Bolach Bartosz

Urodził się 02 kwietnia 1972 r. we Wrocławiu. W 1992 r. ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne we Wrocławiu ze specjalnością mechanika precyzyjna i automatyka przemysłowa. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF we Wrocławiu, gdzie na podstawie pracy pt. „Fizjoterapia ambulatoryjna w dyskopatii odcinka lędźwiowego”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Woźniewskiego uzyskał tytuł magistra fizjoterapii (1996). Ukończył również specjalizację instruktorską z hipoterapii (1997).

W 2007 r. w macierzystej uczelni obronił pracę doktorską pt. „Wpływ aktywności ruchowej na sprawność fizyczną wszechstronną oraz postawę ciała młodzieży niedowidzącej w wybranych krajach Europy Środkowej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Woźniewskiego, uzyskując stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej.

W 2018 r. na podstawie dorobku naukowego oraz pracy pt. „Sprawność fizyczna i postawa ciała uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 9-15 lat z uwzględnieniem aspektów socjodemograficznych na przykładzie wybranych placówek szkolno-wychowawczych w Polsce i Czechach”, w AWF w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

Po ukończeniu studiów w 1996 r. rozpoczął pracę w AWF we Wrocławiu, w Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w Dziale Praktyk. W 1997 r. podjął pracę, jako fizjoterapeuta w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Chirurgii Serca, gdzie pracuje do chwili obecnej na stanowisku starszego asystenta.

W 2000 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną we wrocławskiej AWF, początkowo na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta w Wydziale Fizjoterapii w Katedrze Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych. W latach 2011-2016 pracował w Wydziale Nauk o Sporcie w Katedrze Dydaktyki Sportu (kierownik Katedry na stanowisku adiunkta), a w latach 2016-2019 w Wydziale Nauk o Sporcie w Katedrze Sportu Paraolimpijskiego na stanowisku adiunkta. Z dniem 01.10. 2019 r. został powołany na stanowisko profesora AWF w Katedrze Sportu Paraolimpijskiego Wydziału Sportu.

W latach 2005-2014 pracował również w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu, a w latach 2010-2014 w AWF w Poznaniu, w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim. W obu szkołach wyższych był zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, na stanowisku adiunkta, gdzie prowadził przedmioty ze sportu osób niepełnosprawnych i adaptowanej aktywności fizycznej, a także seminarium magisterskie.

W 2001 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej (kierownik specjalizacji prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski). Decyzją Minister Zdrowia powierzono mu obowiązki specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Jego dotychczasowa praca naukowo-dydaktyczna związana jest nieprzerwanie z fizjoterapią, adaptowaną aktywnością fizyczną i sportem osób niepełnosprawnych. W celu uzyskania uprawnień do prowadzenia ćwiczeń z aktywności ruchowej adaptowanej i sportu osób niepełnosprawnych uzyskał dyplom instruktora sportu osób niepełnosprawnych z piłki siatkowej (2002), dyplom instruktora sportu osób niepełnosprawnych z podnoszenia ciężarów-powerlifting (2011), piłki bramkowej – goalball (2011) i piłki koszykowej na wózkach (2011). Ponadto doskonaląc kompetencje zawodowe w rehabilitacji leczniczej ukończył kursy dokształcające z zakresu krioterapii i terapii manualnej.

W 2001 r. odbył staż naukowy w Katedrze Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie z zakresu fizjoterapii, wychowania fizycznego zdrowotnego i sportu osób. W latach 2001-2015 brał udział w licznych stażach zagranicznych w ramach programów CEEPUS, Sokrates Erazmus i Sokrates + (Słowacja i Czeska Republika), m.in. w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystricy (2003, 2014, 2015, 2017), w Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (2004), w Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (2004 i 2006), w Uniwersytecie Masaryka w Brnie (2005), w Uniwersytecie Jihoceskim w Ceskych Budejovicach (2011, 2012, 2013). W 2007 r. odbył staż naukowy w Katedrze Ozdrowitelnoj i Leczebnoj Fiziczeskoj Kultury w Breckim Gosudarstwiennym Uniwersytecie Imieni A.C. Puszkina w Brześciu na Białorusi. W 2015 r. przebywał na stażu w Katedrze Wychowania Zdrowotnego w Jihoczeskim Uniwersytecie w Czeskich Budziejowicach, gdzie konsultował się z nauczycielami i rodzicami w 3 zakładach dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Odbył również staż habilitacyjny w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Sportu „Palestra” w Pradze (2015), gdzie przygotowywał piśmiennictwo do swej pracy i materiały dotyczące zainteresowań badawczych.

