czamara Andrzej

Absolwent AWF we Wrocławiu, kierunek rehabilitacja ruchowa (1987). W 2006 r. w AWF w Warszawie uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie pracy pt. Ocena postępowania fizjoterapeutycznego po rekonstrukcji endoskopowej więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego. W 2012 r. w AWF w Poznaniu, na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. Wieloetapowa rehabilitacja pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego (ACLR): diagnostyka, monitorowanie, koncepcja schematu usprawniania, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W 2009 r. uzyskał tytuł specjalisty fizjoterapii i został konsultantem województwa dolnośląskiego w dziedzinie fizjoterapii.

W latach 1987-1989 zatrudniony był jako fizjoterapeuta w Przychodni Stare Miasto Wrocław. W latach 1987-1994 był nauczycielem akademickim w AWF we Wrocławiu, zatrudniony jako asystent w Katedrze Fizjologii, Biochemii i Medycyny Sportowej. Pracował także w Przychodni WKS Śląsk Wrocław.

W 1990 r. po spełnieniu ustawowych wymagań uzyskał uprawnienia Ministra Zdrowia i założył Prywatne Medyczne Studium Fizjoterapii we Wrocławiu, którego w latach 1992-2007 był nauczycielem i dyrektorem. Od 1997 r. kieruje Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej we Wrocławiu. Prowadzi fizjoterapię w obrażeniach i chorobach narządu ruchu na rzecz ludności, a także zawodników klubów sportowych: Śląsk Wrocław – koszykówka (w latach 2000–2007), Ślęza Wrocław – koszykówka żeńska (1999-2003), Śląsk Wrocław – Sekcja Judo, Gwardia Wrocław, od 2009 r. dla WKS Śląsk Wrocław w ramach rozgrywek ekstraklasy piłki nożnej. Jego pacjentami było także wielu reprezentantów Polski innych dyscyplin sportowych.

W 1999 r. po spełnieniu ustawowych wymagań uzyskał uprawnienia właściwego Ministra do spraw Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, w której od 1999 r. do chwili obecnej jest nauczycielem akademickim, od 2012 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2010 r. pełni funkcję rektora tej uczelni.

Aktualnie autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych, w tym ponad 20 z Impact Factor. Jest recenzentem uznanych 7 czasopism międzynarodowych (z IF) oraz recenzentem habilitacji i doktoratów. Promotor zakończonych prac doktorskich. Wielokrotnie był przewodniczącym komitetów organizacyjnych i komitetów naukowych zjazdów i kongresów naukowych krajowych oraz międzynarodowych.

Czynnie występował podczas prestiżowych międzynarodowych kongresów naukowych organizowanych przez FIMS, SICOT. EFORT, EFSMA, WCPT, czy też polskie towarzystwa naukowe jak PTF, PTMS, PTR, PTOiT. Cztery razy był nagradzany za wystąpienia na kongresach międzynarodowych. Ostatnio w 2017 r. podczas jubileuszowego X Europejskiego Kongresu Stowarzyszeń Medycyny Sportowej w Cascais (Portugalia) otrzymał nagrodę główną za prezentację ustną.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, w którym pełni funkcję skarbnika. W kadencji 2015-2019 jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Jet też członkiem Wojewódzkiej Rady ds. potrzeb zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego i członkiem Komisji Edukacji Przeddyplomowej Krajowej Rady Fizjoterapii.

Za pracę zawodową i naukową kilkakrotnie był odznaczany medalami i odznaczeniami resortowymi.

Mariusz Migała, Beata Skolik, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Własne źródła, redakcje czasopism, czasopisma, programy kongresów, certyfikaty, recenzje, powołania. Zob. też: Słownik biograficzny osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] Jandziś S., Migała M.: Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie, Opole 2015, s.311-312; Biogram dr. hab. Andrzeja Czamary, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, http://www.wsf.wroc.pl/strona/cv-rektora (dostęp 19.12.2017).