Curyło Marta

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1999), kierunek rehabilitacja ruchowa. W 2009 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Nadwaga i otyłość oraz stany niedoboru masy i otłuszczenia ciała w populacji młodzieży ze środowiska małomiejskiego w świetle czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia, uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2002 r. w krakowskiej AWF, ukończyła Studium Przygotowania Pedagogicznego dla Asystentów.

Naukowo związana z AWF w Krakowie od 1999 r. Początkowo jako wykładowca, asystent, a od 2009 r. adiunkt Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, w Katedrze Rehabilitacji Klinicznej Wydziału Rehabilitacji. Od 2012 r. jest kierownikiem praktyk studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia, od 2014 r. opiekunem Koła Naukowego „Triada” funkcjonującym przy Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych. Dodatkowo, w latach 2005-2009 pracowała jako wykładowca w Wydziale Ochrony Zdrowia CMUJ, od 2011 r. jako wykładowca pracuje w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

W latach 2001-2004 pracowała jako fizjoterapeuta w Samorządowym Przedszkolu nr 13 w Nowej Hucie, w latach 2002-2009 w Wielospecjalistycznej Przychodni ZOZ w Olkuszu, w latach 2011-2014 w Prywatnej Szkole Rodzenia „Uśmiech Dziecka” w Olkuszu. Współpracuje także z NZOZ Szpitalem na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego oraz z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym w Specjalistycznym Szpitalu im. St. Żeromskiego w Krakowie, a także prywatnymi gabinetami ginekologiczno-położniczymi.

Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach dotyczących oceny wpływu edukacji w szkole rodzenia na przebieg ciąży i porodu, w tym rodzaju aktywności ruchowych stosowanych przez kobiety przygotowujące się do ciąży i oczekujące narodzin dziecka, wpływu różnych form aktywności ruchowej na organizm przyszłej matki i płodu, czynników warunkujących aktywność ruchową kobiet w tym szczególnym okresie oraz rola ojca w czasie ciąży i porodu. Drugi obszar zainteresowań naukowych dotyczy zaburzeń uroginekologicznych, tj. nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządu rodnego, w tym ocena czynników ryzyka oraz ocena skuteczności różnych metod fizjoterapeutycznych stosowanych w ich leczeniu.