Uczestniczył czynnie w kilkudziesięciu (ponad 60) konferencjach i kongresach naukowych w kraju i zagranicy, podczas których prezentował wyniki badań. Brał udział w pracach kilkunastu komitetów naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oraz innych konferencji, uczestniczył także w pracach kilkunastu komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych.

Autor wielu publikacji naukowych, w tym m.in. dwóch monografii pt. Impact of physical activities upon general physical fitness and body posture in visually impaired young people in Central European countries (Wrocław 2014), w której ukazał wpływ aktywności ruchowej na sprawność fizyczną i postawę ciała młodzieży niedowidzącej na przykładzie trzech krajów Europy Środkowej oraz pt. Piłka siatkowa osób niepełnosprawnych (Wrocław 2016), w której przedstawił strukturę autorskiego treningu sportowego oraz technikę i taktykę gry w zależności od stopnia i rodzaju dysfunkcji, a także odnowę biologiczną. Jest także autorem kilku publikacji naukowych w czasopismach posiadających impact factor oraz kilku rozdziałów w podręcznikach i monografiach.

Uczestnik trzech projektów naukowo-badawczych, pt. „Wpływ aktywności ruchowej na sprawność fizyczną wszechstronną i postawę ciała dzieci niedowidzących w wybranych krajach Europy Środkowej” (2008); „Wpływ kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na czynność wentylacyjną i wydolność osób z chorobami układu krążenia” (2008); „Wpływ sportu na biopsychosocjalne wskaźniki zdrowia osób z paraplegią” realizowany we współpracy z Republiką Czeską (2015).

Recenzent publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.

W zakresie pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia ze sportu osób niepełnosprawnych i adaptowanej aktywności fizycznej, a także specjalizację instruktorską z piłki siatkowej osób niepełnosprawnych (piłka siatkowa rozgrywana w pozycji siedzącej i piłka siatkowa rozgrywana w pozycji stojącej) dla studentów II stopnia w Wydziale Fizjoterapii. Pod jego kierunkiem kilkudziesięciu studentów napisało i obroniło prace magisterskie. Jest autorem 4 programów przedmiotów do wyboru realizowanych w Katedrze Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu: ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe stosowane w treningu osób niepełnosprawnych, nauka posługiwania się wózkiem inwalidzkim, konkurencje lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych, taniec w rehabilitacji osób niewidomych. Od 2000 r. prowadzi ze studentami studiów magisterskich fizjoterapii AWF we Wrocławiu trzy-semestralną, jedyną w kraju, autorską specjalizację instruktorską osób niepełnosprawnych z piłki siatkowej na siedząco i na stojąco. Dotychczas stopień instruktora w tej dyscyplinie pod jego kierunkiem uzyskało ponad 240 studentów.

Zaangażowany w pracę społeczną. W latach 2000-2006 pełnił funkcję asystenta trenera-koordynatora kadry narodowej piłki siatkowej na siedząco. Od 2007 r. jest konsultantem sekcji piłki siatkowej na siedząco Klubu Sportowego Niepełnosprawnych „Start” we Wrocławiu. Aktualnie współpracuje z trenerem kadry narodowej w opracowywaniu metodyki treningu sportowego, doskonalenia techniki i taktyki oraz obciążeń treningowych niepełnosprawnych siatkarzy. Współpracuje także z wieloma instytucjami, m.in. z Klubem Sportowym Niepełnosprawnych „Start” we Wrocławiu, Wojewódzkim Oddziałem Towarzystwa Walki z Kalectwem (TWK) we Wrocławiu, Dolnośląskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu, Dolnośląskim Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu, Powiatowym Zespołem Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 10 w Oleśnicy, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach.

Członek Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych oraz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Dotychczas otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Sportu na Dolnym Śląsku (2016).

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz przesłane CV Bartosza Bolacha; Publikacje naukowe.