Jest autorką i współautorką wielu publikacji dotyczących tej problematyki, m.in. pracy pt. Zastosowanie wybranych form muzycznych u kobiet w okresie ciąży – próba oceny, „Postępy Rehabilitacji” 2003, t.17, nr 2, s.77-88 (współautor J. Kozłowska); Skutki przygotowania kobiet do porodu i połogu według zasad psychoprofilaktyki porodowej, „Nowiny Lekarskie” 2005, nr 2, s.159-162 (J. Kozłowska); Terapia zajęciowa w pracy z dziećmi i młodzieżą w wybranych ośrodkach w Polsce „Fizjoterapia Polska” 2011, vol.11, nr 4, s.367-374 (A. Gumułka, A. Bukowska, D. Zawadzka); Ocena skuteczności programu terapeutycznego, łączącego elementy terapii zajęciowej oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, realizowanego w grupie dzieci autystycznych. Doniesienie wstępne, „Fizjoterapia Polska” 2012, vol.12, nr 4, s.405-416 (D. Zawadzka, P. Zawadzka, R. Bugaj, A. Gumułka, A. Bukowska); Subiektywne metody oceny aktywności fizycznej kobiet w ciąży, „Rehabilitacja Medyczna” 2014, t.18, nr 3, s.25-30 (W. Forczek, B. Foczek); Argentine tango in the rehabilitation of patients with Parkinson’s disease, „Rehabilitacja Medyczna” 2016, vol.20, iss.1, s.33-38 (J. Stożek, U. Pustułka-Piwnik); Physical activity assessment during gestation and its outcomes: a review, “Obstetrical and Gynecological Survey” 2017, vol.72, No.7, s.425-444 (W. Forczek, B. Forczek); Risk factors related to lower limb edema,compression, and physical activity during pregnancy: a retrospective study, „Lymphatic Research and Biology” 2017, vol.15, iss.2, s.166-171 (K. Ochałek, K. Pacyga, A. Frydrych-Szymonik, Z. Szyguła).
Współautorka monografii pt. Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie: część praktyczna, AWF Kraków 2013 (J. Kozłowska); Wybrane zagadnienia terapii zajęciowej w pediatrii, AWF Kraków 2014 (D. Zawadzka, A. Gumułka-Kołek). Autorka i współautorka rozdziałów w pracy pod redakcją m.in. pt. The influence of selected lifestyle elements on body mass index and the level of body lipomatosis, [w:] Medical and social problems of human in different periods of life, ed. by Z. Kotwica, Radom 2010, s.479-489 (M. Chrzanowska); Postępowanie rehabilitacyjne w niewydolności przepony moczowo-płciowej u kobiet, [w:] Atlas Rehabilitacji Ruchowej: zestawy praktycznych ćwiczeń z komentarzem dla pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa, kończyn i stawów pod red. T Ridana, Poznań 2012 (sierpień), rozdz. 8/20, s.1-17 (J. Kozłowska); Postępowanie rehabilitacyjne w ciąży o przebiegu fizjologicznym – okres późny od 29. tygodnia do rozwiązania, [w:] Ibidem, t.2, Poznań 2013 (luty), rozdz. 8/21, s.1-14 (J. Kozłowska); Postępowanie rehabilitacyjne w okresie połogu po porodzie fizjologicznym i operacyjnym, [w:] Ibidem, Poznań 2014 (listopad), rozdz. 8/23, s.1-17 + 19 ss. ćwiczeń (T. Ridan, O. Pierzchała); Postępowanie rehabilitacyjne w powikłaniach poporodowych okresu połogu, [w:] Ibidem, Poznań 2015 (luty), rozdz. 8/23, s.1-15 + 22 ss. ćwiczeń (T. Ridan, O. Pierzchała); Biomechanical aspects of locomotion during pregnancy in terms of Froude number [w:] Selected problems of biomechanics of sport and rehabilitation, vol. 2, ed. by Cz. Urbanik, A. Mastalerz, D. Iwańska, AWF Warszawa 2014, s. 21-31 (W. Foczek); Formy aktywności ruchowej stosowane przez kobiety w okresie ciąży, [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja pod red. R. Żarowa, Tarnów 2014, s.291-300 (A. Trela, J. Stożek); Wpływ edukacji przedporodowej na stosowanie metod zmniejszających odczuwalność bólu w czasie porodu, [w:] Badania naukowe w rehabilitacji pod red. T. Pop, Rzeszów 2014, s.11-19; Pregnancy-related adjustments in the walking pattern and lifestyle – a follow up case study, [w:] Current research in motor control V: bridging motor control and biomechanics, ed. by K.J. Słomka, G. Juras, AWF Katowice 2016, s.68-71 (W. Forczek, A. Masłoń, B. Frączek, A. Suder); Taniec jako forma aktywności fizycznej dla kobiet w różnym wieku, [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie pod red. E. Barnaś, Tarnów 2016, s.344-358 (K. Kulczyk, J. Stożek, T. Ridan).

Ukończyła wiele kursów dotyczących dysfunkcji dna miednicy, m.in. pn. Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy; Rehabilitacja w nietrzymaniu moczu u kobiet; OM Mama Plus; Współczesne metody fizjoterapii z elementami osteopatii w ginekologii i położnictwie; Reaktywacja mięśni miednicy mniejszej z wykorzystaniem metody Renate Tanzberger i doświadczeń własnych. Od 2014 r. jest instruktorem metody BeBo®, od 2015 r. dyplomowanym terapeutą tej metody, certyfikowanym terapeutą profilaktyki uroginekologicznej. Prowadzi kursy i jest wykładowcą na kursach oraz szkoleniach dotyczących tej problematyki, m.in. pn. Trening dna miednicy – BeBo®, Terapia uroginekologiczna okresu ciąży i pooperacyjna, Aktywna przez 9 miesięcy.

W 2010 r. uzyskała stypendium naukowe dla młodych doktorów; w ramach projektu pn. „Doskonalenie potencjału naukowo – dydaktycznego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych”, realizowała własny projekt pt. Istota terapii zajęciowej – jej cele i zadania w leczeniu uzdrowiskowym dzieci i młodzieży przewlekle chorych. Była także kierownikiem projektów badawczych dotyczących problematyki związanej z aktywnością kobiet ciężarnych oraz problemem nietrzymania moczu wśród kobiet i mężczyzn.

Czynna uczestniczka wielu konferencji naukowych, podczas których prezentowała wyniki swoich badań. Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Informacja o Marcie Curyło, http://fizjoterapia-kobiet.pl (dostęp 13.03.2018); Życiorys naukowy Marty Curyło, http://wrr.awf.krakow.pl/index.php/92-uncategorised/529-dr-marta-curylo (dostęp 16.03.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.